Sagatavoti grozījumi noteikumos par Valsts izglītības informācijas sistēmu

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība””. Noteikumu projekts izstrādāts, lai Valsts izglītības informācijas sistēmā (www.viis.lv) varētu nodrošināt licencēšanas, akreditācijas un citas procedūras atbilstoši 2018.gada vasarā un rudenī pieņemtajiem grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā.

Paredzēts, ka vairākas no grozītajām procedūrām mazinās izglītības iestāžu administratīvo slogu, kā arī uzlabos izglītības jomas datu apmaiņu un analīzes iespējas.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība””

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”” anotācija

Izstrādāta jauna iepriekš sodīto personu izvērtēšanas kārtība

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, nekaitēs izglītojamo interesēm”. Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Satversmes tiesas 2017. gada 24. novembra spriedumu un tam atbilstošajiem grozījumiem Izglītības likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 18. oktobrī.

Paredzēts, ka līdzšinējā iepriekš sodīto personu izvērtēšanas kārtība attieksies arī uz personām, kas sodītas par smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem. Tāpat noteikumu projektā precizēti un papildināti izvērtēšanas procesam nozīmīgie kritēriji un mazināts administratīvo slogs, novēršot darbību un informācijas dublēšanos.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, nekaitēs izglītojamo interesēm

Ministru kabineta noteikumu projekta „Kārtība, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, nekaitēs izglītojamo interesēm” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Grozījumi Izglītības likumā vienkāršos izglītības iestāžu darbību

Ceturtdien, 18. oktobrī, stājas spēkā grozījumi Izglītības likumā, kuros cita starpā paredzēts vienkāršot izglītības iestāžu darbību un sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (kvalitātes dienests) izglītības iestāžu reģistrācijas, licencēšanas un akreditācijas jautājumos.

Ievērojot grozījumos noteikto, turpmāk vairs netiks gatavotas un izsniegtas izglītības iestāžu reģistrācijas apliecības, izglītības programmas licences, kā arī izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas lapas. Turklāt, lai licencētu izglītības programmu, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmas paraugam, izglītības iestādei tikai jāievada informācija Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Izglītības programma tiks uzskatīta par licencētu, ja kvalitātes dienests neinformēs izglītības iestādi par licencēšanas atteikumu. Izglītības iestāžu reģistrācijas un akreditācijas, izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas fakts būs atspoguļots VIIS, piešķirot tam publisku ticamību un attiecīgi ievērojami samazinot dokumentu sagatavošanu.

Izglītības iestāžu galvenais uzdevums ir kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana, tādēļ ir būtiski, lai izglītības iestādes vadība un pedagogi lielāko sava darba daļu var veltīt izglītības kvalitātes pilnveidei, un tiem jāiegulda pēc iespējas mazāk laika dokumentu gatavošanā un arhivēšanā, turklāt svarīgi ir plašāk izmantot mūsdienu tehnoloģiju iespējas.

Kvalitātes dienests jau iepriekš mazināja administratīvo slogu, iniciējot grozījumus Vispārējās izglītības likumā un Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumos Nr. 831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”. Iesāktais darbs turpināts Izglītības likuma grozījumos, kas stājas spēkā 18. oktobrī.

Jau informējām, ka, sākot akreditācijas procesu, izglītības iestādei kvalitātes dienestā vairs nav jāiesniedz pašnovērtējuma ziņojums papīra formā. Tā pieejamību jānodrošina izglītības iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē. Tāpat informējām, ka, nolemjot akreditēt izglītības iestādi vai izglītības programmu uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem – akreditācijas lēmumi un akreditācijas lapas vairs netiks izsniegtas.

Pamatojoties uz Izglītības likuma grozījumiem, kvalitātes dienests sagatavojis arī grozījumus izglītības iestāžu reģistrācijas kārtībā, kā arī jaunu licencēšanas kārtību.

Sagatavoti grozījumi izglītības iestāžu un aukļu reģistrācijas noteikumos

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis grozījumus Ministru kabineta 14.07.2015. noteikumos Nr. 397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” un Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumos Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”.

Noteikumu projektu mērķis ir mazināt administratīvo slogu un novērst darbību un informācijas dublēšanos, atsakoties no izglītības iestādes un Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas apliecības, kā arī bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas apliecības kā atsevišķa dokumenta. Tāpat paredzēts, ka pēc noteikumu  grozījumu apstiprināšana netiks gatavoti pozitīvi lēmumi par grozījumu izdarīšanu Izglītības iestāžu reģistrā, Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā un Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā.

Tādējādi Izglītības kvalitātes valsts dienests turpina pakalpojumu saņēmēju, t.sk. izglītības iestāžu administratīvā sloga mazināšanu. Grozījumi saskaņoti arī ar 20.09.2018. pieņemtajiem grozījumiem Izglītības likumā, kas stājas spēkā 18.10.2018. un paredz atteikties no izglītības iestāžu reģistrācijas apliecību un izglītības programmu licenču sagatavošanas un izsniegšanas.

Pamatā noteikumos ir saglabāta līdzšinējā izglītības iestāžu, institūciju un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (aukļu) reģistrācijas prakse. Vienlaikus tiek precizētas prasības, kādām jāatbilst auklei, kas nodarbojas ar bērnu uzraudzību.

Ministru kabineta 14.07.2015. noteikumu Nr. 397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” grozījumu projekts

Ministru kabineta 14.07.2015. noteikumu Nr. 397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” grozījumu projekta anotācija

Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumu Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” grozījumu projekts

Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumu Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” grozījumu projekta anotācija

Skolēnu dalībai pasākumos jāatbilst audzināšanas vadlīnijām

Ņemot vērā izglītības iestādēm aktuālo jautājumu par organizētu skolēnu dalību ārpusskolas pasākumos, Izglītības kvalitātes valsts dienests uzsver, ka tai ir jānorit atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Patstāvīgi organizējot vai piedaloties kādā no organizētiem pasākumiem, vai atbalstot kāda pasākuma norisi, skolai jānodrošina tā atbilstība Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumiem Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” (audzināšanas vadlīnijas). Audzināšanas vadlīnijās ietvertie kritēriji nosaka, ka ne vien pasākumam kopumā, bet arī tajā sniedzamajai informācijai vai materiāliem ir jāatbilst bērnu uztverei, pieredzei un interesēm attiecīgajā vecumposmā, jābūt zinātniski pamatotiem.

Tādējādi izglītības iestādei pirms dalības pasākumā vai arī pirms skolēnu atbalstīšanas dalībai pasākumā ir kritiski jāizvērtē gan tā norises laiks un vieta, gan tajā iegūstamā informācija un materiāli, gan to izmantošanas iespējamība izglītības procesā.

Tā kā par skolas darbību kopumā atbild direktors, viņa pienākums ir ne vien izvērtēt, bet arī nodrošināt pasākuma un tajā ietvertās informācijas atbilstību audzināšanas vadlīnijās, kā arī valsts izglītības standartos noteiktajām prasībām.

Sniedzot atbalstu izglītības iestādes vadītājiem, Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis un tīmekļa vietnē publicējis rīcības shēmu, kuru var izmantot, izvērtējot, vai izglītības iestādē organizētais pasākums vai pasākums, kurā izglītības iestāde saņēmusi uzaicinājumu piedalīties, atbildīs normatīvajos aktos, tajā skaitā audzināšanas vadlīnijās noteiktajam (https://ej.uz/d7w6 ).

Informāciju sagatavoja:
Izglītības kvalitātes valsts dienesta
Uzraudzības departaments

Ceļā uz jauno izglītības saturu pilnveido skolu akreditācijas procesu

Lai jaunā izglītības satura izstrādes un ieviešanas gaitā attīstītu jēgpilnu izglītības kvalitātes novērtēšanas procesu, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (kvalitātes dienests) izstrādājusi grozījumus kārtībā, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību.

Grozījumos precizēta un uzlabota akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība, tostarp paredzot īstenot arī privāto izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu.

Lai samazinātu administratīvo slogu, turpmāk, sākot akreditācijas procesu, izglītības iestādei kvalitātes dienestā vairs nebūs jāiesniedz pašnovērtējuma ziņojums papīra formā. Tā pieejamību visām ieinteresētajām pusēm izglītības iestādei jānodrošina savā vai dibinātāja tīmekļvietnē. Tāpat vairs netiks izsniegtas akreditācijas lapas ne papīra, ne elektroniskā formātā, informāciju par izglītības iestādes un izglītības programmas akreditāciju ievadot Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Tādējādi visa būtiskā informācija par izglītības iestādi būs ievadīta elektroniskajā sistēmā VIIS, mazinot papīra un elektronisko dokumentu veidošanas un glabāšanas nepieciešamību. Tāpat grozījumos paredzēts, ka, nolemjot akreditēt izglītības iestādi vai izglītības programmu uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem, lēmumi netiks izsniegti. Lēmumus izglītības iestāde turpmāk saņems atteikuma vai divu gadu akreditācijas gadījumā.

Grozījumos arī paredzēts stiprināt sadarbību ar sociālajiem partneriem, novērotāja statusā aicinot akreditācijā piedalīties Latvijas Izglītības darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pārstāvi, kurš būs tiesīgs sniegt ekspertu komisijas vadītājam priekšlikumus par izglītības iestādē novēroto.

Ņemot vērā, ka Latvijā šobrīd notiek skolu tīkla sakārtošana un skolu telpu renovācija, grozījumos noteikta iespēja pagarināt akreditācijas termiņu līdz diviem gadiem izglītības iestādes reorganizācijas, likvidācijas, izglītības iestādes būvniecības vai telpu renovācijas laikā.

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”” otrdien, 2018. gada 18. septembrī, apstiprināts valdībā, ar to var iepazīties MK mājaslapā.

Notiks konference “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums”

Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE”, Brocēnu novada pašvaldība un Izglītības kvalitātes valsts dienests 2018.gada 20.septembrī Brocēnos rīko konferenci “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums”.

Konferences galvenais uzdevums ir aktualizēt diskusiju starp pašvaldībām, izglītības iestādēm un izglītības nozares profesionāļiem par kvalitatīvas izglītības un pilsoniskuma aspektiem izglītības pārmaiņu procesā. Veicinot diskusiju kvalitāti, konferences dalībniekiem būs iespēja sīkāk iepazīties ar Brocēnu novada pieeju pilsoniskuma jautājumu risināšanā, rīta cēlienā apmeklējot dažādas novada pašvaldības un pedagogu vadītas darbnīcas un piedaloties Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” piedāvātajās darbnīcās par izglītības kvalitātes un pilsoniskuma jautājumiem.

Konferencē aicināti piedalīties Latvijas pašvaldību vadītāji un darbinieki, izglītības pārvalžu darbinieki, izglītības iestāžu vadītāji, skolotāji, pilsoniskās izglītības tālākizglītotāji, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un metodiķi.

Saturiski konferencē tiks aplūkoti šādi jautājumi:

 • Kā saprotam, kas ir kvalitatīva izglītība Latvijā?
 • Kāda vieta kvalitatīvas izglītības piedāvājumā ir pilsoniskajai audzināšanai?
 • Ko nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas jautājumos dara valsts institūcijas?
 • Kā pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības procesu attīsta pašvaldības, izglītības iestādes un pedagogi?
 • Kāda veida pedagoģiskās pieejas un izglītības iestādes stratēģiskā plānošana izglītības iestādē veicina kvalitatīvu izglītības ieguvi un pilsoniskumu?
 • Kā tas viss atklājas Brocēnu novada pašvaldībā un tās izglītības iestādēs?

Konferences norise plānota no plkst. 10.30 līdz 16.50 Brocēnu vidusskolā (darbnīcas), Brocēnu pirmsskolas izglītības iestādē “Mūsmājas” (pirmsskolas darbnīca) un Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā (konferences kopējā daļa). Reģistrācija konferencei un sīkāka informācija par konferences darba kārtība pieejama mājas lapā – https://brocenukonference.wixsite.com/2018. Dalība konferencē ir bez maksas.

Konference “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums” ir pirmā konference no 4 konferenču cikla par izglītības kvalitātes jautājumiem, ko rīko Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE” un Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Nākamās konferences gaidāmas decembrī – Izglītības kvalitāte un metodiskais darbs, martā – Izglītības kvalitāte, karjeras izglītība un uzņēmējspēja, aprīlī – Izglītības kvalitāte un personiskā līderība.

Atkārtoti aicinām pieteikties uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas ekspertu vietām

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) paplašina ekspertu loku, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas procesu.

Kvalitātes dienests atkārtoti aicina pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus pieteikties uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas ekspertu vietām.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības zinātnē, vai vadībzinātnē;
 • darba pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā ne mazāk kā pieci gadi;
 • izpratne par izglītības sistēmu, izglītības iestādes darbību un izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību;
 • izpratne par izglītības kvalitātes vērtēšanu;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas.

Pretendentiem/ēm jāiesniedz:

 

Atbalsta materiāls: ,,Metodiskie ieteikumi profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašvērtēšanai”.

Pieteikuma dokumentus var iesūtīt pa pastu, elektroniski: ikvd@ikvd.gov.lv (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) vai iesniegt personīgi kvalitātes dienestā (adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050).

Pēdējā dokumentu iesniegšanas diena ir 21. septembris.

 

Izvēlētajiem ekspertiem tiks piedāvāti trīs dienu maksas kursi par pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas procesu, tā plānošanu un norisi. Ekspertiem būs iespēja piedalīties pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas procesā kādā no Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kvalitātes novērtēšanas departamenta vecāko eksperti kvalitātes novērtēšanas jautājumos Ilonu Eiduku (tālr.67358076, mob.28677572, e-pasts: ilona.eiduka@ikvd.gov.lv.) vai Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārvaldes vecāko referenti Sarmīti Koļču  (tālr.67358076, mob.28677572, e-pasts: sarmite.kolca@ikvd.gov.lv)

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, kvalitātes dienests informē, ka:

– jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šo ekspertu pieteikšanās atlases norisi,

– iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir kvalitātes dienests.

Jaunā mācību gada sākuma izglītības konference

Pirmdien, 2018.gada 20.augustā notika jaunā mācību gada aktualitātēm veltīta izglītības konference, kuru organizēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā citām izglītības jomas valsts pārvaldes iestādēm. Uz konferenci bija aicināti vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktori, kā arī pašvaldību izglītības speciālisti.

Plašāka informācija par konferenci atrodama Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē.

Ar prezentāciju “Adminitratīvā sloga mazināšana izglītības iestāžu darbībā” par jaunā mācību gada aktualitātēm konferences dalībniekus informēja arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča.

Publiskots Psihologu reģistrs

Kopš 2018. gada 28. jūnija regulāri norisinās Psihologu sertifikācijas padomes sēdes, kurās tiek izskatīti iesniegumi psihologu reģistrācijai Psihologu reģistrā.

Šobrīd informācija par reģistrētiem psihologiem ir publiski pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnes sadaļā “Psihologiem”.

Informācija Psihologu reģistrā tiek aktualizēta pēc katras Psihologu sertifikācijas padomes sēdes.

Psihologu Reģistrs