Pirmsskolas vadītāja novērtēšana

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju (pirmsskolas vadītāju) profesionālās darbības novērtēšanu nosaka Izglītības likuma 30.pants un Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” VI sadaļa – Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana (spēkā tikai attiecībā uz pirmsskolas iestāžu vadītāju novērtēšanu).

 

Pieteikšanās vērtēšanai

Pirmsskolas vadītājs reizi sešos gados novērtēšanai piesakās Izglītības kvalitātes valsts dienestā (kvalitātes dienests), iesniedzot :

1) izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas iesniegumu, kas saskaņots ar iestādes dibinātāju;
Paraugs iesniegumam par izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu

2) izglītības iestādes vadītāja dzīvesgaitas aprakstu (Europass CV).
Paraugs CV

Ja izglītības iestādes vadītājs laikā no 2017. gada 1. janvāra stājies amatā pirmo reizi, viņa profesionālās darbības novērtēšanu organizē divu gadu laikā, bet ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no amatā stāšanās dienas.

Vērtēšanas instruments

Kā izglītības iestādes vadītāja vērtēšanas instruments tiek izmantots valsts Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma jeb NEVIS. Pēc dokumentu iesniegšanas kvalitātes dienests nodrošina dibinātājam pieeju autorizācijai NEVIS tīmekļa vietnē  http://nevis.ikvd.gov.lv/. Izglītības iestādes vadītāja pašnovērtējuma veidlapa jāaizpilda un jāapstiprina ne vēlāk kā divas nedēļas, pirms izglītības iestādē darbu uzsāk ekspertu komisija.

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas process

1. Dibinātājs definē savas darbības mērķus, kas atbilst Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam (turpmāk – pamatnostādnes) izvirzītajiem apakšmērķiem;

2. Izglītības iestādes vadītājs kopā ar dibinātāju definē savas darbības mērķus un uzdevumus saskaņā ar dibinātāja noteiktajiem mērķiem un atbilstoši pamatnostādnēs definētajiem apakšmērķu rīcības virzieniem;

3. Izglītības iestādes vadītājs kopā ar dibinātāju vērtēšanai izvēlas piecas kompetences;

4. Izglītības iestādes vadītājs veic pašvērtēšanu NEVIS, komentējot (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmēs) savas darbības mērķu un uzdevumu izpildi, amata pienākumu izpildi, kompetences, izglītību, profesionālo pieredzi, kā arī profesionālās un vispārējās zināšanas un prasmes.

5. Pēc izglītības iestādes vadītāja pašvērtējuma veikšanas NEVIS, dibinātājs sniedz savu vērtējumu par izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību.

 

Noderīgas saites

Darba izpildes plānošanas un vērtēšanas rokasgrāmata:

https://nevis.mk.gov.lv/Uploads/EvaluationManual.e2754c1ba99d4480a522f515f9e07ba2.pdf

Video par NEVIS sistēmas lietošanu:

http://www.youtube.com/channel/UCurUsL0u4_B7h55Gntx2UfQ?feature=mhee

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par NEVIS lūdzam sazināties ar kontaktpersonu kvalitātes dienestā : Evija Čudare, tālr. 26663308

Valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas metodika

Grozījums 2017.gada 15.marta iekšējos noteikumos Nr.18 ,,Valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas metodika”

1.pielikums “Mērķu un uzdevumu apraksti”

2.pielikums “Amata pienākumu izpildes vērtējuma apraksti”

3.pielikums “Kompetences „Attiecību veidošana un uzturēšana” vērtējuma apraksti”

4.pielikums “Kompetences „Darbinieku motivēšana un attīstīšana” vērtējuma apraksti”

5.pielikums “Kompetences „Komandas vadīšana” vērtējuma apraksti”

6.pielikums “Kompetences „Organizācijas vērtību apzināšanās” vērtējuma apraksti”

7.pielikums “Kompetences „Orientācija uz attīstību” vērtējuma apraksti”

8.pielikums “Kompetences „Orientācija uz rezultātu sasniegšanu” vērtējuma apraksti”

9.pielikums “Kompetences „Pārmaiņu vadīšana” vērtējuma apraksti”

10.pielikums “Kompetences „Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību” vērtējuma apraksti”

11.pielikums “Kompetences „Stratēģiskais redzējums” vērtējuma apraksti”

12.pielikums “Kompetences „Izglītības iestādes materiāltehnisko resursu pārvaldīšana” vērtējuma apraksti”

13.pielikums “Profesionālās kvalifikācijas kritērija „Izglītība” vērtējuma apraksti”

14.pielikums “Profesionālās kvalifikācijas kritērija „Profesionālā pieredze” vērtējuma apraksti”

15.pielikums “Profesionālās kvalifikācijas kritērija „Profesionālās zināšanas un prasmes” vērtējuma apraksti”

16.pielikums “Profesionālās kvalifikācijas kritērija „Vispārējās zināšanas un prasmes” vērtējuma apraksti”