Izvērtēšanas procedūra

Iesnieguma izvērtēšana

  1. Komisija iepazīstas ar iesniegumu un pievienotajiem dokumentiem un personu uzaicina uz komisijas sēdi.
  2. Komisija sēdes laikā uzklausa personu un uzdod jautājumus.
  3. Komisija pieņem lēmumu slēgtā sēdē ar balsu vairākumu.
  4. Ievērojot balsošanas rezultātā pieņemto lēmumu, tiek sagatavots komisijas atzinums:

4.1.  par tiesībām strādāt ar izglītojamajiem;

4.2.  par ierobežojumiem strādāt par pedagogu atsevišķās izglītības mērķgrupās;

4.3.  par atteikumu strādāt ar izglītojamiem.

5.     Kvalitātes dienests, pamatojoties uz komisijas atzinumu, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

5.1.  par atļaujas izsniegšanu, ja tiek konstatēts, ka pedagoga rīcība neradīs kaitējumu izglītojamo interesēm;

5.2.  par atļaujas izsniegšanu ar ierobežojumiem strādāt par pedagogu atsevišķās izglītības mērķgrupās, ja tiek konstatēts, ka pedagoga rīcība iespējams var kaitēt atsevišķām izglītības mērķgrupām;

5.3.  par atteikumu izsniegt atļauju, ja tiek konstatēts, ka pedagoga rīcība kaitē izglītojamo interesēm.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikts, ka izglītības iestādēs, kurās uzturas bērni, bērnu pasākumos un tādos pasākumos, kuros piedalās bērni, nedrīkst strādāt personas:

1. kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2. kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

3. kurām tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus.