Licencēšana

Izglītības programmas licence piešķir izglītības iestādei tiesības īstenot izglītības programmu.

Uzņemt izglītojamos un sākt īstenot izglītības programmu drīkst ne ātrāk kā programmas licencēšanas dienā un ne vēlāk kā gadu pēc programmas licencēšanas.

Izglītības kvalitātes valsts dienests licencē vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas.

Informācija par licencētajām izglītības programmām pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS).

Jaunumi

Pāreja uz jaunu standartu profesionālajā izglītībā

Ieteikumi izglītības programmu pielāgošanai, lai varētu uzsākt 2020./2021.m.g. 1.kursu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”

Pāreja uz izglītības ieguvi valsts valodā

Īstenojot pāreju uz izglītības ieguvi valsts valodā, jāveic grozījumi vidējās izglītības programmās

2020. gada 1. septembrī stāsies spēkā jaunais vispārējās vidējās izglītības standarts, kā arī Izglītības likuma 9. pantā noteiktā prasība nodrošināt valsts, pašvaldības un privātajās izglītības iestādēs izglītības ieguvi valsts valodā.

Tādēļ Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina līdz 2020. gada 30. aprīlim Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) pieteikt licencēšanai jaunas vai izdarīt grozījumus esošajās vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmās, nodrošinot pakāpenisku pāreju uz izglītības ieguvi valsts valodā 10., 11.klasē – 2020.gada 1.septembrī, 12.klasē – 2021.gada 1.septembrī.

Kā rīkoties?

Skola, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas:

Licencē jaunu izglītības programmu (pēc parauga vai autorprogrammu) atbilstoši normatīvā regulējuma izmaiņām, paredzot izglītības programmas pakāpenisku stāšanos spēkā

vai

Veic grozījumus līdz šim īstenotajā programmā, paredzot grozījumu pakāpenisku stāšanos spēkā.

Skola, kas īsteno izglītības programmas neklātienes vai tālmācības formā –

licencē katrai īstenošanas formai atsevišķu jaunu izglītības programmu.

Detalizētāka informācija: Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”