Kvalitātes dienests atgādina: organizējot svinīgus pasākumus, jāievēro audzināšanas vadlīnijas

Lai veicinātu vienotu izpratni par svētku, atceres un atzīmējamām dienām un sniegtu atbalstu izglītības iestādēm, Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka ikviena skola un tās pedagogi ne tikai īsteno mācību darbu, bet arī audzina Latvijas sabiedrības locekļus. Tādēļ ir būtiski ievērot Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumos Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” noteikto regulējumu attiecībā uz svinīgu pasākumu organizēšanu vai iesaistīšanos valsts organizētās aktivitātēs.

Kvalitātes dienests norāda, ka izglītības iestāde nav tiesīga:

−    organizēt pasākumus vai atbalstīt pedagogu un izglītojamo dalību pasākumos,

−    sadarboties ar fiziskām un juridiskām personām, t.sk. pieņemt dāvinājumus,

−    organizēt un piedalīties starptautiskajos pasākumos un projektos,

ja tie ir pretrunā vai ir apšaubāma to atbilstība MK noteikumu Nr.480 17.punktā noteiktajiem izglītības procesā izmantojamās informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu atbilstības izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanas izvērtēšanas kritērijiem:

   •  atbilst Satversmei un citos saistošajos tiesību aktos minētajām cilvēktiesībām;
   •  atbilst pirmsskolas izglītības vadlīnijās vai valsts izglītības standartos, kā arī šajos noteikumos noteiktajiem izglītības mērķiem un uzdevumiem;
   •  atbilst vispārdidaktiskajiem principiem, tajā skaitā izglītojamā uztverei, pieredzei un interesēm attiecīgajā vecumposmā, ir mērķtiecīgi, zinātniski un saprotami, nodrošina sistēmiskumu, objektivitāti, pozitīvu mācību un audzināšanas emocionālo fonu;
   • neaicina uz cietsirdību un fizisku vai emocionālu vardarbību, nesatur pornogrāfiju, cilvēka pazemošanas, netiklības un atkarību izraisošu paradumu propagandu;
   • nav vērsti uz nacionālā, etniskā, rasu, sociālā vai reliģiskā naida izraisīšanu un radikalizāciju;
   • nav vērsti uz personas vai personu grupas diskriminēšanu rases, tautības, dzimuma, vecuma, valodas, sociālās izcelsmes, valstspiederības, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ;
   • nav vērsti uz Padomju Sociālistisko Republiku Savienības un nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda, noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru vai kara noziegumu pret Latvijas Republiku un tās iedzīvotājiem publisku noliegšanu, attaisnošanu, slavināšanu vai rupju noniecināšanu, neaicina likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību un teritoriālo vienotību.