Profesionālās kompetences novērtēšana

Profesionālo kompetenci novērtē akreditētas izglītības iestādes vai akreditēti  eksaminācijas centri [1], kam Izglītības kvalitātes valsts dienests ir deleģējis veikt šo uzdevumu.  Ar profesionālās kompetences novērtēšanas institūciju un profesionālo kvalifikāciju sarakstu  [2] var iepazīties Izglītības kvalitātes valsts dienesta  tīmekļa vietnē.

[1] Deleģēšanas līgumi par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu

[2]Ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijas

Papildu informācija pa tālruni 26663308.

Kompensē profesionālās kompetences novērtēšanas izdevumus nodarbinātajiem

Ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai un atgūt šajā pakalpojumā ieguldīto naudu 90 % vai 100 % apmērā, iesaistoties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

ESF fonds un valsts apmaksā 90 % vai 100 % no izdevumiem par kvalifikācijas eksāmenu

Ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšana ir iespēja, nokārtojot eksāmenu, iegūt kvalifikācijas apliecību par darba vidē vai citur ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtām prasmēm.

Tā kā profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums (to nosaka Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”), kopš 2017. gada rudens nodarbinātie vecumā no 25 gadiem var saņemt būtisku finansiālu atbalstu – izdevumu kompensāciju 90 % apmērā no Eiropas sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem pieaugušo izglītības projekta ietvaros. Turklāt nodarbinātais, kuram piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100 % apmērā.

Neierobežots profesiju klāsts kompetences novērtēšanai

Atgūt 90–100 % no maksas var, kārtojot eksāmenu jebkurā izglītības iestādē, kurai Izglītības kvalitātes valsts dienests deleģējis eksāmenu pieņemšanu un jebkurā no profesijām, kurā piedāvāts kārtot eksāmenu kvalifikācijas iegūšanai. Informāciju par kvalifikācijām un izglītības iestādēm var atrast Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnes sadaļā Ārpus formālā izglītība – Profesionālās kompetences novērtēšana.

Lai atgūtu izdevumus par kvalifikācijas eksāmenu, personai, kura atbilst pieaugušo izglītības projekta mērķauditorijai (vecumā no 25 gadiem, strādājošs vai pašnodarbināts), vispirms jāpiesakās kompetences novērtēšanai, jāsamaksā par pakalpojumu, jānokārto eksāmens un pēc tam jāpiesakās izdevumu kompensācijai, iesniedzot pieteikumu VIAA.

Vairāk par pieteikšanos kompetences novērtēšanas izdevumu kompensācijai var uzzināt VIAA pieaugušo izglītības projekta tīmekļa vietnes www.macibaspieaugušajiem.lv sadaļā ”Kompetences novērtēšana”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums kontaktēties ar VIAA Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas speciālistiem.