Skolēnu “iesvētības” nedrīkst būt vardarbīgas

Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka jaunuzņemto skolēnu „iesvētību pasākumi” nedrīkst būt saistīti ar vardarbību, apdraudējumu skolēnu dzīvībai un veselībai, kā arī cilvēciskās cieņas pazemošanu.

Izglītības iestādēm jāpievērš uzmanība, ka “iesvētību” pasākumi vienmēr ir uzskatāmi par skolas organizētu pasākumu Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” izpratnē. Tādēļ skolas direktoram ir jānodrošina Izglītības likuma 55.pantā noteiktās skolēnu tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos, kā arī uz mantas aizsardzību. Turklāt visi minētajos Ministru kabineta noteikumos paredzētie drošības pasākumi jāīsteno arī tad, ja „iesvētības” organizē skolēnu pašpārvalde.

Kvalitātes dienests arī aicina iepazīties ar Tiesībsarga lūgumu nodrošināt būtiskas bērnu intereses (http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/skolenu-iesvetibu-pasakumi-jauzrauga-skolai), kā arī Tiesībsarga sagatavoto vēstuli pašvaldībām “Par vidusskolēnu iesvētībām” (http://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/legacy/Skolu_iesvetibas_09092015.pdf) un vērš izglītības iestāžu vadītāju uzmanību, ka šajā vēstulē ietvertie norādījumi jāievēro visām izglītības iestādēm neatkarīgi no to veida un izglītības pakāpes.

Kvalitātes dienestā viesojas Bulgārijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības aģentūras pārstāvji

Otrdien, 26.septembrī, Izglītības kvalitātes valsts dienestā (kvalitātes dienests) viesojās Bulgārijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības aģentūras pārstāvji, lai uzklausītu Latvijas pieredzi EQAVET indikatoru ieviešanā un pārrunātu profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas procesu abās valstīs.

Tikšanās laikā Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktores vietniece Sarmīte Dīķe iepazīstināja viesus ar kvalitātes dienesta darbu, galvenajām funkcijām, 2017. gadā sāktās izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas pamatprincipiem, kā arī sīkāk pastāstīja par izglītības iestāžu un izglītības programmu pašvērtēšanas un akreditācijas procesu.

Ņemot vērā Bulgārijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības aģentūras pārstāvju interesi par izglītības kvalitātes novērtēšanu Latvijā, Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārstāves Agija Reča un Līva Šmaukstele detalizēti raksturoja kvalitātes dienesta kā Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā, t.i., EQAVET koordinācijas punkta Latvijā līdzšinējo darbu, skaidroja EQAVET indikatoru ieviešanas gaitu Latvijas profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā un aprakstīja ārpus formālās izglītības iegūto kompetenču novērtēšanas procesu.

Savukārt Bulgārijas viesi pastāstīja par Bulgārijas izglītības sistēmu, aģentūras darbu profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un diskutēja par aktualitātēm izglītībā.

Apstiprināts jauns Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

Lasīt vairāk

Izglītības iestādēm jāpublicē aktualizēts pašnovērtējuma ziņojums

Sākoties jaunajam mācību gadam, Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka izglītības iestādēm katru gadu līdz 1. septembrim ir jāaktualizē pašnovērtējuma ziņojums un jāpublicē tas izglītības iestādes vai dibinātāja tīmekļa vietnē.

Lielākā daļa skolu gatava jaunajam mācību gadam

31.08.2017.

Izvērtējot pašvaldību sniegto informāciju, Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) secinājis, ka lielākā daļa skolu ir gatava jaunajam, 2017./2018. mācību gadam.

89 % pašvaldību informē, ka celtniecības un remontdarbi izglītības iestādēs jau pabeigti vai tiks pabeigti tuvākajās dienās – līdz mācību procesa sākumam – un bērni varēs ierasties atjaunotās, drošās telpās. Savukārt līdz 2018. gada sākumam remontdarbi atsevišķās izglītības iestādēs turpināsies 11 % pašvaldību, tomēr pašvaldību izglītības speciālisti apliecina, ka mācību procesu tas netraucēs.

94 % Latvijas pašvaldību arī nokomplektēts pilns pedagogu sastāvs, bet 8 pašvaldībās joprojām trūkst pedagogu. Ārpus Rīgas visvairāk šobrīd tiek meklēti mājturības un tehnoloģiju, bioloģijas, pirmsskolas izglītības, angļu valodas, matemātikas skolotāji, sociālie pedagogi, psihologi un direktoru vietnieki. Savukārt Rīgā lielākais vakanču skaits ir pirmsskolas izglītībā, trūkst arī vairāk nekā 40 latviešu valodas un vairāk nekā 30 angļu valodas skolotāju.

Salīdzinot ar 2016./2017. mācību gadu jāatzīst, ka pašvaldības plānojušas laicīgāku remontdarbu pabeigšanu, lai jaunais mācību gads sāktos netraucēti. Šogad izglītības iestādēs ir arī mazāk vakanto pedagogu vietu. Tas saistīts gan ar izglītības iestāžu reorganizāciju, gan ar skolēnu skaita samazināšanos.

2017./2018. mācību gadā kvalitātes dienests turpinās īstenot tam uzticētās funkcijas, tajā skaitā veikt izglītības iestāžu reģistrāciju, organizēt izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu novērtēšanas / akreditācijas procesu un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu. No 2018. gada sāksies arī pirmsskolu vadītāju profesionālās darbības vērtēšana.

Līdz jaunā mācību gada sākumam ir reģistrētas un darbu sākušas piecas jaunas izglītības iestādes, tajā skaitā divas pirmsskolas, viena interešu izglītības iestāde, kā arī Rīgas 1. Privātā tālmācības vidusskola un privātā Mūzikas skola “Patnis”. Daudzas izglītības iestādes jauno mācību gadu uzsāks pēc reorganizācijas. Piemēram, par sākumskolām pēc reorganizācijas pārtapušas 10 pamatskolas, bet par pamatskolām – sešas bijušās vidusskolas.

Plānots, ka jaunajā mācību gadā tiks izvērtēta 84 (30 pirmsskolas, 29 vispārējās, 25 profesionālās) izglītības iestāžu vadītāju profesionālā darbība, notiks arī 38 vispārējās izglītības iestāžu un 25 profesionālās izglītības iestāžu darbības kvalitātes vērtēšana / akreditācija, kā arī 1264 vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu akreditācija.

Jaunajā mācību gadā turpināsies projekta “PuMPuRS” īstenošana un sāksies pirmsskolas iestāžu vadītāju vērtēšana

28.08.2017.

Pirms jaunā mācību gada sākuma Izglītības kvalitātes valsts dienesta (kvalitātes dienests) pārstāvji jau tradicionāli tiekas ar izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem dažādās Latvijas vietās, informējot par aktualitātēm izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanā, skolām saistošajā normatīvajā regulējumā, kā arī ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Būtisks jaunums kvalitātes dienesta darbā būs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana, kas tiks sākta no 2018. gada 1. janvāra. Tādēļ kvalitātes dienests ir izsludinājis pieteikšanos uz pirmsskolu vadītāju novērtēšanas ekspertu vietām, organizēs jaunajiem ekspertiem kursus, kā arī sagatavos metodisko materiālu veiksmīgākam novērtēšanas procesa sākumam.

Kvalitātes dienesta prezentācija “Izglītības kvalitātes valsts dienesta aktualitātes
2017./2018. mācību gadā” apskatāma šeit.

Kvalitātes dienestā viesojas Balvu, Baltinavas un Rugāju novada izglītības darbinieki

Piektdien, 27. maijā Izglītības kvalitātes valsts dienestā viesojās Balvu novada izglītības pārvaldes pārstāvji un Balvu, Baltinavas un Rugāju novada izglītības iestāžu vadītāji.

Vispirms viesus uzrunāja kvalitātes dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, kura pastāstīja par aktualitātēm kvalitātes dienestā un novēlēja vasarā labi atpūsties un uzkrāt spēkus jaunajam mācību gadam.

Informāciju par jaunumiem normatīvajos aktos, tajā skaitā Izglītības likuma grozījumiem, kuri stāsies spēkā šā gada 1. jūnijā, sniedza kvalitātes dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktores vietnieks Ivans Jānis Mihailovs.

Par aspektiem, kas jāņem vērā izglītības programmu licencēšanas procesā, ievadot informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā, kā arī pārbaudot pedagogu un tehnisko darbinieku atbilstību Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem ierobežojumiem, informēja kvalitātes dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta un Uzraudzības departamenta pārstāvji.

Tikšanās noslēgumā Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore Evija Uzare atbildēja uz viesu jautājumiem un atgādināja svarīgu informāciju saistībā ar izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju.

 

Kvalitātes dienests publicē pārskatu par 2016. gada darbu

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) ir publiskojis 2016. gada pārskatu. Tajā sniegta vispusīga un plaša informācija par pārskata gadā paveikto darbu, pildot izglītības iestāžu reģistrācijas, izglītības programmu licencēšanas, izglītības kvalitātes novērtēšanas, izglītības tiesiskuma uzraudzības un citas kvalitātes dienesta funkcijas, kā arī minēti 2017.gadā plānotie uzdevumi.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2016. gada publiskais pārskats pieejams šeit.

Latvijā viesojas Lietuvas Nacionālās izglītības kvalitātes aģentūras pārstāvji

2017.gada 1. un 2. jūnijā Latvijā viesojās Lietuvas Nacionālās izglītības kvalitātes aģentūras vadītājs un darbinieki. Viesi iepazinās ar Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas un Jelgavas 4.vidusskolas darbu, kā arī ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas stāstījumu par darbu pie kompetenču pieejas mācību saturā. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore Andra Šenberga un Uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs sniedza viesiem ieskatu Latvijas izglītības sistēmā, Latvijas izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmā un akreditācijas procesā, kā arī izglītības tiesiskuma uzraudzības darbā. Latvijas un Lietuvas pārstāvji apmainījās domām par izglītības kvalitātes nodrošināšanas aspektiem un izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanu.

Kvalitātes dienests atgādina: organizējot svinīgus pasākumus, jāievēro audzināšanas vadlīnijas

Lai veicinātu vienotu izpratni par svētku, atceres un atzīmējamām dienām un sniegtu atbalstu izglītības iestādēm, Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka ikviena skola un tās pedagogi ne tikai īsteno mācību darbu, bet arī audzina Latvijas sabiedrības locekļus. Tādēļ ir būtiski ievērot Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumos Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” noteikto regulējumu attiecībā uz svinīgu pasākumu organizēšanu vai iesaistīšanos valsts organizētās aktivitātēs.

Kvalitātes dienests norāda, ka izglītības iestāde nav tiesīga:

−    organizēt pasākumus vai atbalstīt pedagogu un izglītojamo dalību pasākumos,

−    sadarboties ar fiziskām un juridiskām personām, t.sk. pieņemt dāvinājumus,

−    organizēt un piedalīties starptautiskajos pasākumos un projektos,

ja tie ir pretrunā vai ir apšaubāma to atbilstība MK noteikumu Nr.480 17.punktā noteiktajiem izglītības procesā izmantojamās informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu atbilstības izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanas izvērtēšanas kritērijiem:

   •  atbilst Satversmei un citos saistošajos tiesību aktos minētajām cilvēktiesībām;
   •  atbilst pirmsskolas izglītības vadlīnijās vai valsts izglītības standartos, kā arī šajos noteikumos noteiktajiem izglītības mērķiem un uzdevumiem;
   •  atbilst vispārdidaktiskajiem principiem, tajā skaitā izglītojamā uztverei, pieredzei un interesēm attiecīgajā vecumposmā, ir mērķtiecīgi, zinātniski un saprotami, nodrošina sistēmiskumu, objektivitāti, pozitīvu mācību un audzināšanas emocionālo fonu;
   • neaicina uz cietsirdību un fizisku vai emocionālu vardarbību, nesatur pornogrāfiju, cilvēka pazemošanas, netiklības un atkarību izraisošu paradumu propagandu;
   • nav vērsti uz nacionālā, etniskā, rasu, sociālā vai reliģiskā naida izraisīšanu un radikalizāciju;
   • nav vērsti uz personas vai personu grupas diskriminēšanu rases, tautības, dzimuma, vecuma, valodas, sociālās izcelsmes, valstspiederības, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ;
   • nav vērsti uz Padomju Sociālistisko Republiku Savienības un nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda, noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru vai kara noziegumu pret Latvijas Republiku un tās iedzīvotājiem publisku noliegšanu, attaisnošanu, slavināšanu vai rupju noniecināšanu, neaicina likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību un teritoriālo vienotību.