Normatīvie akti

Izglītības likums

Vispārējās izglītības likums

Profesionālās izglītības likums

Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”

Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumi Nr.468  “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem

Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumi Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem

Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumi Nr. 533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām

Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Ministru kabineta 2010.gada 18. maija noteikumi Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību

Ministru kabineta 2012.gada 16. oktobra noteikumi Nr.710 „Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām

Ministru kabineta 2000.gada 27. jūnija noteikumi Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu

Ministru kabineta 2010.gada 18. maija noteikumi Nr.461„Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību

Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumi Nr.492 „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās

Ministru kabineta 2015.gada 14. jūlija noteikumi Nr.408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”

Ministru kabineta 2013.gada 17. septembra noteikumi Nr.894 “Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2014.gada 22.jūlija iekšējie noteikumi Nr.11 “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas norises kārtība