IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Erasmus+ projekts

                       

 

 

Projektu "EQAVET ietvarstruktūra un pamatprincipi profesionālajā izglītībā programmas Erasmus+ īstenošanā" ar mērķi veicināt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) indikatoru un pamatprincipu ieviešanu Latvijas profesionālajā izglītībā no 2016. gada aprīļa līdz 2017. gada 31. martam īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests. 

 

Kvalitātes dienests īstenos projektu EQAVET indikatoru ieviešanai profesionālajā izglītībā

19.05.2016.

No 2016. gada aprīļa Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) piedalās Erasmus+ projektā, kas veicinās Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) indikatoru un pamatprincipu ieviešanu Latvijas profesionālajā izglītībā.

Projekta galvenās aktivitātes ir vadlīniju izstrāde EQAVET indikatoru ieviešanai, bukleta “Kvalitātes dienests – EQAVET ietvarstruktūras koordinācijas punkts Latvijā” izdošana latviešu un angļu valodā un semināru rīkošana. Semināru mērķis ir pārrunāt kvalitātes kultūru izglītības iestādē, EQAVET indikatoru ieviešanas iespējas Latvijas izglītībā, kā arī padziļināt izpratni par profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanu un novērtēšanu.

Tā kā profesionālās izglītības saikne ar darba tirgu un tajā pieprasītām kvalifikācijām Latvijā ir nozīmīgs jautājums, projektā vislielākā uzmanība tiks pievērsta tieši 6. indikatoram “Apgūto prasmju izmantošana darba vietā” un 9. indikatoram “Profesionālās izglītības programmu pieprasījuma apzināšana darba tirgū”. Tādēļ kvalitātes dienests izveidos aptaujas anketas, lai noskaidrotu, cik lielā mērā profesionālajā izglītībā iegūtās prasmes ir izmantojamas darba vietā, kā arī apzinātu profesionālās izglītības programmu pieprasījumu darba tirgū. Savukārt semināros par EQAVET indikatoru ieviešanu identificēs arī problēmas EQAVET 6. un 9. indikatora ieviešanā un izstrādās rekomendācijas to novēršanai.

Projektā iesaistītas gan valsts institūcijas – Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Nodarbinātības valsts aģentūra – sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība – kā arī nozaru ekspertu padomju, izglītības iestāžu un darba devēju pārstāvji. Paredzēts, ka projekts veicinās sabiedrības informētību par EQAVET un tās indikatoru ieviešanu, kā arī profesionālās izglītības iestāžu un citu ieinteresēto pušu izpratni par profesionālās izglītības kvalitāti un tās uzlabošanas iespējām.

Kvalitātes dienests projektā iesaistīts kā EQAVET nacionālais koordinators Latvijā. Saskaņā ar Briges komunikē par ciešāku Eiropas sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā laika posmam līdz 2020. gadam noteikts stratēģiskais mērķis dalībvalstīm izveidot kopīgu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības sniedzējiem, kas attiektos arī uz darba vidē balstītām mācībām un atbilstu EQAVET ietvarstruktūrai. Tādēļ uzdevums kvalitātes dienestam īstenot izglītības kvalitātes monitoringu un nodrošināt vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju (indikatoru) ieviešanu ir iekļauts Ministru kabineta noteikumu projektā “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes un eksaminācijas centrus, vispārējās un profesionālās izglītības programmas, un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”. 

 

 

Projekta "EQAVET ietvarstruktūra un pamatprincipi profesionālajā izglītībā programmas Erasmus+ īstenošanā" pirmais pasākums

07.07.2016.

Ceturtdien, 30.jūnijā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta „EQAVET ietvarstruktūra un pamatprincipi profesionālajā izglītībā programmas Erasmus+ īstenošanā” pirmais darba seminārs, kurā piedalījās nozaru eksperti, Akadēmiskā informācijas centra, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Valsts izglītības satura centra, Profesionālās izglītības biedrības, izglītības pārvalžuun izglītības iestāžupārstāvji.

Semināra uzdevums bija apspriest Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) indikatoru ieviešanas rekomendāciju struktūru un tajās iekļaujamo būtisko iekļaujamo informāciju, anketas „Apgūto prasmju izmantošana darba vietā” izveidi un mehānismus profesionālās izglītības programmu pieprasījuma apzināšanai darba tirgū.

Jau ziņojām, ka 2016. gadā kvalitātes dienests sāka īstenot Erasmus+ projektu, kura laikā veicinās EQAVET indikatoru un pamatprincipu ieviešanu Latvijas profesionālajā izglītībā, vienlaikus uzlabojot sadarbību starp izglītības iestādēm, sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām pusēm. Minētā projekta ietvaros ir plānots izstrādāt rekomendācijas indikatoru ieviešanai, atbalsta materiālus, kā arī organizēt pasākumus izglītības iestāžu vadītājiem par kvalitātes kultūru izglītības iestādē.

Kvalitātes dienests projektā iesaistīts kā EQAVET nacionālais koordinators Latvijā.

 

14.03.2017.

Kvalitātes dienests Ogres tehnikumā rīko semināru par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā rekomendāciju ieviešanu

2017. gada 2. martā Ogres tehnikumā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta (kvalitātes dienests) organizēts seminārs „Kvalitātes kultūra izglītības iestādē”, kura mērķis bija pārrunāt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā rekomendāciju ieviešanu Latvijā. Seminārs tika rīkots kā viena no kvalitātes dienesta īstenotā Erasmus+ projekta „EQAVET ietvarstruktūra un pamatprincipi profesionālajā izglītībā” aktivitātēm.

Seminārā piedalījās vairāk nekā pussimts profesionālās izglītības iestāžu pārstāvju no visas Latvijas - direktori, direktoru vietnieki, kā arī izglītības metodiķi.

„Kvalitātes kultūru izglītībā var definēt kā izglītības iestādes iekšējo attieksmi pret attīstības procesiem. Izglītības iestādes darbībai ir jābūt vērstai uz nepārtrauktu izglītības kvalitātes paaugstināšanu,” seminārā skaidroja Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece Sarmīte Dīķe.

Savukārt projekta eksperte, Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārvaldes vecākā referente Agija Reča informēja par aktualitātēm kvalitātes novērtēšanā, tostarp izglītības iestāžu direktoru vērtēšanu. A. Reča izskaidroja kvalitātes novērtēšanas tiesisko regulējumu, kvalitātes novērtēšanas procesa organizāciju un tā efektivitāti, kā arī pastāstīja par profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes novērtēšanas rezultātiem. „Izglītības kvalitātes uzlabošanā jāiesaistās gan izglītības iestādei, gan kvalitātes dienestam, gan neatkarīgiem ekspertiem. Tikai sadarbojoties un regulāri apmainoties ar informāciju, tiek veicināta izglītības kvalitātes nepārtraukta uzlabošanās,” uzsvēra A.Reča.

S. Dīķe iepazīstināja semināra dalībniekus arī ar izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēmu, tajā skaitā kvalitātes kultūras veicināšanas iespējām un izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas gaitu. „Pašvērtējums, kas iekļaujas līdzsvarotā iekšējā un ārējā kvalitātes novērtējuma sistēmā, veicina izglītības kvalitātes uzlabošanu. Pašvērtēšana ir nepārtraukts process,” norādīja S. Dīķe.

Lai atbalstītu izglītības iestāžu vadītājus pašvērtēšanas procesa īstenošanā, semināra dalībniekiem tika dāvināts kvalitātes dienesta sagatavotais izdevums „Metodiskie ieteikumi profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanai”. Metodisko ieteikumu mērķis ir stiprināt vienotu, kvalitatīvu un pamatotu pieeju izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesam.

Semināra turpinājumā projekta koordinators, Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārvaldes vecākais referents Māris Stinkulis iepazīstināja ar EQAVET ietvarstruktūras ieviešanu.

„EQAVET jeb Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā ir sadarbības tīkls, kas apvieno Eiropas Savienības dalībvalstis, sociālos partnerus un Eiropas Komisiju, lai izveidotu un ieviestu vienotus kritērijus profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības kvalitātes nodrošināšanai,” skaidroja M. Stinkulis.

Lai paaugstinātu profesionālās izglītības kvalitāti un veicinātu tās atbilstību darba tirgus vajadzībām, kā arī lai veicinātu izglītojamo interesi par profesionālo izglītību, Latvijā tiek īstenotas pārmaiņas profesionālajā izglītībā.

Piemēram, plānota izglītojamo skaita proporcijas līdzsvarošana par labu profesionālajai izglītībai, 2020.gadā sasniedzot attiecību 50/50. Lai palielinātu izglītojamo skaitu profesionālajā izglītībā, tiek veikti arī pasākumi profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai, piemēram, profesionālo izglītības iestāžu sakārtošana un infrastruktūras modernizēšana. Daļā izglītības iestāžu ir uzsākta darba vidē balstītu mācību elementu ieviešana. Kā pozitīvs piemērs šīm aktivitātēm ir Profesionālās izglītības kompetences centrs „Ogres tehnikums”. 2016./2017. mācību gadā tehnikums sadarbojas ar 77 uzņēmumiem, kuros darba vidē balstītas mācības apgūst 224 audzēkņi.

„Profesionālajā izglītībā kvalitātes atbilstība mērķim ir sagatavot audzēkni darbam konkrētā profesijā, kā arī studijām augstākajā mācību iestādē. Pedagoģijā ir radies jauns priekšstats par mācīšanos kā personīgi aktīvu, nozīmīgu un konstruktīvu procesu. Mācību process tiek virzīts tā, lai audzēknis pats arvien vairāk uzņemtos atbildību par savu mācīšanos un pats patstāvīgi arī to sekmētu. Mainās arī pedagoga loma mācību procesā: pedagogs ir aktīvs mācību procesa organizators, līdzdalībnieks, partneris, domubiedrs, diskusiju rosinātājs,” pieredzē dalījās Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.

Kvalitātes dienesta īstenotais Erasmus+ projekta „EQAVET ietvarstruktūra un pamatprincipi profesionālajā izglītībā” mērķis ir veicināt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) indikatoru un pamatprincipu ieviešanu Latvijas profesionālajā izglītībā. Projekts tiek īstenots no 2016. gada aprīļa līdz 2017. gada 31. martam. 

 

28.03.2017.

Ceturtdien, 23.martā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkots seminārs, kurā pārrunāja profesionālās izglītības kvalitāti un darba devēju lomu profesionālās izglītības efektivitātes paaugstināšanā, īpašu vērību pievēršot atgriezeniskās saites izveidei ar darba devējiem un profesionālās izglītības iestāžu absolventiem, lai noskaidrotu iegūtās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un nepieciešamiem uzlabojumiem.

Seminārs noslēdza Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenoto Erasmus+ projektu par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un tālākizglītībā (EQAVET) indikatoru ieviešanu Latvijā.

Semināra dalībnieki noklausījās prezentācijas par izglītojamo, darba devēju, nozaru pārstāvju, prakses vadītāju un absolventu aptaujas anketu aprobācijas rezultātiem, nodarbinātības tendencēm Latvijā un pasaulē, izglītības kvalitātes indikatoru datu veidošanā iesaistīto pušu sadarbību, nozaru ekspertu padomju lomu profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanā.

 

Semināra darba kārtību var apskatīt šeit.

 

Semināra prezentācijas:

Mārtiņš Cimermanis. “Nozaru ekspertu padomju loma profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai”

Ieva Bečere. “Izglītības kvalitātes indikatoru datu veidošanā iesaistīto pušu sadarbība”

Daniels Pavļuts. “Kas notiek tagad un kas notiks pēc tam. Nodarbinātības tendences”

Kristaps Ceplis. “Sabiedrības izglītošana par meža nozares attīstību – biedrības «Zaļās mājas» pieredze”

“Aptaujas anketu aprobācija: rezultāti un problēmjautājumi”

Māris Stinkulis “Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas Action Grant 2016 – Support to the European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points (EQAVET NRP) projekta mērķi un sasniegtie rezultāti” 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"