Vispārējās izglītības programmu licencēšana

Vispārējās izglītības programmas

Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot izglītības programmu apguvi klātienes, kā arī neklātienes formā, neklātienes formas paveidā — tālmācībā.

Vispārējās izglītības programmas izstrādā to īstenotāji, ievērojot izglītības programmu klasifikāciju.

Vispārējās izglītības programmu īstenošanas kārtību nosaka Vispārējās izglītības likums. Vispārējās izglītības programmas [1] un īpašo veidu programmas [2]  īstenošanai jāsaņem attiecīga licence.

Licencēšana

Lai saņemtu licenci izglītības programmu īstenošanai, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 par vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtību, Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniedz iesniegumu (MK noteikumu Nr. 775 1. pielikums), kam pievienota:

–   izglītības programma, kas izstrādāta atbilstoši Izglītības likumā noteiktajām prasībām;

–   izglītības iestādes izsniegta izziņa par attiecīgās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo telpu un materiāltehnisko nodrošinājumu;

–    izglītības iestādes dibinātāja saskaņojums izglītības programmas īstenošanai. Izglītības programmu nepievieno, ja izglītības iestāde iesniegumā norāda, ka īstenos normatīvajos aktos noteikto vispārējās izglītības programmu paraugu.

Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti būtiski grozījumi (mainījies dibinātājs, veiktas izmaiņas mācību priekšmetu un stundu plānā, mainījusies izglītības programmas īstenošanas vieta vai adrese) izglītības iestādei ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas ir pienākums rakstiski par to paziņot Kvalitātes dienestam.

Lēmumu par licences izdošanu un licenci par noteiktas vispārējās izglītības programmas īstenošanu (izņemot privātās izglītības iestādes) ar drošu elektronisko parakstu nosūta uz Valsts  Izglītības informācijas sistēmā norādīto izglītības iestādes elektroniskā  pasta adresi.

Saistībā ar vispārējās izglītības programmu izveidi jāņem vērā, ka Ministru kabinetsnosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kurās ietverti šo vadlīniju prasībām atbilstoši izglītības programmu paraugi, kā arī nosaka valsts izglītības standartus, kuros ietverti šo standartu prasībām atbilstoši izglītības programmu paraugi.

Dokumentus var iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā klātienē vai nosūtot pa pastu
(Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050), kā arī elektroniski ikvd@ikvd.gov.lv
(elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs).

 

Konsultē ekspertes Aira Aija Krūmiņa un Dina Jēkabsone, tālrunis 67507832.


[1] Izglītības likuma 38. pants.

[2] Izglītības likuma 41., 42., 43. pants.

Informatīvais materiāls “Jaunas vispārējās izglītības programmas licencēšana”