IKVD: izglītības iestādes nenodrošina darbības nepārtrauktību

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – dienests), veicot pārbaudes 174 Latvijas vispārizglītojošajās skolās, konstatējis, ka 23 skolās netika nodrošināta darbības nepārtrauktība. Šīs skolas vasarā bija slēgtas, vai arī tajās nebija norīkots direktora pienākumu izpildītājs. Vairākās skolās direktora pienākumu izpildītājs nebija kompetents izglītības iestādes darbības jautājumos, t.sk., nepieciešamās informācijas sagatavošanā un sniegšanā.

Dienests visai bieži konstatējis, ka skolas direktoru vasarā aizvieto izglītības iestādes atbalsta personāls, piem., apkopējs, pavārs, u.tml. Vienā skolā direktoru aizvietoja skolai nepiederoša persona – darba praktizēšanas aktīvā nodarbinātības pasākuma stipendiāts (aktīvā nodarbinātības pasākuma mērķis ir bezdarbnieku fiziska darba iemaņu iegūšana un uzturēšana, veicot mazkvalificētus darbus, pašvaldību izveidotajās darba praktizēšanas vietās, ja dalība noteiktajā darba praktizēšanā rada sociālo labumu sabiedrībai). Jāsecina, ka visai apšaubāms ir šo aizvietotāju zināšanu un profesionālo kompetenču līmenis izglītības iestādes darbības nodrošināšanā, piemēram, izglītību apliecinošu dokumentu izsniegšanai un to dublikātu sagatavošanai, dažādu izziņu un ar skolas darbību saistītas informācijas sniegšanai esošajiem un topošajiem skolēniem, vecākiem un citiem interesentiem.

Dienesta skatījumā, skolas dibinātāja un direktora pienākums, nodrošinot skolas darbību sabiedrības interesēs un ievērojot labas pārvaldības principu, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 33.pantā noteikto, ir noteikt katrā skolas direktora prombūtnes gadījumā kompetentu aizvietotāju. Tai pat laikā skolas direktors ir atbildīgs par izglītības iestādes darbību, līdz ar to viņa pienākumi ietver katra darbinieka zināšanu un profesionālās kompetences izvērtēšanu, lai aizvietošanas gadījumā, tas spētu nodrošināt atbilstīgu izglītības iestādes darbību.

No pārbaudēs konstatētā izriet, ka vairākās skolās iedzīvotājiem bija liegta iespēja saņemt izglītības pakalpojumus, to darbībā netika ievērotas iedzīvotājiem Satversmes 104.pantā noteiktās tiesības, vairāki Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā noteiktie valsts pārvaldes principi, kā arī šā likuma 17.panta pirmajā daļā, 30.panta otrajā un 33.panta otrajā daļā noteiktais.

Skolām savā darbībā jāievēro labas pārvaldības princips un jānodrošina to nepārtraukta pieejamība. Ņemot vērā, ka normatīvajos aktos nav noteikta izglītības iestāžu vadītāju un darbinieku aizvietošanas kārtība, tad iestādes vadītāju aizvieto zemākā amatpersona vai iestādes vadītājs apstiprina aizvietošanas kārtību. Dienests vērš uzmanību, ka pārbaudēs konstatētā situācija skolās turpmāk nav pieļaujama.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji piedalās CAPIVAL projektā

Laikā no 2011.gada 7.oktobra līdz 2.novembrim Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskajā institūtā notika projekta „Capitalizing on Validpack: going Europe wide – CAPIVAL” ekspertu tikšanās par izglītotāju neformālā un informālā izglītībā apgūtās psiholoģiski pedagoģiskās kompetences atzīšanas instrumentārija (VALDPACK) izvērtēšanu testēšanas procesā, kurā kā sadarbības partneri piedalījās arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji.
Ekspertu un sadarbības partneru uzdevums bija piedalīties izglītotāju neformālā un informālā izglītībā apgūtās psiholoģiski pedagoģiskās kompetences atzīšanas instrumentārija testēšanā, adaptēšanas un izmantošanas iespēju izvērtēšanā Latvijā, balstoties uz detalizētu resursa struktūras un satura analīzi.
CAPIVAL projektā Izglītības kvalitātes valsts dienestu pārstāvēja Andra Šenberga (vadītāja vietniece – Licencēšanas un reģistru departamenta direktore), Ivans Jānis Mihailovs (Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks) un Ineta Zepa (Licencēšanas un reģistru departamenta juriskonsulte).
VALDPACK testēšanā un izmantošanas iespēju izvērtēšanā piedalās arī citas valstis: Rumānija, Itālija, Vācija, Portugāle, Francija, Spānija, Nīderlande, Dānija, Bulgārija, Igaunija, Somija, Grieķija, Ungārija, Polija,  Lielbritānija u.c.

Plašāka informācija par projektu atrodama:
http://www.pzi.lu.lv/index.php?id=pzipetnieciba_inc6
http://www.lu.lv/zinas/t/8019/

Izglītības kvalitātes valsts dienests publicējis informatīvu materiālu izglītības iestādes vadīšanai

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis un savā mājas lapā publicējis informatīvu materiālu izglītības iestāžu vadītājiem par rīkojumu izstrādāšanu un citu obligāti veicamo darbību dokumentēšanu izglītības iestādē, lai pilnveidotu un atbalstītu izglītības iestādes vadības procesus un veicinātu normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādē.

Materiālam ir rekomendējošs raksturs un tajā iekļautā informācija attiecas uz izglītojošās darbības pamataspektiem, neatbrīvojot izglītības iestādes vadītāju no citos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildes, kā arī pienākuma sekot grozījumiem izglītību regulējošos normatīvajos aktos.

Informatīvā materiāla mērķis ir atbalstīt izglītības iestādes vadītājus izglītības iestādes vadīšanā, bet uzdevums ir sniegt pārskatu par obligātajiem vai iespējamajiem (izvērtējot izdošanas nepieciešamību un lietderības apsvērumus) rīkojumiem un darbībām, kuras atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām ir jāizdod vai jāveic izglītības iestādes vadītājam.

Informatīvais materiāls izglītības iestāžu vadītājiem pieejams šeit.

Jauna izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas kārtība

Šī gada 18.septembrī stājās spēkā Izglītības kvalitātes valsts dienesta izstrādātie Ministru kabineta (MK) 14.septembra noteikumi Nr.852 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas, profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” un MK 2010.gada 14.septembra noteikumi Nr.851 „Noteikumi par Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.

 

MK noteikumi paredz vienotu akreditācijas kārtību un skaidri definētas kvalitātes prasības vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā. Līdz šim normatīvie akti noteica atšķirīgu kārtību akreditācijai vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā, kas liedza gūt vienotu priekšstatu par izglītības kvalitāti Latvijā.

 

MK noteikumi paredz, piemēram, iespēju īpašos gadījumos pagarināt akreditācijas termiņu līdz diviem gadiem, iespēju veikt kārtējo akreditāciju bez ekspertu komisijas darbības izglītības iestādē, ja izglītības iestādes darbs atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem; nodrošināt iespēju elektroniski iesniegt iesniegumu akreditācijai; nodrošināt efektīvāku izglītības iestāžu un izglītības programmu novērtēšanas ekspertu darbību. Jaunais regulējums ļaus ietaupīt finanšu līdzekļus izglītības iestādēm un to dibinātājiem.

 

MK noteikumu izstrādei tika izveidota darba grupa, ietverot Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Kultūras ministrijas un sociālo partneru pārstāvjus. MK noteikumus atbalsta Latvijas darba devēju konfederācija, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Pašvaldību savienība, arodbiedrība ‘’Latvijas Izglītības vadītāju asociācija’’ un citi sociālie partneri.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests pateicas visiem MK noteikumu izstrādes darba grupas dalībniekiem, kas ieguldīja lielu darbu, lai izveidotu jauno izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas kārtību. Ir paveikts nozīmīgs darbs, jo izdevies mainīt līdzšinējo spēkā esošo atšķirīgo kārtību par profesionālās un vispārējās izglītības akreditāciju. Izveidojot skaidru un vienotu izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmu, kopīgiem spēkiem sperts svarīgs solis izglītības nozares attīstībā.

 

Informāciju sagatavoja: Ina Romāne

pārvaldes vecākā referente; tālrunis: 67358079, 28646469;e-pasts: ina.romane@ikvd.gov.lv

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izveidojis augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas tīmekļa vietni

2011.gada septembra sākumā ir sācies semināru cikls augstākās izglītības studiju programmu direktoriem un augstākās izglītības iestāžu vadītājiem, kura mērķis ir informēt par Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (Vienošanās Nr.-2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) norisi.

Lai Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – Dienests) sekmīgi īstenotu projektu, augstākās izglītības iestādes sniedz vērtēšanai nepieciešamo informāciju un Dienests veic sniegtās informācijas apkopošanu un nodošanu ekspertiem. Projekta pamatā ir izveidota augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas tīmekļa vietne (aispi.ikvd.gov.lv), kurā augstākās izglītības iestādēm jāievada studiju programmu vērtēšanai nepeiciešamo informāciju.

Dienesta prezentācija par informācijas ievades procesu, saturu un apkopošanu tīmekļa vietnē aispi.ikvd.gov.lv ir pieejama šeit.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanā eksaminēts pirmais pretendents

2011.gada 26.-27.jūnijā Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk – Dienests) pārstāvis novērotāja statusā piedalījās pirmā pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanas eksāmenā. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu pavāra profesijā pretendentam organizēja Daugavpils Tirdzniecības skola.

Šis eksāmens tika organizēts Latvijā pirmajam pretendentam ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanai izglītības iestādē, kurai Dienests ir deleģējis veikt šo uzdevumu. Šobrīd Dienesta deleģējumu īstenot ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanu ir saņēmušas 8 profesionālās izglītības iestādes un pretendentiem tas paver jaunas iespējas apliecināt ārpus formālās izglītības iegūtās profesionālās kompetences.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanas pretendents eksāmenu kārtoja kopā ar Daugavpils Tirdzniecības skolas arodizglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” 24 izglītojamajiem un abās eksāmena daļās uzrādīja augstus rezultātus. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskajā daļā pretendents (no maksimāli iespējamiem 65 punktiem) ieguva 62 punktus, savukārt, praktiskajā daļā (no maksimāli iespējamiem 210 punktiem) ieguva 200 punktus, tādējādi, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ar augstu vērtējumu – 9 balles (teicami). Profesionālās kvalifikācijas eksāmens Daugavpils Tirdzniecības skolā tika organizēts atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308 “Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība”.

Kā uzsvēra pretendents pēc eksāmena nokārtošanas: „Esmu gandarīts par savu rezultātu eksāmenā, jo dzīves laikā esmu ieguvis darba pieredzi strādājot ēdināšanas uzņēmumā, kā arī aktīvi izmantojot Daugavpils Tirdzniecības skolas sniegtās bezmaksas konsultācijas par pavāra profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu”.

Pretendents ieguva valsts izglītības dokumentu – profesionālās kvalifikācijas apliecību, kas viņam noderēs tagadējā darba vietā un turpmākajā profesionālajā karjerā, kā arī viņš ieteica visiem nākamajiem pretendentiem nebaidīties un, izvērtējot savas profesionālās kompetences, izmantot iespēju apliecināt savas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences.

Neformālā izglītība ir ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība, kuras novērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”.

Izglītības kvalitātes valsts dienests publicējis akreditācijas ekspertu ziņojumus

Izglītības kvalitātes valsts dienests savā tīmekļa vietnē publicējis akreditācijas ekspertu komisijas 2011.gadā publicētos ziņojumus par veikto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanu.
Ziņojumos ir pieejama gan vispārēja rakstura informācija par izglītības iestādi, gan analizētas izglītības iestādes darbības un izglītības programmu īstenošanas stiprās puses, gan sniegti ieteikumi izglītības iestādes darbības un izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai, gan ietverts akreditācijas ekspertu komisijas priekšlikums par izglītības iestādes un izglītības programmu akreditāciju.

Ekspertu komisijas ziņojumi ir publicēti saskaņā ar 2010.gada 14.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.852 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” 25.punktā noteikto.

Informatīvais materiāls pieejams šeit