Pieteikšanās akreditācijai

Kārtību, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas nosaka Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”.

Pieteikšanās akreditācijai

Lai pieteiktos akreditācijai, izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs (turpmāk – iestāde) Kvalitātes dienestā iesniedz:

1)    akreditācijas iesniegumu [1], kas saskaņots ar iestādes dibinātāju. Akreditācijas iesniegumā aizpilda visas attiecināmās sadaļas, tai skaitā obligāti norāda akreditācijai pieteiktās izglītības programmas īstenošanas vietas(-u) adresi(-es);
 [1] Paraugs akreditācijas iesniegumam

2)     pašnovērtējuma ziņojumu [2], kas saskaņots ar iestādes dibinātāju un kuru iestāde ir publiskojusi iestādes tīmekļa vietnē vai iestādes dibinātāja tīmekļa vietnē.

Iestādi akreditācijai var pieteikt arī iestādes dibinātājs
 [2] Paraugs pašnovērtējuma ziņojumam

Uzmanību! 

Apstiprinot Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumus Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”, ir mainījušies izglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtēšanas jomu un kritēriju nosaukumi. Tādēļ tie var nesakrist ar šajā tīmekļa vietnē publicētajos Metodiskajos ieteikumos profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanai minētajiem jomu un kritēriju nosaukumiem.

Šobrīd spēkā esošos jomu un kritēriju nosaukumus un numerāciju skatīt šeit.

Īpaši aicinām pievērst uzmanību tam, ka atsevišķi ir jāraksturo un jānosaka kvalitātes vērtējuma līmenis šādiem kritērijiem:

4.1. kritērijs – psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts;

4.2. kritērijs – izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība).

Savukārt, raksturojot 5.2. kritēriju – fiziskā vide un vides pieejamība, lūdzam gan vispārējās, gan profesionālās izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumā papildus fiziskās vides aprakstam atspoguļot arī izglītības iestādes pieejamības visiem veicināšanas pasākumus.

Metodiskie ieteikumi profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanai

 Pieteikšanās termiņš akreditācijai

Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs iesniedz akreditācijas iesniegumu un pašnovērtējuma ziņojumu izglītības iestādes, eksaminācijas centra vai izglītības programmas akreditācijai ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms akreditācijas termiņa beigām vai vēlamā izglītības programmas, eksaminācijas centra vai izglītības iestādes akreditācijas laika.

Lēmums par akreditācijas termiņa pagarināšanu

Gadījumā, ja akreditācijas termiņš beidzas izglītības iestādes reorganizācijas laikā dienests, pamatojoties uz akreditācijas komisijas priekšlikumu, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par akreditācijas termiņa pagarināšanu līdz sešiem mēnešiem.

Akreditācijas organizēšana

Pēc akreditācijas iesnieguma un pašnovērtējuma ziņojuma izvērtēšanas kvalitātes dienests ar izglītības iestādes dibinātāju vai iestādi slēdz līgumu par ekspertu darba samaksu un komandējuma (darba brauciena) izdevumiem.