Kvalitātes novērtēšana (EQAVET)

EIROPAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS IETVARSTRUKTŪRA PROFESIONĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ UN PROFESIONĀLAJĀ TĀLĀKIZGLĪTĪBĀ JEB EQAVET 

 

KAS IR EQAVET

EQAVET KOORDINĀCIJAS PUNKTS LATVIJĀ

EQAVET IETVARSTRUKTŪRAS KVALITĀTES CIKLS

PAZIŅOJUMI PRESEI, PUBLIKĀCIJAS, INFORMĀCIJA

NODERĪGAS SAITES

Rekomendācijas Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā ieviešanai (LV)

Policy recommendations working for quality assurance in vocational education and training (eng)

EQAVET jeb Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā īsteno praktisku sadarbību, apvienojot Eiropas Savienības dalībvalstis, sociālos partnerus un Eiropas Komisiju, vienotu kritēriju izveidei un ieviešanai profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības kvalitātes nodrošināšanai.

Eiropas Savienības dalībvalstu sadarbība izglītībā un apmācībā ir galvenais reformu virzītājspēks, kas –  mūžizglītības kontekstā –  ir veicinājusi jaunu darba formu izveidi dalībvalstu un citu ieinteresēto pušu starpā. Boloņas process augstākajā izglītībā, Izglītības un apmācības stratēģija 2020, kā arī uzmanība, kas tiek pastiprināti pievērsta agrīno gadu un pieaugušo izglītībai mūžizglītības kontekstā, ir veidojusi dziļāku izpratni par vienotas pieejas nozīmi izglītības un apmācības politikas izstrādē, kā arī nepieciešamību fokusēties uz tās saturu.

Lasīt: http://www.eqavet.eu/gns/policy-context/overview.aspx

EQAVET ietvarstruktūra ir izveidota, lai atbildīgo institūciju rīcībā būtu kopīgi kvalitātes vadības instrumenti, kas tādējādi sekmētu profesionālās izglītības un apmācības attīstību.

Lasīt: http://www.eqavet.eu/gns/policy-context/european-quality-assurance-reference-framework.aspx

Eiropas iniciatīvas profesionālajā izglītībā un apmācībā veicina kvalifikāciju, prasmju un pieredzes apguvi, kā arī to labāku atzīšanu ES ietvaros.

Lasīt: http://www.eqavet.eu/gns/policy-context/european-vet-initiatives.aspx

EQAVET apvieno Eiropas Savienības dalībvalstis, sociālos partnerus un Eiropas Komisiju ar mērķi attīstīt un pilnveidot kvalitātes nodrošināšanu profesionālajā izglītībā, atbilstoši Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstuktūras mērķiem:

–  Palīdzot dalībvalstīm attīstīt efektīvas metodes, lai tiktu īstenota ietvarstruktūras ieviešana;

–  Iedibinot kvalitātes kultūru, to iestrādājot Eiropas un citos līmeņos ar Kvalitātes nodrošināšanas nacionālo koordinācijas punktu un citu EQAVET tīkla dalībnieku palīdzību;

–  Atbalstot dalībvalstis un Eiropas Komisiju monitoringa pasākumos un ietvarstruktūras īstenošanā Izglītības un apmācības stratēģijas 2020 ietvaros;

–   Atbalstot kvalitātes nodrošināšanas dimensiju EQF un ECVET darbībā.

EQAVET dalībvalstis un eksperti:

–   Apmainās ar informāciju un pieredzi diskusiju veidā;

–  Iniciē savstarpēju zināšanu apmaiņu, mācoties vienam no otra, , lai tiktu izstrādāti kopēji principi, atskaites kritēriji, indikatori un instrumenti kvalitātes uzlabošanai profesionālajā izglītībā un apmācībā, kā arī lai tiktu īstenoti ietvarstruktūras mērķi;

– Sasniedz kopīgus rezultātus un risinājumus, izstrādājot kvalitātes nodrošināšanas vadlīnijas un kritērijus, iestrādājot kvalitātes uzlabošanas kultūru un līdzatbildības apziņu, īstenojot ietvarstruktūras mērķus Eiropas mērogā.

 

EQAVET IETVARSTRUKTŪRAS KOORDINĀCIJAS PUNKTS LATVIJĀ

2013.gada 23.aprīlī stājās spēkā MK noteikumi Nr.225 „Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums”, kas noteic, ka Kvalitātes dienesta uzdevums ir koordinēt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras (EQAVET) un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā.  Līdz ar to, ar 2013. gadu Kvalitātes dienests koordinē EQAVET un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā Latvijā.

No 2013.gada 8.augusta Kvalitātes dienests ir iesaistīts Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes projekta „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” apakšaktivitātes „Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET)  ieviešana profesionālajā izglītībā Latvijā” īstenošanā.

Aktivitātes ieviešanas divi posmi:

1)   No 2013.gada 8.augusta līdz 2014.gada 28.februārim notikušas diskusijas ar visām ieinteresētajām pusēm par EQAVET ietvarstruktūras un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes rādītāju ieviešanu. Gala rezultāts – visu iesaistīto pušu viedoklis;

2)   No 2014.gada 1.marta līdz 31.decembrim izstrādāts vienoto kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanas profesionālajā izglītībā projekts.

Laikā līdz 2013.gada 31.oktobrim Pārtikas rūpniecības, lauksaimniecības, Kokrūpniecības (mežsaimniecības, kokapstrādes), Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru,  Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību, Transporta un loģistikas, Tūrisma un skaistumkopšanas, Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina, Būvniecības, Enerģētikas, Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas, Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) Nozaru ekspertu padomju sekretariāti tika informēti par EQAVET kritēriju iestrādi nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā, tādējādi  uzsākot diskusiju ciklu. Tika apkopots Nozaru ekspertu padomju sekretariātu viedoklis par EQAVET pasākumu kopuma un indikatoru atbilstību Latvijas profesionālās izglītības sistēmai. Paralēli šai aktivitātei tiek informētas Nozaru ekspertu padomes par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūru.

2013.gada 26.novembrī notika Nozaru ekspertu padomju deleģēto pārstāvju seminārs  „EQAVET kritēriju iestrādes nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā”.

2013.gada 12.decembrī notika diskusija ar deleģētajiem pārstāvjiem no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Izglītības un zinātnes ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta, Profesionālās izglītības biedrības.

2014.gadā notikušas diskusijas ar profesionālās izglītības akreditācijas komisiju vadītājiem un profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem.  Pēc visu iesaistīto pušu viedokļu apkopošanas rezultāts nosūtīts Nozaru ekspertu padomēm un citām ieinteresētajām pusēm.

 

AKTIVITĀTES

2014.gada 26.-27.marts: Kvalitātes dienests piedalās 5. EQAVET gada forumā Atēnās. Lasīt: http://www.eqavet.eu/gns/what-we-do/annual-forum.aspx

2014.gada 19.-20.maijs: Kvalitātes dienests piedalās EQAVET „Peer Learning Activities” Vīnē. Lasīt: http://www.eqavet.eu/gns/what-we-do/peer-learning-activities/pla-Vienna-2014.aspx

 

EQAVET IETVARSTRUKTŪRAS KVALITĀTES CIKLS

Plakāts “Kvalitātes cikls” (Download PDF | 322.25 KB)

Eiropas profesionālās izglītības un apmācības ministru, Eiropas sociālo partneru un Eiropas Komisijas komunikē, kas tika sagatavots 2010.gada 7.decembra sanāksmē Brigē, lai pārskatītu Kopenhāgenas procesa stratēģisko pieeju un prioritātes laikposmam no 2011.gada līdz 2020.gadam („Briges komunikē par ciešāku Eiropas sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā laikposmam no 2011.gada līdz 2020.gadam”) ir noteikts stratēģiskais mērķis – līdz 2015.gadam EQAVET ietvarstruktūra ir jāiekļauj profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā nacionālā līmenī. 

 

PAZIŅOJUMI PRESEI

05.03.2014. Kvalitātes dienests iepazīstina ar EQAVET indikatoru iestrādi nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā

19.08.2013. Kvalitātes dienests sāk diskusijas nozaru ekspertu padomēs par EQAVET kritēriju iestrādi nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā 

PUBLIKĀCIJAS

Ziņojums-par-EQAVET-5.-un-6.-indikatoram-atbilstošu-datu-ieguves-un-analīzes-rezultātiem

1)      EQAVET Newsletter  (angļu val.) – informatīvā izdevuma kopsavilkums (latviešu val.)

2)     Buklets “Kvalitātes nodrošināšanas pieejas izveide atbilstoši EQAVET ietvarstruktūrai”  (Download PDF | 2.33 MB)

INFORMĀCIJA (angļu val.)

European Commission Education and Training

Vocational education and training

  1. Copenhagen Process
  2. Bruges communiqué

8 DECEMBER 2010, Bruges Communiqué confirmes shared objectives for vocational education and training for the next decade and an action plan for the coming four years and is the latest revision of the Copenhagen Process for European co-operation on vocational education and training.

Download PDF | 165.98 KB

Interaktīvais web-instruments European Quality Assurance in Vocational Education and Training 

 

NODERĪGAS SAITES

EQAVET http://www.eqavet.eu/gns/library/links.aspx

CEDEFOP http://www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx

Refernet LATVIJA http://www.refernet.lv/