Funkcijas

Izglītības kvalitātes valsts dienesta funkcijas:

– iegūt, apkopot un analizēt izglītības politikas veidošanai un īstenošanai nepieciešamo informāciju;

– reģistrēt izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus;

– licencēt izglītības programmas (izņemot interešu izglītības, pieaugušo neformālās izglītības un augstākās izglītības studiju programmas);

– nodrošināt vispārējās un profesionālās izglītības (izņemot augstāko profesionālo izglītību) kvalitātes novērtēšanu;

– organizēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu;

– kontrolēt izglītības procesu un sniegt ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai;

– nodrošināt pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanu un uzskaiti;

– veikt sporta speciālistu un sporta izglītības iestāžu darba uzraudzību.

(Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumi Nr. 225 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums“)

Izglītības kvalitātes valsts dienesta aktualitātes (prezentācija, 2014.g. augusts)

Izglītības kvalitātes valsts dienesta paveiktais, 2013. gada 1.pusgads (prezentācija, 09.09.2013.) 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības mērķis, funkcijas un prioritātes  (prezentācija, 12.11.2012.)