Kursos pārrunā akreditācijas jauno kārtību, jomu “Iekļaujoša vide” un “Atbilstība mērķiem” pašvērtēšanu

Kursos “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” 6.novembrī dalībniekiem bija iespējams iepazīties ar 2020. gada 6. oktobrī apstiprinātajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”, kā arī saņemt detalizētu informāciju par pašvērtēšanu jomās “Iekļaujoša vide” un “Atbilstība mērķiem”. Kursu tiešsaistes nodarbībā piedalījās vairāk nekā 500 izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, izglītības metodiķi, pilsētu un novadu izglītības speciālisti.

Kursu norises laikā kvalitātes dienesta pārstāvji sniedza atbildes uz jautājumiem par izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtību no 2020./2021.mācību gada un attālināto akreditācijas  norisi, bet kursu noslēguma daļā dalībnieki varēja saņemt  atbildes uz jautājumiem par attālināto mācību organizēšanas tiesiskajiem aspektiem, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem.

Sīkāka informācija par kursiem pieejama video ierakstos un tiem pievienotajās prezentācijās.

1.Ievads. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols (video)

Kursu “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” norise un noslēgums. Rolanda Ozola prezentācija

2. 2020. gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 618 Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča (video)

Initas Juhņēvičas prezentācija

3.Izglītības iestādes pašvērtēšana jomās “Atbilstība mērķiem”, “Iekļaujoša vide”, informācija par attālināto akreditāciju un pašvērtēšanas procesu. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols (video)

4.“Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums, sākot ar 2020./2021.māc.g.”. Rolanda Ozola prezentācija

5.“Informācija par pilnībā attālinātu akreditāciju“. Rolanda Ozola prezentācija

6.Kritēriji “Kompetences un sasniegumi”, “Izglītības turpināšana un nodarbinātība”, «Vienlīdzība un iekļaušana» un to pašvērtēšana. Rolanda Ozola prezentācija

7.Kritēriji “Drošība un psiholoģiskā labklājība”, “Infrastruktūra un resursi” un to pašvērtēšana. Rolanda Ozola prezentācija

8.Izglītības iestāžu aktuālie jautājumi Izglītības kvalitātes valsts dienestam. Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs, Uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs, Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols (video).

9.Saite uz individuāli veicamo uzdevumu kursos (iesniedzams līdz 27. novembrim)

10.2020. gada 3. decembra tiešsaistes konferences darba kārtības projekts.

Izstrādāti grozījumi bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācijas noteikumos

Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādājis grozījumus 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” (MK noteikumu Nr. 404 grozījumi).

Grozījumu mērķis ir turpināt administratīvā sloga mazināšanu un uzlabot Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (aukļu) reģistra drošticamību.

Ņemot vērā, ka ar bērnu uzraudzību nodarbojas arī pirmsskolas (laikā, kad nenotiek izglītības programmas īstenošana), paredzēts precizēt un atvieglot pirmsskolu un interešu izglītības iestāžu reģistrāciju Bērnu uzraudzības sniedzēju reģistrā. Izglītības iestādes īslaicīga pakalpojuma sniegšanu varēs pieteikt Valsts izglītības informācijas sistēmā un vienlaikus viena aukle varēs pieskatīt līdz 25 bērniem.

Ņemot vērā, ka daudzas Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā iekļautas personas neziņo par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, MK noteikumu Nr. 404 grozījumu projektā paredzēts bez rakstiska lēmuma pieņemšanas izslēgt personu no Bērnu uzraudzības pakalpojuma reģistra, ja likvidēts juridiskās personas – bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja – dibinātājs vai fiziskajai personas – bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklei) – nav reģistrēta saimnieciskā darbība vairāk nekā trīs mēnešus, kā arī ja izglītības iestāde – bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs – pārtraukusi pirmsskolas izglītības vai interešu izglītības programmu īstenošanu.

Papildus MK noteikumu Nr. 404 grozījumos nostiprinātas pašvaldības tiesības uzraudzīt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (aukļu) darba kvalitāti pašvaldības teritorijā, kā arī izglītības iestāžu tiesības piedāvāt profesionālās pilnveides programmas bērnu aprūpē apguvi daļēji attālināti, nosakot, ka pirmās palīdzības prasmes noteikti jāapgūst klātienē.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 404 grozījumu projekts

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

 

Kvalitātes dienests informē par aktualitātēm pirmsskolu vadītāju vērtēšanā

2020.gada 6.oktobrī Izglītības kvalitātes valsts dienests informēja par pašreizējo pirmsskolu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtību. Atbilstoši spēkā esošajai metodikai un aktuālajai situācijai saistībā ar Covid-19 novērtēšana šobrīd notiek vai nu tikai attālināti (līdz brīdim, kad mazināsies un stabilizēsies saslimstība ar Covid-19) vai arī daļēji attālināti, t.i., viena attālināta interviju diena un viena klātienes diena izglītības iestādē. Tiešsaistes sanāksmes dalībnieki varēja iegūt informāciju par principiem un metodēm, ar kurām strādā kvalitātes vērtēšanas eksperti, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus un saņemt uz tiem atbildes.

Sīkāka informācija par aktualitātēm pirmsskolu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanā ir pieejama, iepazīstoties ar video ierakstu un informatīvajā sanāksmē izmantoto prezentāciju.

Tiešsaistes video ieraksts

Prezentācija “Pirmsskolu vadītāju vērtēšana”

Apstiprinātas izmaiņas vispārējās izglītības un profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanā

2020.gada 6.oktobrī, valdībā apstiprināti jauni noteikumi par vispārējās izglītības un profesionālās izglītības akreditāciju, kā arī izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanu. Akreditācijas pilnveide īstenota, ņemot vērā jauno izglītības saturu un iekļaujot akreditāciju kopējā izglītības kvalitātes monitoringa sistēmā.

Izglītības iestādes un izglītības programmas turpmāk tiks akreditētas, vērtējot sniegumu četrās jomās – atbilstība izvirzītajiem mērķiem, mācību kvalitāte, iekļaujoša vide un laba pārvaldība. Akreditācijā iekļauta arī izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana.

Lai nodrošinātu izglītības iestāžu objektīvu pašvērtēšanu, turpmāk ikgadējam pašnovērtējuma ziņojumam būs publiskojamā daļa un nepubliskojamā daļa, savukārt, vērtējot izglītības kvalitāti, tiks analizēta gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā informācija par izglītības iestāžu darbību. Vienlaikus paplašinātas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas izglītības kvalitātes vērtēšanā (izglītības iestādes datu analīze, elektronisko aptauju izmantošana, akreditācijas ekspertu saziņa utt.).

Jaunie noteikumi arī paredz Izglītības kvalitātes valsts dienestam (kvalitātes dienests) tiesības atteikt izglītības programmu akreditāciju, ja dokumentu izpētē pirms akreditācijas izglītības iestādes darbībā tiks konstatēti būtiski trūkumi, kuri nebūs novērsti uzdotajā termiņā, vai kaut viens kritērijs būs novērtēts ar kvalitātes līmeni “nepietiekami”.

Turpmāk izglītības iestādes un izglītības programmas tiks akreditētas uz sešiem gadiem, ja visos izglītības kvalitātes kritērijos būs iegūts vērtējumus “labi”, “ļoti labi”, “teicami”, vai uz sešiem gadiem ar nosacījumu pēc diviem gadiem vērtēt kritērijus, kuri iepriekš novērtēti ar kvalitātes līmeni “jāpilnveido”. Ja arī atkārtotā vērtēšanā izglītības kvalitātes līmenis būs pilnveidojams, kvalitātes dienests aicinās Izglītības un zinātnes ministriju vai izglītības iestādes dibinātāju lemt par nepieciešamību rosināt ārkārtas akreditāciju.

Regulējums, kas attiecas uz vispārējās izglītības un profesionālās izglītības vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu, stāsies spēkā ar noteikumu pieņemšanas brīdi, savukārt izmaiņas vispārējās izglītības un profesionālās izglītības akreditācijā stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, bet attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanu – 2021. gada 1. septembrī.

Lai iepazīstinātu ar izmaiņām izglītības kvalitātes vērtēšanā, kvalitātes dienests turpinās īstenot kursus gan izglītības iestādēm, gan akreditācijas ekspertiem.

Ar valdībā apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” var iepazīties MK tīmekļvietnē.

 

Kursos “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” pārrunā jomas “Kvalitatīvas mācības” un “Laba pārvaldība”

Izglītības kvalitātes valsts dienests attālināti turpina īstenot kursus “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem. 11. septembra kursu diena bija veltīta pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai, kā arī jomu “Laba pārvaldība” un “Kvalitatīvas mācības” pašvērtēšanai.

Kursos par pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas kontroljautājumiem un ziņojuma iesniegšanu kvalitātes dienestā informēja Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, savukārt par pašvērtēšanas procesu un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu, kā arī jomu “Kvalitatīvas mācības” un “Laba pārvaldība” pašvērtēšanu pastāstīja Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols.

Ievads, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča (video)

2019./2020.māc.g. pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas kontroljautājumi un ziņojuma iesniegšana kvalitātes dienestā (Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece Sarmīte Dīķe, video)

Kontroljautājumi izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai

Izglītības iestādes, izglītības programmu un izglītības iestādes vadītāja īstenots pašvērtēšanas process, metodes un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana no 2020./2021.māc.g. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola prezentācija

Izglītības iestādes, izglītības programmu un izglītības iestādes vadītāja īstenots pašvērtēšanas process, metodes un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana no 2020./2021.māc.g. (Rolands Ozols, video)

Kritēriji “Administratīvā efektivitāte”, “Vadības profesionālā darbība”, “Atbalsts un sadarbība” un to pašvērtēšana. Rolanda Ozola prezentācija

Kritēriji “Administratīvā efektivitāte”, “Vadības profesionālā darbība”, “Atbalsts un sadarbība” un to pašvērtēšana (Rolands Ozols, video)

Kritēriji “Mācīšana un mācīšanās”, “Pedagogu profesionālā kapacitāte” un “Izglītības programmu īstenošana” un to pašvērtēšana. Rolanda Ozola prezentācija

Kritēriji “Mācīšana un mācīšanās”, “Pedagogu profesionālā kapacitāte”, “Izglītības programmu īstenošana” un to pašvērtēšana (Rolands Ozols, video)

Akreditācijas eksperta mācību un audzināšanas procesa uzskaites anketa

Informē par akreditācijas kārtību 2020./2021. mācību gadā

Pirmdien, 7. septembrī kvalitātes dienests informēja izglītības iestādes par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas kārtību 2020./2021. māc.g. Informatīvā semināra dalībnieki varēja iepazīties ar akreditācijas norises secību, būtiskākajām pārmaiņām akreditācijā 2020./2021. māc.g., ar veidu, kā notiek dokumentu izpēte akreditācijā, akreditācijas ekspertu komisijas darbā izmantotajām metodēm un ziņojuma sagatavošanas kārtību. Semināra noslēgumā tika sniegtas atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Detalizētu informāciju par informatīvo semināru iespējams iegūt, iepazīstoties ar tiešsaistes video ierakstu un tam pievienotajiem materiāliem.

Video tiešsaistes ieraksts – https://youtu.be/KfoS3DAyXqY

Tiešsaistes tikšanās ar izglītības iestādēm par akreditācijas norisi 2020./2021.māc.g. R.Ozola prezentācija.

Akreditācijas eksperta mācību un audzināšanas procesa uzskaites anketa vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā vispārizglītojošajos mācību priekšmetos.

 

Uzmanību!

Precizējam seminārā runāto informāciju par izziņas pieprasīšanu no Sodu reģistra.

Izziņas no Iekšlietu ministrijas Sodu reģistra par pedagoga atbilstību Izglītības likuma 50. panta pirmajai daļai un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajai un sestajai daļai un tehnisko darbinieku atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajai un sestajai daļai reizi gadā jāpieprasa tikai par tām personām, kurām pie pamatdatiem parādās atzīme “Nepieciešams pieprasīt informāciju Sodu reģistram” vai iestādes sadaļā “Sodu reģistra pārbaudes rezultāts” kolonnā “Sodu reģistrā” parādās atzīme “Ir ziņas”.  Blakus kolonnā “Veikta pārbaude” redzamajam datumam jābūt ne vecākam par gadu. Gadījumā, ja datums ir vecāks, ir jāieiet personas pamatdatos un jāaktivizē poga “atjaunot informāciju no Sodu reģistra”.

Jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt vecākajai ekspertei Janai Veinbergai: 28383507.

 

Kvalitātes dienests informē par akreditācijas procesa noslēgumu profesionālajā izglītībā

Pirmdien, 7. septembrī kvalitātes dienests organizēja tiešsaistes informatīvo semināru par 2020. gada maijā un jūnijā uzsākto izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju noslēgšanas kārtību profesionālajā izglītībā. Semināra laikā izglītības iestāžu pārstāvji tika iepazīstināti ar kvalitātes vērtēšanas metodiku, kā arī varēja uzdot sev interesējošos jautājumus.

Sīkāku informāciju par plānoto kārtību iespējams iegūt, iepazīstoties ar tiešsaistes video ierakstu un pievienoto prezentāciju.

Video tiešsaistes ieraksts – https://youtu.be/OkHf58wrNBE

Izglītības iestāžu, izglītības programmu akreditāciju noslēgšana laika posmā no 2020.gada 7.septembra līdz 16.oktobrim. R.Ozola prezentācija

Kvalitātes dienests informē par akreditācijas procesa noslēgumu vispārējā izglītībā

28.augustā kvalitātes dienests informēja par 2020.gada aprīlī un maijā uzsākto izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju noslēgšanas kārtību vispārējā izglītībā. Atbilstoši metodikai izglītības iestādes vadītājam sadarbībā ar akreditācijas komisijas vadītāju būs jāizvēlas viena no divām pieejām – daļēji attālināta akreditācija vai pilnībā attālināta akreditācija. Sīkāku informāciju par plānoto kārtību iespējams iegūt, iepazīstoties ar tiešsaistes video ierakstu un pievienoto prezentāciju.

28.augusta tiešsaistes tikšanās video ieraksts – https://youtu.be/-So8EYxkx1c

Izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju noslēgšana no 7.septembra līdz 9.oktobrim. R.Ozola 28.augusta tiešsaistes tikšanās prezentācija

Akreditācijas eksperta mācību un audzināšanas procesa uzskaites anketa

Publicēts Psihologu sertifikācijas padomes pārskats par 2019./2020. gadu

Psihologu sertifikācijas padome izstrādājusi un publisko Psihologu sertifikācijas padomes pārskatu par 2019./2020. gadu. Pārskatā sniegta vispārīga informācija, apskatīti psihologu reģistrācijas, psihologu sertifikācijas un psihologu-pārraugu tiesību piešķiršanas procesa rezultāti. Tāpat sniegta informācija par Psihologu ētikas padomes darbu, iesniegumu izskatīšanas rezultātiem un Psihologu sertifikācijas padomes turpmākajiem plāniem.

Psihologu sertifikācijas padomes pārskats par 2019./2020. gadu

Kvalitātes dienesta vadītāja izglītības konferencē informē par jaunumiem akreditācijā

Sagaidot jauno mācību gadu, 2020. gada 19. augustā notika Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā izglītības konference pašvaldību izglītības speciālistiem. Konferenci tiešraidē varēja vērot arī vispārējās izglītības iestāžu direktori, skolotāji un citi interesenti. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča konferencē iepazīstināja ar pirmajiem secinājumiem par skolu darba organizāciju attālināto mācību laikā, jaunumiem akreditācijas procesā, plānotajiem kursiem izglītības iestāžu vadītājiem, akreditācijas ekspertiem un pašvaldību izglītības speciālistiem, kā arī par projekta PuMPuRS aktualitātēm.

Initas Juhņēvičas prezentācija “Izglītības kvalitātes valsts dienesta aktualitātes 2020./2021.mācību gadā” 

Plašāka informācija par konferenci

Konferences ieraksts