Izstrādāti jauni akreditācijas noteikumi

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis un nodod publiskai apspriešanai jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”, kas paredz būtiskas izmaiņas izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijā, kā arī izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanā.

Ministru kabineta noteikumu projekts iezīmē pāreju uz izglītības kvalitātes vadības sistēmas izveidi izglītības iestādēs, paredz iekļaut izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanu izglītības programmu akreditācijas procesā, kā arī izglītības kvalitātes monitoringa datu izmantošanu izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijā. Tāpat projektā noteikts, ka turpmāk izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumiem būs publiskojamā daļa un nepubliskojamā daļa.

Normas, kas attiecas uz vispārējās izglītības un profesionālās izglītības vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu, stāsies spēkā līdz ar noteikumu pieņemšanu, izmaiņas vispārējās izglītības un profesionālās izglītības akreditācijā – 2021. gada 1. janvārī, bet attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanu – 2021. gada 1. septembrī.

Plašāka informācija par paredzētajām izmaiņām akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas procesā.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”

Pašnovērtējuma ziņojuma struktūra (Ministru kabinea noteikumu projekta pielikums)

Ministru kabineta noteikumu projekta “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) projekts

Apstiprina grozījumus izglītības iestāžu reģistrācijas kārtībā

2020. gada 9. jūnijā apstiprināti grozījumi izglītības iestāžu reģistrācijas noteikumos. Tajos noteikts, ka turpmāk izglītības iestādēm būs pienākums pašām aktualizēt informāciju par nolikumu, vadītāju un izglītības programmas īstenošanas vietas adresēm VIIS un par izglītības programmas īstenošanas vietu nav uzskatāma vieta, kur tiek īstenots individuāls darba vidē balstītu mācību plāns, praktiskās mācības, mācību prakse, projekta darbi vai specializētie kursi. 

2020. gada 9. jūnijā Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”.

No 2020. gada 1. septembra izglītības iestādēm būs pienākums pašām aktualizēt informāciju par vadītāju un izglītības programmas īstenošanas vietas adresēm Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) (izglītības iestāžu reģistrā). Tāpat būs pienākums aktualizēt izglītības iestādes nolikumu vai citu darbību reglamentējošu normatīvo aktu, pievienojot to VIIS un ievadot apstiprināšanas datumu.

Tāpat kā līdz šim, pirms izglītības iestādes dibināšanas izglītības iestādes nolikums vai cits darbību reglamentējošs normatīvais akts, dokumenti par telpām, t.sk. telpu nomas līgumi, atzinumi no Veselības inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta būs jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestam, kurš pārliecināsies par šo dokumentu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un attiecīgi reģistrēs izglītības iestādi (vai atteiks reģistrāciju). Savukārt turpmāk informācija par izglītības iestāžu telpām un nolikumiem VIIS būs jāaktualizē pašām izglītības iestādēm un Izglītības kvalitātes valsts dienestam uzraudzības nolūkos būs tiesības pārliecināties par VIIS ievadītās informācijas atbilstību.

Noteikumu projektā precizēts, ka par izglītības programmas īstenošanas vietu nav uzskatāma vieta, kur tiek īstenots individuāls darba vidē balstītu mācību plāns, praktiskās mācības, mācību prakse, starpdisciplinārs kurss “Projekta darbs” (veicot pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu) vai izglītojamo interesēm atbilstošs specializēts kurss, iesaistot partnerus u.c.

Datu valsts inspekcija: apliecinājumu prasīšanai nav tiesiska pamata

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir saņēmis Datu valsts inspekcijas vēstuli, kurā vērsta uzmanība uz to, ka apliecinājumu prasīšana par personas veselības stāvokli vai ierašanos no ārvalstīm ir nepamatota personas datu papildu apstrāde. Datu valsts inspekcija norāda, ka informācijas par personas veselības stāvokli (ir inficēta ar noteiktu vīrusu vai nav), par atrašanos ārvalstīs vākšana, iekļaušana dokumentos un pēc tam lietvedības sistēmā (kartotēkā) ir personas datu apstrāde. Šādai personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto ir jābūt tiesiskajam pamatam. Ja iegūtā personas informācija neattiecas uz organizācijas sniegtajiem pakalpojumiem, tad apliecinājumu prasīšanai nav tiesiska pamata.
Datu valsts inspekcija šādos gadījumos aicina apliecinājuma vietā informēt klientu/apmeklētāju par viņam/viņai normatīvajos aktos noteiktiem pienākumiem. Personu informēšanai var ievietot informāciju mājas lapās, izvietot pakalpojuma sniegšanās telpās u.tml.

Pilns vēstules teksts

Kvalitātes dienests attālināti turpina īstenot kursus “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati”

Izglītības kvalitātes valsts dienests attālināti turpina īstenot 24 h kursus “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem. Kursus finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Tā kā  kursi notiek attālināti, tajos šobrīd piedalās vairāk nekā 700 dalībnieki.

Kursu attālinātā mācību diena 15.maijā sākās ar kvalitātes dienesta vadītājas Initas Juhņēvičas sniegto ieskatu visās būtiskākajās nodarbību tēmās, pēc tam dalībnieki uzklausīja dienesta vadītājas vietnieces, Licencēšanas un reģistru departamenta direktores Andras Šenbergas prezentāciju “Vispārējās izglītības licencēšanas aktualitātes”, gūstot padziļinātu izpratni par izglītības programmu licencēšanas izmaiņām, kas saistītas ar jauno izglītības saturu. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece Sarmīte Dīķe vadīja nodarbību “Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija pēc 2019./2020. mācību gada”, sniedzot skaidrojumu par izmaiņām pašnovērtējuma ziņojuma struktūrā, kā arī atbildot uz jautājumiem par to, kas un kādā veidā izglītības iestādēm darāms, aktualizējot pašnovērtējuma ziņojumu pēc šī mācību gada beigām. Kvalitātes novērtēšanas departamenta vecākā eksperte Dace Saleniece nodarbībā “Dokumentu izpēte, nodrošinot tiesiskumu akreditācijā” skaidroja prasības, kādām jāatbilst izglītības iestādes iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, kuru izpēte tiek veikta, uzsākot izglītības iestādes un/vai izglītības programmu akreditāciju. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols vadīja nodarbību “Audzināšanas darba plānošana, īstenošana un izvērtēšana”, atbildot uz izglītības iestāžu vadītāju uzdotajiem jautājumiem par to, kā pedagoģijā un normatīvajos dokumentos tiek definēta audzināšana, kādā veidā katrs pedagogs iesaistās audzināšanā un izglītības iestāde īsteno audzināšanu, ņemot vērā spēkā esošo normatīvo bāzi.

Kursu noslēgumā dalībnieki saņēma individuāli un skolu komandās veicamos praktiskos uzdevumus, kā arī skaidrojumu par turpmākajām kursu dienām. Nākamā kursu diena ir plānota 18.jūnijā plkst. 11.00, un tajā tiks piedāvātas nodarbības par jautājumiem, kas saistīti ar pedagogiem nepieciešamo izglītību, profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālo pilnveidi, izglītības iestādes vērtēšanas kārtības izstrādi, kā arī mācību īstenošanu, nodrošinot diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju.

15.maija kursu dienas materiāli:

1)Initas Juhņēvičas video uzruna kursu sākumā

2) Andra Šenberga “Vispārējās izglītības licencēšanas aktualitātes”

Andras Šenbergas uzstāšanās videoieraksts

3) Sarmīte Dīķe “Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija pēc 2019./2020.mācību gada”

Sarmītes Dīķes uzstāšanās videoieraksts

4) Dace Saleniece “Dokumentu izpēte, nodrošinot tiesiskumu akreditācijā”

Daces Salenieces uzstāšanās videoieraksts

5) Rolands Ozols “Audzināšanas darba plānošana, īstenošana un izvērtēšana izglītības iestādē”

Atbildes uz jautājumiem par audzināšanas jautājumiem

6) Informācija par kursiem un praktiskie uzdevumi.

Informācija par individuāli veicamajiem uzdevumiem

Attālinātajās mācībās jāievēro personas datu apstrādes prasības

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir saņēmis Datu valsts inspekcijas vēstuli, kurā ietverts aicinājums rūpīgi izvērtēt personas datu apstrādi attālināto mācību laikā, vērsta uzmanība uz platformu Respondus Monitor un citām līdzīgām platformām, kurās notiek personas datu apstrāde, biometrisko datu apstrāde un profilēšana. Tāpat Datu valsts inspekcija atgādina, ka datu subjekts ir jāinformē par personas datu apstrādi, tās nolūkiem un veidiem, kā arī jāizvērtē personas datu apstrādes samērīgums, izvēloties programmas, kas mazāk ierobežo personas tiesības uz privātumu.

Datu valsts inspekcija informē, ka platforma Respondus Monitor, kuru dažas izglītības iestādes izmanto attālinātajās mācībās, pārbauda izglītojamo identitāti pirms pārbaudījuma un veic izglītojamā videoierakstu caur Web kameru, kamēr viņi kārto pārbaudījumu. Programmatūra izmanto mākslīgā intelekta algoritmus, lai atzīmētu iespējamos mirkļus par izglītojamā iespējamo uzvedību pārbaudījuma laikā, kurus pedagogiem ir jāpārskata videoierakstā. Šī programma ļauj automātiski noteikt izglītojamo uzvedību, kas varētu liecināt par krāpšanos pārbaudījumu laikā. Programmatūra var norādīt, ka izglītojamais ir izgājis no istabas, otrās personas ienākšanu vai citas uzvedības problēmas. Nav izslēgts, ka attālinātas pārbaudījumu organizācijas nodrošināšanai var tikt izmantotas arī citas platformas ar līdzīgām funkcionalitātēm. Izmantojot Respondus Monitor platformu vai līdzīga rakstura programmu/platformu, izglītības iestādes iegūst un saglabā izglītojamo personas datus (piemēram, attēls, studenta sniegta informācija u.c.), un līdz ar to veic personas datu apstrādi. Turklāt, izmantojot Respondus Monitor platformu vai līdzīga rakstura programmu/platformu, iespējams tiek veikta arī biometrisko datu apstrāde (personas dati, kuri attiecas uz fiziskas personas fiziskajām, fizioloģiskajām vai uzvedības pazīmēm, piemēram, sejas attēli vai daktiloskopijas dati), kas tiek uzskatīta par īpašu datu kategorijas apstrādi.

Tādēļ Datu valsts inspekcija aicina izvērtēt šādu programmu ietekmi uz izglītojamo privātumu un apstrādāt datus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) noteiktajam.

Datu valsts inspekcija atgādina, ka pirms personas datu apstrādes uzsākšanas ir jāizvērtē tās mērķis un samērīgums pret personu privātumu, jo veiktajai datu apstrādei ir jābūt līdzsvarotai un sabalansētai starp datu subjekta (izglītojamo) un pārziņa (izglītības iestādes) interesēm. Jāņem vērā, ka izglītojamam, t.sk. kārtojot pārbaudījumus, ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un izglītības iestādēm tā jārespektē. Tādēļ datu pārzinim jānodrošina tehniskie un organizatoriskie līdzekļi, lai datu apstrāde būtu droša un jāīsteno pasākumi risku mazināšanai, piemēram, datu šifrēšana.

Līdz ar to pirms Respondus Monitor platformas vai līdzīga rakstura programmu/platformu izmantošanas izglītības iestādēm ir jānovērtē to atbilstība Regulas prasībām un jāizvēlas tādas programmas, kas mazāk ierobežo izglītojamo tiesības uz privātumu.

Pilns Datu valsts inspekcijas vēstules teksts.

Kvalitātes dienests atsāks akreditāciju, daļu procesa īstenojot attālināti

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) no 14. aprīļa atsāks vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju, akreditācijas sākuma daļu īstenojot attālināti, bet noslēguma daļu – klātienē, pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Vienlaikus, lai nodrošinātu izglītības iestāžu darbības tiesiskuma nepārtrauktību, 3. aprīlī pieņemtajā likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” līdz 2020. gada 31. decembrim pagarināts vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas termiņš (iestādēm un programmām, kuru akreditācijas termiņš beidzas līdz 31. augustam). Atbilstoši līdz 31. decembrim pagarināts arī izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas termiņš un akreditācijas termiņš pirmoreiz akreditējamām licencētām vispārējās un profesionālās izglītības programmām, ja izglītības iestādē jau tiek īstenota cita akreditēta vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības programma (ja iesniegums par akreditāciju tika iesniegts līdz 5. aprīlim).

Lai pēc ārkārtējās situācijas beigām varētu paredzētajā laikā pabeigt visu plānoto izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju, kvalitātes dienests no 14. aprīļa pakāpeniski atsāks akreditācijas procesu, daļu no tā īstenojot attālināti.

Plānotā akreditācijas norise nosacīti sadalīta četrās daļās. Tāpat kā līdz šim, vispirms notiks dokumentu izvērtēšana kvalitātes dienestā. Otrā akreditācijas norises daļa, būs ekspertu attālinātas intervijas ar skolas direktoru, vietniekiem, pedagogiem, atbalsta personālu, skolas padomi, dibinātāja pārstāvjiem un izglītojamajiem. Attālinātajām intervijām paredzēta viena diena un šobrīd plānots izmantot ZOOM platformu, vienlaikus visas sarunas ierakstot tālākās analīzes iespējām. Akreditējot tālmācības programmas, notiks arī attālināta mācību stundu vērošana.

Trešo akreditācijas procesa daļu eksperti uzsāks pēc ārkārtējās situācijas beigām, kad izglītības iestādēs būs atsācies klātienes mācību darbs. Vispirms tiks veiktas EDURIO īstenotās pedagogu, vecāku un skolēnu aptaujas un to analīze, kam sekos viena līdz divas klātienes dienas (atkarībā no plānotās stundu vērošanas), kurās eksperti iepazīsies ar skolu, vēros mācību stundas (minimums 30 % pedagogu mācību stundu), organizēs situāciju analīzes un fokusgrupas diskusijas. Pēc šīs klātienes daļas beigām eksperti sagatavos akreditācijas komisijas ziņojumu par izglītības iestādes un izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un kvalitātes dienests pieņems lēmumu par akreditāciju.

Paredzēts, ka vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu varēs īstenot arī pilnībā attālināti, analizējot veikto anketēšanu, organizējot attālinātas intervijas un fokusgrupu diskusijas par izglītības iestādei svarīgiem jautājumiem, pedagoģijas un skolvadības aktualitātēm. Savukārt, vērtējot pirmsskolas vadītāja profesionālo darbību, eksperti veltīs vienu dienu, lai iepazītos ar pirmsskolas darbu klātienē.

 

Materiāli no 09.04.2020. tiešsaistes tikšanās par izglītības kvalitātes vērtēšanu ārkārtējās situācijas laikā

Izglītības iestāžu, izglītības programmu akreditācija un izglītības iestāžu vadītāju vērtēšana ārkārtējās situācijas laikā. I.Juhņēviča

Metodika izglītības iestāžu, izglītības programmu akreditācijai un izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanai ārkārtējās situācijas laikā. R.Ozols

Tiešsaistes tikšanās par akreditāciju ārkārtējās situācijas laikā (09.04.2020. videoieraksts)

 

Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par izglītības iestāžu reģistrāciju

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība””, kura mērķis ir mazināt administratīvo slogu un nodrošināt efektīvāku informācijas apriti.

Noteikumu projekts paredz, ka no 2020. gada 1. septembra izglītības iestādēm būs pienākums pašām aktualizēt izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju par izglītības iestādes vadītāju, izglītības programmas īstenošanas vietas adresi, nolikumu vai citu darbību reglamentējošu normatīvo aktu, pievienojot to Valsts izglītības informācijas sistēmā un ievadot tā apstiprināšanas datumu (nolikumu pievienošana neattieksies uz valsts izglītības iestādēm, augstskolām un koledžām, kuru nolikumus un satversmes apstiprina Ministru kabinets vai Saeima un tie ir publiski pieejami tīmekļa vietnē www.likumi.lv).

Turpmāk izglītības iestādes dibinātājs dokumentus par telpām, t.sk. telpu nomas līgumus, atzinumus no Veselības inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un izglītības iestādes nolikumu vai citu darbību reglamentējošu normatīvo aktu pirms izglītības iestādes reģistrācijas tāpat kā līdz šim iesniegs Izglītības kvalitātes valsts dienestam, kurš pārliecināsies par šo dokumentu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un attiecīgi reģistrēs izglītības iestādi (vai atteiks reģistrāciju), bet tālāk informāciju par izglītības iestāžu telpām un nolikumiem aktualizēs izglītības iestāde.

Uzraudzības nolūkos izglītības iestāžu reģistra amatpersonai būs tiesības pārliecināties par reģistrā ievadītās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un azināties ar informācijas ievadītāju, norādot uz nepieciešamību precizēt vai labot ievadīto informāciju, ja tā ir kļūdaina vai nepilnīga.

Noteikumu projekts arī precizē, ka par izglītības programmas īstenošanas vietu nav uzskatāma vieta, kur tiek īstenots individuāls darba vidē balstītu mācību plāns, praktiskās mācības, mācību prakse, starpdisciplinārs kurss “Projekta darbs” (veicot pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu), izglītojamo interesēm atbilstošs specializēts kurss, iesaistot partnerus u.c.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Projekts PuMPuRS” ārkārtējās situācijas laikā

Atbilstoši saskaņojumam ar CFLA no 23.03. projekta PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) konsultācijas ir atļauts realizēt attālināti atbilstoši izglītības iestādes vadītāja rīkojumam.

No 31.03. ir iespējams nodrošināt arī izglītojamo ēdināšanu projekta PuMPuRS ietvaros (ja tas jau netiek finansēts no citiem finanšu līdzekļu (valsts vai pašvaldību budžeta u.c.) avotiem) atbilstoši katras pašvaldības noteiktajai kārtībai par ēdienu piegādi mājāsTas attiecas tikai uz tiem izglītojamajiem, kuriem IAP jau sākotnēji (pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas) ir bijusi paredzēta ēdināšana! Maksai par ēdināšanu jāsaglabājas esošo līgumu ietvaros (bez piegādes izmaksām). 

No 17.04. tiek attālināti turpinātas arī  supervīzijas pedagogiem, sniedzot atbalstu ārkārtējās situācijas laikā.

Plašāka informācija sadaļā “ESF projekts PuMPuRS”.

Vairāk informācijas var iegūt sazinoties ar projekta reģionālajiem koordinatoriem, skat: http://www.pumpurs.lv/lv/kontakti

Skolām jāizdod rīkojums par mācību procesa organizāciju attālināti

Lai gan vecāki, gan pedagogi, gan izglītojamie zinātu, kā turpmāk noritēs mācību process, izglītības iestādēm, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191) 4.3. punktā noteikto,

ir jānosaka kārtība (piemēram, rīkojums), kā mācību process tiek organizēts attālināti, tostarp:

  • jāapzina un jānosaka komunikācijas kanāli ar izglītojamajiem (piemēram, e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas);
  • jānosaka pedagogu darba organizācija un komunikācija ar izglītojamajiem;
  • jānosaka atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamajiem un viņu vecākiem.

Izglītības kvalitātes valsts dienests informē par plānotajām izmaiņām akreditācijā

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) 2020. gadu sācis ar vairākiem pasākumiem, kuros sniedzam plašu informāciju par plānotajām izmaiņām izglītības kvalitātes vērtēšanā, saskaņojot to ar izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, kā arī jauno vispārējās izglītības saturu. Pasākumos ar prezentācijām par izmaiņām akreditācijas sistēmā un metodikā, kā arī aktuālajiem pētījumiem izglītības kvalitātes jautājumos uzstājās kvalitātes dienesta vadītāja Inita Juhņēviča un Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols. Kopumā notika četri reģionālie semināri Jelgavā, Daugavpilī, Valmierā un Rīgā, kā arī tiešsaistes seminārs Kurzemes reģiona izglītības iestāžu vadītājiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem. Seminārus, kas tiek īstenoti kā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi, finansē Izglītības un zinātnes ministrija no pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei paredzētajiem budžeta līdzekļiem.

 

Publicējam prezentācijas un materiālus no reģionālajiem semināriem

Zemgales reģionālā semināra materiāli (Jelgava, 21.02.2020.)

Izglītības kvalitātes valsts dienesta darba prioritātes 2020.gadā un izstrādātais MK noteikumu projekts par akreditāciju. I.Juhņēviča, 21.02.

Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika un pašnovērtējuma ziņojums no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 21.02.

Akreditācijas norise vispārējā izglītībā no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 21.02.

 

Latgales reģionālā semināra materiāli (Daugavpils, 25.02.2020.)

Akreditācija vispārējā izglītībā: izstrādātais MK noteikumu projekts. I.Juhņēviča, 25.02.

Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika un pašnovērtējuma ziņojums no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 25.02.

Akreditācijas norise vispārējā izglītībā no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 25.02.

 

Rīgas reģionālā semināra materiāli (Rīga, 11.03.2020.)

Akreditācija vispārējā izglītībā: izstrādātais MK noteikumu projekts. I.Juhņēviča, 11.03.

Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika un pašnovērtējuma ziņojums no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 11.03.

Akreditācijas norise vispārējā izglītībā no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 11.03.

 

Valmieras reģionālā semināra materiāli (Rīga, 10.03.2020.)

Akreditācija vispārējā izglītībā: izstrādātais MK noteikumu projekts. I.Juhņēviča, 10.03.

Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika un pašnovērtējuma ziņojums no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 10.03.

Akreditācijas norise vispārējā izglītībā no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 10.03.

 

Kurzemes tiešsaistes semināra materiāls (03.04.2020.)

Pārmaiņas akreditācijā vispārējā izglītībā. Tiešsaistes tikšanās Kurzemes reģiona izglītības iestāžu vadītājiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem 

 

Materiāls visiem semināru dalībniekiem

Video “Akreditācija vispārējā izglītībā: izstrādātais MK noteikumu projekts” (I.Juhņēviča)

Video “Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika un pašnovērtējuma ziņojums no 2020./2021.m.g.”  (R.Ozols)

Video “Akreditācijas norise vispārējā izglītībā no 2020./2021.m.g. (R.Ozols)

 

Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika vispārējā izglītībā

Aptaujas anketa par pašvērtēšanas metodiku

Atbildes uz jautājumiem par pašvērtēšanas metodiku. Atbildes līdz 2020.gada 20.martam