Entries by Izglītības kvalitātes valsts dienests

Kvalitātes dienests pievienojas aliansei par kvalitatīvu izglītību Latvijā

Kvalitātes dienesta vadītāja Inita Juhņēviča savā uzrunā izglītības nozares pārstāvju un citu interesentu kopīgajā sanāksmē, kas notika pērnā gada 19.decembrī ar mērķi veidot atvērtu konsultatīvu aliansi, lai līdz Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē beigām kopīgiem spēkiem veicinātu sabiedrības izpratni par kvalitatīvu izglītību, nodrošinātu pārdomātu izglītības sistēmas pilnveidi, pauda viedokli, ka viens no būtiskākajiem visu izglītībā […]

Par izglītības iestāžu apmeklēšanu aukstajā laikā

Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina: līdz 12 gadus veci bērni uz skolu var neiet, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 200 C, bet bērni vecumā no 13 gadiem – ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 250 C. Gadījumos, kad gaidāma zema gaisa temperatūra, izglītības iestāde sadarbībā ar tās dibinātāju (pašvaldību) var pieņemt lēmumu par mācību […]

Sagatavotas vadlīnijas, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riskus

21.decembrī ir noslēdzies ekspertu darbs pie priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanas vadlīnijām un konsultēšanas vadlīnijām pedagogiem. Vadlīniju izstrāde sākās 2016. gada oktobrī, un tas ir būtisks pasākums, gatavojoties vērienīgā ESF projekta “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” (ESF projekts) īstenošanai no 2017. gada 1. janvāra. Pie vadlīnijām strādāja ekspertu grupa, kurā darbojās Latvijas pašvaldību, izglītības […]

Apstiprina jaunu izglītības iestāžu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas kārtību

Otrdien, 2016. gada 20. decembrī Ministru kabinets pieņēmis jaunus noteikumus, kas turpmāk regulēs izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas, kā arī izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas kārtību. Noteikumos arī iekļauti profesionālās izglītības kvalitātes starptautiskie (EQAVET) indikatori un ietvertas normas OECD rekomendāciju izpildei. Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, […]

Izglītības iestādēm jāpapildina VIIS ievadītā informācija

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina izglītības iestādes precizēt un papildināt Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) nepieciešamo informāciju. 2016. gada 16. septembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība” (Ministru kabineta noteikumi Nr.788), kas precizē, kādu informāciju izglītības iestādes ievada un aktualizē VIIS. Ievadāmo datu apjoms un […]

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas var īstenot dažādās piemērotās telpās

Ņemot vērā izglītības iestāžu jautājumus par telpām, kurās var īstenot interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas, Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) ir lūdzis Ekonomikas ministrijas skaidrojumu. Skaidrojumā teikts, ka izglītības procesu interešu izglītības, neformālās izglītības, mūžizglītības u.tml. jomā var organizēt telpās ar līdzīgu funkciju, proti, speciāli nemainot telpu lietošanas veidu. Tātad minēto izglītības […]

Pedagoga privātprakses sertifikātu izsniegšana notiks tāpat kā līdz šim

2016. gada 28. oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.682 “Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to”, kas turpmāk regulēs pedagogu privātprakses sertifikātu izsniegšanu. Sertifikātu izsniegšanas procedūra netiek mainīta un līdz šim izsniegtie sertifikāti ir spēkā. Pedagogs ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju var gan strādāt izglītības iestādē, gan īstenot izglītības […]

Baltijas valstu izglītības speciālisti diskutē par izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmu

2016. gada 6. un 7. septembrī Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk – kvalitātes dienests) pārstāvji devās uz Viļņu, lai divos nozīmīgos pasākumos – augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūru sanāksmē un Baltijas Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras (EQAVET) Nacionālo koordinācijas centru sanāksmē – ar Baltijas valstu izglītības jomas pārstāvjiem diskutētu par izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmu un tās pilnveides iespējām. […]

Kvalitātes dienests vērtē mākslas zinātņu doktora grāda piešķiršanu Latvijas Universitātē

Izglītības kvalitātes valsts dienests turpina pārbaudi Latvijas Universitātē, vērtējot mākslas zinātņu doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesiskumu. Pārbaude notiek saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra rīkojumu, kas saņemts pēc plašsaziņas līdzekļos izskanējušās informācijas par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem saistībā ar doktora zinātnisko grādu piešķiršanu Latvijas Universitātē. Šobrīd Latvijas Universitāte ir apturējusi 2013.gada pavasarī uzsākto promocijas procesu […]

Pilnveidojot informācijas ieguves sistēmu, mazinās priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus

Lai mazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riskus, ir jāizveido visaptverošs obligātā izglītības vecuma bērnu izglītošanās monitorings pašvaldību un valsts līmenī. Tādēļ turpmāk būs jāapkopo informācija arī par piecus un sešus gadus veciem bērniem, kas nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē. To paredz Izglītības kvalitātes valsts dienesta (kvalitātes dienests) sagatavotais un otrdien, 16. augusta valdības sēdē apstiprinātais noteikumu […]