Projekts PuMPuRS” ārkārtējās situācijas laikā

Atbilstoši saskaņojumam ar CFLA no 23.03. projekta PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) konsultācijas ir atļauts realizēt attālināti atbilstoši izglītības iestādes vadītāja rīkojumam.

No 31.03. ir iespējams nodrošināt arī izglītojamo ēdināšanu projekta PuMPuRS ietvaros (ja tas jau netiek finansēts no citiem finanšu līdzekļu (valsts vai pašvaldību budžeta u.c.) avotiem) atbilstoši katras pašvaldības noteiktajai kārtībai par ēdienu piegādi mājāsTas attiecas tikai uz tiem izglītojamajiem, kuriem IAP jau sākotnēji (pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas) ir bijusi paredzēta ēdināšana! Maksai par ēdināšanu jāsaglabājas esošo līgumu ietvaros (bez piegādes izmaksām). 

No 17.04. tiek attālināti turpinātas arī  supervīzijas pedagogiem, sniedzot atbalstu ārkārtējās situācijas laikā.

Plašāka informācija sadaļā “ESF projekts PuMPuRS”.

Vairāk informācijas var iegūt sazinoties ar projekta reģionālajiem koordinatoriem, skat: http://www.pumpurs.lv/lv/kontakti

Skolām jāizdod rīkojums par mācību procesa organizāciju attālināti

Lai gan vecāki, gan pedagogi, gan izglītojamie zinātu, kā turpmāk noritēs mācību process, izglītības iestādēm, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191) 4.3. punktā noteikto,

ir jānosaka kārtība (piemēram, rīkojums), kā mācību process tiek organizēts attālināti, tostarp:

  • jāapzina un jānosaka komunikācijas kanāli ar izglītojamajiem (piemēram, e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas);
  • jānosaka pedagogu darba organizācija un komunikācija ar izglītojamajiem;
  • jānosaka atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamajiem un viņu vecākiem.

Izglītības kvalitātes valsts dienests informē par plānotajām izmaiņām akreditācijā

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) 2020. gadu sācis ar vairākiem pasākumiem, kuros sniedzam plašu informāciju par plānotajām izmaiņām izglītības kvalitātes vērtēšanā, saskaņojot to ar izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, kā arī jauno vispārējās izglītības saturu. Pasākumos ar prezentācijām par izmaiņām akreditācijas sistēmā un metodikā, kā arī aktuālajiem pētījumiem izglītības kvalitātes jautājumos uzstājās kvalitātes dienesta vadītāja Inita Juhņēviča un Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols. Kopumā notika četri reģionālie semināri Jelgavā, Daugavpilī, Valmierā un Rīgā, kā arī tiešsaistes seminārs Kurzemes reģiona izglītības iestāžu vadītājiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem. Seminārus, kas tiek īstenoti kā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi, finansē Izglītības un zinātnes ministrija no pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei paredzētajiem budžeta līdzekļiem.

 

Publicējam prezentācijas un materiālus no reģionālajiem semināriem

Zemgales reģionālā semināra materiāli (Jelgava, 21.02.2020.)

Izglītības kvalitātes valsts dienesta darba prioritātes 2020.gadā un izstrādātais MK noteikumu projekts par akreditāciju. I.Juhņēviča, 21.02.

Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika un pašnovērtējuma ziņojums no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 21.02.

Akreditācijas norise vispārējā izglītībā no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 21.02.

 

Latgales reģionālā semināra materiāli (Daugavpils, 25.02.2020.)

Akreditācija vispārējā izglītībā: izstrādātais MK noteikumu projekts. I.Juhņēviča, 25.02.

Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika un pašnovērtējuma ziņojums no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 25.02.

Akreditācijas norise vispārējā izglītībā no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 25.02.

 

Rīgas reģionālā semināra materiāli (Rīga, 11.03.2020.)

Akreditācija vispārējā izglītībā: izstrādātais MK noteikumu projekts. I.Juhņēviča, 11.03.

Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika un pašnovērtējuma ziņojums no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 11.03.

Akreditācijas norise vispārējā izglītībā no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 11.03.

 

Valmieras reģionālā semināra materiāli (Rīga, 10.03.2020.)

Akreditācija vispārējā izglītībā: izstrādātais MK noteikumu projekts. I.Juhņēviča, 10.03.

Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika un pašnovērtējuma ziņojums no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 10.03.

Akreditācijas norise vispārējā izglītībā no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 10.03.

 

Kurzemes tiešsaistes semināra materiāls (03.04.2020.)

Pārmaiņas akreditācijā vispārējā izglītībā. Tiešsaistes tikšanās Kurzemes reģiona izglītības iestāžu vadītājiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem 

 

Materiāls visiem semināru dalībniekiem

Video “Akreditācija vispārējā izglītībā: izstrādātais MK noteikumu projekts” (I.Juhņēviča)

Video “Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika un pašnovērtējuma ziņojums no 2020./2021.m.g.”  (R.Ozols)

Video “Akreditācijas norise vispārējā izglītībā no 2020./2021.m.g. (R.Ozols)

 

Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika vispārējā izglītībā

Aptaujas anketa par pašvērtēšanas metodiku

Atbildes uz jautājumiem par pašvērtēšanas metodiku. Atbildes līdz 2020.gada 20.martam

 

 

Svarīga informācija klientiem

Uzmanību! Izglītības kvalitātes valsts dienests no 10. februāra atrodas jaunās telpās – Rīgā, Smilšu ielā 7.  Ja nevarat mūs atrast, lūdzam zvanīt uz kvalitātes dienesta centrālo tālruni: 67222504 vai sazināties ar atbildīgo speciālistu.

Palielina projekta “PuMPuRS” īstenošanai pieejamo ES fondu finansējumu

 

Lai palielinātu atbalstu Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”* īstenošanai, otrdien, 2020. gada 18. februārī, valdība atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz projektam papildu finansējumu vairāk nekā 2,5 miljonu eiro apmērā.

Projekta ietvaros visiem Latvijas skolēniem ir pieejams individuāls atbalsts un konsultācijas, kā arī iespēja iesaistīties jaunatnes iniciatīvu projektos. Skolēniem ir liela interese un viņi aktīvi iesaistās individuālajos atbalsta pasākumos, tajā skaitā mācību priekšmetu konsultācijās. Pedagogiem projekta ietvaros ir pieejams finansiāls atbalsts, lai sniegtu dažādus atbalsta pasākumus skolēniem, kā arī tiek nodrošināta nepieciešamo metodisko materiālu izstrāde un profesionālās kompetences pilnveides programmu tālākizglītības iespējas.

Papildu finanšu līdzekļi nodrošinās nepieciešamo finansējumu pedagogiem un atbalsta personālam. Lai nodrošinātu projekta ilgtspēju, paredzēts izveidot interaktīvu elektronisko platformu, kurā apvienota teorētisko zināšanu bāze un iespēja praktiski to izmantot skolēna individuālā atbalsta plāna sastādīšanai. Plānots, ka interaktīvo rīku varēs izmantot gan izglītības iestāžu darbinieki, gan vecāki.

Projektā līdz 2019. gada 31.decembrim ir iesaistījušās 523 izglītības iestādes no visas Latvijas. Līdz šim brīdim atbalstu saņēmuši vairāk nekā 20 000 skolēnu, īstenojot vairāk nekā 30 000 individuālā atbalsta plānus.

Kopumā līdz projekta īstenošanas beigām, 2022. gadam, plānots iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot vairāk kā 600 vispārējās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestādes un valsts augstskolu dibinātās koledžas. Galvenais projekta mērķis ir izveidot ilgtspējīgu, visaptverošu mehānismu, lai panāktu atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam bērnam.

 

Plašāka informācija par projektu “PuMPurs” tīmekļvietnē.

 

*Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskais atbalsta mērķis “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”

Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa

No 2. februāra – jauna sezona raidījumam KLASE

2020. gada 2. februārī februārī pie skatītājiem atgriezīsies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta SAM 8.3.4. PuMPuRS veidotais Latvijas Televīzijas raidījums KLASE, kurā atklāti tiek runāts par riskiem, kāpēc bērni un jaunieši priekšlaicīgi pamet mācības.

Pirmajās divās raidījuma KLASE sezonās 2019. gadā ikvienam bija iespēja iepazīt skaudrus pusaudžu stāstus, kuros atklājās katra šķietami nepaklausīgā, bezatbildīgā, agresīvā un nesekmīgā jaunieša patiesie stāsti un sāpīgās pieredzes, kas likušas dzīvē pieņemt lēmumus, kā rezultātā nācies saskarties ar apkārtējo nosodījumu un risku pārtraukt mācības pirms laika.

Jaunajā  raidījuma sezonā tiksimies ar 12 jauniešiem, kuri nebaidīsies runāt atklāti. Stāstot par agri zaudētiem vecākiem, dzīvi šķirtās ģimenēs, vēlmi paslēpties un aizbēgt no skolas un dzīves. Jaunieši atklāti runās par saviem sapņiem un lielākajām bailēm un ļaus skolotājiem, vecākiem,  draugiem un paziņām uzzināt to, ko pusaudži parasti noklusē.

Tāpat, jaunajā 12 raidījumu ciklā aci pret aci tiksimies ar sabiedrībā zināmām personībām – arī viņu pieredzes stāsti ir vienlaikus skarbi un iedvesmojoši. Reizēm pat neticami. Viņu piedzīvotais skolas laikā atkal un atkal atgādina to, ka neviens nav pasargāts no pāridarījumiem, atbalsta trūkuma ģimenē un nosodījuma. Tomēr svarīgākas par visu ir gūtās atziņas par to, ka ikvienam no mums ir nepieciešams atbalsts. Un svarīgi ir nenokavēt īsto brīdi un pamanīt bērnu, lai palīdzētu pārvarēt šķēršļus, kas nereti radušies ne viņa izvēles rezultātā.

Pirmais jaunās sezonas raidījums – 2.februārī, plkst:13:30. Tajā satiksies 8. klases skolnieks Sandis un hokejists Jēkabs Rēdlihs, lai meklētu atbildi uz jautājumu: “Mājasdarbiem būt vai nebūt?!”

Vēl šajā sezonā būs iespēja tikties arī ar Nacionālā teātra aktieri Aināru Ančevski, TV personību un pasākumu vadītāju Renāru Zeltiņu, radio Pieci.lv dīdžeju Tomu Grēviņu, grupas Ārzemnieki solistu Jorenu Šteinhaueru, grupas Singapūras satīns dalībnieku un vairāku podkāstu autoru Jāni Krīvēnu un citiem.

 

Raidījums KLASE Latvijas Televīzijas 1. kanālā svētdienās – plkst.13:30.

Atkārtojums trešdienās – plkst. 22:30.

Visus 2019. gada raidījumus KLASE vari noskatīties šeit: https://ieej.lv/klase un mājas lapā lsm.lv, sadaļā: https://ltv.lsm.lv/lv/dokumentalie/klase/

Aicinām “ēnot” projekta “PuMPuRS” darbiniekus

Kā notiek darbs Eiropas Savienības projektā, kurš sniedz atbalstu, lai skolēni pirms laika pārtrauc mācības? To uzzināsi, ja “Ēnu dienā” izvēlēsies kļūt par “ēnu” projektā PuMPuRS.

12. februārī, karjeras izglītības programmā “Ēnu diena”, dosim iespēju ielūkoties vecākā eksperta un visas projekta komandas ikdienā, kā arī – iepazīstināsim un parādīsim, kā top projekta ietvaros veidotais Latvijas Televīzijas raidījums KLASE. Filmēšanas process, interviju veidošana, operatora darbs un komunikācija, atbildība par pieņemtajiem lēmumiem, sadarbība ir tikai daži no ikdienas darba aspektiem, ko tev būs iespēja iepazīt, ja izvēlēties kļūt par “ēnu” projektā PuMPuRS.

Piesakies “Ēnu dienai” ŠEIT

  • Meklētājā ieraksti vārdu PuMPuRS,
  • uzspied uz izvēlētās vakances un aizpildi pieteikumu.

Vairāk informācijas par pieteikšanos

Projekts PuMPuRS ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenots Izglītības kvalitātes Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Publicēts Psihologu sertifikācijas padomes darbības pārskats par 2018./2019. gadu

Psihologu sertifikācijas padome ir sagatavojusi un publicē pārskatu par savu pirmo darbības gadu.

Pirmajā darbības gadā galvenās prioritātes bija psihologu profesionālās darbības regulējuma – Psihologu likuma ieviešana, psihologu reģistrācijas un sertifikācijas procesa uzsākšana, psihologu iekšējā regulējuma izstrāde un informēšana par normatīvo regulējumu psihologu sabiedrībā.

Pārskatā ir atspoguļoti Psihologu sertifikācijas darbības galvenie rezultāti un plāni nākamajam gadam, kā arī pirmā informācija par Latvijas Republikā reģistrētiem un sertificētiem psihologiem.

Psihologu sertifikācijas padome ir psihologu profesionālās darbības izvērtēšanas un uzraudzības institūcija, kas tika izveidota 2018. gada jūnijā ar izglītības un zinātnes ministra rīkojumu.

Psihologu sertifikācijas padomes darbības pārskats

Projekts PuMPuRS aicina ciemos festivālā LAMPA

 

Kvalitātes dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” PuMPuRS gaidīs ciemos 29. jūnijā sarunu festivālā LAMPA. Tur Swedbank Izglītības skatuvē no 15:30–16:30 kopā ar ekspertiem un improvizācijas teātra aktieriem varēs piedzīvot interaktīvu, emocijas un pārdomas raisošu diskusiju ar spēles elementiem: “Esi drosmīgs. PAMANI. IEKLAUSIES. ATBALSTI”. Diskusijā piedalīsies projekta vecākā eksperte Dace Medne, pusaudžu atbalsta persona, klīniskais psihologs – Miks Valters, kā arī improvizācijas teātra aktieri  Rihards Sniegs un Elīna Geida. Sīkāka informācija tīmekļa vietnes projekta sadaļā.

Projekta “PuMPuRS” birojam mainījusies adrese

Uzmanību!

No 2019. gada 3. jūnija Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS – birojs atrodas Rīgā, Doma laukumā 8A, 7. stāvā.