Vispārējās izglītības programmu licencēšana

Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot izglītības programmu klātienes, neklātienes formā vai tālmācībā.

Vispārējās izglītības programmā ietveramo saturu nosaka valsts vispārējās izglītības standarti vai valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kas ietver arī izglītības programmu paraugus (paraugprogrammas).

Izglītības iestādes ir tiesīgas izstrādāt arī savas autorprogrammas. Tās izstrādājamas atbilstoši Vispārējās izglītības likumā un valsts izglītības standartos un  vadlīnijās noteiktajam, ievērojot izglītības programmu klasifikāciju.

  1. Paraugprogrammas licencēšana

Lai licencētu paraugprogrammu, t.sk. pirmsskolas izglītības paraugprogrammu, izglītības iestādei vismaz mēnesi pirms paredzētā izglītības programmas īstenošanas sākuma pašai jāievada informācija Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS).

Datus par licencējamo paraugprogrammu VIIS ievada, atverot sadaļu “Programmas (licencēšana un akreditācija)”, izvēloties aktivizēt sadaļu “Jauna paraugprogramma” un aizpildot tajā nepieciešamo informāciju.

Lai licencētu vispārējās izglītības paraugprogrammas, izglītības iestādei nav jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegums, bet visa informācija minētās programmas licencēšanai jāievada VIIS. Pēc datu par izglītības programmu ievadīšanas, informācija jāsaglabā, nospiežot “Saglabāt” un “Iesniegt IKVD”.

Izglītības programma tiek uzskatīta par licencētu brīdī, kad kvalitātes dienests VIIS ievadījis licencēšanas datumu, tādā veidā akceptējot izglītības programmas īstenošanu konkrētajā izglītības iestādē.

2. Autorprogrammas licencēšana

Lai licencētu autorprogrammu (izglītības iestādes izstrādāta vispārējās izglītības programma), izglītības iestāde vismaz mēnesi pirms paredzētā izglītības programmas īstenošanas sākuma iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegumu, kam pievienota:

–   ar izglītības iestādes dibinātāju saskaņota izglītības programma, kas izstrādāta atbilstoši Izglītības likumā noteiktajām prasībām.

3. Grozījumi licencētajās izglītības programmās

Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti būtiski grozījumi (mainījies dibinātājs, veiktas izmaiņas mācību priekšmetu un stundu plānā, mainījusies izglītības programmas īstenošanas vieta vai adrese) izglītības iestādei ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas ir pienākums rakstiski par to paziņot Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

Kvalitātes dienests informāciju par vispārējās izglītības programmu licencēšanu un ar to saistītās informācijas grozījumiem ievada VIIS.  Rakstveidā sagatavo tikai nelabvēlīgu lēmumu par licencēšanas atteikumu vai anulēšanu.

Ja mainās informācija, kuru par paraugprogrammas īstenošanu izglītības iestāde pati ievadījusi VIIS, izglītības iestādei triju darbdienu laikā ir pienākums VIIS ievadīto informāciju aktualizēt.

Licencēto izglītības programmu reģistrs

Informāciju par licencētajām vispārējās izglītības  programmām var apskatīt Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS)  sadaļā “Iestādes”, meklējot pēc iestādes nosaukuma vai izglītības programmas parametriem.

 

Vispārējās izglītības programmu licencēšanas jautājumos konsultē

vecākās ekspertes Aira Aija Krūmiņa un Dina Jēkabsone, tālrunis 67507832.