Normatīvie akti

Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumi Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”.

Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumi Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”

Izglītības iestādes darbības, izglītības programmas īstenošanas un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas metodika (saistoša izglītības iestādēm, kuras tiek akreditētas atbilstoši MK noteikumiem Nr.618)

1.Pielikums “Izglītības iestādes un izglītības programmas īstenošanas rezultatīvie rādītāji  un kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti vispārējā un profesionālajā izglītībā”

2.Pielikums “Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas rezultatīvie rādītāji un to kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti vispārējā un profesionālajā izglītībā”

3.Pielikums “Kvalitātes kritēriji izmaiņu izglītības iestādes darbībā novērtēšanai (jaunas izglītības programmas īstenošanas vietas vai jaunas izglītības programmas kvalitātes vērtēšanas rezultatīvie rādītāji  un to kvalitātes līmeņu apraksti) vispārējā un profesionālajā izglītībā”

Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika vispārējā izglītībā

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2018. gada 21. decembra iekšējie noteikumi Nr.1-03/2 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodika”

Grozījums 2018.gada 21.decembra iekšējos noteikumos Nr.1-03/2 ,,Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodika”

1. Pielikums “Vispārējās izglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti”

2. Pielikums “Profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības programmas īstenošanas un izglītības iestādes darbības kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti”

3. Pielikums “Profesionālās tālākizglītības programmas īstenošanas un izglītības iestādes darbības kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti”

4. Pielikums “Izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes (māksla, mūzika) izglītības programmu, darbības kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti”

5. Pielikums “Izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes (sports) izglītības programmu, darbības kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti”

6. Pielikums “Izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmu, darbības kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti”

7. Pielikums “Eksaminācijas centra darbības kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti”

8. Pielikums “Izglītības ieguves tālmācības formā īstenotas vispārējās izglītības programmas kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti”

9. Pielikums “Izglītības ieguves tālmācības formā īstenotas profesionālās izglītības programmas kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti”

Valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas metodika

Grozījums 2017.gada 15.marta iekšējos noteikumos Nr.18 ,,Valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas metodika”

1.pielikums “Mērķu un uzdevumu apraksti”

2.pielikums “Amata pienākumu izpildes vērtējuma apraksti”

3.pielikums “Kompetences „Attiecību veidošana un uzturēšana” vērtējuma apraksti”

4.pielikums “Kompetences „Darbinieku motivēšana un attīstīšana” vērtējuma apraksti”

5.pielikums “Kompetences „Komandas vadīšana” vērtējuma apraksti”

6.pielikums “Kompetences „Organizācijas vērtību apzināšanās” vērtējuma apraksti”

7.pielikums “Kompetences „Orientācija uz attīstību” vērtējuma apraksti”

8.pielikums “Kompetences „Orientācija uz rezultātu sasniegšanu” vērtējuma apraksti”

9.pielikums “Kompetences „Pārmaiņu vadīšana” vērtējuma apraksti”

10.pielikums “Kompetences „Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību” vērtējuma apraksti”

11.pielikums “Kompetences „Stratēģiskais redzējums” vērtējuma apraksti”

12.pielikums “Kompetences „Izglītības iestādes materiāltehnisko resursu pārvaldīšana” vērtējuma apraksti”

13.pielikums “Profesionālās kvalifikācijas kritērija „Izglītība” vērtējuma apraksti”

14.pielikums “Profesionālās kvalifikācijas kritērija „Profesionālā pieredze” vērtējuma apraksti”

15.pielikums “Profesionālās kvalifikācijas kritērija „Profesionālās zināšanas un prasmes” vērtējuma apraksti”

16.pielikums “Profesionālās kvalifikācijas kritērija „Vispārējās zināšanas un prasmes” vērtējuma apraksti”