Profesionālās izglītības programmu licencēšana

Profesionālās izglītības programmas

Profesionālās izglītības programma ir profesionālo izglītību reglamentējošs dokuments, kas atbilstoši attiecīgās izglītības pakāpes valsts profesionālās izglītības standartam un profesijas standartam nosaka:

–    profesionālās izglītības programmas uzdevumus;

–    profesionālās izglītības programmas saturu;

–    profesionālās izglītības programmas īstenošanas plānu;

–    prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību;

–  profesionālās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personālu, finanšu un materiālos līdzekļus.

Profesionālās izglītības programmu izstrādā izglītības iestāde, saskaņojot ar tās dibinātāju.

Profesionālās izglītības programmas atkarībā no iegūstamās izglītības iedalāmas šādi: profesionālās pamatizglītības programmas, arodizglītības programmas, profesionālās vidējās izglītības programmas, profesionālās tālākizglītības programmas, profesionālās pilnveides izglītības programmas, profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Licencēšana          

Profesionālās izglītības programmas licencējamas un akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā. Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot tikai licencētas profesionālās izglītības programmas.

Lai saņemtu licenci profesionālās izglītības programmas īstenošanai, izglītības iestāde, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 par vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtību, iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegumu (MK noteikumu Nr. 775 2. pielikums),  kam pievienota:

–   izglītības programma, kas izstrādāta atbilstoši Izglītības likumā noteiktajām prasībām;

–   izglītības iestādes izsniegta izziņa par attiecīgās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo telpu un materiāltehnisko nodrošinājumu;

–   profesionālās apvienības atzinums par izglītības programmas atbilstību darba tirgus prasībām – profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmām, ja attiecīgā profesija nav iekļauta Profesiju klasifikatorā;

–   izglītības iestādes dibinātāja saskaņojums izglītības programmas īstenošanai.

Saskaņojums nepieciešams šādām profesionālās izglītības programmām:

–    izglītības programmām, pēc kuru apguves un kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanas tiek              izsniegts Apsardzes darbības likumā noteiktais apsardzes sertifikāts, – ar Valsts policiju;

–     profesionālās izglītības programmai ugunsdrošībā, ugunsdzēsībā un civilajā aizsardzībā – ar               Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

–     profesionālās izglītības programmām valsts robežas drošības jomā – ar Valsts robežsardzi;

–     profesionālās izglītības programmām jūrniecībā – ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras               administrācija” Jūrnieku reģistru;

–    profesionālās izglītības programmām veselības aprūpes jomā un medicīnā – ar                                 Veselības ministriju;

–    profesionālās izglītības programmām mūzikas, mākslas un dejas jomā – ar Latvijas Nacionālo             kultūras centru.

Dokumentus var iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā klātienē vai nosūtot pa pastu

(Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050), kā arī elektroniski ikvd@ikvd.gov.lv

(elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs).

Konsultē eksperte Ilga Rākina, tālrunis 67387867.