Iesniedzamie dokumenti

Persona iesniedz kvalitātes dienestā iesniegumu (paraugs) atļaujas saņemšanai, kuram pievieno:

  1. dzīvesgaitas aprakstu (CV);
  2. nolēmumu kriminālprocesā, ar kuru persona atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā;
  3. citus dokumentus, kuriem pēc personas ieskatiem ir nozīme jautājuma izskatīšanā un kuri apliecina iesniegumā norādītās informācijas pamatotību (tajā skaitā raksturojumus no iepriekšējām darba vietām, ieteikuma vēstules, atzinības rakstu kopijas u.c.);
  4. dokumentu, kas apliecina samaksu par iesnieguma izvērtēšanu (iesnieguma izvērtēšana ir maksas pakalpojums).

Samaksa par iesnieguma izvērtēšanu (EUR 69.60) jāpārskaita uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta (Reģ.Nr.90001259032) kontu

Valsts kase

TRELLV22

LV39TREL215017302000B

(maksājuma mērķis – 21499 kods. Vārds, Uzvārds, personas kods. Iesnieguma izvērtēšana).

Iesniegumu un pievienotos dokumentus kvalitātes dienestā iesniedz klātienē, nosūtot pa pastu vai elektroniski. Elektroniski iesniegti dokumenti tiek pieņemti izvērtēšanai, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs.

Konsultācijas var saņemt pie Iepriekš sodīto personu izvērtēšanas komisijas sekretāres Janas Veinbergas

Izglītības kvalitātes valsts dienestā,

tālruņi: 67358077 vai 28383507,

e-pasta adrese: jana.veinberga@ikvd.gov.lv