Kursos pārrunā aktuālos jautājumus pašvaldību izglītības speciālistu darbā

2020. gada 11. decembrī noslēgusies Izglītības un zinātnes ministrijas finansēto un Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizēto kursu “Pašvaldību funkcijas un darbība, īstenojot tiesiskuma pārraudzību izglītībā” īstenošana. Kursi bija paredzēti pilsētu un novadu izglītības speciālistiem.

Kursu pirmajā dienā 19. novembrī dienesta vadītāja Inita Juhņēviča akcentēja kursu mērķi un saturiski pārrunājamos jautājumus, Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols informēja par plānotajiem grozījumiem Izglītības likumā, kas definēs turpmāko kārtību izglītības kvalitātes monitoringa jautājumos, pastāstīja par attālināto mācību īstenošanas izpētes rezultātiem, kā arī norādīja uz izmaiņām izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtībā. Savukārt projekta PuMPuRS vecākā eksperte Kristīne Jozauska iepazīstināja ar projekta pieredzi, kā nodrošināt individualizētu atbalstu izglītojamiem un veicināt starpinstitūciju sadarbību.

27. novembrī Uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs sniedza skaidrojumu par aktuālo normatīvo regulējumu un tiesiskuma pārraudzības jautājumiem COVID-19 infekcijas ierobežojumu laikā, Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs informēja par aktualitātēm izglītības iestāžu reģistrācijas, reorganizācijas un likvidācijas jautājumos, kā arī aicināja pievērst uzmanību dažādiem praktiskajiem aspektiem, kā nodrošināt visu pušu sadarbību, īstenojot reemigrējošo bērnu un jauniešu integrāciju Latvijas izglītības iestādēs. Dienas otrajā daļā Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietniece Andra Šenberga skaidroja dažādus ar darba tiesībām saistītus aktuālos jautājumus gan ikdienā, gan attālinātā darba laikā izglītības iestādēs.

Kursu trešajā dienā 3. decembrī dalībniekiem bija iespēja piedalīties tiešsaistes konferences “Izglītības kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020 – 2023” darbā. Ar konferences norisi var iepazīties atsevišķā publikācijā.

Kursu noslēdzošajā dienā 11. decembrī Uzraudzības departamenta direktors Juris Zīvarts informēja par aktualitātēm COVID-19 infekcijas normatīvajā regulējumā, kā arī skaidroja, kā īstenot izglītības iestādes dibinātāja iesaisti tiesiskuma jautājumu pilnveidē, savukārt Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs savā prezentācijā pievērsās pašvaldību darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un atbildēja uz dalībniekus interesējošiem jautājumiem. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols atbildēja uz kursu dalībnieku iesūtītajiem jautājumiem par izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanu, izglītības iestāžu pašvērtēšanu, tajā nodrošinot dibinātāja iesaisti, kā arī aktualitātēm par attālinātas akreditācijas īstenošanu, izglītības iestāžu vadītāju profesionālās novērtēšanas kārtību un izglītības kvalitātes monitoringa īstenošanas aktualitātēm.

Visi kursu dienu video ieraksti un nodarbību vadītāju prezentācijas ir pieejamas visiem interesentiem.

  1. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas Initas Juhņēvičas 19. novembra kursu atklāšanas prezentācija un video ieraksts.
  2. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 19. novembra nodarbības prezentācija un video ieraksts.
  3. Projekta PuMPuRS vecākās ekspertes Kristīnes Jozauskas 19. novembra prezentācija un video ieraksts.
  4. Uzraudzības departamenta direktora vietnieka Maksima Platonova 27. novembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.
  5. Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 27. novembra prezentācija par izglītības iestāžu reģistrāciju un prezentācija par remigrējušo bērnu integrāciju un nodarbības video ieraksts.
  6. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietnieces Andras Šenbergas 27. novembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.
  7. Uzraudzības departamenta direktora Jura Zīvarta 11. decembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.
  8. Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 11. decembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.
  9. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 11. decembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.
  10. Atbildes uz aktuālajiem jautājumiem un kursu noslēgums – prezentācija un video ieraksts.

 

Izglītības iestādes var lūgt akreditācijas termiņa pagarinājumu

Piektdien, 18.decembrī Latvijas Republikas Saeima pieņēmusi grozījumus COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, nosakot, ka vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādes var lūgt akreditācijas termiņa un iestādes vadītāja vērtēšanas termiņa pagarinājumu līdz 2022. gada 31. maijam, iesniedzot Izglītības kvalitātes valsts dienestā argumentētu iesniegumu.

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir secinājis, ka izglītības iestādes un to dibinātāji Covid-19 pandēmijas un ārkārtējās situācijas laikā saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, kas apgrūtina akreditācijas procesa īstenošanu vai pabeigšanu. Daudzu izglītības iestāžu darbu apgrūtinājusi skolēnu un personāla saslimšana, kā arī visai iestādei vai klašu grupai noteiktā karantīna. Ir izglītības iestādes, kurām ir nepietiekams tehniskais nodrošinājums un ierobežots interneta ātrums pilnībā attālinātas akreditācijas veikšanai. Tāpat šķērslis organizēt akreditācijas procesu var būt būtisks dibinātāja un izglītības iestādes ienākumu kritums un problēmas segt akreditācijas izmaksas,  kā arī izglītības iestādes vadības pārslodze un pedagogu izdegšana attālināto mācību laikā.

Lai sniegtu izglītības iestādēm atbalstu, Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis grozījumus COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, paredzot izglītības iestādēm, kuru akreditācijas termiņš beidzas līdz 2021. gada 31. augustam, iespēju pagarināt izglītības iestādes, izglītības programmu akreditāciju un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu uz laiku līdz 2022.gada 31.maijam. Lai saņemtu pagarinājumu, jāiesniedz argumentēts iesniegums Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

Akreditācijas termiņa pagarināšana notiek pēc izglītības iestādes vēlēšanās un lūguma. Ja izglītības iestāde ir gatava akreditāciju īstenot bez pagarinājuma šobrīd paredzētajā laikā, iesniegums par pagarinājumu nav jāiesniedz. Jāuzsver, ka, pagarinot akreditācijas termiņu, nākamā akreditācija notiks pēc jaunās akreditācijas metodikas.

Plašāka informācija iegūstama, noskatoties tiešsaistes sanāksmes videoierakstu un iepazīstoties ar Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola prezentāciju “Informācija par iespējām pagarināt akreditāciju līdz 2022.gada 31.maijam”.

Publicēti tiešsaistes konferences “Izglītības kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020–2023” materiāli

 

2020.gada 3.decembrī notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizētā konference “Izglītības kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020 – 2023”, kuras galvenais uzdevums bija iepazīstināt tās dalībniekus ar plānotajām pārmaiņām tuvāko trīs gadu laikā. Konferenci atklāja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, akcentējot izglītības kvalitātes monitoringa nozīmi un sniedzot atbildes uz konferences dalībnieku jautājumiem. LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājs Arvils Ašeradens skaidroja plānotos Izglītības likuma grozījumus, kas saistās ar izglītības kvalitātes jautājumiem.

Konferences turpinājumā Rīgas Tehniskās universitātes profesore Inga Lapiņa sniedza teorētisku un praktisku ieskatu kvalitātes konceptā un skaidroja atšķirības starp kvalitāti kā atbilstību, kas ir zemākā kvalitātes kategorija, un citām kvalitātes kategorijām. Latvijas Universitātes profesore Linda Daniela skaidroja, kas ir pedagoģiski digitālā kompetence tehnoloģiju bagātinātam procesam, kā arī atbildēja uz konferences dalībnieku jautājumiem par attālināto mācību iezīmēm. Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktors Guntars Catlaks konferences dalībniekus iepazīstināja ar procesu, kā notiek izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide, kādi dati un kādi digitālie rīki turpmākajos gados būs pieejami izglītības iestāžu dibinātājiem, pašvaldībām un pašām izglītības iestādēm, lai īstenotu kvalitatīvu izglītības monitoringu.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča akcentēja visu iesaistīto pušu kopīgu atbildību par izglītības kvalitāti, kā arī norādīja uz plānotajām sistēmiskajām pārmaiņām Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbībā, palielinot analītiskās izpētes apjomu sekmīga izglītības kvalitātes monitoringa veikšanai. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols savā prezentācijā izvērtēja 2019./2020.mācību gada akreditācijas rezultātus un sniedza būtiskākos secinājumus, norādot, ka trīs nozīmīgākie izglītības kvalitāti ietekmējošie faktori ir kvalitatīva pedagogu un atbalsta personāla pieejamība, dibinātāja finansiālais ieguldījums izglītības iestāžu darbības stiprināšanai un demokrātiskas pārvaldības kvalitāte izglītības iestādēs.

Konferences noslēgumā centra “Dardedze” psiholoģe Laima Madžule konferences dalībniekiem piedāvāja prezentāciju, kurā skaidroja sekmīgas pedagogu un izglītojamo komunikācijas saskarsmes faktorus, analizējot iespējamos cēloņus, kuru rezultātā rodas problēmas savstarpējās attiecībās, kā arī īpašu uzmanību pievēršot dažādiem vardarbības veidiem un to klasifikācijai.

Tiešsaistes konferences norisi finansēja Izglītības un zinātnes ministrija, un tā bija kursu “Izglītības iestādes darbības tiesiski pamati”, “Pašvaldību  funkcijas un darbība, īstenojot tiesiskuma pārraudzību izglītībā” un “Akreditācijas ekspertu profesionālā pilnveide” norises diena. Konferencē piedalījās vairāk nekā 1000 reģistrētie dalībnieki, un tās rīkošanā atbalstu sniedza Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”.

Sīkāka informācija par konferenci pieejama video ierakstā un tam pievienotajās prezentācijās.

1) Konferences kopējais video ieraksts
2) Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Arvila Ašeradena prezentācija.
3) Rīgas Tehniskās universitātes profesores Ingas Lapiņas prezentācija
4) Latvijas Universitātes profesores Lindas Danielas prezentācija
5) IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora Guntara Catlaka prezentācija
6) Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas Initas Juhņēvičas prezentācija
7) IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola prezentācija
8) Centra “Dardedze” psiholoģes Laimas Madžules prezentācija

Notiks tiešsaistes konference “Izglītības kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020–2023”

Ceturtdien, 3.decembrī no 10.00-17.00 aicinām piedalīties tiešsaistes konferencē “Izglītības kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020–2023”[1], kuru sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju rīko Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests).

Konferences mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar aktuālo informāciju par izglītības kvalitātes jautājumiem un analizēt faktorus, kuri ietekmē vispārējās izglītības kvalitāti, izvērtējot 2019./2020. mācību gada akreditācijas rezultātus. Kvalitātes dienesta pārstāvji konferences laikā sniegs ieskatu izglītības kvalitātes vērtēšanas aktualitātēs, tostarp izvērtējot attālināto mācību īstenošanas procesu. Tāpat tiks pārrunāta izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un ieviešanas gaita. Konferencē attālināti pulcēsies vispārējās izglītības iestāžu vadītāji, pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāji un akreditācijas eksperti. Aicināti piedalīties arī citi izglītības jomas eksperti un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Kvalitātes dienests jau vairāk nekā desmit gadus seko līdzi vispārējās izglītības kvalitātei Latvijā, akreditācijas procesā veicot izglītības kvalitātes novērtēšanu noteiktos kritērijos. Šajā laika posmā arvien pilnveidota izglītības kvalitātes novērtēšanas metodika, kritēriji un principi. Pēdējā gada laikā veikti normatīvā regulējuma grozījumi, iekļaujot akreditāciju vienotajā izglītības kvalitātes monitoringā un pielāgojot izglītības kvalitātes novērtēšanu jaunajam izglītības saturam. Īpašs izaicinājums ir akreditācijas procesa organizēšana attālināto mācību laikā, gūstot atziņas gan par attālināto mācību kvalitāti, gan nepieciešamību un iespējām pilnveidot pašu akreditācijas procesu.

Tiešsaistes konferenci atklās izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Izglītības likuma grozījumus izglītības kvalitātes jautājumos prezentēs Latvijas Republikas Saeimas deputāts, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājs Arvils Ašeradens, savukārt centra “Dardedze” psiholoģe Laima Madžule runās par problēmsituācijām pedagogu un bērnu komunikācijā, bet Latvijas Universitātes profesore, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Linda Daniela – par tādu aktuālu tēmu kā pedagoģiski digitālā kompetence (konferences pilnā dienaskārtība).

Konference vienlaikus tiek īstenota kā kursu “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati”, “Pašvaldību funkcijas un darbība” un “Akreditācijas ekspertu profesionālā pilnveide” daļa, un to finansē Izglītības un zinātnes ministrija.

Aicinām pieteikties dalībai konferencē, izmantojot pieteikšanās saiti: https://forms.gle/m13h5LTNCxJh7zKU7. Piesakoties ir iespēja uzreiz arī uzdot interesējošos jautājumus konferences dalībniekiem.

Jautājumus pēc konferences varat sūtīt arī uz e-pasta adresi: prese@ikvd.gov.lv.

[1] Konference tiek īstenota sadarbībā ar Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”.

 

Kursos pārrunā akreditācijas jauno kārtību, jomu “Iekļaujoša vide” un “Atbilstība mērķiem” pašvērtēšanu

Kursos “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” 6.novembrī dalībniekiem bija iespējams iepazīties ar 2020. gada 6. oktobrī apstiprinātajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”, kā arī saņemt detalizētu informāciju par pašvērtēšanu jomās “Iekļaujoša vide” un “Atbilstība mērķiem”. Kursu tiešsaistes nodarbībā piedalījās vairāk nekā 500 izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, izglītības metodiķi, pilsētu un novadu izglītības speciālisti.

Kursu norises laikā kvalitātes dienesta pārstāvji sniedza atbildes uz jautājumiem par izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtību no 2020./2021.mācību gada un attālināto akreditācijas  norisi, bet kursu noslēguma daļā dalībnieki varēja saņemt  atbildes uz jautājumiem par attālināto mācību organizēšanas tiesiskajiem aspektiem, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem.

Sīkāka informācija par kursiem pieejama video ierakstos un tiem pievienotajās prezentācijās.

1.Ievads. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols (video)

Kursu “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” norise un noslēgums. Rolanda Ozola prezentācija

2. 2020. gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 618 Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča (video)

Initas Juhņēvičas prezentācija

3.Izglītības iestādes pašvērtēšana jomās “Atbilstība mērķiem”, “Iekļaujoša vide”, informācija par attālināto akreditāciju un pašvērtēšanas procesu. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols (video)

4.“Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums, sākot ar 2020./2021.māc.g.”. Rolanda Ozola prezentācija

5.“Informācija par pilnībā attālinātu akreditāciju“. Rolanda Ozola prezentācija

6.Kritēriji “Kompetences un sasniegumi”, “Izglītības turpināšana un nodarbinātība”, «Vienlīdzība un iekļaušana» un to pašvērtēšana. Rolanda Ozola prezentācija

7.Kritēriji “Drošība un psiholoģiskā labklājība”, “Infrastruktūra un resursi” un to pašvērtēšana. Rolanda Ozola prezentācija

8.Izglītības iestāžu aktuālie jautājumi Izglītības kvalitātes valsts dienestam. Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs, Uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs, Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols (video).

9.Saite uz individuāli veicamo uzdevumu kursos (iesniedzams līdz 27. novembrim)

10.2020. gada 3. decembra tiešsaistes konferences darba kārtības projekts.

Izstrādāti grozījumi bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācijas noteikumos

Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādājis grozījumus 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” (MK noteikumu Nr. 404 grozījumi).

Grozījumu mērķis ir turpināt administratīvā sloga mazināšanu un uzlabot Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (aukļu) reģistra drošticamību.

Ņemot vērā, ka ar bērnu uzraudzību nodarbojas arī pirmsskolas (laikā, kad nenotiek izglītības programmas īstenošana), paredzēts precizēt un atvieglot pirmsskolu un interešu izglītības iestāžu reģistrāciju Bērnu uzraudzības sniedzēju reģistrā. Izglītības iestādes īslaicīga pakalpojuma sniegšanu varēs pieteikt Valsts izglītības informācijas sistēmā un vienlaikus viena aukle varēs pieskatīt līdz 25 bērniem.

Ņemot vērā, ka daudzas Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā iekļautas personas neziņo par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, MK noteikumu Nr. 404 grozījumu projektā paredzēts bez rakstiska lēmuma pieņemšanas izslēgt personu no Bērnu uzraudzības pakalpojuma reģistra, ja likvidēts juridiskās personas – bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja – dibinātājs vai fiziskajai personas – bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklei) – nav reģistrēta saimnieciskā darbība vairāk nekā trīs mēnešus, kā arī ja izglītības iestāde – bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs – pārtraukusi pirmsskolas izglītības vai interešu izglītības programmu īstenošanu.

Papildus MK noteikumu Nr. 404 grozījumos nostiprinātas pašvaldības tiesības uzraudzīt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (aukļu) darba kvalitāti pašvaldības teritorijā, kā arī izglītības iestāžu tiesības piedāvāt profesionālās pilnveides programmas bērnu aprūpē apguvi daļēji attālināti, nosakot, ka pirmās palīdzības prasmes noteikti jāapgūst klātienē.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 404 grozījumu projekts

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

 

Kvalitātes dienests informē par aktualitātēm pirmsskolu vadītāju vērtēšanā

2020.gada 6.oktobrī Izglītības kvalitātes valsts dienests informēja par pašreizējo pirmsskolu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtību. Atbilstoši spēkā esošajai metodikai un aktuālajai situācijai saistībā ar Covid-19 novērtēšana šobrīd notiek vai nu tikai attālināti (līdz brīdim, kad mazināsies un stabilizēsies saslimstība ar Covid-19) vai arī daļēji attālināti, t.i., viena attālināta interviju diena un viena klātienes diena izglītības iestādē. Tiešsaistes sanāksmes dalībnieki varēja iegūt informāciju par principiem un metodēm, ar kurām strādā kvalitātes vērtēšanas eksperti, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus un saņemt uz tiem atbildes.

Sīkāka informācija par aktualitātēm pirmsskolu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanā ir pieejama, iepazīstoties ar video ierakstu un informatīvajā sanāksmē izmantoto prezentāciju.

Tiešsaistes video ieraksts

Prezentācija “Pirmsskolu vadītāju vērtēšana”

Apstiprinātas izmaiņas vispārējās izglītības un profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanā

2020.gada 6.oktobrī, valdībā apstiprināti jauni noteikumi par vispārējās izglītības un profesionālās izglītības akreditāciju, kā arī izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanu. Akreditācijas pilnveide īstenota, ņemot vērā jauno izglītības saturu un iekļaujot akreditāciju kopējā izglītības kvalitātes monitoringa sistēmā.

Izglītības iestādes un izglītības programmas turpmāk tiks akreditētas, vērtējot sniegumu četrās jomās – atbilstība izvirzītajiem mērķiem, mācību kvalitāte, iekļaujoša vide un laba pārvaldība. Akreditācijā iekļauta arī izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana.

Lai nodrošinātu izglītības iestāžu objektīvu pašvērtēšanu, turpmāk ikgadējam pašnovērtējuma ziņojumam būs publiskojamā daļa un nepubliskojamā daļa, savukārt, vērtējot izglītības kvalitāti, tiks analizēta gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā informācija par izglītības iestāžu darbību. Vienlaikus paplašinātas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas izglītības kvalitātes vērtēšanā (izglītības iestādes datu analīze, elektronisko aptauju izmantošana, akreditācijas ekspertu saziņa utt.).

Jaunie noteikumi arī paredz Izglītības kvalitātes valsts dienestam (kvalitātes dienests) tiesības atteikt izglītības programmu akreditāciju, ja dokumentu izpētē pirms akreditācijas izglītības iestādes darbībā tiks konstatēti būtiski trūkumi, kuri nebūs novērsti uzdotajā termiņā, vai kaut viens kritērijs būs novērtēts ar kvalitātes līmeni “nepietiekami”.

Turpmāk izglītības iestādes un izglītības programmas tiks akreditētas uz sešiem gadiem, ja visos izglītības kvalitātes kritērijos būs iegūts vērtējumus “labi”, “ļoti labi”, “teicami”, vai uz sešiem gadiem ar nosacījumu pēc diviem gadiem vērtēt kritērijus, kuri iepriekš novērtēti ar kvalitātes līmeni “jāpilnveido”. Ja arī atkārtotā vērtēšanā izglītības kvalitātes līmenis būs pilnveidojams, kvalitātes dienests aicinās Izglītības un zinātnes ministriju vai izglītības iestādes dibinātāju lemt par nepieciešamību rosināt ārkārtas akreditāciju.

Regulējums, kas attiecas uz vispārējās izglītības un profesionālās izglītības vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu, stāsies spēkā ar noteikumu pieņemšanas brīdi, savukārt izmaiņas vispārējās izglītības un profesionālās izglītības akreditācijā stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, bet attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanu – 2021. gada 1. septembrī.

Lai iepazīstinātu ar izmaiņām izglītības kvalitātes vērtēšanā, kvalitātes dienests turpinās īstenot kursus gan izglītības iestādēm, gan akreditācijas ekspertiem.

Ar valdībā apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” var iepazīties MK tīmekļvietnē.

 

Kursos “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” pārrunā jomas “Kvalitatīvas mācības” un “Laba pārvaldība”

Izglītības kvalitātes valsts dienests attālināti turpina īstenot kursus “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem. 11. septembra kursu diena bija veltīta pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai, kā arī jomu “Laba pārvaldība” un “Kvalitatīvas mācības” pašvērtēšanai.

Kursos par pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas kontroljautājumiem un ziņojuma iesniegšanu kvalitātes dienestā informēja Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, savukārt par pašvērtēšanas procesu un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu, kā arī jomu “Kvalitatīvas mācības” un “Laba pārvaldība” pašvērtēšanu pastāstīja Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols.

Ievads, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča (video)

2019./2020.māc.g. pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas kontroljautājumi un ziņojuma iesniegšana kvalitātes dienestā (Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece Sarmīte Dīķe, video)

Kontroljautājumi izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai

Izglītības iestādes, izglītības programmu un izglītības iestādes vadītāja īstenots pašvērtēšanas process, metodes un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana no 2020./2021.māc.g. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola prezentācija

Izglītības iestādes, izglītības programmu un izglītības iestādes vadītāja īstenots pašvērtēšanas process, metodes un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana no 2020./2021.māc.g. (Rolands Ozols, video)

Kritēriji “Administratīvā efektivitāte”, “Vadības profesionālā darbība”, “Atbalsts un sadarbība” un to pašvērtēšana. Rolanda Ozola prezentācija

Kritēriji “Administratīvā efektivitāte”, “Vadības profesionālā darbība”, “Atbalsts un sadarbība” un to pašvērtēšana (Rolands Ozols, video)

Kritēriji “Mācīšana un mācīšanās”, “Pedagogu profesionālā kapacitāte” un “Izglītības programmu īstenošana” un to pašvērtēšana. Rolanda Ozola prezentācija

Kritēriji “Mācīšana un mācīšanās”, “Pedagogu profesionālā kapacitāte”, “Izglītības programmu īstenošana” un to pašvērtēšana (Rolands Ozols, video)

Akreditācijas eksperta mācību un audzināšanas procesa uzskaites anketa

Informē par akreditācijas kārtību 2020./2021. mācību gadā

Pirmdien, 7. septembrī kvalitātes dienests informēja izglītības iestādes par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas kārtību 2020./2021. māc.g. Informatīvā semināra dalībnieki varēja iepazīties ar akreditācijas norises secību, būtiskākajām pārmaiņām akreditācijā 2020./2021. māc.g., ar veidu, kā notiek dokumentu izpēte akreditācijā, akreditācijas ekspertu komisijas darbā izmantotajām metodēm un ziņojuma sagatavošanas kārtību. Semināra noslēgumā tika sniegtas atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Detalizētu informāciju par informatīvo semināru iespējams iegūt, iepazīstoties ar tiešsaistes video ierakstu un tam pievienotajiem materiāliem.

Video tiešsaistes ieraksts – https://youtu.be/KfoS3DAyXqY

Tiešsaistes tikšanās ar izglītības iestādēm par akreditācijas norisi 2020./2021.māc.g. R.Ozola prezentācija.

Akreditācijas eksperta mācību un audzināšanas procesa uzskaites anketa vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā vispārizglītojošajos mācību priekšmetos.

 

Uzmanību!

Precizējam seminārā runāto informāciju par izziņas pieprasīšanu no Sodu reģistra.

Izziņas no Iekšlietu ministrijas Sodu reģistra par pedagoga atbilstību Izglītības likuma 50. panta pirmajai daļai un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajai un sestajai daļai un tehnisko darbinieku atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajai un sestajai daļai reizi gadā jāpieprasa tikai par tām personām, kurām pie pamatdatiem parādās atzīme “Nepieciešams pieprasīt informāciju Sodu reģistram” vai iestādes sadaļā “Sodu reģistra pārbaudes rezultāts” kolonnā “Sodu reģistrā” parādās atzīme “Ir ziņas”.  Blakus kolonnā “Veikta pārbaude” redzamajam datumam jābūt ne vecākam par gadu. Gadījumā, ja datums ir vecāks, ir jāieiet personas pamatdatos un jāaktivizē poga “atjaunot informāciju no Sodu reģistra”.

Jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt vecākajai ekspertei Janai Veinbergai: 28383507.