Pedagoga privātprakses uzsākšana

Saskaņā ar Izglītības likuma 1.panta 16.punktā noteikto pedagogs ir fiziska persona, kurai ir Izglītības likumā vai citā izglītību reglamentējošā likumā noteiktā izglītība un profesionālā kvalifikācija un kura piedalās izglītības programmas īstenošanā izglītības iestādē vai sertificētā privātpraksē.

Privātprakses pedagogs

Lai uzsāktu darbību privātpraksē, ir nepieciešams saņemt pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu.

Sertifikāts apliecina, ka persona ir ieguvusi pedagoga privātprakses uzsākšanas tiesības pedagoga izstrādātās (piemēram, interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības) programmas īstenošanai privātpraksē.

Atbilstoši Izglītības likuma 20.panta trešās daļas 6.punktā un 48.panta otrajā daļā noteiktajam sertifikātus izsniedz Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – kvalitātes dienests).

Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts tiek izsniegts bez maksas Ministru kabineta 25.10.2016. noteikumos Nr. 682 “Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to” noteiktajā kārtībā.

Kvalitātes dienests nodrošina pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu uzskaiti.

Ievērojot Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība10. un 41.punktā noteikto, kvalitātes dienests ievada informāciju par sertifikātu saņēmušām personām Pedagogu reģistrā, kas ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa.

Par pedagoga privātprakses uzsākšanu bez pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta saņemšanas ir paredzēta administratīvā atbildība. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.55 pantu „Par pedagoga privātprakses uzsākšanu bez pedagoga privātprakses sertifikāta saņemšanas – uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro.”

Ņemot vērā Izglītības likumā noteikto pašvaldību kompetenci interešu izglītības programmu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanā (Izglītības likuma 46.panta piektā daļa un 47.panta trešā daļa), personai, kura saņēmusi pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu, ir nepieciešams saņemt licenci attiecīgajā pašvaldībā.

Lai saņemtu konsultāciju par pedagoga privātprakses finansiālajiem aspektiem, ir jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā.

Pedagoga privātprakse (buklets)

Konsultācijas var saņemt pa tālruņiem 67367202, 28394970

vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikos.