Normatīvie akti

Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci

Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis

Ministru kabineta  2011. gada 30. augusta noteikumi  Nr. 662 “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās

Ministru kabineta  2013. gada 10. decembra noteikumi  Nr. 1412 „Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2012. gada 10. aprīļa iekšējie noteikumi Nr. 6 “Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas uzdevuma deleģēšanas kārtība