No 2021./2022. mācību gada projekta PuMPuRS atbalsts būs pieejams arī 1.–4. klases skolēniem

 

Lai visiem skolēniem palīdzētu mazināt Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi, no 2021./2022. mācību gada Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atbalstu varēs saņemt arī 1.–4. klases skolēni. Turklāt projekta īstenošanas laiks pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs līdz 2023. gada 31. decembrim. To paredz 2021.gada 8.aprīlī pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumu”.

Līdz šim projektā PuMPuRS atbalstu varēja saņemt 5.–12. klases skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi. Tomēr Covid-19 pandēmijas laikā secināts, ka attālināto mācību laikā grūtības sekmīgā mācību satura apguvē var rasties arī jaunākiem skolēniem, jo viņiem vēl nav attīstītas un nostiprinātas pašvadības mācīšanās prasmes, t.i., spējas patstāvīgi organizēties mācībām, saprast uzdevumus un tos izpildīt. Līdz ar to arī 1.-4. klases skolēniem var veidoties psihoemocionālas problēmas un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. Lai preventīvi mazinātu stresu un mācīšanās diskomfortu, kā arī lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšana būtu vēl efektīvāka, valdība nolēmusi paplašināt projekta PuMPuRS mērķauditoriju. Līdz ar to, no 2021. gada 1. septembra atbalstu projektā saņems visi skolēni, kam tas būs nepieciešams, sākot no 1. klases.

Sākotnēji bija plānots īstenot projektu līdz 2022. gada 31. decembrim, tomēr, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības izraisītās krīzes sekas un lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamie turpinātu saņemt nepieciešamo atbalstu, pieņemts lēmums pagarināt projektu par 12 mēnešiem – līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta PuMPuRS ietvaros bērniem un jauniešiem tiek veidots individuāls atbalsta plāns, lai sniegtu kompleksu nepieciešamo atbalstu, kas ir būtisks gan attālināto mācību laikā, gan atsākot klātienes mācības. Izglītojamie var saņemt gan individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, gan psihologa, sociālā pedagoga u. c. speciālistu konsultācijas, gan ekonomisko atbalstu ceļa izdevumiem, dienesta viesnīcas un ēdināšanas maksas segšanai.

Plašāka informācija par ESF projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” PuMPuRS – www.pumpurs.lv

[1] http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500409&mode=mk&date=2021-04-08

[2] https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu

Publicēti kursu materiāli par izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtību pirmsskolā

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir noslēdzis Izglītības un zinātnes ministrijas finansētos 16h kursus “Izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādē”. Kursu mērķis bija sniegt atbalstu pirmsskolas izglītības iestādēm, īstenojot iekšējo kvalitātes vērtēšanu (pašvērtēšanu). Kursos piedalījās un individuālos uzdevumus iesniedza 668 dalībnieki.

Kursu saturā bija iekļautas tādas tēmas kā Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības tiesiskie pamati, Pašvērtēšanas pamatprincipi pirmsskolas izglītības iestādē, Izglītības iestādes pašvērtēšanas kritēriji un pašnovērtējuma ziņojums, Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana, Dokumentu izpēte pirms izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas pirmsskolā, Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības uzraudzības būtiskākie problēmjautājumi un aktualitātes COVID19 kontekstā. Visi kursu materiāli (video ieraksti un nodarbību vadītāju prezentācijas) ir pieejami visiem interesentiem.

Kursu materiāli

22. marta prezentācija un video ieraksts par kursu norisi, saturu un individuāli veicamajiem uzdevumiem kursu dalībniekiem.

Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 22.marta prezentācija un video ieraksts.

22. marta prezentācija un video ieraksts par Izglītības kvalitātes valsts dienesta piedāvātajiem kursiem pirmsskolas izglītības iestādēm.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietnieces Sarmītes Dīķes, Licencēšanas un reģistru departamenta vecākās ekspertes Janas Veinbergas un Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova informācija (prezentācijas un video ieraksts) 22.marta kursos par dokumentu izpēti pirms izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas.

Sarmītes Dīķes prezentācija “Dokumentu izpēte pirms pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas pirmsskolā”

Janas Veinbergas prezentācija “Personāla pārbaude Sodu reģistrā

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietnieces izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā Daces Kalsones 22.marta prezentācija un video ieraksts.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 22. marta prezentācija un video ieraksts.

29. marta kursu dienas ievads un kursu daļa ar atgriezenisko saiti par individuāli veiktajiem uzdevumiem pēc 22.marta kursu dienas.

29. marta kursu dienas ievada prezentācija.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieka Maksima Platonova 29.marta prezentācija un video ieraksts.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 29. marta prezentācija un video ieraksts.

Rolanda Ozola prezentācija “Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana

29. marta kursu daļa ar kursu dalībnieku jautājumiem un uz tiem sniegtajām atbildēm.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sagatavojusi ceļvedi “Kā palīdzēt sev?”

Lai sniegtu palīdzību un atbalstu pandēmijas laikā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 ir sagatavojis īsu ceļvedi pusaudžiem pašpalīdzības trikos “Kā palīdzēt sev?”. Tajā vienkāršā un sasitošā veidā pastāstīts par vairākiem veidiem, kā mēģināt atvieglot saspringto ikdienu un atrast savus iekšējos resursus, kas tam var lieti noderēt. Ceļvedī izklāstītie padomi šajā laikā būs noderīgi visiem, ne tikai pusaudžiem.

Ceļvedis “Kā palīdzēt sev?”

Apstiprināta jaunā akreditācijas metodika un kvalitātes vērtēšanas līmeņu apraksti

2021.gada 29.martā stājas spēkā jaunā akreditācijas metodika un kvalitātes vērtēšanas līmeņu apraksti, kurus izstrādājis Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Izglītības iestādes un to vadītāji, kuri iesnieguši pieteikumu izglītības iestādes un/vai izglītības programmas akreditācijai vai profesionālās darbības novērtēšanai pēc 2021. gada 1. janvāra tiek novērtēti Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 618 noteiktajā kārtībā un pēc jaunās metodikas.

Turpmāk izglītības kvalitātes vērtēšana notiks, izmantojot četras jomas un divpadsmit kritērijus:

 • izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijā: (i) joma “Atbilstība mērķiem” un tās kvalitātes kritēriji “Kompetences un sasniegumi”, “Izglītības turpināšana un nodarbinātība” un “Vienlīdzība un iekļaušana”, (ii) joma “Kvalitatīvas mācības” un tās kvalitātes kritēriji “Mācīšana un mācīšanās”, “Pedagogu profesionālā kapacitāte” un “Izglītības programmu īstenošana”, (iii) joma “Iekļaujoša vide” un tās kvalitātes kritēriji “Pieejamība”, “Drošība un psiholoģiskā labsajūta” un “Infrastruktūra un resursi”;
 • izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanā – joma “Laba pārvaldība” un tās kvalitātes kritēriji “Administratīvā efektivitāte”, “Vadības profesionālā darbība” un “Atbalsts un sadarbība”;
 • gadījumos, kad izglītības iestāde uzsāks īstenot jaunu izglītības programmu un/vai jaunā izglītības programmas īstenošanas vietā, to atbilstība un kvalitāte tiks izvērtēta izmantojot četrus kritērijus – “Mācīšana un mācīšanās”, “Pedagogu profesionālā kapacitāte”, “Izglītības programmu īstenošana” un “Infrastruktūra un resursi”.

Jaunā metodika nosaka kārtību, kādā notiek:

Izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācija, kurai pieteikums kvalitātes novērtēšanai saņemts līdz 2020.gada 30.decembrim, kā arī līdz 2021.gada 1.septembrim pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana turpinās notikt atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” un 2017.gada 15.marta iekšējiem noteikumiem Nr.18 ,,Valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas metodika”.

Izglītības iestāžu vadītājiem un citiem interesentiem sīkāka iespēja iepazīties ar jauno vērtēšanas kārtību un kvalitātes līmeņu aprakstiem būs 72h kursos “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē, kuri sāksies jau 7.aprīlī.

Aicina visu izglītības iestāžu vadītājus pieteikties kursos “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē”

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina visu veidu izglītības iestāžu vadītājus līdz 29.martam pieteikties 72h tiešsaistes kursos “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē”. Kursu norisi finansē Izglītības un zinātnes ministrija, tajos var piedalīties gan valsts un pašvaldību dibināto izglītības iestāžu vadītāji, gan privāto izglītības iestāžu vadītāji.

Kursu norisa paredzēta no 2021.gada aprīļa līdz oktobrim.

Reģistrācija kursiem, aizpildot pieteikumu līdz 29.martam.

Kursu “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē” mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestāžu vadītājiem, sagatavojot izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumu, kurš iesniedzams Izglītības kvalitātes valsts dienestā līdz 2021.gada 1.oktobrim.

Kursu saturā ir iekļauti šādas tēmas:

 1. Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē un izglītības kvalitāte (kritēriji «Administratīvā efektivitāte», «Vadības profesionālā darbība» un «Atbalsts un sadarbība»).
 2. Izglītības attīstības prioritātes 2021-2027, nozaru politikas pamatprincipi.
 3. Vadītāja profesionālās darbības tiesiskie aspekti iekšējā un ārējā izglītības kvalitātes vērtēšanā.
 4. Līderības stratēģijas un taktikas.
 5. Izglītības iestādes vadītāja īstenotā komunikācija (stratēģiskā komunikācija, iekšējā komunikācija, krīzes komunikācija, starpkultūru komunikācija).
 6. Vadītāja darbības ētiskums.
 7. Personālvadības pieejas, principi un metodes.
 8. Finanšu un resursu pārvaldība izglītības iestādē.
 9. Izglītības iestādes vadības praktiskie aspekti.
 10. Mācīšanas un mācīšanās aktuālie jautājumi izglītības iestādes vadītāja profesionālajā darbībā (izglītības funkcijas, mācības un audzināšana, attālinātās mācības u.c.)

 

Kursi sāksies ar informatīvo dienu 2021.gada 7.aprīlī plkst. 15.00 – 16.00, kad reģistrētie dalībnieki iepazīsies ar kursu detalizētu plānojumu un saņems pirmo informāciju, lai pieteiktos ievadnodarbībām grupās.

Kursu pirmās kopīgās dienas ir plānotas 22.aprīlī un 19.maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00. Uzaicinājums dalībai kursos tiks nosūtīts katram dalībniekam kopā ar saiti uz 7.aprīļa informatīvo dienu laikā no 31.marta līdz 6.aprīlim.

Papildu informāciju par kursiem var iegūt, sūtot jautājumus uz e-pastu kursi@ikvd.gov.lv vai arī zvanot kursu koordinatorei Juritai Kuolai pa tālruni 29237004.

Aicina izglītības iestāžu vadības komandas pieteikties kursiem par pašvērtēšanas kārtību profesionālajā izglītībā

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina profesionālās izglītības iestāžu vadības komandas pieteikties tiešsaistes 16h kursiem «Izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtība» (profesionālā pamatizglītība, profesionālā vidējā izglītība, profesionālās ievirzes izglītība mūzikā, mākslā un sportā, profesionālā tālākizglītība, profesionālā pilnveide). Kursi paredzēti gan valsts un pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm, gan privātajām izglītības iestādēm.

Kursu mērķauditorija ir profesionālās izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki, dalībnieku skaits no vienas izglītības iestādes nav ierobežots.

Reģistrācija kursiem notiek no 17. marta līdz 31. martam, izmantojot saiti https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgcnm3zCA3EKpdRGHFYQjGHgvhFNvXRJgrPWNNyjULdBB8MQ/viewform

Kursu saturā ir iekļauti šādi jautājumi:

 1. Profesionālās izglītības iestāžu darbības tiesiskie pamati.
 2. Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā dokumentu izpēte Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) pirms izglītības iestāžu, izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas.
 3. Profesionālās izglītības iestāžu pašvērtēšanas kārtība, sākot no 2021. gada.
 4. Profesionālās izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas pamatprincipi, sākot no 2021. gada 1. septembra.

 

Kursu norise:

 • 2021. gada 6. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 17.00
 • 2021. gada 13. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Kursu dalībnieki var sekot līdzi kursiem tiešsaistē vai arī pēc tam, vienas nedēļas laikā iepazīstoties ar kursu dienas ierakstiem kvalitātes dienesta interneta vietnē www.ikvd.gov.lv sadaļā Aktualitātes. Lai saņemtu apliecību, kursu dalībniekiem pēc katras kursu dienas būs jāveic individuālie uzdevumi.

Dalība kursos ir bez maksas, to organizēšanu un norisi finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Saiti uz pirmo kursu dienu saņems visi reģistrētie dalībnieki atbilstoši reģistrācijas anketā sniegtajai informācijai.

Papildu informāciju par kursiem var iegūt, sūtot jautājumus uz e-pastu kursi@ikvd.gov.lv vai zvanot kursu koordinatorei Juritai Kuolai pa tālruni 29237004.

Apstiprināta starptautisko skolu reģistrācijas kārtība

Ministru kabinets apstiprinājis Starptautisko skolu noteikumus (Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr. 159 “Starptautisko skolu noteikumi” stājas spēkā 2021. gada 17. martā), kuros noteikta kārtība starptautisko skolu reģistrācijai un starptautiskās izglītības programmas īstenošanas atļaujas piešķiršanai, kā arī mācību priekšmeta “Latvijas mācība” saturs un tā apguvē sasniedzamie rezultāti visās programmas pakāpēs.

Lai starptautisko skolu reģistrētu izglītības iestāžu reģistrā, skolai Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz iesniegums un pievienotie dokumenti par skolas reģistrāciju un atļaujas izsniegšanu starptautiskas izglītības programmas īstenošanai, kā arī mācību priekšmeta “Latvijas mācība” programma. Mācību priekšmeta īstenošanas mērķis ir sekmēt izglītojamo integrāciju Latvijā, latviešu valodas prasmes attīstību, interesi un zināšanas par Latvijas valsti, tās vēsturi, kultūru, dabu un ģeogrāfiju, tādēļ tā saturā jābūt iekļautām latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas tēmām. Mācību priekšmets “Latvijas mācība” katrā mācību gadā jāīsteno ne mazāk kā trijās mācību stundās nedēļā.

Gada laikā no starptautiskās skolas reģistrēšanas un sākotnējās atļaujas saņemšanas starptautiskās izglītības programmas īstenošanai skolai jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā dokumenti, kas apliecina starptautiskas izglītības programmas atzīšanu Latvijā, vai arī Eiropas skolu augstākās valdes vai Starptautiskā bakalaurāta organizācijas atzinums, kā arī papildu informācija par mācību priekšmeta “Latvijas mācība” īstenošanu. Izglītības kvalitātes valsts dienests izvērtēs iesniegtos dokumentus un izsniegs atļauju starptautiskas izglītības programmas īstenošanai uz dokumentos norādīto starptautiskās izglītības programmas akreditācijas laiku.

Ministru kabineta noteikumos norādīta arī starptautisko izglītības dokumentu atbilstība Latvijas Republikas vispārējās izglītības pakāpei un veidam. Starptautiskajā skolā iegūtā izglītība tiks pielīdzināta Latvijas Republikas vispārējai izglītībai, neveicot īpašu izglītības dokumentu atzīšanas procedūru.

Plašāk par reģistrācijas procesu. 

Informāciju sagatavoja:
Izglītības kvalitātes valsts dienesta
vecākā eksperte
Jana Veinberga
28383507, prese@ikvd.gov.lv

Publicēti jauni izglītības iestāžu paraugnolikumi

Izglītības un zinātnes ministrija 2021.gada 4.martā ar rīkojumu apstiprinājusi jaunus izglītības iestāžu paraugnolikumus. Paraugnolikumus izstrādājis Izglītības kvalitātes valsts dienests, un tos var izmantot, dibinot jaunu izglītības iestādi vai aktualizējot jau reģistrētas izglītības iestādes nolikumu.

Pirmsskolas izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Interešu izglītības iestādes paraugnolikums

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes paraugnolikums

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes paraugnolikums

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes paraugnolikums

Kā rīkoties, ja izglītības iestādē saņemta informācija par saslimšanu ar Covid-19

Daļai izglītības iestāžu un skolēnu, atgriežoties pie mācībām klātienē, Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis atbildi uz jautājumu par izglītības iestādes rīcību, ja saņemta informācija par skolēna, pedagoga vai darbinieka saslimšanu ar Covid-19. Izstrādāta arī  veidlapa, kas jāaizpilda, ziņojot Izglītības kvalitātes valsts dienestam par izglītības iestādei noteiktajiem pretepidēmijas pasākumiem.

 

Kā rīkoties, ja izglītības iestādē saņemta informācija par skolēna vai darbinieka saslimšanu ar Covid-19?

Ja izglītības iestādes vadītājs no skolēna, vecākiem vai darbinieka saņem informāciju par saslimšanas gadījumu ar Covid-19, viņam nekavējoties jāsazinās ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC). Atbilstoši SPKC noteiktajiem kritērijiem izglītības iestādes vadītājam jānosaka saslimušā kontaktpersonas un, ja tādas ir, tad jāinformē arī šīs kontaktpersonas vai vecāki par nepieciešamību ievērot mājas karantīnu un pienākumu sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu kontaktpersonas medicīnisko novērošanu. Izglītības iestādes vadītājam vai viņa noteiktai atbildīgajai personai jāsagatavo un vienas dienas laikā SPKC jānosūta kontaktpersonu saraksts, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un datumu, kad bijis pēdējais kontakts ar inficēto personu kolektīvā.

Izglītības iestādei nekavējoties jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests par izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam noteiktiem obligātiem pretepidēmijas pasākumiem.

Izglītības kvalitātes valsts dienests jāinformē arī par to, ka izglītības iestāde daļēji vai pilnībā pāriet uz attālinātām mācībām.

Informācija Izglītības kvalitātes valsts dienestam jānosūta rakstiski uz e-pastu: ikvd@ikvd.gov.lv, aizpildot šim nolūkam izstrādātu veidlapu.

Vēršam uzmanību, ka informācija Izglītības kvalitātes valsts dienestam jāsniedz arī pirmsskolām un pirmsskolu grupām vispārējās izglītības iestādēs, kā arī par izglītības iestādes izglītojamam vai darbiniekam individuāli noteiktiem obligātiem pretepidēmijas pasākumiem.

 

Aicina pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus pieteikties kursos par pašvērtēšanas kārtību

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina pieteikties tiešsaistes 16h kursos «Izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtība pirmsskolā».

Kursu mērķauditorija ir pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki un metodiķi, pilsētu un novadu izglītības speciālisti, kuri sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu darbam. Kursi nav paredzēti pirmsskolas izglītības struktūrvienībām, kuras darbojas pie sākumskolām, pamatskolām vai vidusskolām. Reģistrācija kursiem notiek no 1.marta līdz 15.martam, izmantojot saiti https://forms.gle/LxYKKAPPytac5EwT8. Kursu dalībnieku skaits no vienas izglītības iestādes nav ierobežots.

Kursu saturā ir iekļauti šādi jautājumi:

 1. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības tiesiskie pamati.
 2. Pirmsskolas izglītības iestāžu pašvērtēšanas kārtība, sākot no 2021. gada.
 3. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas pamatprincipi, sākot no 2021. gada 1. septembra.

Kursi notiks 2021. gada 22. martā no plkst. 10.00 līdz 16.00 un 29. martā no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Kursu dalībnieki var sekot līdzi kursiem tiešsaistē vai arī pēc tam, vienas nedēļas laikā iepazīstoties ar kursu dienas ierakstiem kvalitātes dienesta tīmekļvietnes www.ikvd.gov.lv sadaļā Aktualitātes. Lai saņemtu apliecību, kursu dalībniekiem pēc katras kursu dienas būs jāveic individuālie uzdevumi.

Dalība kursos ir bez maksas, to organizēšanu un norisi finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Saiti uz pirmo kursu dienu saņems visi reģistrētie dalībnieki atbilstoši reģistrācijas anketā sniegtajai informācijai. Papildu informāciju par kursiem var iegūt, sūtot jautājumus uz e-pastu kursi@ikvd.gov.lv vai arī zvanot kursu koordinatorei Juritai Kuolai pa tālruni 29237004.