IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Likumi

Latvijas Republikas Satversme

Valsts valodas likums

 

Izglītības likums

Vispārējās izglītības likums

Profesionālās izglītības likums
Augstskolu likums
Zinātniskās darbības likums

Sporta likums

Jaunatnes likums

 

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Likums „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"

Bāriņtiesu likums

 Civillikums 

 

Valsts pārvaldes iekārtas likums

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

Valsts civildienesta likums

Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums

Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums

 

Darba likums

Brīvprātīgā darba likums

Likums "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"

Administratīvā procesa likums

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

Dokumentu juridiskā spēka likums

Elektronisko dokumentu likums

Arhīvu likums

Fizisko personu datu aizsardzības likums

Iesniegumu likums

Informācijas atklātības likums

Paziņošanas likums

Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

Valsts statistikas likums

 

Likums „Par pašvaldībām”

Brīvas pakalpojumu sniegšanas likums

Publisko iepirkumu likums

Komerclikums

Biedrību un nodibinājumu likums

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"