Entries by Izglītības kvalitātes valsts dienests

Sāk īstenot kursus pilsētu un novadu izglītības pārvalžu darbiniekiem

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” 2017.gada martā sācis īstenot profesionālās kompetences pilnveides programmu pilsētu un novadu izglītības pārvalžu darbiniekiem. Programmas mērķis ir aktualizēt izglītības pārvaldes lomu zināšanu sabiedrībā, īstenojot secīgu, sistemātisku un līdzatbildīgu pārmaiņu procesu izglītībā. Nozīmīgu vietu programmā ieņem kvalitātes dienesta sniegtā informācija par izglītības iestāžu […]

Seminārā pārrunā profesionālās izglītības kvalitāti

Ceturtdien, 23.martā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkots seminārs, kurā pārrunāja profesionālās izglītības kvalitāti un darba devēju lomu profesionālās izglītības efektivitātes paaugstināšanā, īpašu vērību pievēršot atgriezeniskās saites izveidei ar darba devējiem un profesionālās izglītības iestāžu absolventiem, lai noskaidrotu iegūtās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un nepieciešamiem uzlabojumiem. Seminārs noslēdza Izglītības […]

Parakstīta vienošanās par ESF projekta īstenošanu Izglītības kvalitātes valsts dienestā

2017. gada 16. martā Izglītības kvalitātes valsts dienests parakstījis vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu. ”Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un […]

Notiks seminārs par profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanu

Ceturtdien, 23.martā 09.30–17.30 Viesnīcā “Astor Riga Hotel” Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10 Izglītības kvalitātes valsts dienests rīko semināru „Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un tālākizglītībā indikatori un to ieviešana”. Seminārā, kurš noslēgs Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenoto Erasmus+ projektu par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un tālākizglītībā (EQAVET) indikatoru ieviešanu Latvijā, notiks […]

Akreditācijas procesā sāk izmantot Edurio elektroniskās aptaujas

No 2017. gada janvāra akreditācijas eksperti izglītības kvalitātes novērtēšanā sākuši izmantot Edurio platformas elektroniskās aptaujas anketas skolēniem, vecākiem un skolotājiem. Anketas ir būtisks un mūsdienīgs instruments, kas veicina akreditācijas ekspertu darba objektivitāti, vispusību un operativitāti. Elektronisko anketu izmantošana arī palīdz uzlabot akreditācijas procesa efektivitāti, ļauj ātri apkopot rezultātus, iegūstot tos arī grafiskā veidā, un izdarīt secinājumus […]

Izstrādāts jauns Ministru kabineta noteikumu projekts par kvalitātes dienesta maksas pakalpojumu cenrādi

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu „Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”, kā arī  noteikumu projekta anotāciju. Noteikumu projekts izstrādāts, lai kvalitātes dienests nodrošinātu vienotu izmaksu aprēķinu, veicot vispārējās izglītības programmu, profesionālās izglītības programmu, vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru akreditāciju un izglītības iestāžu vadītāju […]

Izstrādāti grozījumi izglītības iestāžu un programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas noteikumos

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību””, kā arī  noteikumu […]

Apkopoti dati par izglītības iestādēs nereģistrētiem bērniem

Izglītības kvalitātes valsts dienests publiskojis ikgadējo apkopojumu par izglītības iestādēs nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem.   Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaitē ir vairāki jaunumi. Pirmkārt, pirmo reizi veikts apkopojums par izglītības iestādēs nereģistrētiem 5 un 6 gadus veciem bērniem (līdz šim informācija tika apkopota tikai par 7-18 gadus veciem bērniem), otrkārt, […]

Rīgas Franču licejā politiskā aģitācija nav veikta

Ņemot vērā valsts pamatizglītības mācību priekšmeta standartā noteiktās prasības, kvalitātes dienests sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ir izvērtējis no Rīgas Franču liceja saņemtos dokumentus, liceja direktores Birutas Vīksnas un mācību priekšmeta pedagoga skaidrojumu, licejā izmantojamo mācību priekšmeta programmu un mācību līdzekļus – mācību grāmatu un darba burtnīcu izglītojamiem un skolotāja grāmatu. Atbilstoši valsts pamatizglītības […]

Izstrādāti grozījumi Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikumā

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.225 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums””. Noteikumu projekts izstrādāts, ņemot vērā kvalitātes dienesta funkcijās notikušās izmaiņas, kas saistītas ar Izglītības likuma grozījumiem, 2016.gada 20.decembrī pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības […]