Ceļā uz jauno izglītības saturu pilnveido skolu akreditācijas procesu

Lai jaunā izglītības satura izstrādes un ieviešanas gaitā attīstītu jēgpilnu izglītības kvalitātes novērtēšanas procesu, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (kvalitātes dienests) izstrādājusi grozījumus kārtībā, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību.

Grozījumos precizēta un uzlabota akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība, tostarp paredzot īstenot arī privāto izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu.

Lai samazinātu administratīvo slogu, turpmāk, sākot akreditācijas procesu, izglītības iestādei kvalitātes dienestā vairs nebūs jāiesniedz pašnovērtējuma ziņojums papīra formā. Tā pieejamību visām ieinteresētajām pusēm izglītības iestādei jānodrošina savā vai dibinātāja tīmekļvietnē. Tāpat vairs netiks izsniegtas akreditācijas lapas ne papīra, ne elektroniskā formātā, informāciju par izglītības iestādes un izglītības programmas akreditāciju ievadot Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Tādējādi visa būtiskā informācija par izglītības iestādi būs ievadīta elektroniskajā sistēmā VIIS, mazinot papīra un elektronisko dokumentu veidošanas un glabāšanas nepieciešamību. Tāpat grozījumos paredzēts, ka, nolemjot akreditēt izglītības iestādi vai izglītības programmu uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem, lēmumi netiks izsniegti. Lēmumus izglītības iestāde turpmāk saņems atteikuma vai divu gadu akreditācijas gadījumā.

Grozījumos arī paredzēts stiprināt sadarbību ar sociālajiem partneriem, novērotāja statusā aicinot akreditācijā piedalīties Latvijas Izglītības darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pārstāvi, kurš būs tiesīgs sniegt ekspertu komisijas vadītājam priekšlikumus par izglītības iestādē novēroto.

Ņemot vērā, ka Latvijā šobrīd notiek skolu tīkla sakārtošana un skolu telpu renovācija, grozījumos noteikta iespēja pagarināt akreditācijas termiņu līdz diviem gadiem izglītības iestādes reorganizācijas, likvidācijas, izglītības iestādes būvniecības vai telpu renovācijas laikā.

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”” otrdien, 2018. gada 18. septembrī, apstiprināts valdībā, ar to var iepazīties MK mājaslapā.

Notiks konference “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums”

Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE”, Brocēnu novada pašvaldība un Izglītības kvalitātes valsts dienests 2018.gada 20.septembrī Brocēnos rīko konferenci “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums”.

Konferences galvenais uzdevums ir aktualizēt diskusiju starp pašvaldībām, izglītības iestādēm un izglītības nozares profesionāļiem par kvalitatīvas izglītības un pilsoniskuma aspektiem izglītības pārmaiņu procesā. Veicinot diskusiju kvalitāti, konferences dalībniekiem būs iespēja sīkāk iepazīties ar Brocēnu novada pieeju pilsoniskuma jautājumu risināšanā, rīta cēlienā apmeklējot dažādas novada pašvaldības un pedagogu vadītas darbnīcas un piedaloties Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” piedāvātajās darbnīcās par izglītības kvalitātes un pilsoniskuma jautājumiem.

Konferencē aicināti piedalīties Latvijas pašvaldību vadītāji un darbinieki, izglītības pārvalžu darbinieki, izglītības iestāžu vadītāji, skolotāji, pilsoniskās izglītības tālākizglītotāji, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un metodiķi.

Saturiski konferencē tiks aplūkoti šādi jautājumi:

 • Kā saprotam, kas ir kvalitatīva izglītība Latvijā?
 • Kāda vieta kvalitatīvas izglītības piedāvājumā ir pilsoniskajai audzināšanai?
 • Ko nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas jautājumos dara valsts institūcijas?
 • Kā pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības procesu attīsta pašvaldības, izglītības iestādes un pedagogi?
 • Kāda veida pedagoģiskās pieejas un izglītības iestādes stratēģiskā plānošana izglītības iestādē veicina kvalitatīvu izglītības ieguvi un pilsoniskumu?
 • Kā tas viss atklājas Brocēnu novada pašvaldībā un tās izglītības iestādēs?

Konferences norise plānota no plkst. 10.30 līdz 16.50 Brocēnu vidusskolā (darbnīcas), Brocēnu pirmsskolas izglītības iestādē “Mūsmājas” (pirmsskolas darbnīca) un Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā (konferences kopējā daļa). Reģistrācija konferencei un sīkāka informācija par konferences darba kārtība pieejama mājas lapā – https://brocenukonference.wixsite.com/2018. Dalība konferencē ir bez maksas.

Konference “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums” ir pirmā konference no 4 konferenču cikla par izglītības kvalitātes jautājumiem, ko rīko Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE” un Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Nākamās konferences gaidāmas decembrī – Izglītības kvalitāte un metodiskais darbs, martā – Izglītības kvalitāte, karjeras izglītība un uzņēmējspēja, aprīlī – Izglītības kvalitāte un personiskā līderība.

Atkārtoti aicinām pieteikties uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas ekspertu vietām

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) paplašina ekspertu loku, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas procesu.

Kvalitātes dienests atkārtoti aicina pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus pieteikties uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas ekspertu vietām.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības zinātnē, vai vadībzinātnē;
 • darba pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā ne mazāk kā pieci gadi;
 • izpratne par izglītības sistēmu, izglītības iestādes darbību un izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību;
 • izpratne par izglītības kvalitātes vērtēšanu;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas.

Pretendentiem/ēm jāiesniedz:

 

Atbalsta materiāls: ,,Metodiskie ieteikumi profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanai”.

Pieteikuma dokumentus var iesūtīt pa pastu, elektroniski: ikvd@ikvd.gov.lv (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) vai iesniegt personīgi kvalitātes dienestā (adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050).

Pēdējā dokumentu iesniegšanas diena ir 21. septembris.

 

Izvēlētajiem ekspertiem tiks piedāvāti trīs dienu maksas kursi par pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas procesu, tā plānošanu un norisi. Ekspertiem būs iespēja piedalīties pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas procesā kādā no Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kvalitātes novērtēšanas departamenta vecāko eksperti kvalitātes novērtēšanas jautājumos Ilonu Eiduku (tālr.67358076, mob.28677572, e-pasts: ilona.eiduka@ikvd.gov.lv.) vai Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārvaldes vecāko referenti Sarmīti Koļču  (tālr.67358076, mob.28677572, e-pasts: sarmite.kolca@ikvd.gov.lv)

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, kvalitātes dienests informē, ka:

– jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šo ekspertu pieteikšanās atlases norisi,

– iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir kvalitātes dienests.

Jaunā mācību gada sākuma izglītības konference

Pirmdien, 2018.gada 20.augustā notika jaunā mācību gada aktualitātēm veltīta izglītības konference, kuru organizēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā citām izglītības jomas valsts pārvaldes iestādēm. Uz konferenci bija aicināti vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktori, kā arī pašvaldību izglītības speciālisti.

Plašāka informācija par konferenci atrodama Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē.

Ar prezentāciju “Adminitratīvā sloga mazināšana izglītības iestāžu darbībā” par jaunā mācību gada aktualitātēm konferences dalībniekus informēja arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča.

Publiskots Psihologu reģistrs

Kopš 2018. gada 28. jūnija regulāri norisinās Psihologu sertifikācijas padomes sēdes, kurās tiek izskatīti iesniegumi psihologu reģistrācijai Psihologu reģistrā.

Šobrīd informācija par reģistrētiem psihologiem ir publiski pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnes sadaļā “Psihologiem”.

Informācija Psihologu reģistrā tiek aktualizēta pēc katras Psihologu sertifikācijas padomes sēdes.

Psihologu Reģistrs

 

 

 

Publicēts kvalitātes dienesta 2017. gada publiskais pārskats

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis un publicē pārskatu par 2017. gada darbu. 2017. gadā kvalitātes dienesta darbā bija trīs galvenās prioritātes: izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas uzsākšana, izglītības iestāžu uzraudzība saistībā ar jauno Izglītības likuma normu un audzināšanas vadlīniju ieviešanu, ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS īstenošana, sākot sniegt individuālu atbalstu bērniem ar risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības un pamest skolu.

Tāpat kvalitātes dienests kā katru gadu ir pildījis nolikumā noteiktās funkcijas – reģistrēt izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus, izsniegt sertifikātus privātprakses pedagogiem, veikt izpēti par izglītības iestādēs nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem un ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem, licencēt un akreditēt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas, akreditēt izglītības iestādes, izsniegt atļaujas strādāt par pedagogu iepriekš sodītām personām, uzraudzīt izglītības procesa tiesiskumu u.c.

Kvalitātes dienesta 2017. gada publiskais pārskats

Izstrādāti grozījumi akreditācijas noteikumos

Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību””, kā arī šo noteikumu projekta pielikumus un anotāciju.

Ministru kabineta noteikumu projekts “ izstrādāts ar mērķi precizēt un uzlabot akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas norises kārtību.

Ministru kabineta noteikumu projekts 

Ministru kabineta noteikumu projekta 1.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 2.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Izstrādāti grozījumi kvalitātes dienesta maksas pakalpojumu centrādī

Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”, kā arī šo noteikumu projekta anotāciju.

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi iekļaut Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenā darba devēja obligāto iemaksu likmi, precizēt iepriekš sodīto personu izvērtēšanas maksas pakalpojumu, ievērojot Satversmes tiesas 2017. gada 24. novembra spriedumu lietā Nr. 2017-07-01, un paredzēt jaunu dienesta sniegto maksas pakalpojumu – pieteikuma (iesnieguma) un tam pievienoto dokumentu projekta sākotnējā caurlūkošana (pirmspārbaude).

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis””

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”” pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1. pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 2. pielikums

Notiks apaļā galda diskusija „Labās prakses piemēri darba vidē balstītu mācību kvalitātes nodrošināšanai”

Ceturtdien, 17. maijā Jūrmalā, viesnīcā “Baltic Beach Hotel & SPA” notiks Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkotā apaļā galda diskusija „Labās prakses piemēri darba vidē balstītu mācību kvalitātes nodrošināšanai”. Diskusijā par savu pieredzi darba vidē balstītu mācību īstenošanā un vērtēšanā stāstīs profesionālās izglītības eksperti no Austrijas un darba vidē balstītu mācību īstenotāji no Latvijas. Diskusija tiek rīkota programmas Erasmus+ projekta* ietvaros.

ARQA-VET (Austrijas) vadītājs Francs Gramlingers (Franz Gramlinger) un Austrijas Tirdzniecības un rūpniecības mācību pētījumu institūta vecākais eksperts Markus Milners (Markus Müllner) iepazīstinās ar Austrijas sākotnējās profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības sistēmu, kā arī darba vidē balstītu mācību īstenošanu, mācību kvalitātes novērtēšanu un profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbību Austrijā.

Par darba vidē balstītu mācību īstenošanu Latvijā runās profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” direktors Agris Ruperts, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NEMO” īpašniece Inga Zemdega-Grāpe un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jelgavas Tipogrāfija” valdes loceklis Juris Sīlis.

Pasākumu atklās Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, savukārt pēcpusdienā paredzētas diskusijas grupās, izstrādājot priekšlikumus par to, kā veidot darba vidē balstītu mācību kvalitātes novērtēšanu Latvijā.

 

* Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuāls jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) Erasmus+ programmas Action Grant 2016 – Support to the European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points projekts Nr.586500-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA3-EQAVET-NRP EQAVET prasmju kvalitātei (QSkills).

Diskusijas darba kārtība.

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir pilnveidojis izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir pilnveidojis izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība”, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas un biedrības „Vecāki par izglītību” priekšlikumus, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 32.§ 4.punktā noteikto, proti, ministrijām izvērtēt to kompetencē esošos normatīvos aktus, kas nosaka konkrētam saimnieciskās darbības veidam saņemt atļauju, licenci vai cita veida dokumentu, reģistrēties attiecīgajā reģistrā vai informācijas sistēmā, un nepieciešamības gadījumā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, paredzot, ka:

1. atbildīgā iestāde izdot atļauju, licenci vai cita veida dokumentu saimnieciskās darbības veidam vai reģistrē attiecīgajā reģistrā vai informācijas sistēmā, ja telpu grupas vai ēkas lietošanas veids, kurā paredzēts veikt saimniecisko darbību, atbilst plānotajai darbībai un tāds ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

2. atbildīgā iestāde ziņo attiecīgajai pašvaldības būvvaldei par saimnieciskās darbības veidam anulēto vai apturēto atļauju, licenci vai cita veida dokumentu izslēgšanu no attiecīgā reģistra vai informācijas sistēmas.

Ministru kabineta noteikumu projekta „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība”sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība


IESNIEGUMS Par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā

 

IESNIEGUMS Par institūcijasreģistrāciju Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrā


Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība


Izglītības likumā noteiktas institūcijas reģistrācijas apliecība