IKVD iepirkumi

Informatīvais paziņojums par iepirkuma

„EACEA ietvara Datu tiešsaistes pārvaldības sistēmas darbības nodrošināšana un atbalsts”

(iepirkuma identifikācijas Nr.IKVD 2018/2) izsludināšanu

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma iepirkums tiek veikts,

piemērojot 8. panta pirmās daļas 1. punkta noteikumus.

Paziņojums ievietots: 01.03.2018.

Pasūtītājs:
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr. 90001259032
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050

Kontaktpersona:

Vecākā eksperte kvalitātes novērtēšanas jomā Agija Reča, agija.reca@ikvd.gov.lv

Tālrunis: +371 67358076.

Iepirkuma priekšmets:

EACEA ietvara Datu tiešsaistes pārvaldības sistēmas darbības nodrošināšana un atbalsts

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: Piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 21. martam plkst. 10:00

Izglītības kvalitātes valsts dienestā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050 tālruņa numurs (+371) 67222504,

iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums  

Tehniskā specifikācija

Jautājumi un atbildes

  1. Jautājums: “Rakstu Jums sakarā ar 2.pielikumu no  „EACEA ietvara Datu tiešsaistes pārvaldības sistēmas darbības nodrošināšana un atbalsts” iepirkuma. Virs otrās tabulas ir minēts, ka “Pretendents, kas dibināts vēlāk (nav pilns 3 (triju) gadu periods), norāda visu savu finanšu apgrozījumu kopā no pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laika līdz 2017. gada 31. janvārim”.  Vai datums šajā punktā ir norādīts pareizi, proti, 31.01.2017. vai arī būtu jābūt 31.12.2017 tāpat kā norādīts virs pirmās tabulas tajā pašā pielikumā?”

Atbilde: Nolikumā ir labota pārrakstīšanās kļūda 2. pielikuma tekstā virs otrās tabulas, un nolikums ievietots tīmekļa vietnē.

Iepirkuma komisijas 21.03.2018. lēmums

Informatīvais paziņojums par iepirkuma “Degvielas piegāde izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas Nr.IKVD 2017/12) izsludināšanu.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Paziņojums ievietots: 07.11.2017.

Pasūtītājs:
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr. 90001259032
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050

Kontaktpersonas:

Uzraudzības departamenta direktors Juris Zīvarts, juris.zivarts@ikvd.gov.lv;

Vispārējās daļas vadītāja – galvenā grāmatvede Ieva Sniedziņa, ieva.sniedzina@ikvd.gov.lv

Tālrunis: 67222504

Iepirkuma priekšmets:

Degvielas piegāde izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzībām

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: Piedāvājumi iesniedzami līdz 2017. gada 21.novembrim plkst. 10.00

Izglītības kvalitātes valsts dienestā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050 tālruņa numurs (+371) 67222504,

iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums  

Jautājumi un atbildes

  1. Jautājums: “Rakstu, sakarā ar iepirkumu. Diemžēl nevarēju atrast iepirkuma nolikuma saiti.”

Atbilde: Iepirkuma nolikums pieejams Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā https://ikvd.gov.lv/iepirkumi/ikvd-iepirkumi/

  1. Jautājums: “Nolikuma 1.Pielikumā “Tehniskā specifikācija” Pasūtītājs 2.2.1.punktā definējis, ka pretendentiem jānodrošina vismaz 3 diennakts DUS katrā Latvijas reģionā, izņemot 2.2.3.punktā definētās pilsētās norādītos DUS. Gatavojot tehnisko piedāvājumu, secinām, ka nevaram nodrošināt Pasūtītājam 3 DUS Latgalē, ja tiek izņemtas tās DUS, kuras norādītas 2.2.3.punktā minētajās pilsētās – Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Lūdzam Pasūtītāju veikt labojumus nolikuma 1.Pielikuma 2.2.1.punktā, svītrojot tekstu “neieskaitot DUS 2.2.3.punktā minētajās pilsētās”. Tādējādi Pasūtītājs saņems plašāku pretendentu piedāvājumu klāstu.”

Atbilde: Nolikumā ir labota pārrakstīšanās kļūda 2.2.1.punktā un nolikums ievietots mājas lapā.

Lēmums iepirkumā „Degvielas piegāde Izglītības kvalitātes valsts dienesta

vajadzībām”

Informatīvais paziņojums par Izglītības kvalitātes valsts dienesta iepirkuma „Mazlietotas automašīnas noma Izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.IKVD 2015/1) izsludināšanu.

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktors Juris Zīvarts, tālrunis 67387865, e-pasts:juris.zivarts@ikvd.gov.lv

Piedāvājumi var tikt iesniegti norādītajā adresē līdz 2015.gada 23.oktobrim, plkst.9:00

Nolikumu skatīt šeit…

 

LĒMUMS „Mazlietotas automašīnas noma Izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzībām”  (iepirkuma identifikācijas Nr. IKVD 2015/1