Projekts BUILD UP Skills FORCE

Lai kvalitatīvi apgūtu energoefektivitātes uzlabošanai piešķirto finansējumu, būvniecībā nepieciešams kvalificēts darbaspēks

Ar nacionāla līmeņa konferenci ir noslēdzies projekts “BUILD UP Skills FORCE”, kuru ieviesa Rīgas, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioni kopā ar Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Vides investīciju fondu un Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Noslēguma konferencē 27. aprīlī būvniecības un profesionālās izglītības nozaru pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar šo nozaru aktualitātēm Latvijā, par kurām runāja […]

Izstrādāti plānošanas dokumenti energoefektīvas būvniecības profesionālās pilnveides izglītības programmu ilgtspējai

Viens no projekta “BUILD UP Skills FORCE” svarīgākajiem uzdevumiem ir bijis izveidot stratēģiju, kā nodrošināt projekta ietvaros izstrādāto profesionālās pilnveides apmācību programmu ilgtspēju un reālu darbību nākotnē arī pēc projekta beigām. Šīs aktivitātes ietvaros tika izstrādāti divi dokumenti – Normatīvais regulējums un Finansēšanas modeļi. Dokumentus izstrādāja Latvijas Vides investīciju fonds kopā ar pārējiem projekta partneriem. […]

Jau pavisam drīz strādājošie varēs apgūt jaunās profesionālās pilnveides programmas energoefektīvā būvniecībā

Noslēgumam tuvojas darbs pie profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādes projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros. Projekta ietvaros izstrādātas programmas “Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija” un “Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi”, kas sniegs padziļinātas un praktiski pielietojamas zināšanas par mūsdienīgiem energoefektivitātes risinājumiem. Novembrī kārtējā projekta sanāksmē partneri pārrunāja izglītības programmu saturu un plānotās apmācības. Nākamā gada sākumā […]

Jaunās profesionālās pilnveides izglītības programmas energoefektīvā būvniecībā saņem nozares ekspertu atbalstu

Projekta BUILD UP Skills FORCE ietvaros turpinās sarunas ar būvniecības un izglītības nozares ekspertiem un atbildīgoministriju pārstāvjiem, lai gūtu atbalstu projekta ietvaros izstrādātajām profesionālās pilnveides programmām un aktualizētu kvalificēta darbaspēka nozīmību būvniecības un renovācijas nozarē.Jau iepriekš ziņots, ka projekta BUILD UP Skills FORCE ietvaros tiek izstrādātas divas profesionālās pilnveides izglītības programmas, lai paaugstinātu būvdarbu veicēju […]

Turpinās sarunas par atbalstu jaunām profesionālās pilnveides programmām energoefektīvā būvniecībā

Projektā BUILD UP Skills FORCE turpinās darbs pie divu profesionālās pilnveides programmu izstrādes, lai paaugstinātu būvdarbu veicēju zināšanas un prasmes – „Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija” un „Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi”. Lai gūtu atbalstu šīm programmām un aktualizētu kvalificēta darbaspēka nozīmību būvniecības un renovācijas nozarē, projekta pārstāvji vasaras sākumā tikušies ar Izglītības un zinātnes ministrijas […]

Tiek izstrādātas jaunas būvniecībā strādājošo profesionālās pilnveides izglītības programmas

Projekta „BUILD UP Skills FORCE” ietvaros aizvadīta pirmā būvniecības, izglītības un enerģētikas ekspertu tikšanās par divu profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādi, kas strādājošajiem ļaus papildināt zināšanas un prasmes energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā. Šobrīd eksperti darbojas pie programmu satura izstrādes, tēmu izklāsta un sasniedzamo rezultātu un to vērtēšanas metožu noteikšanas. Ekspertu lokā ir gan […]

Būvlaukumā strādājošo kvalifikācijai un atalgojumam jābūt savstarpēji saistītiem: Briselē tiekas stratēģiskās iniciatīvas Build up Skills projektu ieviesēji

Novembra vidū projekta „Build up Skills FORCE” pārstāvji Agris Kamenders (Rīgas plānošanas reģions) un Aija Rūse  (Vidzemes plānošanas reģions) devās uz Briseli, lai tiktos ar pārējiem stratēģiskās iniciatīvas „Build up Skills” projektu ieviesējiem no visas Eiropas un apmainītos pieredzēm, kā arī apmeklētu Ēku energoefektivitātes direktīvas (Energy Performance of Buildings Directive) dalībvalstu sanāksmi. Šādas sanāksmes ir […]

Izstrādājot jaunas profesionālās pilnveides programmas, tiks rasta iespēja celt strādnieku kvalifikāciju būvniecības nozarē

Eiropas Savienība izaugsmes stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzījusi vairākus stratēģiskos mērķus, viens no tiem ietver klimata pārmaiņu un enerģētikas jautājumus, nosakot, ka Eiropā līdz 2020. gadam par 20% jāuzlabo energoefektivitātes rādītāji, salīdzinot ar 1990. gadu. Jaunu ēku būvniecības un esošo ēku renovācijas jomas ilgtermiņa mērķi ietver maksimālu tuvošanos nulles enerģijas patēriņa ēku rādītājiem. Latvijā izstrādātas prasības, […]

BUILD UP SKILLS FORCE – Eiropas Savienības programma Intelligent Energy Europe ir atbalstījusi un Latvijā tiks īstenots Build up Skills FORCE projekts, kura ietvaros tiks izstrādātas profesionālās pilnveides izglītības programmas energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei. Lai nostiprinātu šo programmu īstenošanu pieaugušo izglītības sistēmā Latvijā, arī tiks izstrādāti priekšlikumi profesionālās pilnveides programmu ilgtspējai un pastāvīgai prasmīgu strādnieku pieejamībai būvniecības nozarei, ko nodrošinātu nepieciešamā normatīvā bāze un finansējuma mehānismi.

Projekta ieviešanu vada Rīgas plānošanas reģions un tā partneri ir Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Vides investīciju fonds. Projektu atbalsta atbildīgās ministrijas: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, profesionālās izglītības kompetenču centri visā Latvijā, būvniecības nozares profesionālās asociācijas un uzņēmēji. Projektu īstenos laika posmā līdz 2016.g.aprīlim.

Projekta BUILD UP SKILLS FORCE kopsavilkums šeit.

Projekta mājas lapa.

Jau pavisam drīz strādājošie varēs apgūt jaunās profesionālās pilnveides programmas energoefektīvā būvniecībā

Noslēgumam tuvojas darbs pie profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādes projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros. Projekta ietvaros izstrādātas programmas “Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija” un “Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi”, kas sniegs padziļinātas un praktiski pielietojamas zināšanas par mūsdienīgiem energoefektivitātes risinājumiem. Novembrī kārtējā projekta sanāksmē partneri pārrunāja izglītības programmu saturu un plānotās apmācības. Nākamā gada sākumā plānots pēc šīm programmām veikt pilotapmācības divām grupām – potenciālajiem programmu pasniedzējiem un strādājošajiem.