Entries by Izglītības kvalitātes valsts dienests

Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji piedalās CAPIVAL projektā

Laikā no 2011.gada 7.oktobra līdz 2.novembrim Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskajā institūtā notika projekta „Capitalizing on Validpack: going Europe wide – CAPIVAL” ekspertu tikšanās par izglītotāju neformālā un informālā izglītībā apgūtās psiholoģiski pedagoģiskās kompetences atzīšanas instrumentārija (VALDPACK) izvērtēšanu testēšanas procesā, kurā kā sadarbības partneri piedalījās arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji. Ekspertu un sadarbības partneru uzdevums […]

Izglītības kvalitātes valsts dienests publicējis informatīvu materiālu izglītības iestādes vadīšanai

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis un savā mājas lapā publicējis informatīvu materiālu izglītības iestāžu vadītājiem par rīkojumu izstrādāšanu un citu obligāti veicamo darbību dokumentēšanu izglītības iestādē, lai pilnveidotu un atbalstītu izglītības iestādes vadības procesus un veicinātu normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādē. Materiālam ir rekomendējošs raksturs un tajā iekļautā informācija attiecas uz izglītojošās darbības pamataspektiem, […]

Jauna izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas kārtība

Šī gada 18.septembrī stājās spēkā Izglītības kvalitātes valsts dienesta izstrādātie Ministru kabineta (MK) 14.septembra noteikumi Nr.852 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas, profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” un MK 2010.gada 14.septembra noteikumi Nr.851 „Noteikumi par Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.   MK noteikumi paredz vienotu akreditācijas kārtību un skaidri definētas kvalitātes prasības […]

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izveidojis augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas tīmekļa vietni

2011.gada septembra sākumā ir sācies semināru cikls augstākās izglītības studiju programmu direktoriem un augstākās izglītības iestāžu vadītājiem, kura mērķis ir informēt par Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (Vienošanās Nr.-2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) norisi. Lai Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – Dienests) sekmīgi īstenotu projektu, augstākās izglītības iestādes sniedz vērtēšanai nepieciešamo […]

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanā eksaminēts pirmais pretendents

2011.gada 26.-27.jūnijā Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk – Dienests) pārstāvis novērotāja statusā piedalījās pirmā pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanas eksāmenā. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu pavāra profesijā pretendentam organizēja Daugavpils Tirdzniecības skola. Šis eksāmens tika organizēts Latvijā pirmajam pretendentam ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanai izglītības iestādē, kurai Dienests ir deleģējis […]

Izglītības kvalitātes valsts dienests publicējis akreditācijas ekspertu ziņojumus

Izglītības kvalitātes valsts dienests savā tīmekļa vietnē publicējis akreditācijas ekspertu komisijas 2011.gadā publicētos ziņojumus par veikto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanu. Ziņojumos ir pieejama gan vispārēja rakstura informācija par izglītības iestādi, gan analizētas izglītības iestādes darbības un izglītības programmu īstenošanas stiprās puses, gan sniegti ieteikumi izglītības iestādes darbības […]