IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta kompetencei piekritīgo izglītības programmu licencēšana

Ministru kabineta noteikumi

13.06.2017. noteikumi Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”

31.07.2012. noteikumi Nr.533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām"

12.08.2014. noteikumi Nr.468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību   priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem"

21.05.2013. noteikumi Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"

27.06.2000. noteikumi Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu"

18.05.2010. noteikumi Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"

14.07.2015. noteikumi Nr.408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"

20.06.2006. noteikumi Nr.492 „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās"

14.07.2009. noteikumi Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

16.10.2012. noteikumi Nr.710 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām"

17.09.2013. noteikumi Nr.894 "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam"

31.07.2012.  noteikumi Nr.533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām

Citi normatīvie akti

Izglītības un zinātnes ministrijas 11.10.2010. iekšējie noteikumi Nr.22 „Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība

Grozījumi Izglītības un zinātnes ministrijas 11.10.2010. iekšējos noteikumos Nr.22 „Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 22.07.2014. iekšējie noteikumi Nr.11 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas norises kārtība"

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"