Izglītības kvalitātes valsts dienesta misija

Izglītības reformas plāno Izglītības un zinātnes ministrija, bet noteicošie izglītības reformu īstenotāji un ieviesēji ir skolas. Sniedzot skolām lielāku brīvību un autonomiju, būtu jāņem vērā, ka tas pieprasa arī lielāku atbildību. Līdz ar to rodas jautājums, vai ir radīti visi nepieciešamie priekšnoteikumi, lai skolas būtu gatavas uzņemties šo atbildību?

Pārmaiņu īstenošanas laikā ir ļoti svarīgi neatstāt procesus pašplūsmā, neatstāt skolas vienas, bet sniegt tām visu nepieciešamo atbalstu un palīdzību reformu ieviešanā. Izglītības kvalitātes valsts dienests, mainot akcentus savā darbībā no kontroles uz atbalstu, kā arī īstenojot jaunus darbības virzienus, var nodrošināt izglītības kvalitātes uzlabošanos skolās.

Kvalitātes dienesta darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā.

Mērķa sasniegšanai mums ir būtiska visu izglītībā iesaistīto pušu vienota izpratne par to, kāda ir mūsdienīga, laba skola, ko mēs sagaidām no tās, ko uzskatām par kvalitatīvu izglītību, kas par to liecina un kā mēs to noteiksim. Visu izglītības procesā iesaistīto pušu tiesību ievērošana, vienlīdzīga attieksme, cieņpilna un koleģiāla sadarbība, godīgums un atbildīgums, kas raksturo tiesisku izglītību un ir kvalitatīvas izglītības priekšnoteikums.

Lai veicinātu kvalitatīvas un tiesiskas izglītības attīstību, veiksim izglītības kvalitātes monitoringu – sekosim līdzi kvalitātes rādītājiem valstī, regulāri iegūstot un apkopojot informāciju no skolām un pašvaldībām, to analizējot, izdarot secinājumus un izstrādājot priekšlikumus turpmākai rīcībai. Ticam, ka tikai atbalstot un sadarbojoties, ir iespējams visiem kopā – skolām, vecākiem, pašvaldībām, Kvalitātes dienestam, ministrijai – strādāt vienoti mērķa sasniegšanai.