Publiskots Psihologu reģistrs

Kopš 2018. gada 28. jūnija regulāri norisinās Psihologu sertifikācijas padomes sēdes, kurās tiek izskatīti iesniegumi psihologu reģistrācijai Psihologu reģistrā.

Šobrīd informācija par reģistrētiem psihologiem ir publiski pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnes sadaļā “Psihologiem”.

Informācija Psihologu reģistrā tiek aktualizēta pēc katras Psihologu sertifikācijas padomes sēdes.

Psihologu Reģistrs

 

 

 

Publicēts kvalitātes dienesta 2017. gada publiskais pārskats

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis un publicē pārskatu par 2017. gada darbu. 2017. gadā kvalitātes dienesta darbā bija trīs galvenās prioritātes: izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas uzsākšana, izglītības iestāžu uzraudzība saistībā ar jauno Izglītības likuma normu un audzināšanas vadlīniju ieviešanu, ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS īstenošana, sākot sniegt individuālu atbalstu bērniem ar risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības un pamest skolu.

Tāpat kvalitātes dienests kā katru gadu ir pildījis nolikumā noteiktās funkcijas – reģistrēt izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus, izsniegt sertifikātus privātprakses pedagogiem, veikt izpēti par izglītības iestādēs nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem un ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem, licencēt un akreditēt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas, akreditēt izglītības iestādes, izsniegt atļaujas strādāt par pedagogu iepriekš sodītām personām, uzraudzīt izglītības procesa tiesiskumu u.c.

Kvalitātes dienesta 2017. gada publiskais pārskats

Izstrādāti grozījumi akreditācijas noteikumos

Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību””, kā arī šo noteikumu projekta pielikumus un anotāciju.

Ministru kabineta noteikumu projekts “ izstrādāts ar mērķi precizēt un uzlabot akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas norises kārtību.

Ministru kabineta noteikumu projekts 

Ministru kabineta noteikumu projekta 1.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 2.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Izstrādāti grozījumi kvalitātes dienesta maksas pakalpojumu centrādī

Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”, kā arī šo noteikumu projekta anotāciju.

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi iekļaut Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenā darba devēja obligāto iemaksu likmi, precizēt iepriekš sodīto personu izvērtēšanas maksas pakalpojumu, ievērojot Satversmes tiesas 2017. gada 24. novembra spriedumu lietā Nr. 2017-07-01, un paredzēt jaunu dienesta sniegto maksas pakalpojumu – pieteikuma (iesnieguma) un tam pievienoto dokumentu projekta sākotnējā caurlūkošana (pirmspārbaude).

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis””

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”” pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1. pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 2. pielikums

Notiks apaļā galda diskusija „Labās prakses piemēri darba vidē balstītu mācību kvalitātes nodrošināšanai”

Ceturtdien, 17. maijā Jūrmalā, viesnīcā “Baltic Beach Hotel & SPA” notiks Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkotā apaļā galda diskusija „Labās prakses piemēri darba vidē balstītu mācību kvalitātes nodrošināšanai”. Diskusijā par savu pieredzi darba vidē balstītu mācību īstenošanā un vērtēšanā stāstīs profesionālās izglītības eksperti no Austrijas un darba vidē balstītu mācību īstenotāji no Latvijas. Diskusija tiek rīkota programmas Erasmus+ projekta* ietvaros.

ARQA-VET (Austrijas) vadītājs Francs Gramlingers (Franz Gramlinger) un Austrijas Tirdzniecības un rūpniecības mācību pētījumu institūta vecākais eksperts Markus Milners (Markus Müllner) iepazīstinās ar Austrijas sākotnējās profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības sistēmu, kā arī darba vidē balstītu mācību īstenošanu, mācību kvalitātes novērtēšanu un profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbību Austrijā.

Par darba vidē balstītu mācību īstenošanu Latvijā runās profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” direktors Agris Ruperts, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NEMO” īpašniece Inga Zemdega-Grāpe un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jelgavas Tipogrāfija” valdes loceklis Juris Sīlis.

Pasākumu atklās Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, savukārt pēcpusdienā paredzētas diskusijas grupās, izstrādājot priekšlikumus par to, kā veidot darba vidē balstītu mācību kvalitātes novērtēšanu Latvijā.

 

* Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuāls jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) Erasmus+ programmas Action Grant 2016 – Support to the European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points projekts Nr.586500-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA3-EQAVET-NRP EQAVET prasmju kvalitātei (QSkills).

Diskusijas darba kārtība.

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir pilnveidojis izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir pilnveidojis izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība”, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas un biedrības „Vecāki par izglītību” priekšlikumus, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokola Nr.46 32.§ 4.punktā noteikto, proti, ministrijām izvērtēt to kompetencē esošos normatīvos aktus, kas nosaka konkrētam saimnieciskās darbības veidam saņemt atļauju, licenci vai cita veida dokumentu, reģistrēties attiecīgajā reģistrā vai informācijas sistēmā, un nepieciešamības gadījumā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, paredzot, ka:

1. atbildīgā iestāde izdot atļauju, licenci vai cita veida dokumentu saimnieciskās darbības veidam vai reģistrē attiecīgajā reģistrā vai informācijas sistēmā, ja telpu grupas vai ēkas lietošanas veids, kurā paredzēts veikt saimniecisko darbību, atbilst plānotajai darbībai un tāds ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

2. atbildīgā iestāde ziņo attiecīgajai pašvaldības būvvaldei par saimnieciskās darbības veidam anulēto vai apturēto atļauju, licenci vai cita veida dokumentu izslēgšanu no attiecīgā reģistra vai informācijas sistēmas.

Ministru kabineta noteikumu projekta „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība”sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība


IESNIEGUMS Par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā

 

IESNIEGUMS Par institūcijasreģistrāciju Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrā


Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība


Izglītības likumā noteiktas institūcijas reģistrācijas apliecība