Projekta “PuMPuRS” birojam mainījusies adrese

Uzmanību!

No 2019. gada 3. jūnija Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS – birojs atrodas Rīgā, Doma laukumā 8A, 7. stāvā.

Apstiprina jaunu vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

 

Otrdien, 28. maijā Ministru kabinets apstiprinājis jaunu vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtību. Izglītības kvalitātes valsts dienesta (kvalitātes dienests) izstrādāto Ministru kabineta noteikumu “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” mērķis ir pilnveidot līdzšinējo izglītības programmu licencēšanas procesu, mazinot administratīvo slogu, novēršot darbību un informācijas dublēšanos. Ministru kabineta noteikumi, ievērojot grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, paredz izglītības programmu licencēšanas procesa vienkāršošanu, atsakoties no licences kā atsevišķa dokumenta un lēmumu par licencēšanu sagatavošanas. Kvalitātes dienests rakstveida dokumenta veidā sagatavo tikai personai nelabvēlīgos lēmumus vai lēmumus ar nosacījumu.

Plānojot īstenot vispārējās izglītības programmu atbilstoši paraugam, izglītības iestādei vairs nav jāiesniedz licencēšanai mācību plāns, iesniegums, apliecinājums par izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajām telpām un materiāltehnisko nodrošinājumu, bet jāizmanto Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) iespējas.

Tāpat gadījumā, ja izglītības iestāde gada laikā pēc izglītības programmas licencēšanas nav uzsākusi tās īstenošanu vai ir pārtraukusi licencētas izglītības programmas īstenošanu, turpmāk izglītības iestāde pati varēs veikt atzīmi VIIS, ka izglītības programma netiek īstenota (nav aktīva). Savukārt, lai atjaunotu tiesības īstenot izglītības programmu, par kuru VIIS izdarīta minētā atzīme, attiecībā uz autorprogrammām izglītības iestādei būs jāveic atkārtots licencēšanas process (iesniedzot iesniegumu izglītības programmas licencēšanai), bet attiecībā uz noteiktajam paraugam atbilstošu izglītības programmu izglītības iestāde pati varēs atjaunot izglītības programmas īstenošanu, veicot atbilstošu atzīmi VIIS.

Ministru kabineta noteikumos arī noteiktas jaunas iesniegumu formas izglītības programmas licencēšanai un profesionālās izglītības programmas licencēšanai, vienlaikus ietverot tajās arī izglītības iestādes atzīmi ar apliecinājumu par izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajām telpām un materiāli tehnisko līdzekļu nodrošinājumu, jo materiālo līdzekļu pamatojums un izvērtējums ir neatņemama izglītības programmas sastāvdaļa. Noteikumi arī paredz profesionālās izglītības programmas policijas darba jomā saskaņojamu ar Valsts policiju, savukārt ar skaistumkopšanu saistītās izglītības programmas, t.i., piemēram, izglītības programmas, kas paredz apgūt tetovēšanas, mikropigmentācijas, perforācijas (caurduršanas) manipulācijās, ir jāsaskaņo ar Veselības ministriju.

Līdz 30. aprīlim jāveic izmaiņas pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmās

Gatavojoties 2019./2020. mācību gadam un sākot pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā, izglītības iestādēm ir jānodrošina izglītības programmu atbilstība jaunajam normatīvajam regulējumam. Tādēļ Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina līdz 2019. gada 30. aprīlim Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) pieteikt licencēšanai pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam paraugam, kā arī izdarīt grozījumus pamatizglītības programmās.

Kāpēc tas jādara?

2019. gada 1. septembrī spēkā stāsies jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kā arī Izglītības likuma 9. panta normas par izglītības ieguves valodu valsts, pašvaldības un privāto pirmsskolu īstenojamajās pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmās. Savukārt Izglītības likuma Pārejas noteikumu 70. punktā noteikts, ka izglītības iestādēm jānodrošina izglītības programmu atbilstība likuma prasībām par izglītības ieguves valodu un iesniegšana licencēšanai līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Kam jādara?

  • Izglītības iestādēm, kas līdz šim īstenoja pirmsskolas izglītības autorprogrammas
  • Vispārējās izglītības iestādēm, kas īsteno pamatizglītības mazākumtautības programmas.

Kas jāizdara līdz 2019.gada 30.aprīlim?

1) Izglītības iestādēm, kas līdz šim īstenoja pirmsskolas izglītības autorprogrammas

Jāievada dati Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu atbilstoši kādam no Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” noteiktajiem paraugiem.

Datus par licencējamo paraugprogrammu VIIS ievada, atverot sadaļu “Programmas (licencēšana un akreditācija)”, izvēloties aktivizēt sadaļu “Jauna paraugprogramma” un aizpildot tajā nepieciešamo informāciju. Pēc datu par izglītības programmu ievadīšanas, informācija jāsaglabā, nospiežot “Saglabāt” un “Iesniegt IKVD”.

Izglītības programma tiek uzskatīta par licencētu brīdī, kad kvalitātes dienests VIIS ievadījis licencēšanas datumu, tādā veidā akceptējot izglītības programmas īstenošanu konkrētajā izglītības iestādē.

2) Vispārējās izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas

Pamatizglītībā izglītības iestādei atbilstoši attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm ir jāveic grozījumi licencētajās mazākumtautību izglītības programmās, nosakot mācību priekšmetus, kurus apgūs latviešu valodā. Grozījumus veic, izvēloties vienu no valsts pamatizglītības standartā noteiktajām valodas lietojuma proporcijām:

  • ne mazāk kā 80 % apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas un mācību priekšmetus, kas apgūstami mazākumtautības valodā un bilingvāli;
  • 1.–6.klasē ne mazāk kā 50% apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas un mācību priekšmetus, kas apgūstami mazākumtautības valodā un bilingvāli un 7.–9. klasē ne mazāk kā 80 % apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas un mācību priekšmetus, kas apgūstami mazākumtautības valodā un bilingvāli (2019. gada 1. septembrī stājas spēkā proporcijas attiecībā uz 1.–7.klasi).

Grozījumi izglītības programmā jāapstiprina ar direktora rīkojumu un jāpievieno šis dokuments (ar mācību plānu) VIIS pie konkrētās licencētās programmas. Par minēto grozījumu veikšanu VIIS izglītības iestādei ir jāpaziņo kvalitātes dienestam uz elektroniskā pasta adresi: dina.jekabsone@ikvd.gov.lv.

Ja izglītības programmas grozījumi būs veikti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, kvalitātes dienests izdarīs ierakstu pie konkrētās izglītības programmas sadaļā – “Piezīmes”. Gadījumā, ja pievienotajos dokumentos būs nepietiekamas ziņas, kvalitātes dienesta vecākais eksperts informācijas precizēšanai sazināsies ar izglītības iestādi.

 

Notiks projekta PuMPuRS konferences pedagogu atbalstam

No 1. marta piecās Latvijas pilsētās notiks Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta *PuMPuRS konferences, kurās projekta dalībnieki pārrunās līdzšinējo projekta gaitu un ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. Tomēr vislielākā vērība konferencēs tiks pievērsta tieši pedagogiem, pilnveidojot viņu kompetences atbalsta sniegšanā.

Projekts PuMPuRS jau otro gadu palīdz skolēniem un jauniešiem ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku un, atzīmējot divu gadu darbu, konferencēs kopā sanāks visi projektā iesaistītie – pedagogi, atbalsta personāls, pašvaldību izglītības speciālisti, kā arī projekta eksperti un komanda no Izglītības kvalitātes valsts dienesta. 1. martā konference notiks Jelgavā, 5. martā – Rēzeknē, 7. martā – Rīgā, 26. martā – Cēsīs, 29. martā – Kuldīgā.

Konferenču laikā izglītības iestāžu pārstāvjiem būs iespēja līdzdarboties un runāt par būtiskākajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem, kā arī par to, kā skolēni, pašvaldības, mācību iestādes, skolotāji, vecāki un aizbildņi var sadarboties, lai nodrošinātu ilgtspējīgu atbalsta sniegšanas mehānisma izveidi un darbību.

Kā uzsver projekta “PuMPuRS” vecākā eksperte Kristīne Jozauska: “Konference ir iespēja sadarbībai. Projektā sadarbību vērtējam kā sociālu atbildību, kas ir kā nozīmīgākais ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā! Konferences mērķis ir veicināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmsituāciju apzināšanos un rosināt to dziļāku izpēti un sasaisti ar citiem aspektiem, kas nosaka bērna labizjūtu skolā, ģimenē un sociālajā vidē. Kopā ar sadarbības partneriem centīsimies izstrādāt vienotu pieeju atbalsta pasākumu noteikšanai un prioritāšu izvirzīšanai.”

Konferenču sākumā dalībniekus uzrunās Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, kā arī projekta vadītāja Inese Vilāne un pašvaldību pārstāvji, pēc tam būs iespēja noklausīties ekspertu lekcijas un piedalīties darbnīcās par skolotāju sadarbību ar vecākiem, konsultatīvā atbalsta sniegšanu, jaunatnes iniciatīvām, sadarbību kā sociālo atbildību. Konferences noslēgumā notiks paneļdiskusija par turpmāku projekta PuMPuRS integrēšanu reģionā.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm. Kopš projekta sākuma 2017. gadā ir izveidoti vairāk nekā 13 200 individuālie atbalsta plāni. Projektā iesaistītas vairāk nekā 70 pašvaldības un 34 valsts profesionālās izglītības iestādes.

Vairāk informācijas sadaļā “ESF projekts PuMPuRS”.

Paraugprogrammu licencēšanai izglītības iestādes var pašas ievadīt informāciju VIIS

No 2019. gada 6. februāra izglītības iestādes var pašas ievadīt Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) informāciju jaunas (licencējamas) vispārējās izglītības programmas, t.sk. pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pēc Ministru kabineta noteiktā parauga.

Izglītības iestāde datus par licencējamo paraugprogrammu VIIS ievada, atverot sadaļu “Programmas (licencēšana un akreditācija)” un izvēloties aktivizēt sadaļu “Jauna paraugprogramma” un aizpildot tajā nepieciešamo informāciju (sk. attēlus).

Tas nozīmē, ka izglītības iestādei vispārējās izglītības paraugprogrammas, t.sk. pirmsskolas izglītības paraugprogrammas, licencēšanai vairs nav jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegums, bet visa informācija minētās programmas licencēšanai jāievada VIIS (1.–3. attēls). Pēc datu par izglītības programmu ievadīšanas, informācija jāsaglabā, nospiežot “Saglabāt” un “Iesniegt IKVD” (4. attēls).

Izglītības programma tiek uzskatīta par licencētu brīdī, kad kvalitātes dienests VIIS ievadījis licencēšanas datumu, tādā veidā akceptējot izglītības programmas īstenošanu konkrētajā izglītības iestādē.

1.-3. attēls

4. attēls

 

Atgādinām, ka atbilstoši grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā vairs netiek sagatavoti licencēšanas dokumenti – licences – vispārējās un profesionālās izglītības programmas īstenošanai. Izglītības kvalitātes valsts dienests informāciju par labvēlīgu licencēšanas lēmumu ievada VIIS, bet rakstveida dokumenta veidā sagatavo tikai nelabvēlīgos lēmums par licences atteikumu vai anulēšanu.

Izstrādāta jauna izglītības programmu licencēšanas kārtība

Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”. Noteikumu mērķis ir, ievērojot grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, mazināt administratīvo slogu un novērst darbību un informācijas dublēšanos, atsakoties no licences kā atsevišķa dokumenta un lēmumu par licencēšanu sagatavošanas, tādējādi nodrošinot izglītības programmu licencēšanas procesa vienkāršošanu.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumu projekta “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekta “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 1.pielikums “Iesniegums par vispārējās izglītības programmas licencēšanu”

Ministru kabineta noteikumu projekta “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 2.pielikums “Iesniegums par profesionālās izglītības programmas licencēšanu”

Aicina pieteikties akreditācijas ekspertu kursiem

Izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki un izglītības pārvalžu darbinieki aicināti pieteikties Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” un Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkotajiem akreditācijas ekspertu kursiem jomas “Skolas attīstība un mācīšanās organizācija” vērtēšanai. Aizpildot pieteikuma anketu, kursiem var pieteikties interesenti ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai akadēmisko maģistra grādu, vismaz piecu gadu pedagoģiskā pieredzi izglītības iestādē un triju gadu vadības pieredzi izglītības jomā (izglītības iestādes vadītājs, vadītāja vietnieks, izglītības pārvaldes darbinieks), prasmi darboties ar tehnoloģijām, labām latviešu valodas un vienas svešvalodas zināšanām un gatavību iesaistīties akreditācijas procesā. Sīkāka informācija par kursu norisi un pretendentu atlasi.

Informē izglītības pārvalžu darbiniekus par jaunumiem mācību un audzināšanas procesa vērtēšanā

Ceturtdien, 10.janvārī, Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” kopīgi rīkotā seminārā pašvaldību izglītības pārvalžu darbinieki varēja uzzināt jaunumus Mācību un audzināšanas procesa vērtēšanā akreditācijas laikā. “Vitae” valdes priekšsēdētājs Rolands Ozols pastāstīja par teorētisko pieeju Mācību un audzināšanas procesa analīzei, savukārt  kvalitātes dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece Sarmīte Dīķe un Licencēšanas un reģistru departamenta dirketora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs sniedza apkopojumu par akreditācijas ekspertu pēdējo četru mēnešu laikā gūtajām atziņām, vērtējot mācību un audzināšanas darbu, piedaloties stundu vērošanā un direktoru profesionālās kompetences novērtēšanā. 

Mācību un audzināšanas procesa aktuālie problēmjautājumi akreditācijas procesā
Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” vērtēšana – 4 mēnešu pieredze (2018.gada septembris – decembris)

Pagarināts pieteikšanās laiks akreditācijas ekspertu kursiem

Uzmanību! Pieteikšanās laiks akreditācijas ekspertu kursiem pagarināts līdz 17. decembrim. Pedagogi ar vismaz 10 gadu darba stāžu var pieteikties septiņu mēnešu akreditācijas ekspertu kursiem, kur varēs iegūt akreditācijas eksperta mācību un audzināšanas darba jautājumos zināšanas un prasmes. Kursu norises laiks paredzēts no 2019. gada janvāra līdz jūlijam divas dienas mēnesī. Pretendentiem nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 10-15 gadu ilgs pilna laika pedagoga darba stāžs, labas latviešu valodas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas, prasme lietot informācijas tehnoloģijas lietpratēja līmenī, stresa noturība un gatavība pēc kursu pabeigšanas darboties izglītības kvalitātes novērtēšanā. Sīkāka informācija: www.vitae.lv Reģistrēšanās kursiem anketā: https://docs.google.com/forms/d/1xhRjHyiK8blRRYiuVIYw4BP5OauAbks50HPNgeNZWJM/edit Pretendenta CV jāsūta uz e-pastu: vitae.akreditacijas@gmail.com

Sagatavoti grozījumi noteikumos par Valsts izglītības informācijas sistēmu

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība””. Noteikumu projekts izstrādāts, lai Valsts izglītības informācijas sistēmā (www.viis.lv) varētu nodrošināt licencēšanas, akreditācijas un citas procedūras atbilstoši 2018.gada vasarā un rudenī pieņemtajiem grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā.

Paredzēts, ka vairākas no grozītajām procedūrām mazinās izglītības iestāžu administratīvo slogu, kā arī uzlabos izglītības jomas datu apmaiņu un analīzes iespējas.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība””

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”” anotācija