IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Notikumu arhīvs

24.03.2014.

24.-26.marts – Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Jānis Ivans Mihailovs piedalās Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotā projekta „Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, Viena Latvija” ietvaros organizētajā braucienā uz Bratislavu, Slovākiju, kura mērķis ir veicināt starptautisku sadarbību un nodrošināt labas prakses apmaiņu romu kopienas integrācijas un izglītības jomā

25.03.2014.

Jūrmalā notiek Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizētie kursi „Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu tiesiskais pamats, darbības kvalitātes nodrošināšana un pašvērtēšana” profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu direktoriem un direktoru vietniekiem

26.03.2014.

26.-27.marts - Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča un referente Sarmīte Dīķe piedalās EQAVET gada forumā Atēnās, Grieķijā (EQAVET Annual Forum, Athens, Greece) (EQAVET – Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra profesionālajā izglītībā un apmācībā)

27.03.2014.

26.-27.marts - Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča un referente Sarmīte Dīķe piedalās EQAVET gada forumā Atēnās, Grieķijā (EQAVET Annual Forum, Athens, Greece) (EQAVET – Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra profesionālajā izglītībā un apmācībā)

28.03.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore Kristīne Strūberga piedalās Bauskas Valsts ģimnāzijas organizētajā Bauskas un Rundāles novada pedagogu konferencē "Izglītojamo sasniegumu un personības izaugsmes motivējošie faktori"

02.04.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienests organizē kursus „Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšana” Nozaru ekspertu padomju deleģētiem profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas ekspertiem Rīgā

09.04.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta vecākā eksperte Liesma Neipreisa piedalās Balvu, Baltinavas un Rugāju novada izglītības iestāžu vadītāju seminārā, lai informētu par izglītības programmu izstrādes un licencēšanas aktualitātēm
Izglītības kvalitātes valsts dienests rīko semināru un diskusiju akreditācijas ekspertu komisiju vadītājiem „EQAVET indikatoru iestrāde nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā”, kurā tiks sniegta informācija par EQAVET aktivitātes attīstību, Latvijas līdzdalību, kvalitātes vadības ciklu un tā īstenošanas pasākumiem, kvalitātes indikatoriem (rādītājiem) un to ieviešanas nozīmi nacionālajā kvalitātes novērtēšanas sistēmā

14.04.2014.

IKVD rīko pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas kursus profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības iestāžu akreditācijas ekspertiem „Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšana”. Kursu norises vieta: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Z.A.Meierovica bulvāris 16-1

15.04.2014.

IKVD vadītāja Inita Juhņēviča Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas izglītības iestāžu vadītāju seminārā informē par aktualitātēm Kvalitātes dienesta darbā

16.04.2014.

IKVD notiek izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu kārtējā akreditācijas sēde

24.04.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) organizē kursus „Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšana” Nozaru ekspertu padomju deleģētiem profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas ekspertiem Liepājā

25.04.2014.

IKVD vadītāja Inita Juhņēviča piedalās zinātniski praktiskajā konferencē „Latvijas augstskolu dažādība kā inovācijas faktors” Liepājā, ko rīko Liepājas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Liepājas pilsētas domi

28.04.2014.

Notiek Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkotais seminārs un diskusija akreditācijas ekspertu komisiju vadītājiem „EQAVET indikatoru iestrāde nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā”, kurā tiks sniegta informācija par EQAVET aktivitātes attīstību, Latvijas līdzdalību, kvalitātes vadības ciklu un tā īstenošanas pasākumiem, kvalitātes indikatoriem (rādītājiem) un to ieviešanas nozīmi nacionālajā kvalitātes novērtēšanas sistēmā

29.04.2014.

IKVD vecākais eksperts augstākās izglītības jautājumos Juris Zīvarts Ventspils 1.ģimnāzijā sniedz lekciju par aktualitātēm nozarē saistošo normatīvo aktu jomā un Kvalitātes dienesta darbā izglītības iestāžu vadītājiem un to vietniekiem

07.05.2014.

Kvalitātes dienests Rīgas Celtniecības koledžā organizē semināru par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredzi. Piedalīties seminārā ir aicināti pārstāvji no VISC, profesionālās izglītības iestāžu atbildīgās amatpersonas par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu, kā arī nozaru ekspertu padomju sekretariātu pārstāvji. Semināra ietvaros plānota diskusija par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas institūciju pieredzi pretendentu piesaistei sadarbībā ar nozaru ekspertu padomēm, profesionālajām organizācijām un apvienībām, kā arī par pretendentu konsultēšanu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanu. Semināra norises laiks: 9:00-13:00

09.05.2014.

Kvalitātes dienesta vadītāja I.Juhņēviča piedalās Konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" sanāksmē un UNESCO Asociēto skolu projekta seminārā "Stratēģiskie mērķi izglītībā - ilgtspējīgai attīstībai" Jelgavā

12.05.2014.

Kvalitātes dienestā plkst.14 Licencēšanas un reģistru departamenta tikšanās ar VISC Profesionālās izglītības nodaļu par profesionālās izglītības programmu izstrādes normatīvo regulējumu, iespējām un metodiku īstenošanai e-vidē

13.05.2014.

Kvalitātes dienests rīko semināru un diskusiju profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem „EQAVET indikatoru iestrāde nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā”, kurā tiks sniegta informācija par EQAVET aktivitātes attīstību, Latvijas līdzdalību, kvalitātes vadības ciklu un tā īstenošanas pasākumiem, kvalitātes indikatoriem (rādītājiem) un to ieviešanas nozīmi nacionālajā kvalitātes novērtēšanas sistēmā

14.05.2014.

Kvalitātes dienesta vadītāja I.Juhņēviča un Licencēšanas un reģistru departamenta direktore A.Šenberga piedalās Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā apmācībā valsts pārvaldes personālam „Dažādības vadība”

15.05.2014.

Kvalitātes dienesta vadītāja I.Juhņēviča un Licencēšanas un reģistru departamenta direktore A.Šenberga piedalās Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā apmācībā valsts pārvaldes personālam „Dažādības vadība”

16.05.2014.

Licencēšanas un reģistru departamenta direktore A.Šenberga piedalās RPIVA Uzņēmējdarbības katedras konferencē „Inovatīvi risinājumi augstskolu programmās uzņēmējdarbības apmācības procesu attīstības veicināšanai"

19.05.2014.

Licencēšanas un reģistru departamenta direktore A.Šenberga piedalās EQAVET pieredzes apmaiņas seminārā „Kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšanas ieguvumu un nozīmes noteikšana” Vīnē

20.05.2014.

Licencēšanas un reģistru departamenta direktore A.Šenberga piedalās EQAVET pieredzes apmaiņas seminārā „Kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšanas ieguvumu un nozīmes noteikšana” Vīnē

21.05.2014.

Kvalitātes dienesta vadītāja I.Juhņēviča piedalās Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu konferencē „Integrētā pieeja pirmsskolas pedagoģiskajā procesā”, Rīgā, Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”

22.05.2014.

- Kvalitātes dienesta vadītāja I.Juhņēviča piedalās skolotāju digitālās mācību programmas „Samsung skola nākotnei” noslēguma pasākumā RTU Arhitektūras un plānošanas fakultātē, Ķīpsalā -------------------------------- - Izglītības kvalitātes valsts dienests rīko otro semināru un diskusiju profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem „EQAVET indikatoru iestrāde nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā”, kurā tiks sniegta informācija par EQAVET aktivitātes attīstību, Latvijas līdzdalību, kvalitātes vadības ciklu un tā īstenošanas pasākumiem, kvalitātes indikatoriem (rādītājiem) un to ieviešanas nozīmi nacionālajā kvalitātes novērtēšanas sistēmā

28.05.2014.

Kvalitātes dienesta vadītāja I.Juhņēviča piedalās Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem” konsultatīvās padomes sēdē Rīgā, Valsts izglītības attīstības aģentūrā -------------------------- Kvalitātes dienesta pārstāvji piedalās Augstākās izglītības forumā „Augstākās izglītības loma Latvijā” Valmierā, Valmieras kultūras centrā, http://forums.va.lv/lv

29.05.2014.

Kvalitātes dienesta vadītāja I.Juhņēviča piedalās alianses „Vienoti kvalitatīvai izglītībai” sanāksmē Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā

02.06.2014.

Licencēšanas un reģistru departamenta direktores vietnieks Jānis Mihailovs piedalās Pierīgas izglītības iestāžu atbalsta personāla un DVIJ seminārā par atbalsta pasākumu piemērošanu izglītojamiem

04.06.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja I.Juhņēviča piedalās Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” renovētā mācību korpusa atklāšanā Rīgā

05.06.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja I.Juhņēviča piedalās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā organizētajā forumā „Dzīves kvalitāte” Rīgā

06.06.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja I.Juhņēviča piedalās Liepājas Universitātes un Latvijas Universitātes sadarbībā ar AS „Swedbank” rīkotajā praktiskajā konferencē „Kvalitatīvas studijas un pētniecība Latvijas izaugsmei: vai augstskolas un uzņēmumi ir motivēti un līdzvērtīgi partneri” Rīgā

10.06.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienestā notiek izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu kārtējā akreditācijas sēde

11.06.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja I.Juhņēviča piedalās Žila Verna Rīgas Franču skolas jauno telpu atklāšanas ceremonijā Rīgā, Patversmes ielā 20

13.06.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja I.Juhņēviča piedalās Iespējamās misijas Piektā iesaukuma ietekmes stāstu pasākumā Rīgā, Elizabetes ielā 83/85

16.06.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja I.Juhņēviča piedalās tikšanās ar ES Padomes Ģenerālsekretariāta pārstāvjiem Izglītības un zinātnes ministrijā

17.06.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja I.Juhņēviča piedalās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātņu komisijas sēdē Jēkaba ielā 16

18.06.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja I.Juhņēviča piedalās Rektoru padomes sēdē Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19

20.06.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja I.Juhņēviča piedalās vecāku izglītošanās un sadarbības projekta „Open Parents” otrās fāzes noslēguma pasākumā Kalēju ielā 9/11

09.07.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja I.Juhņēviča piedalās OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas SSNP 2012 finanšu moduļa pirmo rezultātu prezentācijas pasākumā Latvijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19

12.08.2014.

Darba grupas sanāksme par priekšlikumu izstrādi izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodikas pilnveidei audzināšanas darba jautājumos

22.08.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalās Pierīgas novadu izglītības iestāžu vadītāju konferencē Krimuldā

25.08.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Jānis Mihailovs piedalās seminārā izglītības iestāžu vadītājiem par aktualitātēm izglītībā Engurē

26.08.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalās semināros izglītības iestāžu vadītājiem Grobiņā un Saldū

27.08.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalās praktiskajā nometnē, ko rīko Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde Tiskādu internātpamatskolā

27.08.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore Kristīne Strūberga piedalās Ventspils pilsētas skolotāju metodisko dienu ietvaros rīkotajā seminārā

27.08.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Jānis Mihailovs piedalās Viļakas novada pedagogu Augusta konferencē

27.08.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora p.i. Maksims Platonovs un Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārvaldes vecākā referente Evija Uzare piedalās Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu direktoru un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksmē

28.08.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktores vietniece Ina Masule piedalās Bauskas novada pedagogu Augusta konferencē

28.08.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalās Riebiņu un Preiļu novadu pedagogu konferencēs

28.08.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārvaldes vecākā referente Evija Uzare piedalās Ķekavas novada izglītības darbinieku konferencē

03.09.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienests organizē kārtējo izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas sēdi.

03.09.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalās SIRIUS:Eiropas politikas iniciatīvu par imigrantu izcelsmes bērnu un jauniešu izglītību tīklojuma programmas un nodibinājuma "Globālās attīstības institūts" rīkotajā diskusijā "Atverot izglītību Latvijā" Rīgā, Kalnciema kvartālā, Kalnciema ielā 35

05.09.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju tikšanās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ekspertu

09.09.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalās Aizputes un Duntes novadu izglītības iestāžu vadītāju seminārā

10.09.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalās Saeimas Izglītības, kultūras un sporta komisijas sēdē

10.09.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji piedalās Valsts izglītības attīstības aģentūras un Valsts izglītības satura centra rīkotajā seminārā-diskusijā valsts izglītības nozares darbiniekiem, lai sagatavotu priekšlikumus projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” rezultātu ieviešanai un ilgtspējas nodrošināšanai saistībā ar profesionālās izglītības politikas attīstību un strukturālajām izmaiņām

18.09.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalās Valsts izglītības satura centra organizētajā seminārā pašvaldību interešu izglītības speciālistiem, interešu izglītības iestāžu direktoriem, informējot par IKVD aktualitātēm

19.09.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalās Liepājas Universitātes jubilejas svinīgajā sēdē „Liepājas Universitātei-60. Vēstures akcenti un nākotnes izaicinājumi”

28.10.2014.

IKVD vadītāja I.Juhņēviča piedalīsies Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē par Latvijas Republikas tiesībsarga pētījumu "Bilingvālā izglītība".

29.10.2014.

IKVD vadītāja I.Juhņēviča piedalīsies paneļdiskusijā konferencē „Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība – mūsdienu izglītības aktualitātes”.

29.10.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienests organizē kārtējo izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas sēdi.

29.10.2014.

Izglītības kvalitātes valsts dienests Licencēšanas un reģistru departamenta direktore A.Šenberga un Licencēšanas un reģistru departamenta vecākā eksperte D.Zvaigzne š.g. 29.oktobrī no plkst. 11.00 piedalīsies Rīgas plānošanas reģiona seminārā par Build Up Skills – FORCE projekta aktuālajiem jautājumiem: izglītības programmu izstrāde un eksperti; izglītības programmu būvniecības prasmju pilnveidei finansēšanas modeļi; progresa ziņojuma izvērtējums.

30.10.2014.

IKVD vadītāja I.Juhņēviča piedalīsies Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības organizētajā pieņemšanā par godu Vācijas – Latvijas arodizglītības darba grupas 1.sēdei.

31.10.2014.

Plkst.13:00-16:00 kvalitātes dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktores vietnieks I.J.Mihailovs piedalās Valsts izglītības satura centra organizētajā Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā konsultatīvās padomes sanāksmē, Valsts SIA PIKC „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā” Nīcgales ielā 26.

21.04.2015.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji Briselē piedalās EQAVET seminārā par pieaugušo izglītības kvalitātes nodrošināšanas pieeju profesionālajā tālākizglītībā, kā arī par EQAVET foruma norisi Latvijā.

22.04.2015.

10.00-17.00 Swedbank Centrālās ēkas „Saules akmens” 2.stāva konferenču zālē Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča un kvalitātes dienesta pārstāvji piedalās „Iespējamās misijas” un Swedbank Direktoru kluba gada noslēguma pasākumā.

23.04.2015.

10.00–11.00 Tukuma 2.vidusskolā, Tukumā, Raudas ielā 16 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji piedalās Tukuma, Engures un Jaunpils novada skolu direktoru sanāksmē par karjeras atbalsta jautājumiem.

23.04.2015.

14.00 Bruņinieku ielā 29/31 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji piedalās Alianses “Vienoti kvalitatīvai izglītībai” sanāksmē, kurā apspriež Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pētījumu „Izpratne par kvalitatīvu izglītību dažādās grupās” un UNESCO prezentāciju par situāciju pasaulē „Izglītība visiem”.

23.04.2015.

15.05–16.00 Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalās Latvijas Radio 1 raidījumā „Ģimenes studija”. Sarunas temats – vardarbība skolās un iespējas to novērst.

24.04.2015.

10.00 Latvijas Pašvaldību mācību centrā, Rīgā, Biķernieku ielā 4 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji piedalās kursos „Bērnu tiesību aizsardzība”.

27.04.2015.

27.04. 28.04. 9.00–16.00 Dobelē, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā notiks Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkotie Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursi.

28.04.2015.

27.04. 28.04. 9.00–16.00 Dobelē, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā notiks Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkotie Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursi.

28.04.2015.

28.04. 13.30 TV24 Tiešraides raidījumā par Izglītības likuma grozījumiem piedalās Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča.

29.04.2015.

29.04. 14.00 Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijas sēde.

30.04.2015.

30.04.2015. Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji piedalīsies sanāksmē ”Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas metodisko ieteikumu satura izstrāde”.

30.04.2015.

30.04.10.00–11.00 Rīgā, Esplanādē Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalīsies Eiropas Kosmosa ceļojošās izstādes "European Space Expo" atklāšanas pasākumā.

08.05.2015.

8.05. 11.00–15.00 Profesionālās izglītības kompetences centrā „Rīgas Valsts tehnikums” Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1c notiek Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizēts seminārs par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredzi. Seminārā piedalās Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji un profesionālās izglītības iestāžu atbildīgās amatpersonas par profesionālās kompetences novērtēšanu, kā arī nozaru ekspertu padomju sekretariātu pārstāvji.

11.05.2015.

11.05.–12.05. Kvalitātes dienesta vadītāja Inita Juhņēviča un Licenču un reģistru departamenta direktore Andra Šenberga Grieķijā piedalās ES projekta „Eiropas kvalitātes nodrošināšanas profesionālajā izglītībā un tālākizglītībā” (EQAVET) darbā grupā par 2.indikatoru „Pedagogu dalība profesionālās kvalifikācijas pilnveidē”.

11.05.2015.

11.05. 10.00–17.30 Rīgā, viesnīcā „Mercure Riga Centre” kvalitātes dienesta pārstāvji piedalās Profesionālās izglītības biedrības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Valsts izglītības satura centra rīkotā konferencē „Ilgtspējīga un konkurētspējīga profesionālā izglītība: sasniegumi un jauni mērķi”.

11.05.2015.

11.05. 10.00 - 14.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāvā kvalitātes dienesta pārstāvji piedalās profesionālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, nozaru ekspertu padomju un izglītības pārvalžu pārstāvju seminārā „Vienotu izglītības iestāžu un programmu pašnovērtēšanas metodisko ieteikumu vispārējā un profesionālajā izglītībā pilnveide". Metodiskajos ieteikumos paredzēts iestrādāt arī Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) rādītājus.

12.05.2015.

12.,13.,14.05. 9.00–16.00 Dobelē, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā notiek kvalitātes dienesta rīkotie Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursi.

12.05.2015.

12.05. 10.00-13.00 viesnīcā „Europa Royale Riga” Rīgā, Kr. Barona ielā 12, kvalitātes dienesta pārstāvji piedalās seminārā „ES tīklu izglītības un nodarbinātības jomā sadarbība”.

13.05.2015.

12.,13.,14.05. 9.00–16.00 Dobelē, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā notiek kvalitātes dienesta rīkotie Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursi.

13.05.2015.

13.05. 14.00 Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijas sēde.

14.05.2015.

12.,13.,14.05. 9.00–16.00 Dobelē, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā notiek kvalitātes dienesta rīkotie Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursi. Kursu noslēgums.

18.05.2015.

18.05. 15.05.–16.00 Rīgā, Doma laukumā 8 Izglītības kvalitātes dienesta pārstāvji piedalās Latvijas Radio raidījumā „Ģimenes studija” par Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju(auklīšu)reģistrāciju.

20.05.2015.

20.05. 10.00 Rīgā, Jēkaba ielā 16, LR Saeimā, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēžu zālē Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji piedalās LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, kurā tiks izskatīti grozījumi Izglītības likumā.

20.05.2015.

20.05. 14.–16.00 Rīgā, Kalnciema ielā 6, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalās Valsts pētījumu programmas 5.2. EKOSOC-LV projekta „Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” ietvaros organizētajā fokusgrupas diskusijā par sociālās inovācijas procesiem Latvijā.

21.05.2015.

21.05. 9.00–16.40 Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 16 – 1 Izglītības kvalitātes dienesta pārstāvji piedalās Nozaru ekspertu padomju, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Profesionālās izglītības biedrības, izglītības pārvalžu, izglītības iestāžu deleģēto ekspertu seminārā „Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmatas izstrāde”. Seminārs tiek rīkots Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros.

22.05.2015.

22. 10.00–15.00 Cēsīs, Gaujas ielā 45, Cēsu pilsētas 2. pamatskolā Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji piedalās Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības seminārā „Izglītības iestāžu atbalsta personāla loma izglītojamo sekmīgai integrācijai izglītības iestādē un saskarsmes punkti ar sociāliem dienestiem izglītojamo sociālo problēmu mazināšanā izglītības apguvē”.

22.05.2015.

22.05. 12.00–18.00 Rīgā, Maskavas ielā 6, Spīķeru koncertzālē Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalās „Samsung Skola nākotnei” bezmaksas apmācību programmas „Skolotājs 3.0” fināla pasākumā.

26.05.2015.

26.05. 11.00 un 14.00 Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji piedalīsies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes rīkotās sanāksmēs par Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu darbu.

27.05.2015.

27.05. 14.00 Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijas sēde.

28.05.2015.

28.05. 14.00–18.00 Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalīsies projekta „Iespējamā misija” valdes sēdē.

17.06.2015.

9.00-17.30 Jūrmalā notiek Eiropas kvalitātes nodrošināšanas profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) 6. ikgadējais forums, kuru organizē Eiropas Komisija un EQAVET sekretariāts sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

18.06.2015.

9.00-16.00 Jūrmalā Eiropas kvalitātes nodrošināšanas profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) 6. ikgadējais forums, kuru organizē Eiropas Komisija un EQAVET sekretariāts sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

30.06.2015.

15.00-17.00 Informatīvs pasākums Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas centrā Rīgā, Vaļņu ielā 2 "Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana" Pasākuma programmā: Prezentācija: „Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana” Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta Pārvaldes vecākais referents Māris Stinkulis. Atbildes uz interesentu jautājumiem. Sīkāka informācija: Izglītības kvalitātes valsts dienesta Vecākā eksperte Jana Veinberga tālr. 67358077 e-pasts: prese@ikvd.gov.lv

24.08.2015.

24.08. 9.30–15.00 Baldones vidusskolā, Baldonē, Iecavas ielā 2 Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalīsies Pierīgas izglītības iestāžu administrācijas un Latvijas Izglītības darbinieku arodbiedrības arodorganizāciju pārstāvju konferencē.

25.08.2015.

25.08. no 10.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais flīģelis” Šveices ielā 19 Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalīsies Siguldas novada izglītības iestāžu augusta konferencē.

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"