Vadītāja novērtēšana

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu (turpmāk – izglītības iestāžu vadītāju novērtēšana) nosaka Izglītības likuma 30.pants un Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” VI sadaļa – Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana.

 

Pieteikšanās vērtēšanai

Izglītības iestādes vadītājs novērtēšanai piesakās Izglītības kvalitātes valsts dienestā (turpmāk – kvalitātes dienests) reizi sešos gados kārtējās akreditācijas laikā un vienlaikus ar akreditācijas iesniegumu un izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumu kvalitātes dienestā iesniedz:

1) izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas iesniegumu, kas saskaņots ar iestādes dibinātāju;
Paraugs iesniegumam par izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu

2) izglītības iestādes vadītāja dzīvesgaitas aprakstu (Europass CV).
Paraugs CV

Ja izglītības iestādes vadītājs laikā no 2017. gada 1. janvāra stājies amatā pirmo reizi, viņa profesionālās darbības novērtēšanu organizē divu gadu laikā, bet ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no amatā stāšanās dienas.

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju novērtēšana tiks uzsākta 2018. gada 1. janvārī.

 

Vērtēšanas instruments

Kā izglītības iestādes vadītāja vērtēšanas instruments tiek izmantots valsts Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma jeb NEVIS. Pēc dokumentu iesniegšanas kvalitātes dienests nodrošina dibinātājam pieeju autorizācijai NEVIS platformā tīmekļa vietnē  https://nevis.ikvd.gov.lv/. Izglītības iestādes vadītāja pašnovērtējuma veidlapa jāaizpilda un jāapstiprina līdz ekspertu komisijas darba sākšanai izglītības iestādē.

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas process

1. Dibinātājs definē savas darbības mērķus, kas atbilst Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam (turpmāk – pamatnostādnes) izvirzītajiem apakšmērķiem;

2. Izglītības iestādes vadītājs kopā ar dibinātāju definē savas darbības mērķus un uzdevumus saskaņā ar dibinātāja noteiktajiem mērķiem un atbilstoši pamatnostādnēs definētajiem apakšmērķu rīcības virzieniem;

3. Izglītības iestādes vadītājs kopā ar dibinātāju vērtēšanai izvēlas piecas kompetences;

4. Izglītības iestādes vadītājs veic pašvērtēšanu NEVIS platformā, komentējot (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmēs) savas darbības mērķu un uzdevumu izpildi, amata pienākumu izpildi, kompetences, izglītību, profesionālo pieredzi, kā arī profesionālās un vispārējās zināšanas un prasmes.

5. Pēc izglītības iestādes vadītāja pašvērtējuma veikšanas NEVIS platformā, dibinātājs sniedz savu vērtējumu par izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību.

 

Noderīgas saites

Darba izpildes plānošanas un vērtēšanas rokasgrāmata:

https://nevis.mk.gov.lv/Uploads/EvaluationManual.e2754c1ba99d4480a522f515f9e07ba2.pdf

Video par NEVIS sistēmas lietošanu:

http://www.youtube.com/channel/UCurUsL0u4_B7h55Gntx2UfQ?feature=mhee

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar kontaktpersonu kvalitātes dienestā:

par vispārējās izglītības iestādēm un  profesionālās izglītības iestādēm – Evija Čudare, tālr. 28386690.

Valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas metodika

1.pielikums “Mērķu un uzdevumu apraksti”

2.pielikums “Amata pienākumu izpildes vērtējuma apraksti”

3.pielikums “Kompetences „Attiecību veidošana un uzturēšana” vērtējuma apraksti”

4.pielikums “Kompetences „Darbinieku motivēšana un attīstīšana” vērtējuma apraksti”

5.pielikums “Kompetences „Komandas vadīšana” vērtējuma apraksti”

6.pielikums “Kompetences „Organizācijas vērtību apzināšanās” vērtējuma apraksti”

7.pielikums “Kompetences „Orientācija uz attīstību” vērtējuma apraksti”

8.pielikums “Kompetences „Orientācija uz rezultātu sasniegšanu” vērtējuma apraksti”

9.pielikums “Kompetences „Pārmaiņu vadīšana” vērtējuma apraksti”

10.pielikums “Kompetences „Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību” vērtējuma apraksti”

11.pielikums “Kompetences „Stratēģiskais redzējums” vērtējuma apraksti”

12.pielikums “Kompetences „Izglītības iestādes materiāltehnisko resursu pārvaldīšana” vērtējuma apraksti”

13.pielikums “Profesionālās kvalifikācijas kritērija „Izglītība” vērtējuma apraksti”

14.pielikums “Profesionālās kvalifikācijas kritērija „Profesionālā pieredze” vērtējuma apraksti”

15.pielikums “Profesionālās kvalifikācijas kritērija „Profesionālās zināšanas un prasmes” vērtējuma apraksti”

16.pielikums “Profesionālās kvalifikācijas kritērija „Vispārējās zināšanas un prasmes” vērtējuma apraksti”