Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sagatavojusi ceļvedi “Kā palīdzēt sev?”

Lai sniegtu palīdzību un atbalstu pandēmijas laikā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 ir sagatavojis īsu ceļvedi pusaudžiem pašpalīdzības trikos “Kā palīdzēt sev?”. Tajā vienkāršā un sasitošā veidā pastāstīts par vairākiem veidiem, kā mēģināt atvieglot saspringto ikdienu un atrast savus iekšējos resursus, kas tam var lieti noderēt. Ceļvedī izklāstītie padomi šajā laikā būs noderīgi visiem, ne tikai pusaudžiem.

Ceļvedis “Kā palīdzēt sev?”

Apstiprināta jaunā akreditācijas metodika un kvalitātes vērtēšanas līmeņu apraksti

2021.gada 29.martā stājas spēkā jaunā akreditācijas metodika un kvalitātes vērtēšanas līmeņu apraksti, kurus izstrādājis Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Izglītības iestādes un to vadītāji, kuri iesnieguši pieteikumu izglītības iestādes un/vai izglītības programmas akreditācijai vai profesionālās darbības novērtēšanai pēc 2021. gada 1. janvāra tiek novērtēti Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 618 noteiktajā kārtībā un pēc jaunās metodikas.

Turpmāk izglītības kvalitātes vērtēšana notiks, izmantojot četras jomas un divpadsmit kritērijus:

 • izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijā: (i) joma “Atbilstība mērķiem” un tās kvalitātes kritēriji “Kompetences un sasniegumi”, “Izglītības turpināšana un nodarbinātība” un “Vienlīdzība un iekļaušana”, (ii) joma “Kvalitatīvas mācības” un tās kvalitātes kritēriji “Mācīšana un mācīšanās”, “Pedagogu profesionālā kapacitāte” un “Izglītības programmu īstenošana”, (iii) joma “Iekļaujoša vide” un tās kvalitātes kritēriji “Pieejamība”, “Drošība un psiholoģiskā labsajūta” un “Infrastruktūra un resursi”;
 • izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanā – joma “Laba pārvaldība” un tās kvalitātes kritēriji “Administratīvā efektivitāte”, “Vadības profesionālā darbība” un “Atbalsts un sadarbība”;
 • gadījumos, kad izglītības iestāde uzsāks īstenot jaunu izglītības programmu un/vai jaunā izglītības programmas īstenošanas vietā, to atbilstība un kvalitāte tiks izvērtēta izmantojot četrus kritērijus – “Mācīšana un mācīšanās”, “Pedagogu profesionālā kapacitāte”, “Izglītības programmu īstenošana” un “Infrastruktūra un resursi”.

Jaunā metodika nosaka kārtību, kādā notiek:

Izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācija, kurai pieteikums kvalitātes novērtēšanai saņemts līdz 2020.gada 30.decembrim, kā arī līdz 2021.gada 1.septembrim pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana turpinās notikt atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” un 2017.gada 15.marta iekšējiem noteikumiem Nr.18 ,,Valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas metodika”.

Izglītības iestāžu vadītājiem un citiem interesentiem sīkāka iespēja iepazīties ar jauno vērtēšanas kārtību un kvalitātes līmeņu aprakstiem būs 72h kursos “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē, kuri sāksies jau 7.aprīlī.

Aicina visu izglītības iestāžu vadītājus pieteikties kursos “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē”

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina visu veidu izglītības iestāžu vadītājus līdz 29.martam pieteikties 72h tiešsaistes kursos “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē”. Kursu norisi finansē Izglītības un zinātnes ministrija, tajos var piedalīties gan valsts un pašvaldību dibināto izglītības iestāžu vadītāji, gan privāto izglītības iestāžu vadītāji.

Kursu norisa paredzēta no 2021.gada aprīļa līdz oktobrim.

Reģistrācija kursiem, aizpildot pieteikumu līdz 29.martam.

Kursu “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē” mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestāžu vadītājiem, sagatavojot izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumu, kurš iesniedzams Izglītības kvalitātes valsts dienestā līdz 2021.gada 1.oktobrim.

Kursu saturā ir iekļauti šādas tēmas:

 1. Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē un izglītības kvalitāte (kritēriji «Administratīvā efektivitāte», «Vadības profesionālā darbība» un «Atbalsts un sadarbība»).
 2. Izglītības attīstības prioritātes 2021-2027, nozaru politikas pamatprincipi.
 3. Vadītāja profesionālās darbības tiesiskie aspekti iekšējā un ārējā izglītības kvalitātes vērtēšanā.
 4. Līderības stratēģijas un taktikas.
 5. Izglītības iestādes vadītāja īstenotā komunikācija (stratēģiskā komunikācija, iekšējā komunikācija, krīzes komunikācija, starpkultūru komunikācija).
 6. Vadītāja darbības ētiskums.
 7. Personālvadības pieejas, principi un metodes.
 8. Finanšu un resursu pārvaldība izglītības iestādē.
 9. Izglītības iestādes vadības praktiskie aspekti.
 10. Mācīšanas un mācīšanās aktuālie jautājumi izglītības iestādes vadītāja profesionālajā darbībā (izglītības funkcijas, mācības un audzināšana, attālinātās mācības u.c.)

 

Kursi sāksies ar informatīvo dienu 2021.gada 7.aprīlī plkst. 15.00 – 16.00, kad reģistrētie dalībnieki iepazīsies ar kursu detalizētu plānojumu un saņems pirmo informāciju, lai pieteiktos ievadnodarbībām grupās.

Kursu pirmās kopīgās dienas ir plānotas 22.aprīlī un 19.maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00. Uzaicinājums dalībai kursos tiks nosūtīts katram dalībniekam kopā ar saiti uz 7.aprīļa informatīvo dienu laikā no 31.marta līdz 6.aprīlim.

Papildu informāciju par kursiem var iegūt, sūtot jautājumus uz e-pastu kursi@ikvd.gov.lv vai arī zvanot kursu koordinatorei Juritai Kuolai pa tālruni 29237004.

Aicina izglītības iestāžu vadības komandas pieteikties kursiem par pašvērtēšanas kārtību profesionālajā izglītībā

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina profesionālās izglītības iestāžu vadības komandas pieteikties tiešsaistes 16h kursiem «Izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtība» (profesionālā pamatizglītība, profesionālā vidējā izglītība, profesionālās ievirzes izglītība mūzikā, mākslā un sportā, profesionālā tālākizglītība, profesionālā pilnveide). Kursi paredzēti gan valsts un pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm, gan privātajām izglītības iestādēm.

Kursu mērķauditorija ir profesionālās izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki, dalībnieku skaits no vienas izglītības iestādes nav ierobežots.

Reģistrācija kursiem notiek no 17. marta līdz 31. martam, izmantojot saiti https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgcnm3zCA3EKpdRGHFYQjGHgvhFNvXRJgrPWNNyjULdBB8MQ/viewform

Kursu saturā ir iekļauti šādi jautājumi:

 1. Profesionālās izglītības iestāžu darbības tiesiskie pamati.
 2. Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā dokumentu izpēte Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) pirms izglītības iestāžu, izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas.
 3. Profesionālās izglītības iestāžu pašvērtēšanas kārtība, sākot no 2021. gada.
 4. Profesionālās izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas pamatprincipi, sākot no 2021. gada 1. septembra.

 

Kursu norise:

 • 2021. gada 6. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 17.00
 • 2021. gada 13. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Kursu dalībnieki var sekot līdzi kursiem tiešsaistē vai arī pēc tam, vienas nedēļas laikā iepazīstoties ar kursu dienas ierakstiem kvalitātes dienesta interneta vietnē www.ikvd.gov.lv sadaļā Aktualitātes. Lai saņemtu apliecību, kursu dalībniekiem pēc katras kursu dienas būs jāveic individuālie uzdevumi.

Dalība kursos ir bez maksas, to organizēšanu un norisi finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Saiti uz pirmo kursu dienu saņems visi reģistrētie dalībnieki atbilstoši reģistrācijas anketā sniegtajai informācijai.

Papildu informāciju par kursiem var iegūt, sūtot jautājumus uz e-pastu kursi@ikvd.gov.lv vai zvanot kursu koordinatorei Juritai Kuolai pa tālruni 29237004.

Apstiprināta starptautisko skolu reģistrācijas kārtība

Ministru kabinets apstiprinājis Starptautisko skolu noteikumus (Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr. 159 “Starptautisko skolu noteikumi” stājas spēkā 2021. gada 17. martā), kuros noteikta kārtība starptautisko skolu reģistrācijai un starptautiskās izglītības programmas īstenošanas atļaujas piešķiršanai, kā arī mācību priekšmeta “Latvijas mācība” saturs un tā apguvē sasniedzamie rezultāti visās programmas pakāpēs.

Lai starptautisko skolu reģistrētu izglītības iestāžu reģistrā, skolai Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz iesniegums un pievienotie dokumenti par skolas reģistrāciju un atļaujas izsniegšanu starptautiskas izglītības programmas īstenošanai, kā arī mācību priekšmeta “Latvijas mācība” programma. Mācību priekšmeta īstenošanas mērķis ir sekmēt izglītojamo integrāciju Latvijā, latviešu valodas prasmes attīstību, interesi un zināšanas par Latvijas valsti, tās vēsturi, kultūru, dabu un ģeogrāfiju, tādēļ tā saturā jābūt iekļautām latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas tēmām. Mācību priekšmets “Latvijas mācība” katrā mācību gadā jāīsteno ne mazāk kā trijās mācību stundās nedēļā.

Gada laikā no starptautiskās skolas reģistrēšanas un sākotnējās atļaujas saņemšanas starptautiskās izglītības programmas īstenošanai skolai jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā dokumenti, kas apliecina starptautiskas izglītības programmas atzīšanu Latvijā, vai arī Eiropas skolu augstākās valdes vai Starptautiskā bakalaurāta organizācijas atzinums, kā arī papildu informācija par mācību priekšmeta “Latvijas mācība” īstenošanu. Izglītības kvalitātes valsts dienests izvērtēs iesniegtos dokumentus un izsniegs atļauju starptautiskas izglītības programmas īstenošanai uz dokumentos norādīto starptautiskās izglītības programmas akreditācijas laiku.

Ministru kabineta noteikumos norādīta arī starptautisko izglītības dokumentu atbilstība Latvijas Republikas vispārējās izglītības pakāpei un veidam. Starptautiskajā skolā iegūtā izglītība tiks pielīdzināta Latvijas Republikas vispārējai izglītībai, neveicot īpašu izglītības dokumentu atzīšanas procedūru.

Plašāk par reģistrācijas procesu. 

Informāciju sagatavoja:
Izglītības kvalitātes valsts dienesta
vecākā eksperte
Jana Veinberga
28383507, prese@ikvd.gov.lv

Publicēti jauni izglītības iestāžu paraugnolikumi

Izglītības un zinātnes ministrija 2021.gada 4.martā ar rīkojumu apstiprinājusi jaunus izglītības iestāžu paraugnolikumus. Paraugnolikumus izstrādājis Izglītības kvalitātes valsts dienests, un tos var izmantot, dibinot jaunu izglītības iestādi vai aktualizējot jau reģistrētas izglītības iestādes nolikumu.

Pirmsskolas izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Interešu izglītības iestādes paraugnolikums

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes paraugnolikums

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes paraugnolikums

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes paraugnolikums

Kā rīkoties, ja izglītības iestādē saņemta informācija par saslimšanu ar Covid-19

Daļai izglītības iestāžu un skolēnu, atgriežoties pie mācībām klātienē, Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis atbildi uz jautājumu par izglītības iestādes rīcību, ja saņemta informācija par skolēna, pedagoga vai darbinieka saslimšanu ar Covid-19. Izstrādāta arī  veidlapa, kas jāaizpilda, ziņojot Izglītības kvalitātes valsts dienestam par izglītības iestādei noteiktajiem pretepidēmijas pasākumiem.

 

Kā rīkoties, ja izglītības iestādē saņemta informācija par skolēna vai darbinieka saslimšanu ar Covid-19?

Ja izglītības iestādes vadītājs no skolēna, vecākiem vai darbinieka saņem informāciju par saslimšanas gadījumu ar Covid-19, viņam nekavējoties jāsazinās ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC). Atbilstoši SPKC noteiktajiem kritērijiem izglītības iestādes vadītājam jānosaka saslimušā kontaktpersonas un, ja tādas ir, tad jāinformē arī šīs kontaktpersonas vai vecāki par nepieciešamību ievērot mājas karantīnu un pienākumu sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu kontaktpersonas medicīnisko novērošanu. Izglītības iestādes vadītājam vai viņa noteiktai atbildīgajai personai jāsagatavo un vienas dienas laikā SPKC jānosūta kontaktpersonu saraksts, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un datumu, kad bijis pēdējais kontakts ar inficēto personu kolektīvā.

Izglītības iestādei nekavējoties jāinformē Izglītības kvalitātes valsts dienests par izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam noteiktiem obligātiem pretepidēmijas pasākumiem.

Izglītības kvalitātes valsts dienests jāinformē arī par to, ka izglītības iestāde daļēji vai pilnībā pāriet uz attālinātām mācībām.

Informācija Izglītības kvalitātes valsts dienestam jānosūta rakstiski uz e-pastu: ikvd@ikvd.gov.lv, aizpildot šim nolūkam izstrādātu veidlapu.

Vēršam uzmanību, ka informācija Izglītības kvalitātes valsts dienestam jāsniedz arī pirmsskolām un pirmsskolu grupām vispārējās izglītības iestādēs, kā arī par izglītības iestādes izglītojamam vai darbiniekam individuāli noteiktiem obligātiem pretepidēmijas pasākumiem.

 

Aicina pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus pieteikties kursos par pašvērtēšanas kārtību

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina pieteikties tiešsaistes 16h kursos «Izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtība pirmsskolā».

Kursu mērķauditorija ir pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki un metodiķi, pilsētu un novadu izglītības speciālisti, kuri sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu darbam. Kursi nav paredzēti pirmsskolas izglītības struktūrvienībām, kuras darbojas pie sākumskolām, pamatskolām vai vidusskolām. Reģistrācija kursiem notiek no 1.marta līdz 15.martam, izmantojot saiti https://forms.gle/LxYKKAPPytac5EwT8. Kursu dalībnieku skaits no vienas izglītības iestādes nav ierobežots.

Kursu saturā ir iekļauti šādi jautājumi:

 1. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības tiesiskie pamati.
 2. Pirmsskolas izglītības iestāžu pašvērtēšanas kārtība, sākot no 2021. gada.
 3. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas pamatprincipi, sākot no 2021. gada 1. septembra.

Kursi notiks 2021. gada 22. martā no plkst. 10.00 līdz 16.00 un 29. martā no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Kursu dalībnieki var sekot līdzi kursiem tiešsaistē vai arī pēc tam, vienas nedēļas laikā iepazīstoties ar kursu dienas ierakstiem kvalitātes dienesta tīmekļvietnes www.ikvd.gov.lv sadaļā Aktualitātes. Lai saņemtu apliecību, kursu dalībniekiem pēc katras kursu dienas būs jāveic individuālie uzdevumi.

Dalība kursos ir bez maksas, to organizēšanu un norisi finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Saiti uz pirmo kursu dienu saņems visi reģistrētie dalībnieki atbilstoši reģistrācijas anketā sniegtajai informācijai. Papildu informāciju par kursiem var iegūt, sūtot jautājumus uz e-pastu kursi@ikvd.gov.lv vai arī zvanot kursu koordinatorei Juritai Kuolai pa tālruni 29237004.

Izstrādāta rīcības shēma gadījumiem, kad skolēns ierodas izglītības iestādē bez sejas maskas

Paredzams, ka no 8.februāra klātienē mācības atsāks 1. un 2. klases skolēni, savukārt pārējo klašu skolēni varēs piedalīties individuālās konsultācijās. Mācību procesa laikā un ārpus tā skolēniem būs jālieto mutes un deguna aizsegi (sejas maskas). Tādēļ Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Latvijas Republikas Tiesībsargu un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju ir izstrādājis rīcības shēmu izglītības iestādēm gadījumiem, ja bērns ierodas skolā bez sejas maskas.

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina izglītības iestādes pirms bērnu atgriešanās skolā informēt vecākus par sejas masku nēsāšanas kārtību skolā un lūgt pārrunāt ar bērniem maskas nēsāšanas nepieciešamība, kā arī pareizus maskas uzlikšanas un noņemšanas principus.

Ja bērns ierodas skolā bez sejas maskas, jāpiedāvā viņam kāda no skolā pieejamām sejas maskām, jāpārrunā maskas trūkuma iemesli un nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar vecākiem. Sākoties skolēnu klātienes mācībām, pedagogiem jāpārrunā ar bērniem ierobežojumu būtība – maskas nēsāšana palīdz mums aizsargāt savu un citu veselību.

Gadījumā, ja vecākiem ir negatīva attieksme pret normatīvajā regulējumā noteiktajiem ierobežojumiem un viņi nevēlas rakstīt iesniegumu par izglītības īstenošanu ģimenē, skolai jārīkojas rīcības shēmā noteiktajā kārtībā.

Attālināto mācību laikā īpaša uzmanība jāpievērš bērniem, kuri nesazinās ar skolu

Turpinās attālinātās mācības visu klašu skolēniem, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem. Tādēļ aicinām īpašu uzmanību pievērst bērniem un jauniešiem, kuri vairākas dienas nepieslēdzas tiešsaistes stundām, neatbild uz telefona zvaniem un e-pastiem, neizpilda uzdoto.

Atgādinām, ka arī attālināto mācību laikā skolas direktoram:

 • Jānosaka kārtība, kādā katru dienu tiek reģistrēti kavējumi (piemēram, skolēns nav pieslēdzies tiešsaistes mācību stundai ne ar mikrofonu, ne ar kameru vai skolēns nesazinās ar pedagogiem skolas noteiktajā kārtībā);
 • Jānosaka kārtība, kādā vecāki un pilngadīgie izglītojamie informē izglītības iestādi par iemesliem, kādēļ skolēns / audzēknis nevarēs piedalīties mācību darbā attālināti, tostarp slimības dēļ.

Tāpat kā klātienes mācībās – ja skolēns nav piedalījies tiešsaistes mācībās vai sazinājies ar pedagogiem noteiktajā laikā, skolas direktora noteiktajai personai (piemēram, klases audzinātājam vai sociālajam pedagogam) tajā pašā mācību dienā ir jāsazinās ar vecākiem vai pilngadīgo izglītojamo, lai noskaidrotu iemeslus, kādēļ skolēns nepiedalās mācību darbā.

Ja ne skolēns, ne vecāki neatbild uz tālruņa zvaniem un e-pasta vēstulēm, skolai steidzami jāinformē pašvaldības izglītības pārvalde vai izglītības speciālists un jāiesaista situācijas risināšanā sociālais dienests, bāriņtiesa, pašvaldības policija un citas institūcijas, lai noskaidrotu mācību kavējuma iemeslus un koordinētu to novēršanu.

Attālināto mācību laikā īpaši mudinām skolu direktorus un pedagogus pievērst uzmanību un sniegt atbalstu skolēniem, kuri attālināto mācību laikā regulāri nepieslēdzas tiešsaistes mācībām un nesazinās ar pedagogiem. Lai palīdzētu psiholoģisko vai mācību problēmu gadījumā, atbalsta sniegšanā ir nekavējoties jāiesaista atbalsta personāls.

Atgādinām, ka arī attālināto mācību laikā ir iespējams saņemt konsultatīvo un cita veida atbalstu projekta PuMPuRs ietvaros.

Tāpat kā klātienes mācībās, arī attālināto mācību laikā gadījumā, ja bērns vairāk nekā trīs mācību dienas nav apmeklējis pirmsskolu vai skolas noteiktajā kārtībā fiksēti vairāk nekā 20 mācību stundu kavējumi semestrī vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības programmā, skolai ir jāiesaistās neattaisnoto kavējumu novēršanā, tostarp iesaistot pašvaldību, un informācija par ilgstošo neattaisnoto kavējumu un veiktajām darbībām kavējumu novēršanai ir jāievada Valsts izglītības informācijas sistēmā.
Informāciju sagatavoja:

Izglītības kvalitātes valsts dienesta
vecākā eksperte
Jana Veinberga
prese@ikvd.gov.lv