Rekomendāciju ieviešana

Atbilstoši Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”  20.punktam, izglītības iestādei vai eksaminācijas centram katru gadu līdz 1.februārim jāiesniedz Kvalitātes dienestā informācija par ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu ieviešanu, nosūtot aizpildīto paraugu [1] uz elektroniskā pasta adresi rekomendacijas@ikvd.gov.lv.

Uzmanību!

Atgādinām, ka kvalitātes dienestā iesniedzamā informācija 

par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu (rekomendāciju) ieviešanu 

ir jāsaskaņo ar iestādes dibinātāju.

Dibinātājam arī regulāri jāpārrauga un jāsniedz atbalsts izglītības iestādei vai eksaminācijas centram ieteikumu ieviešanā.

[1] Informācija par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu (rekomendāciju) ieviešanu – paraugs

Papildu informāciju var saņemt pa tālruņiem 67367201 vai 28655455.