Licencēšana

Izglītības programmas licencēšana ir tiesību piešķiršana izglītības iestādei īstenot noteiktu izglītības programmu.

Izglītības programmas var tikt īstenotas izglītības iestādē, sabiedriskajā organizācijā, amatu meistaru darbnīcā vai studijā.

Izglītības programmas īstenošana uzsākama viena gada laikā no licences saņemšanas dienas.

Izglītības iestāde, kura īsteno noteiktu izglītības programmu, ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc attiecīgas licences saņemšanas izglītības programmas īstenošanai, izņemot interešu izglītības programmas [1] un pieaugušo neformālās izglītības programmas [2].

Izglītības iestāde ir tiesīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsākt izglītības programmu īstenošanu ar dienu, kad tā reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā. Izglītības iestādes reģistrācijas dienu uzskata arī par administratīvā akta paziņošanas dienu. Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot vienu vai vairākas izglītības programmas.

Izglītības kvalitātes valsts dienests licencē vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas.

Izglītības programma ir izglītības iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments, ar kuru atbilstoši izglītības pakāpei (pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās izglītības), izglītības veidam (vispārējā izglītība vai profesionālā izglītība), mērķgrupai (pirmsskolas vecuma bērni, obligātās izglītības vecuma bērni un jaunieši, personas ar speciālām vajadzībām, pieaugušie) un valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām vai valsts izglītības standartam (pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības) un normatīviem izstrādā izglītības iestāde, saskaņojot ar tās dibinātāju.

Vispārējās izglītības programmu izveides prasības noteiktas Vispārējās izglītības likumā (17. pants), savukārt profesionālās izglītības programmu izveides prasības – Profesionālās izglītības likumā (25. pants).

Informācija par licencētajām izglītības programmām pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) un Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnē.

Izglītības programmu licencēšanas dati. 2010.-2012. gads (prezentācija, 2013.gada 30.septembris).

2017./2018. mācību gada aktualitātes licencēšanā


[1] Izglītības likuma 46. pants.

[2] Izglītības likuma 47. pants.