Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtēs izglītības iestāžu vadītājus

Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību”.

Ministru kabineta noteikumu mērķis ir regulēt kārtību, kādā izglītības iestāžu dibinātāji novērtē izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību. Vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas mērķis ir veicināt vadītāja profesionālās darbības attīstību un nepārtrauktu profesionālo pilnveidi, tādējādi uzlabojot vadītāja darba, tā vadītās izglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, kā arī stiprināt izglītības iestādes dibinātāja iesaisti un atbildību izglītības iestādes vadīšanas procesos.

Vadītāja profesionālās darbības mērķus izglītības iestādes dibinātājs vai tā deleģētais pārstāvis nosaka ne vēlāk kā mēneša laikā no vadītāja darba uzsākšanas vadītāja amatā, bet novērtēšanu veic ne retāk kā reizi trijos gados.

Ministru kabineta noteikumi izstrādāti, ņemot vērā 2021.gada 8.aprīļa Izglītības likuma grozījumus, kuros noteikta izglītības iestādes dibinātāja iesaiste izglītības kvalitātes nodrošināšanā izglītības iestādēs.

Jāuzsver, ka arī līdz šim izglītības iestādes dibinātājam bija pienākums novērtēt izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību. Tas bija noteikts Ministru kabineta noteikumos par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju, kas vairs nav spēkā.

Ministru kabineta noteikumu “Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību” projekts

Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

 

Aicinām pieteikties uz pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju novērtēšanas ekspertu vietām

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina līdz 13. jūlijam pieteikties interesentus, kas vēlas kļūt par pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas ekspertiem. Pēc pieteikumu saņemšanas notiks ekspertu atlase un 36h kursi “Eksperts pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanai”. 

Atbilstoši 2020. gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 618 noteiktajam par akreditācijas ekspertu var kļūt persona, kurai:

 • ir pieredze izglītības vadībā, pētniecībā vai darba pieredze nozarē ne mazāka kā pieci gadi pēdējo septiņu gadu laikā;
 • ir zināšanas par izglītības sistēmu, izglītības iestādes darbību un izglītības kvalitātes vērtēšanu;
 • augstākā izglītība pedagoģijā, izglītības zinātnē, vadībzinātnē vai augstākā izglītība attiecīgajā nozarē.

Par papildus priekšrocību tiks uzskatītas:

 

Lai pieteiktos kursos, interesentiem nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu līdz 2021.gada 13.jūlija plkst. 17.00, izmantojot pieteikšanās formu – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3A1BOSdGPPjJOVfM9zKAWTEPl8Ta5d-ijPemYfEpJG0kVLw/viewform?usp=sf_link.

Kursos būs iespēja piedalīties 24 interesentiem. Pretendentu atlase notiks 2 kārtās:

 1. kārtā līdz 2021.gada 15.augustam tiks izvērtēti dalībnieku pieteikumi;
 2. kārtā līdz 2021.gada 15.septembrim notiks sarunas ar personām, kuras rekomendē pretendentus akreditācijas eksperta pienākumiem, un 5-10 minūšu telefonintervija vai intervija zoom platformā ar pretendentu.

Kursi notiks no 2021.gada 15.septembra līdz 30.novembrim, kursu laikā paredzot arī pretendenta praktiskās darbības novērtēšanu vienā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanā. Pēc profesionālās kompetences pilnveides kursu apliecības saņemšanas dienests piedāvās turpmāku sadarbību ar ekspertu.

Papildu informāciju par kursiem var iegūt, zvanot kursu koordinatorei Juritai Kuolai pa tālruni 29237004 vai rakstot uz e-pastu kursi@ikvd.gov.lv.

Izglītības kvalitātes valsts dienests sagatavojis vadlīnijas pedagogu supervīziju organizēšanai

Izglītības kvalitātes valsts dienests sagatavojis un publisko Vadlīnijas pedagogu supervīziju organizēšanai un īstenošanai.

Vadlīnijām pievienots Protokols par pieņemto lēmumu SUPERVĪZIJAS PEDAGOGIEM pakalpojuma līguma noslēgšanai (paraugs), kā arī Līgums Par supervīzijas pakalpojuma nodrošināšanu.

Izglītības kvalitātes valsts dienests jau informēja, ka līdz 2021. gada beigām katrs Latvijas pedagogs varēs saņemt psihoemocionālu atbalstu, piedaloties grupu supervīzijā. Tādējādi ikvienam pedagogam supervīziju laikā būs iespēja apspriest un risināt gan profesionālas, gan personiskas problēmas, kompetenta supervizora vadībā meklējot jaunu skatījumu un resursus turpmākajam produktīvam un kvalitatīvam darbam.

Lai nodrošinātu supervīziju īstenošanu pašvaldību dibināto pirmsskolu, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, Izglītības kvalitātes valsts dienests slēgs līgumus ar pašvaldībām, piešķirot finansējumu atbilstoši attiecīgajā teritorijā nodarbināto pedagogu skaitam un notikušajām supervīzijām. Tāpat pašvaldībām tiks pārskaitīts finansējums, lai nodrošinātu supervīzijas pašvaldību teritorijā esošo privāto pirmsskolu, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem.

Savukārt supervīziju organizāciju augstākās izglītības iestāžu un valsts profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem nodrošinās Izglītības kvalitātes valsts dienests, attiecīgi slēdzot līgumu un pārskaitot finsnsējumu par supervīzijām šo iestāžu pedagogiem.

Plašāka informācija

Aicina pieteikties nodarbībām Direktoru vietnieku klubā

Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” 2021. gada 16. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 14.40 tiešsaistē piedāvā izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem nodarbības Direktoru vietnieku klubā 6h profesionālās kompetences pilnveides kursos “Direktora vietnieka izglītības jomā darbība, sekmējot izglītības kvalitāti vispārizglītojošajos mācību priekšmetos”. Nodarbību mērķauditorija ir direktoru vietnieki izglītības jomā, kuri atbild par vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvi vispārējā un profesionālajā izglītībā.

Dienas laikā būs iespējams iepazīties ar izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas aktuālajiem rezultātiem un aspektiem, kuriem nepieciešams pievērst uzmanību izglītības iestāžu darbā, kā arī tiks akcentēti tādi jautājumi kā:

(i) izglītojamo centrēta un izglītojamo vadīta izglītības procesa atšķirīgās iezīmes un ar to saistītās prasības izglītības procesa diferenciācijai, individualizācijai un personalizācijai;

(ii) datu un informācijas ieguves veidi mācību stundu vērošanā izglītības kvalitātes vērtēšanai;

(iii) mācību sasniegumu valsts pārbaudes darbos analīze, tos izmantojot kā datu avotu izglītības kvalitātes vērtēšanā.

Nodarbības vadīs Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols un Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektores Andžela Sokolova, Iveta Dziedātāja un Inga Riemere.

Sīkāku informāciju par Direktoru vietnieku kluba nodarbībām un 16.jūnija kursiem var iegūt Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” tīmekļvietnē – https://vitae.lv/direktoru-vietnieku-klubs-3/

Reģistrācija līdz 14.06.https://forms.gle/C54XaxfQU2GzLQtA9

Pieejami kursu “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē” pirmo divu dienu materiāli

No 2021. gada 22. aprīļa 824 visu veidu izglītības iestāžu vadītāji piedalās 72 stundu kursos “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē”. Kursu mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestāžu vadītājiem, sagatavojot izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumu, kurš iesniedzams Izglītības kvalitātes valsts dienestā līdz 2021. gada 1. oktobrim.

Atbilstoši kursu programmai tajā sasniedzamie rezultāti ir:

 1. Izglītības iestāžu vadītāji ir veikuši pašvērtēšanu par četriem kritērijiem: “Pedagogu profesionālā kapacitāte”, «Administratīvā efektivitāte», «Vadības profesionālā darbība» un «Atbalsts un sadarbība», tostarp izglītības iestāžu vadītāji ir veikuši savu esošo zināšanu, prasmju un kompetenču izvērtējumu par kvalitātes vērtēšanas jautājumiem;
 2. Kursu dalībniekiem ir bijusi iespēja definēt 2021./2022. māc.g. darbības prioritātes un to sasniedzamos rezultātus, lai iekļautu izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumā, kā arī uzsākt veidot vai pilnveidot pašvērtēšanas kārtību izglītības iestādē;
 3. Kursu dalībniekiem ir nepieciešamās pamatzināšanas par valsts prioritātēm izglītībā un nozaru politikā, aktuālajiem pētījumiem pedagoģijā, izglītības vadībā/skolvadībā un iestāžu pārvaldībā;
 4. Kursu dalībniekiem ir bijusi iespēja dalīties ar savu profesionālo pieredzi, noteikt savas turpmākās profesionālās kompetences pilnveides vajadzības;
 5. Ir pieejami pašmācības metodiskie atbalsta materiāli par kursos apskatītajiem saturiskajiem jautājumiem.

 

Pirmajā kursu dienā 22. aprīlī tika apskatīti tādi jautājumi kā atšķirības starp jēdzieniem “izglītības kvalitāte” un “kvalitatīva izglītība”, izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēma un būtiskākie koncepti izglītības kvalitātes vērtēšanā, kvalitātes vadība izglītības iestādē: pieejas un modeļi, ERASMUS+ programmas sadarbības projekts ar OECD “Latvijas Nacionālā prasmju stratēģija”, attālināto mācību izpēte izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijā un attālinātās mācības – būtiskie vadības aspekti.

Kursu otrā diena notika 19. maijā, un tās ietvaros tika pārrunāti saturiskie jautājumi par izglītības iestādes darbību regulējošajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un to atjaunošanu, Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam, izglītības iestādes pašvērtēšanu pēc 2020./2021. mācību gada, iezīmēm, kuras kopīgas un atšķirīgas dažādu veidu izglītības iestādēm, kā arī personāla vadības/cilvēkresursu vadības pieejām, metodēm un principiem.

22.aprīļa un 19. maija kursu dienu video ieraksti un nodarbību vadītāju prezentācijas ir pieejamas visiem interesentiem:

1.Kursu dienas ievads un informācija par tās norisi – kursu dienas darba kārtība, prezentācija un video ieraksts

Izdales materiāls Kursi_Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē_22.04.2021

2.Kvalitātes novērtēšanas departamenta vecākās ekspertes Daces Salenieces 22.aprīļa prezentācija “Izglītības kvalitāte un kvalitatīva izglītība” un video ieraksts

3.Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 22.aprīļa prezentācija “Izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēma un būtiskākie koncepti izglītības kvalitātes vērtēšanā”, video ieraksts un izdales materiāls ar izglītības kvalitātes vērtēšanā izmantotajiem jēdzieniem.

Izdales materiāls Izglītības kvalitātes vērtēšanas glosārija projekts_21.04.2021

4.Rīgas Tehniskās universitātes profesores Ingas Lapiņas 22.aprīļa prezentācija “Kvalitātes vadība izglītības iestādē: pieejas un modeļi” un video ieraksts.

5.Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākās ekspertes Jeļenas Muhinas 22.aprīļa prezentācija “ERASMUS+ programmas sadarbības projekts ar OECD “Latvijas Nacionālā prasmju stratēģija”” un video ieraksts.

6.Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditācijas komisiju vadītājas Aijas Melles 22.aprīļa prezentācija “Attālināto mācību izpēte izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijā” un video ieraksts.

Prezentācija  Attālinātās mācības_galvenie secinājumi_22.04.2021

7. Latvijas Universitātes profesores Lindas Danielas 22.aprīļa prezentācija “Attālinātās mācības – būtiskie vadības aspekti” un video ieraksts.

8. 22.aprīļa informācija par kursos veicamajiem individuālajiem uzdevumiem un refleksijas un pieredzes apmaiņas grupu darbu.

9. 22.aprīļa kursu dienas izdales materiāls “Attālinātas mācības – materiāls izpētei”.

10.Informācija par 19.maija kursu dienu un atgriezeniskā saite pēc refleksijas un pieredzes apmaiņas grupām maijā – dienas darba kārtība, prezentācija un video ieraksts.

Izdales materiāls Kursi_Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē_19.05.2021

11.Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 19.maija prezentācija “Izglītības iestādes darbību regulējošie iekšējie normatīvie akti, to atjaunošana” un video ieraksts.

12.Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieces Ilzes Salenieces 19.maija prezentācija “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-20217.gadam” un video ieraksts.

13.Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 19.maija prezentācija “Izglītības iestādes pašvērtēšana pēc 2020./2021.māc.g. – kritēriji “Administratīvā efektivitāte”, “Vadības profesionālā darbība”, “Atbalsts un sadarbība”, “Pedagogu profesionālā kapacitāte” un video ieraksts.

14.Papildu materiāls pašmācībai par četru kritēriju pašvērtēšanu – prezentācija un video ieraksts, izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma standartizēta sagatave.

Video ieraksta pieejas parole: N3Hg9*jr

Izdales materiāls Pašnovērtējuma ziņojums_kopējā sagatave_2020.2021

15. 19.maija kursu dienas tiešsaistes diskusijas par kopīgo un atšķirīgo izglītības iestāžu un to vadītāju darbā video ieraksts. Diskusiju moderē – Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditācijas eksperts Kārlis Strautiņš, tajā piedalās Latvijas Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu asociācijas vadītāja Daina Kājiņa, Liepājas Valsts tehnikuma direktors Agris Ruperts un Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Dita Dubulta.

16.Latvijas Personāla vadības asociācijas valdes priekšsēdētājas Evas Selgas 19.maija kursu dienas prezentācija “Personāla vadības / cilvēkresursu vadības pieejas, metodes un principi” un video ieraksts.

 

Līdz gada beigām katrs Latvijas pedagogs varēs piedalīties supervīzijā

Līdz 2021. gada beigām katrs Latvijas pedagogs varēs saņemt psihoemocionālu atbalstu, piedaloties grupu supervīzijā. To nodrošinās Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinētā atbalsta programma “Supervīzijas Latvijas pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. 27. maijā Ministru kabinets izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”, atbalstot ministrijas piedāvātos risinājumus bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai, mentālās veselības veicināšanas pasākumiem skolā un supervīzijām pedagogiem. Kopumā šim projektam piešķirts 3,3 milj. eiro liels finansējums.

Supervīziju programmā pedagogiem sniegs īpaši pielāgotu un mērķtiecīgu atbalstu. Tādējādi ikvienam pedagogam supervīziju laikā būs iespēja apspriest un risināt gan profesionālas, gan personiskas problēmas, kompetenta supervizora vadībā meklējot jaunu skatījumu un resursus turpmākajam produktīvam un kvalitatīvam darbam.

Lai nodrošinātu supervīziju īstenošanu pašvaldību dibināto pirmsskolu, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, Izglītības kvalitātes valsts dienests slēgs līgumus ar pašvaldībām, piešķirot finansējumu atbilstoši attiecīgajā teritorijā nodarbināto pedagogu skaitam un notikušajām supervīzijām. Tāpat pašvaldībām tiks pārskaitīts finansējums, lai nodrošinātu supervīzijas pašvaldību teritorijā esošo privāto pirmsskolu, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem.

Savukārt supervīziju organizāciju augstākās izglītības iestāžu un valsts profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem nodrošinās Izglītības kvalitātes valsts dienests, attiecīgi slēdzot līgumu un pārskaitot finsnsējumu par supervīzijām šo iestāžu pedagogiem.

Katrs pedagogs varēs piedalīties vienā līdz 10 cilvēku lielas grupas supervīzijā (trīs supervīziju stundas), un, ievērojot supervīzijas ētikas principus, būs nodalīta izglītības iestādes vadītāju (direktors, direktora vietnieks, metodiķis) un pedagogu supervīzija.

Supervizorus izvēlēsies atbilstoši publiskā iepirkuma principiem, un atkarībā no valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai grupu supervīzijas notiks vai nu klātienē vai attālināti. Supervīziju organizēšanai un norisei Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādās vadlīnijas, kuras publicēs tīmekļvietnē. Līdz gada beigām kopumā paredzēts īstenot 5 500 supervīzijas.

Supervīzija tiek skaidrota kā mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts speciālistiem viņu profesionālās kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai. Supervīzijas laikā tās dalībnieki apgūst pašpalīdzības un pašvadības metodes un pieejas, attīstīta prasmi palīdzēt sev un citiem, apzina savu izaugsmes potenciālu un attīsta jaunu skatījumu uz savu darba un personisko vidi.

Priekšlikumus psihoemocionālā atbalsta programmai pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu izstrādājusi, jo pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem nācies ilgstoši pielāgoties noteiktajiem ierobežojumiem, mainot ikdienas ritmu un meklējot optimālus risinājumus mācību procesa nodrošināšanai un atbalsta organizēšanā un sniegšanā bērniem.

Izpētēs konstatēts, ka pandēmijas ietekmē ievērojami paaugstinājies pedagogu stresa līmenis un izdegšanas riski, kas kopumā atstāj negatīvu ietekmi uz pedagogu un pastarpināti arī skolēnu fizisko un garīgo veselību, psihoemocionālo labklājību.

Vairāku pasaules pētījumu rezultāti liecina, ka supervīzija ir efektīvs un pat nepieciešams atbalsta līdzeklis, kura īstenošanas rezultātā uzlabojas darba un attiecību kvalitāte, veidojas labvēlīga izglītības vide, pozitīvi ietekmējot izglītības kvalitāti.

Par supervīziju organizēšanas kārtību Izglītības kvalitātes valsts dienests plašāku informāciju sniegs pašvaldību izglītības pārvalžu un izglītības iestāžu vadītāju kursos, kas notiks jūnijā.

 

Publicēta Zinātnisko institūciju reģistram iesniegto dokumentu izvērtēšanas kārtība

Izglītības kvalitātes valsts dienests 2021.gada 6.maijā ir pieņēmis iekšējos noteikumus Nr.1D-03e/4 “Zinātnisko institūciju reģistram iesniegto dokumentu izvērtēšanas kārtība”.

Noteikumi izstrādāti ar mērķi nodrošināt vienotu un skaidru zinātnisko institūciju izvērtēšanas kārtību atbilstoši Zinātniskās darbības likumā noteiktajiem kritērijiem.

Noteikumi nosaka:

 1. Kārtību, kādā Izglītības kvalitātes valsts dienests veic Zinātnisko institūciju reģistram iesniegto dokumentu pārbaudi;
 2. Kārtību, kādā izvērtē institūcijas atbilstību Zinātnisko institūciju likumā noteiktajiem kritērijiem;
 3. Kārtību, kādā Zinātnisko institūciju reģistra amatpersona pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā, ieraksta reģistrā izdarīšanas atlikšanu, atteikumu izdarīt ierakstu vai zinātniskās institūcijas izslēgšanu no reģistra;
 4. Kārtību, kādā Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbauda reģistram sniegto ziņu un dokumentu atbilstību un nodrošina reģistram iesniegto dokumentu glabāšanu;
 5. Kārtību, kādā Izglītības kvalitātes valsts dienests nodrošina Zinātnisko institūciju reģistrā izdarīto ierakstu un reģistram iesniegto dokumentu pieejamību.

Iekšējo noteikumu pielikums “Zinātniskās institūcijas statusa iegūšanai noteikto kritēriju izvērtējums

Aicina uz tiešsaistes semināru par projekta PuMPuRS atbalstu 1. līdz 4. klašu skolēniem

21.maijā plkst.14.00 notiks tiešsaistes seminārs par Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” PuMPuRS plānoto atbalstu 1. līdz 4. klašu skolēniem, kas būs pieejams no 2021./2022. mācību gada.

Par plānotajiem atbalsta pasākumiem informāciju sniegs projekta vadītāja Inese Vilāne.

Līdz šim projektā PuMPuRS atbalstu varēja saņemt 5.–12. klases skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi. Tomēr Covid-19 pandēmijas laikā secināts, ka attālināto mācību laikā grūtības sekmīgā mācību satura apguvē var rasties arī jaunākiem skolēniem, jo viņiem vēl nav attīstītas un nostiprinātas pašvadības mācīšanās prasmes, t.i., spējas patstāvīgi organizēties mācībām, saprast uzdevumus un tos izpildīt. Līdz ar to arī 1.-4. klases skolēniem var veidoties psihoemocionālas problēmas un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. Lai preventīvi mazinātu stresu un mācīšanās diskomfortu, kā arī lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšana būtu vēl efektīvāka ir paplašināta projekta sniegtā atbalsta mērķauditoriju. No 2021. gada 1. septembra atbalstu projektā saņems visi skolēni, kam tas būs nepieciešams, sākot no 1. klases.

Tiešraide būs skatāma projekta PuMPuRS Facebook lapā: https://fb.me/e/1l31KHxAu

Jautājumus par projekta PuMPuRS aktivitātēm jau šobrīd var sūtīt uz e-pasta adresi: liene.berzina@834.ikvd.gov.lv vai rakstiet tos tiešraides komentāru sadaļā.

No 2021./2022. mācību gada projekta PuMPuRS atbalsts būs pieejams arī 1.–4. klases skolēniem

 

Lai visiem skolēniem palīdzētu mazināt Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi, no 2021./2022. mācību gada Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atbalstu varēs saņemt arī 1.–4. klases skolēni. Turklāt projekta īstenošanas laiks pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs līdz 2023. gada 31. decembrim. To paredz 2021.gada 8.aprīlī pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumu”.

Līdz šim projektā PuMPuRS atbalstu varēja saņemt 5.–12. klases skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi. Tomēr Covid-19 pandēmijas laikā secināts, ka attālināto mācību laikā grūtības sekmīgā mācību satura apguvē var rasties arī jaunākiem skolēniem, jo viņiem vēl nav attīstītas un nostiprinātas pašvadības mācīšanās prasmes, t.i., spējas patstāvīgi organizēties mācībām, saprast uzdevumus un tos izpildīt. Līdz ar to arī 1.-4. klases skolēniem var veidoties psihoemocionālas problēmas un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. Lai preventīvi mazinātu stresu un mācīšanās diskomfortu, kā arī lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšana būtu vēl efektīvāka, valdība nolēmusi paplašināt projekta PuMPuRS mērķauditoriju. Līdz ar to, no 2021. gada 1. septembra atbalstu projektā saņems visi skolēni, kam tas būs nepieciešams, sākot no 1. klases.

Sākotnēji bija plānots īstenot projektu līdz 2022. gada 31. decembrim, tomēr, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības izraisītās krīzes sekas un lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamie turpinātu saņemt nepieciešamo atbalstu, pieņemts lēmums pagarināt projektu par 12 mēnešiem – līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta PuMPuRS ietvaros bērniem un jauniešiem tiek veidots individuāls atbalsta plāns, lai sniegtu kompleksu nepieciešamo atbalstu, kas ir būtisks gan attālināto mācību laikā, gan atsākot klātienes mācības. Izglītojamie var saņemt gan individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, gan psihologa, sociālā pedagoga u. c. speciālistu konsultācijas, gan ekonomisko atbalstu ceļa izdevumiem, dienesta viesnīcas un ēdināšanas maksas segšanai.

Plašāka informācija par ESF projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” PuMPuRS – www.pumpurs.lv

[1] http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500409&mode=mk&date=2021-04-08

[2] https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu

Publicēti kursu materiāli par izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtību pirmsskolā

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir noslēdzis Izglītības un zinātnes ministrijas finansētos 16h kursus “Izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādē”. Kursu mērķis bija sniegt atbalstu pirmsskolas izglītības iestādēm, īstenojot iekšējo kvalitātes vērtēšanu (pašvērtēšanu). Kursos piedalījās un individuālos uzdevumus iesniedza 668 dalībnieki.

Kursu saturā bija iekļautas tādas tēmas kā Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības tiesiskie pamati, Pašvērtēšanas pamatprincipi pirmsskolas izglītības iestādē, Izglītības iestādes pašvērtēšanas kritēriji un pašnovērtējuma ziņojums, Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana, Dokumentu izpēte pirms izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas pirmsskolā, Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības uzraudzības būtiskākie problēmjautājumi un aktualitātes COVID19 kontekstā. Visi kursu materiāli (video ieraksti un nodarbību vadītāju prezentācijas) ir pieejami visiem interesentiem.

Kursu materiāli

22. marta prezentācija un video ieraksts par kursu norisi, saturu un individuāli veicamajiem uzdevumiem kursu dalībniekiem.

Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 22.marta prezentācija un video ieraksts.

22. marta prezentācija un video ieraksts par Izglītības kvalitātes valsts dienesta piedāvātajiem kursiem pirmsskolas izglītības iestādēm.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietnieces Sarmītes Dīķes, Licencēšanas un reģistru departamenta vecākās ekspertes Janas Veinbergas un Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova informācija (prezentācijas un video ieraksts) 22.marta kursos par dokumentu izpēti pirms izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas.

Sarmītes Dīķes prezentācija “Dokumentu izpēte pirms pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas pirmsskolā”

Janas Veinbergas prezentācija “Personāla pārbaude Sodu reģistrā

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietnieces izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā Daces Kalsones 22.marta prezentācija un video ieraksts.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 22. marta prezentācija un video ieraksts.

29. marta kursu dienas ievads un kursu daļa ar atgriezenisko saiti par individuāli veiktajiem uzdevumiem pēc 22.marta kursu dienas.

29. marta kursu dienas ievada prezentācija.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieka Maksima Platonova 29.marta prezentācija un video ieraksts.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 29. marta prezentācija un video ieraksts.

Rolanda Ozola prezentācija “Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana

29. marta kursu daļa ar kursu dalībnieku jautājumiem un uz tiem sniegtajām atbildēm.