Pirmo reizi samazinājies skolās nereģistrēto bērnu skaits

Pirmo reizi septiņu gadu laikā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies izglītības iestādēs nereģistrēto obligātā izglītības vecuma (5–18) bērnu skaits. Pašvaldību sniegtie dati liecina, ka 2017./2018. mācību gadā ir 17 803 izglītības iestādēs nereģistrēti obligātā izglītības vecuma bērni, t.sk. 16 080 7–18 gadus veci bērni un 17 23 5–6 gadus veci bērni.

Ja līdz šim izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu skaits katru gadu pieauga, tad 2017. gada nogalē, apkopojot pašvaldību sniegto informāciju, Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) secinājis, ka izglītības iestādēs nav reģistrēti 17 803 obligātā izglītības vecuma bērni, kas ir par 1219 bērniem mazāk nekā 2016./2017. mācību gadā. 2017. gadā mazāks ir arī to bērnu skaits, kuri pēc pašvaldību datiem atrodas ārzemēs. Ja 2016. gadā ārzemēs bija 14 764 bērnu, tad 2017. gadā – tikai 13 874, t.i., par 890 bērniem mazāk.

Tomēr kvalitātes dienesta ieskatā satraucošs ir fakts, ka 2017./2018. mācību gadā par 1213 obligātā izglītības vecuma bērniem pašvaldībām nav nekādas informācijas – kur šie bērni atrodas un kādēļ viņi neiegūst obligāto pamatizglītību vai neturpina mācības vidējās izglītības iestādē. Lai gan, salīdzinot ar 2016./2017. mācību gadu, šo bērnu skaits ir samazinājies (2016.gadā tādi bija 1345), tas tomēr vēl joprojām ir ievērojams, un šāda situācija nebūtu pieļaujama.

Ņemot vērā likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību un veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti, pašvaldību darbam ir jābūt rezultatīvākam. Pašvaldībām ir jāīsteno savlaicīgs un pietiekams darbs, jāveido starpinstitucionālā sadarbība, lai pilnībā un par katru bērnu noskaidrotu apstākļus, kuru dēļ viņš nav reģistrēts izglītības iestādē, nodrošinot, ka visi Latvijā deklarētie obligātā izglītības vecuma bērni iegūst izglītību.

Tāpat kā ik gadu, arī šogad kvalitātes dienests aicina atbildīgās institūcijas pievērst uzmanību izglītības iestādēs nereģistrētiem ilgstoši slimojošiem bērniem un bērniem invalīdiem. 2017./2018. mācību gadā ir ziņas par 30 (2016./2017. – 33) ilgstoši slimojošiem bērniem un bērniem invalīdiem, kas nav reģistrēti izglītības iestādēs. Tas ir pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto, jo, piemēram, lai organizētu bērnam mācības mājās, viņam jābūt reģistrētam izglītības iestādē. Līdz ar to pašvaldībai vajadzētu informēt bērna vecākus par nepieciešamību reģistrēt bērnu izglītības iestādē un iespējām viņam nodrošināt mācības mājās.

 

Informācijai. Pildot Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumos Nr.871 „Obligātā izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība” noteikto, kvalitātes dienests četras reizes gadā saņem no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un aktualizē Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) informāciju par Latvijā deklarētiem izglītības iestādēs nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem, aicinot pašvaldības noskaidrot un norādīt VIIS bērna statusu, kā arī ievadīt komentāru par pašvaldības rīcību obligātās izglītības ieguves nodrošināšanai. Gada nogalē kvalitātes dienests apkopo pašvaldību sniegtos datus un gatavo ziņojumu par izglītības iestādēs nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem.

Pilns ziņojuma teksts pieejams kvalitātes dienesta tīmekļa vietnē.

Kompensē profesionālās kompetences novērtēšanas izdevumus nodarbinātajiem

Ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai un atgūt šajā pakalpojumā ieguldīto naudu 90 % vai 100 % apmērā, iesaistoties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

ESF fonds un valsts apmaksā 90 % vai 100 % no izdevumiem par kvalifikācijas eksāmenu

Ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšana ir iespēja, nokārtojot eksāmenu, iegūt kvalifikācijas apliecību par darba vidē vai citur ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtām prasmēm.

Tā kā profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums (to nosaka Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”), kopš 2017. gada rudens nodarbinātie vecumā no 25 gadiem var saņemt būtisku finansiālu atbalstu – izdevumu kompensāciju 90 % apmērā no Eiropas sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem pieaugušo izglītības projekta ietvaros. Turklāt nodarbinātais, kuram piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100 % apmērā.

Neierobežots profesiju klāsts kompetences novērtēšanai

Atgūt 90–100 % no maksas var, kārtojot eksāmenu jebkurā izglītības iestādē, kurai Izglītības kvalitātes valsts dienests deleģējis eksāmenu pieņemšanu un jebkurā no profesijām, kurā piedāvāts kārtot eksāmenu kvalifikācijas iegūšanai. Informāciju par kvalifikācijām un izglītības iestādēm var atrast Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnes sadaļā Ārpus formālā izglītība – Profesionālās kompetences novērtēšana.

Lai atgūtu izdevumus par kvalifikācijas eksāmenu, personai, kura atbilst pieaugušo izglītības projekta mērķauditorijai (vecumā no 25 gadiem, strādājošs vai pašnodarbināts), vispirms jāpiesakās kompetences novērtēšanai, jāsamaksā par pakalpojumu, jānokārto eksāmens un pēc tam jāpiesakās izdevumu kompensācijai, iesniedzot pieteikumu VIAA.

 

Vairāk par pieteikšanos kompetences novērtēšanas izdevumu kompensācijai var uzzināt VIAA pieaugušo izglītības projekta tīmekļa vietnes www.macibaspieaugušajiem.lv sadaļā ”Kompetences novērtēšana”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums kontaktēties ar VIAA Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas speciālistiem.

 

Izstrādāti psihologu reģistrāciju un sertifikāciju regulējošie Ministru kabineta noteikumu projekti

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir izstrādājusi un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu „Psihologu reģistrācijas, sertifikācijas, resertifikācijas, psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanas kārtība” un Ministru kabineta noteikumu projektu “Psihologu sertifikācijas padomes nolikums”, kā arī šo noteikumu projektu anotācijas.

Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Psihologu likumā noteikto deleģējumu un nosaka psihologu reģistrācijas, sertifikācijas, resertifikācijas un psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanas kārtību, Psihologu sertifikācijas padomei iesniedzamos dokumentus, valsts nodevu apmērus, sertifikācijas pārbaudījuma un psihologa-pārrauga pārbaudījuma maksas apmērus.

Psihologu sertifikācijas padomes nolikums nosaka Psihologu sertifikācijas padomes sastāvu, uzdevumus, darbību un tiesības.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Psihologu reģistrācijas, sertifikācijas, resertifikācijas, psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumu projekta „Psihologu reģistrācijas, sertifikācijas, resertifikācijas, psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanas kārtība” pielikumi

1.Pielikums

2.Pielikums

3.Pielikums

4.Pielikums

5.Pielikums

6.Pielikums

7.Pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta „Psihologu reģistrācijas, sertifikācijas, resertifikācijas, psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanas kārtība” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekts „Psihologu sertifikācijas padomes nolikums”

Ministru kabineta noteikumu projekta „ Psihologu sertifikācijas padomes nolikums” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Aicinām pieteikties akreditācijas ekspertu mācībām

Akreditācijas ekspertu mācībās no 2018.gada janvāra līdz septembrim 15–20 ekspertiem būs iespējams apgūt jomu “Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas”, “Mācīšana un mācīšanās” un “Atbalsts izglītojamiem” (sadaļas 4.2., 4.4., 4.6.) akreditācijai nepieciešamās zināšanas un prasmes. Kursus organizē Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE” sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Lasiet informāciju par pieteikšanās kārtību, prasībām pretendentiem un programmas aprakstu Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE” tīmekļa vietnē.

Pieteikumus pieņem līdz 2018.gada 12.janvārim.

Skolēnu “iesvētības” nedrīkst būt vardarbīgas

Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka jaunuzņemto skolēnu „iesvētību pasākumi” nedrīkst būt saistīti ar vardarbību, apdraudējumu skolēnu dzīvībai un veselībai, kā arī cilvēciskās cieņas pazemošanu.

Izglītības iestādēm jāpievērš uzmanība, ka “iesvētību” pasākumi vienmēr ir uzskatāmi par skolas organizētu pasākumu Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” izpratnē. Tādēļ skolas direktoram ir jānodrošina Izglītības likuma 55.pantā noteiktās skolēnu tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos, kā arī uz mantas aizsardzību. Turklāt visi minētajos Ministru kabineta noteikumos paredzētie drošības pasākumi jāīsteno arī tad, ja „iesvētības” organizē skolēnu pašpārvalde.

Kvalitātes dienests arī aicina iepazīties ar Tiesībsarga lūgumu nodrošināt būtiskas bērnu intereses (http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/skolenu-iesvetibu-pasakumi-jauzrauga-skolai), kā arī Tiesībsarga sagatavoto vēstuli pašvaldībām “Par vidusskolēnu iesvētībām” (http://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/legacy/Skolu_iesvetibas_09092015.pdf) un vērš izglītības iestāžu vadītāju uzmanību, ka šajā vēstulē ietvertie norādījumi jāievēro visām izglītības iestādēm neatkarīgi no to veida un izglītības pakāpes.

Kvalitātes dienestā viesojas Bulgārijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības aģentūras pārstāvji

Otrdien, 26.septembrī, Izglītības kvalitātes valsts dienestā (kvalitātes dienests) viesojās Bulgārijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības aģentūras pārstāvji, lai uzklausītu Latvijas pieredzi EQAVET indikatoru ieviešanā un pārrunātu profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas procesu abās valstīs.

Tikšanās laikā Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktores vietniece Sarmīte Dīķe iepazīstināja viesus ar kvalitātes dienesta darbu, galvenajām funkcijām, 2017. gadā sāktās izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas pamatprincipiem, kā arī sīkāk pastāstīja par izglītības iestāžu un izglītības programmu pašvērtēšanas un akreditācijas procesu.

Ņemot vērā Bulgārijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības aģentūras pārstāvju interesi par izglītības kvalitātes novērtēšanu Latvijā, Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārstāves Agija Reča un Līva Šmaukstele detalizēti raksturoja kvalitātes dienesta kā Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā, t.i., EQAVET koordinācijas punkta Latvijā līdzšinējo darbu, skaidroja EQAVET indikatoru ieviešanas gaitu Latvijas profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā un aprakstīja ārpus formālās izglītības iegūto kompetenču novērtēšanas procesu.

Savukārt Bulgārijas viesi pastāstīja par Bulgārijas izglītības sistēmu, aģentūras darbu profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un diskutēja par aktualitātēm izglītībā.

Apstiprināts jauns Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

Lasīt vairāk

Izglītības iestādēm jāpublicē aktualizēts pašnovērtējuma ziņojums

Sākoties jaunajam mācību gadam, Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka izglītības iestādēm katru gadu līdz 1. septembrim ir jāaktualizē pašnovērtējuma ziņojums un jāpublicē tas izglītības iestādes vai dibinātāja tīmekļa vietnē.

Lielākā daļa skolu gatava jaunajam mācību gadam

31.08.2017.

Izvērtējot pašvaldību sniegto informāciju, Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) secinājis, ka lielākā daļa skolu ir gatava jaunajam, 2017./2018. mācību gadam.

89 % pašvaldību informē, ka celtniecības un remontdarbi izglītības iestādēs jau pabeigti vai tiks pabeigti tuvākajās dienās – līdz mācību procesa sākumam – un bērni varēs ierasties atjaunotās, drošās telpās. Savukārt līdz 2018. gada sākumam remontdarbi atsevišķās izglītības iestādēs turpināsies 11 % pašvaldību, tomēr pašvaldību izglītības speciālisti apliecina, ka mācību procesu tas netraucēs.

94 % Latvijas pašvaldību arī nokomplektēts pilns pedagogu sastāvs, bet 8 pašvaldībās joprojām trūkst pedagogu. Ārpus Rīgas visvairāk šobrīd tiek meklēti mājturības un tehnoloģiju, bioloģijas, pirmsskolas izglītības, angļu valodas, matemātikas skolotāji, sociālie pedagogi, psihologi un direktoru vietnieki. Savukārt Rīgā lielākais vakanču skaits ir pirmsskolas izglītībā, trūkst arī vairāk nekā 40 latviešu valodas un vairāk nekā 30 angļu valodas skolotāju.

Salīdzinot ar 2016./2017. mācību gadu jāatzīst, ka pašvaldības plānojušas laicīgāku remontdarbu pabeigšanu, lai jaunais mācību gads sāktos netraucēti. Šogad izglītības iestādēs ir arī mazāk vakanto pedagogu vietu. Tas saistīts gan ar izglītības iestāžu reorganizāciju, gan ar skolēnu skaita samazināšanos.

2017./2018. mācību gadā kvalitātes dienests turpinās īstenot tam uzticētās funkcijas, tajā skaitā veikt izglītības iestāžu reģistrāciju, organizēt izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu novērtēšanas / akreditācijas procesu un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu. No 2018. gada sāksies arī pirmsskolu vadītāju profesionālās darbības vērtēšana.

Līdz jaunā mācību gada sākumam ir reģistrētas un darbu sākušas piecas jaunas izglītības iestādes, tajā skaitā divas pirmsskolas, viena interešu izglītības iestāde, kā arī Rīgas 1. Privātā tālmācības vidusskola un privātā Mūzikas skola “Patnis”. Daudzas izglītības iestādes jauno mācību gadu uzsāks pēc reorganizācijas. Piemēram, par sākumskolām pēc reorganizācijas pārtapušas 10 pamatskolas, bet par pamatskolām – sešas bijušās vidusskolas.

Plānots, ka jaunajā mācību gadā tiks izvērtēta 84 (30 pirmsskolas, 29 vispārējās, 25 profesionālās) izglītības iestāžu vadītāju profesionālā darbība, notiks arī 38 vispārējās izglītības iestāžu un 25 profesionālās izglītības iestāžu darbības kvalitātes vērtēšana / akreditācija, kā arī 1264 vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu akreditācija.

Jaunajā mācību gadā turpināsies projekta “PuMPuRS” īstenošana un sāksies pirmsskolas iestāžu vadītāju vērtēšana

28.08.2017.

Pirms jaunā mācību gada sākuma Izglītības kvalitātes valsts dienesta (kvalitātes dienests) pārstāvji jau tradicionāli tiekas ar izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem dažādās Latvijas vietās, informējot par aktualitātēm izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanā, skolām saistošajā normatīvajā regulējumā, kā arī ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Būtisks jaunums kvalitātes dienesta darbā būs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana, kas tiks sākta no 2018. gada 1. janvāra. Tādēļ kvalitātes dienests ir izsludinājis pieteikšanos uz pirmsskolu vadītāju novērtēšanas ekspertu vietām, organizēs jaunajiem ekspertiem kursus, kā arī sagatavos metodisko materiālu veiksmīgākam novērtēšanas procesa sākumam.

Kvalitātes dienesta prezentācija “Izglītības kvalitātes valsts dienesta aktualitātes
2017./2018. mācību gadā” apskatāma šeit.