IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Projekts „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”

 

    

 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (1.2.1.1.1.) - Izglītības kvalitātes valsts dienests piedalās sadarbības partnera statusā. 

 

Laikā no 2010. gada 1. decembra līdz 2015. gada 30. novembrim Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001). Projektu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un kvalitātes dienestu. Definējot projekta mērķim atbilstošas prioritātes, kvalitātes dienests projekta īstenošanas gaitā noteica uzdevumus, kas veicinās kvalitātes dienesta mērķa – nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā – sasniegšanu. Kvalitātes dienesta definētie projekta uzdevumi ir šādi: nodrošināt profesionālās izglītības kvalitāti, aprobēt un ieviest ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas sistēmu, koordinēt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras (EQAVET) un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu profesionālajā izglītībā.

 

31.08.2015.

Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmatas izstrāde

Darbs pie Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmatas izstrādes sākts 2015. gada februārī. Rokasgrāmata paredzēta akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem izglītības kvalitātes novērtēšanas procesa pilnveidošanai, kā arī ikvienam interesentam, kurš vēlas būt informēts par profesionālās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas pamatprincipiem. Rokasgrāmatu eksperti un interesenti saņems projekta noslēgumā.

2015. gada 31. martā un 21. maijā notika darba grupu sanāksmes par izglītības kvalitātes vērtēšanas vadlīnijām un „Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmatas” saturu. Sanāksmju laikā nozaru ekspertu padomju, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Profesionālās izglītības biedrības, Latvijas Sporta federāciju padomes, izglītības pārvalžu, izglītības iestāžu, augstākās izglītības iestāžu deleģētie pārstāvji diskutēja par rokasgrāmatas struktūru un saturu, akcentēja rokasgrāmatā atspoguļojamos akreditācijas ekspertiem aktuālos jautājumus, analizēja prasības profesionālās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības programmu vērtēšanai un sagatavoja priekšlikumus rokasgrāmatas izstrādei.

 

31.08.2015.

Metodisko ieteikumu „Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana” izstrāde

2015. gadā sākta metodisko ieteikumu izstrāde izglītības iestādēm un eksaminācijas centriem „Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana”. Metodisko ieteikumu mērķis ir veicināt vienotu izpratni par profesionālās kompetences novērtēšanas procesa kvalitatīva nodrošinājuma principiem, iesaistīto pušu tiesībām un pienākumiem. Par galveno mērķi tika izvirzīts uzdevums radīt un īstenot mehānismu, ar kura palīdzību panākt iespējami kvalitatīvāku un efektīvāku procesā iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību, kā arī nodrošināt individuālu pieeju pretendenta profesionālās kompetences novērtēšanai. Metodisko ieteikumu izstrādes procesā viedokļu apmaiņai tika organizēti divi semināri izglītības iestāžu atbildīgajām amatpersonām par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas organizēšanu un nozaru ekspertu padomju pārstāvjiem, nosakot metodisko ieteikumu satura uzbūvi un iekļaujamās tēmas.

 

31.08.2015.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas popularizēšana

Lai veicinātu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas (turpmāk – profesionālās kompetences novērtēšana) pakalpojuma popularizēšanu sabiedrībā, projekta ietvaros laikā no 2011. gada 1. decembra līdz 2012. gada 7. jūnijam 80 personām tika nodrošināta un apmaksāta profesionālās kompetences novērtēšana. Ja 2011. gadā profesionālās kompetences novērtēšanu īstenoja tikai 3 profesionālās izglītības iestādēs, tad nākamajos gados to skaits strauji pieauga un 2015. gada jūlijā pretendentu profesionālās kompetences novērtēšanu veica jau 42 profesionālās izglītības iestādes 130 dažādās profesionālajās kvalifikācijās. Profesionālās kompetences novērtēšanas popularizēšana sabiedrībā tika īstenota arī ar šādām aktivitātēm:

•     Konsultācijas pretendentiem un izglītības iestādēm;

•     Nozaru ekspertu padomju iesaiste informācijas sniegšanā;

•     Aktuālā informācija kvalitātes dienesta mājas lapā www.ikvd.gov.lv

•     Plakāts un buklets par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu;

•     Informācija un intervijas plašsaziņas līdzekļos

•     Apmeklētāju konsultēšana izstādēs „Skola 2012”, „Skola 2013”, „Skola 2014” un „Skola 2015”;

•     Aktuālās informācijas nosūtīšana Nacionālajai izglītības iespēju datubāzei www.niid.lv;

•     Pieredzes apmaiņa Beļģijā (2013.gada 9.-10.aprīlis) seminārā “Par neformālās un informālās (ikdienējās) izglītības atzīšanu”

•     Dalība projekta „Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide” (Val-Net) Latvijas reģionos 2012.gada oktobrī-novembrī organizētajos semināros.

Nodrošinot metodisku atbalstu izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās kompetences novērtēšanu, no 2012. gada līdz 2015. gadam tika organizēti četri semināri „Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze” izglītības iestāžu atbildīgajām amatpersonām. Semināros apspriesti aktuālie jautājumi un sniegta darbam nepieciešamā informācija profesionālās kompetences novērtēšanā iesaistītajām pusēm.

 

31.08.2015.

Akreditācijas ekspertu reģistra izveide

Ar mērķi izveidot vienotu profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanas ekspertu reģistru, 2012. gadā tika apkopoti un saskaņoti nozaru ekspertu padomju deleģēto nozares ekspertu saraksti. 2013.–2014. gadā kvalitātes dienests sadarbībā ar nozaru ekspertu padomēm turpināja darbu nozaru ekspertu reģistra pilnveidošanā un papildināšanā, piesaistot jaunus nozaru ekspertus. Tika noteikts optimālais profesionālās izglītības vērtēšanas ekspertu skaits katrā kvalifikācijā. Uz apkopotās informācijas bāzes, atbilstoši katras nozares ekspertu padomes kvalifikāciju struktūrai tika izveidots profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanas ekspertu reģistrs un publiskots projekta ietvaros izveidotajā tīmekļa vietnē: www.nozaruekspertupadomes.lv. Sākot no 2012. gada septembra akreditācijas ekspertu komisiju sastāvā tiek iekļauti nozaru eksperti, kuri apguvuši kvalitātes dienesta organizētos profesionālās kompetences pilnveides kursus „Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšana”.

Apzinoties nozaru ekspertu nozīmi un dalību gan profesionālās izglītības īstenošanas kvalitātes novērtēšanā (akreditācija), gan profesionālās izglītības rezultātu kvalitātes novērtēšanā (profesionālās kvalifikācijas eksāmeni), kvalitātes dienests 2014. gadā panāca vienošanos ar projekta sadarbības partneriem par vienotā profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanas ekspertu reģistra papildināšanu ar Valsts izglītības satura centra datiem par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisiju sastāvu, kā arī ar profesijas standartu izstrādē iesaistītajiem nozaru ekspertiem. Nozares ekspertu reģistra papildināšanu ar jauniem ekspertiem nodrošina nozaru ekspertu padomes. Nozaru ekspertu reģistra izveide un sistemātiska aktualizēšana veicinās objektīvu un atklātu pieeju darba devēju iesaistei profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā. 

 

31.08.2015.

Nozaru ekspertu izglītošana

Lai nodrošinātu nozaru ekspertu padomju deleģētajiem nozaru ekspertiem vienotu izpratni par izglītības iestādes darbības kvalitātes vērtēšanas pamatprincipiem normatīvajos aktos noteiktajās jomās un kritērijos, kā arī novērtējuma līmeņiem un to piemērošanu izglītības kvalitātes vērtēšanā, kvalitātes dienests no 2012. gada 18. oktobra līdz 2015. gada 26. februārim organizēja 18 kursus „Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšana”, kuros tika apmācīti 269 deleģētie nozaru eksperti. Kursu dalībnieki pilnveidoja savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas ir nepieciešamas gan profesionālās izglītības procesa īstenošanas, gan arī izglītības noslēguma pārbaudījumu kvalitātes vērtēšanā. Nozares eksperti ieguva izpratni par nozaru ekspertu padomju lomu sadarbībā ar izglītības iestādi un izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtēšanas principiem pašvērtējuma un ārējās vērtēšanas kopsakarībā, kā arī izglītības procesa pedagoģiskajiem aspektiem. Atsaucoties nozaru ekspertu iniciatīvai, četri no kursiem tika organizēti reģionu pilsētās – Liepājā, Daugavpilī, Valmierā un Jelgavā. Kursus apmeklēja 90% no kopējā deleģēto nozares ekspertu skaita. Nozaru ekspertu piesaiste un saskaņošana tika īstenota sadarbībā ar nozaru ekspertu padomēm.

 

31.08.2015.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu novērošana

2014.–2015. gadā kvalitātes dienesta pārstāvji kopā ar nozaru ekspertu padomju pārstāvjiem novērotāju statusā piedalījās 7 profesionālās kvalifikācijas eksāmenos un veica 53 pretendentu anketēšanu ar mērķi noskaidrot ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pretendentu viedokli par profesionālās kompetences novērtēšanas procesa kvalitāti, kā arī veikt pretendentu iepriekšējās izglītības apkopošanu un analīzi. Apkopotā informācija sniedz priekšstatu par pretendentu motivāciju novērtēt savu profesionālo kompetenci, kas saistīta ar darba devēja prasībām darbiniekiem iegūt atbilstošu profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu vai pašu darbinieku vēlme paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju. No aptauju anketām konstatēts, ka lielākajai daļai pretendentu pirms profesionālās kompetences novērtēšanas bija nepieciešams veikt savu profesionālo kompetenču pašvērtējumu atbilstoši profesijas standartā noteiktajām profesionālajām kompetencēm, kā arī bija nepieciešama papildu mācīšanās un konsultācijas par atsevišķām tēmām. Tas apliecina profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijas konsultanta īpašo lomu darbā ar pretendentiem un darba devējiem, kuri virza savus darbiniekus profesionālās kompetences novērtēšanai. Iegūtā informācija ir izmantojama metodisko ieteikumu „Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana” satura pilnveidei, kā arī informācijas par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu popularizēšanai sabiedrībā.

 

31.08.2015.

Bukleta „CEĻVEDIS ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā” izstrāde.

2015. gada aprīlī kvalitātes dienests projekta ietvaros sāka darbu pie bukleta „CEĻVEDIS ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā” izstrādes.

Bukleta mērķis ir palīdzēt interesentiem uzzināt kārtību, kā var novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci. Buklets paredzēts vismaz 18 gadus vecām personām, kurām ir darba un personiskajā pieredzē iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas un kuras ar ārpus formālās izglītības sistēmas palīdzību vēlas iegūt valsts atzītu dokumentu, ar kuru tiek novērtēta viņu profesionālā kvalifikācija.

Bukletā profesionālās kompetences novērtēšana izskaidrota ne tikai kā rezultāts (kvalifikācijas, diploma iegūšana), bet arī kā process, kura sastāvdaļas ir zināšanu un prasmju apzināšanās, dokumentēšana, novērtēšana, atzīšana, kas var notikt dažādos posmos dzīves garumā. 

 

31.08.2015.

Kvalitātes dienesta rīkotie semināri „EQAVET indikatoru iestrāde nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā”

Laikā no 2014.gada marta projekta ietvaros tika rīkoti vairāki semināri ar mērķi uzklausīt viedokļus un izstrādāt vienotu nostāju jautājumā par EQAVET indikatoru iestrādi Latvijas izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmā:

2014. gada 4. martā notika seminārs Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Profesionālās izglītības biedrības, Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” deleģētajiem pārstāvjiem;

2014. gada 9. aprīlī un 28.aprīlī notika semināri akreditācijas ekspertu komisiju vadītājiem;

2014. gada 13. maijā un 22. maijā notika semināri profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem.

Semināru laikā notika diskusijas par EQAVET ietvarstruktūras un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes rādītāju ieviešanu un paustā viedokļa apkopošana, lai sagatavotu Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts un pašvaldību, valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”, tajā iestrādājot profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas indikatorus profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

 

31.08.2015.

„Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanas metodisko ieteikumu” izstrāde ar mērķi atbalstīt izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma izstrādē.

2014. gada augustā tika uzsākts darbs, lai izstrādātu metodiskos ieteikumus „Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanas metodiskie ieteikumi”. Metodiskos ieteikumus izglītības iestādes saņems projekta noslēgumā.

2014. gada 12. novembrī 4. decembrī, 2015. gada 12. martā, 11.maijā notika kvalitātes dienesta organizēti semināri „Vienotu izglītības iestāžu un programmu pašnovērtēšanas metodisko ieteikumu vispārējā un profesionālajā izglītībā pilnveide, kuros paredzēts iestrādāt arī Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) rādītājus”. Semināros piedalījās profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu, nozaru ekspertu padomju un izglītības pārvalžu pārstāvji izstrādāja priekšlikumus, lai nacionālās kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveides ietvaros izstrādātu vienotus profesionālās izglītības  un vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanas metodiskos ieteikumus, kuros paredzēts iestrādāt arī Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) rādītājus.

 

31.08.2015.

Dalība Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) 6. ikgadējā foruma organizēšanā

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Jūrmalā 17. un 18.jūnijā notika 6. Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) ikgadējais forums.

Forumu organizēja Eiropas Komisija, EQAVET sekretariāts un Izglītības kvalitātes valsts dienests. Kvalitātes dienestam ir noteikts uzdevums koordinēt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras (EQAVET) un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas indikatoru ieviešanu profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Forumā tikās profesionālās izglītības eksperti no Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai izvērtētu paveikto, kā arī izvirzītu mērķus nākamajam darba posmam no 2016. līdz 2017.gadam. Forumā tika pārrunāta EQAVET kritērijiem atbilstošas profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanas gaita Eiropas valstīs. Dalībnieki diskutēja par darba devēju lomu profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas procesā un iespējām pilnveidot sadarbību ar darba devējiem, lai profesionālā izglītība spētu pielāgoties strauji mainīgā darba tirgus prasībām. Tāpat apsprieda iespējas, kā pilnvērtīgi un vispusīgi novērtēt tālmācības formā īstenoto izglītības programmu kvalitāti. Par EQAVET tālākas sadarbības atslēgas vārdiem ir kļuvuši izglītības sistēmas pārskatāmība, mācību rezultātu atzīšana un pārnese, mācību ciešāka saikne ar darba tirgu (nozari) un izglītības kvalitātes kultūras attīstība.

 

29.09.2015.

Dalība nozaru ekspertu padomju (NEP) sanāksmēs

Projekta vecākie eksperti Sarmīte Dīķe, Māris Stinkulis un DiānaVernera regulāri piedalās nozaru ekspertu padomju (NEP) sanāksmēs, informējot par projektā īstenoto aktivitāšu rezultātiem:

*Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā (vecākā eksperte S.Dīķe);

*Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 2011. gada līdz 2015. gadam (vecākais eksperts M.Stinkulis);

*Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata – palīgs nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem (vecākā eksperte D.Vernera).

 

2015. gada septembrī projekta vecākie eksperti apmeklēja šādas NEP sanāksmes:

1. Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP sanāksme 2015. gada 14. septembrī.

2. Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības NEP sanāksme 2015. gada 16. septembrī.

3. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) NEP sanāksme 2015. gada 29. septembrī.

4. Enerģētikas NEP sanāksme 2015. gada 29. septembrī.

 

01.10.2015.

 Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata

2015. gada 1. oktobrī notika trešais nozaru ekspertu padomju, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Profesionālās izglītības biedrības, Latvijas Sporta federāciju padomes, izglītības pārvalžu, izglītības iestāžu, augstākās izglītības iestāžu deleģēto pārstāvju seminārs un darba grupu tikšanās par publikācijas „Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata” satura pilnveidi.

Semināra laikā eksperti noklausījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvju prezentācijas par aktualitātēm un problēmām izglītības kvalitātes vērtēšanā, izveidotajiem atbalsta materiāliem akreditācijas ekspertiem un izglītības iestādēm, izmaiņām izglītību reglamentējošajos Latvijas normatīvajos aktos. Savukārt uzaicinātie eksperti seminārā pastāstīja par profesionālās izglītības programmu vērtēšanas specifiku profesionālās izglītības kompetences centros un Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras pielīdzināšanu Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, kā arī sniedza priekšlikumusaptaujas anketas izveidošanai, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti par Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmatas saturu un izmantošanu.

 

2015. gada oktobrī projekta speciālisti apmeklēja šādas NEP sanāksmes:

1. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme 2015. gada 1. oktobrī (vecākais eksperts M.Stinkulis).

2. Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) NEP sanāksme 2015. gada 12. oktobrī (vecākie eksperti S.Dīķe, M.Stinkulis, D.Vernera).

3. Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP sanāksme 2015. gada 12. oktobrī. Piedalījās projekta konsultants G.Loba ar informāciju par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredzi Latvijā no 2011. gada līdz 2015. gadam.

4. Būvniecības NEP 2015. gada 14. oktobrī. Piedalījās vecākais eksperts M.Stinkulis. 

 

05.11.2015.

Seminārs par metodiskajiem ieteikumiem izglītības iestāžu pašvērtēšanai

2015. gada 5. novembrī notika profesionālās izglītības iestāžu pārstāvju seminārs „Metodiskie ieteikumi profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanai, kuros iestrādāti Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) indikatori”.

Semināru atklāja kvalitātes dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, kas iepazīstināja semināra dalībniekus ar metodiskajiem ieteikumiem profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanai. Kvalitātes dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietnieka p.i./projekta vecākā eksperte Sarmīte Dīķe un projekta vecākā eksperte Diāna Vernera pastāstīja par izglītības iestādes pašvērtēšanas procesu un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu, savukārt uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs – par multiperspektīvu izglītības iestādes vadītāja darba vērtējumu. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Eksaminācijas daļas vadītājaMaija Lablaika un Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestādes „Latvijas Tālmācības profesionālais centrs” direktore Ilze Kalniņa seminārā dalījās praktiskajā pieredzē par pašvērtēšanas procesa norisi savās izglītības iestādēs un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu, izmantojot izstrādātos metodiskos ieteikumus.

 

 30.11.2015.

Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā/apmācībā (EQAVET)

Lai veicinātu izpratni par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā/apmācībā (turpmāk – EQAVET) un tās struktūrelementu ieviešanas nozīmi Latvijas profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā, Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – kvalitātes dienests) ir sagatavojis materiālu par EQAVET vadlīnijām[1] profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas pamatjautājumos sistēmas līmenī. Materiālā iekļauta informācija par EQAVET kvalitātes ciklu un tā posmiem, izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pamatelementiem, doti apraksti par ieteicamajām darbībām kvalitātes cikla posmu īstenošanai, kā arī raksturoti izglītības kvalitātes indikatori. Metodika izstrādāta Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros. 

Sagatavoto materiālu lasiet šeit.[1] http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx


30.11.2015.

Priekšlikumi efektīvai akreditācijas ekspertu komisijas darba organizācijai 

Lai atbalstītu akreditācijas ekspertu komisijas profesionālās izglītības iestāžu darbības un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanā (akreditācijā), Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – kvalitātes dienests) ir sagatavojis priekšlikumus efektīvai akreditācijas ekspertu komisijas darba organizācijai. Priekšlikumi izstrādāti Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros.

Sagatavoto materiālu lasiet šeit.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča par projekta nozīmību un aktivitātēm

Izglītības kvalitātes valsts dienesta aktivitātes projektā:

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas ekspertu izglītošana

EQAVET ieviešana profesionālajā izglītībā Latvijā

 

 

Projekta ietvaros ir izveidotas 12 Nozaru ekspertu padomes, kuru aktivitātēm var sekot šeit.

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"