Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta saņemšana

Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts tiek izsniegts Ministru kabineta 25.10.2016. noteikumos Nr. 682 “Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to” noteiktajā kārtībā.

Pretendējot uz pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu, persona iesniedz kvalitātes dienestā iesniegumu par pedagoga privātprakses sertifikāta izsniegšanu (paraugs).

Iesniegumā norāda:

1) informāciju par iesniedzēju;

2) informāciju par izglītības mērķgrupām (pirmsskolas vecuma bērni (pirmsskolas izglītības pakāpē), obligātās izglītības vecuma bērni un jaunieši (pamatizglītības pakāpē), jaunieši (vidējās izglītības pakāpē), pieaugušie (personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, personas ar speciālām vajadzībām), kuri izmantos privātpraksē nodarbinātā pedagoga sniegtos izglītības pakalpojumus, piemēram, apgūs interešu izglītības programmu „Ienāc alfabēta pasaulē!” vai pieaugušo neformālās izglītības programmu „Zīda apgleznošanas ābece”;

3) lūgumu piešķirt privātprakses uzsākšanas tiesības un izsniegt pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu izglītības pakalpojuma sniegšanai konkrētai izglītības mērķgrupai privātpraksē, piemēram:

– piešķirt privātprakses uzsākšanas tiesības un izsniegt pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu interešu izglītības programmas „Ienāc alfabēta pasaulē!” īstenošanai privātpraksē;

– piešķirt privātprakses uzsākšanas tiesības un izsniegt pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu pieaugušo neformālās izglītības programmas „Zīda apgleznošanas ābece” īstenošanai privātpraksē.

Jāatzīmē, ka iesniegumā var iekļaut vairākus lūgumus, taču katrs no tiem tiks izskatīts atsevišķi.

4) par privātprakses plānoto atrašanās vietu vai vietām, norādot administratīvo teritoriju (pilsētu, novadu).

Iesniegumam pievieno:

1) dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu iesniegšanas brīdī, kas apliecina pedagoga profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (atbilstoši Izglītības likuma 48.pantā noteiktajām prasībām), izņemot, ja Valsts izglītības informācijas sistēmā ir ziņas par pedagoga izglītību un profesionālo kvalifikāciju;

2) dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu iesniegšanas brīdī, kas apliecina pedagoga tālākizglītību un profesionālo pilnveidi (atbilstoši Izglītības likuma 49.pantā noteiktajām prasībām), izņemot, ja Valsts izglītības informācijas sistēmā ir ziņas par pedagoga tālākizglītību un profesionālo pilnveidi;

3) izglītības programmu, kuru pretendents vēlas īstenot privātpraksē;

4) dokumentu, kas apliecina, ka valsts valodas zināšanu apjoms atbilst augstākajam valsts valodas prasmes līmenim (C), izņemot personām, kurām nav jākārto valsts valodas prasmes pārbaudījums.

Iesniegums par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta termiņa pagarināšanu

Pretendējot uz izsniegtā pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta termiņa pagarināšanu, persona iesniedz kvalitātes dienestā iesniegumu par pedagoga privātprakses sertifikāta termiņa pagarināšanu (paraugs).

Iesniegumā norāda:

1) informāciju par iesniedzēju;

2) lūgumu pagarināt izsniegtā privātprakses uzsākšanas sertifikāta termiņu uz 3 gadiem interešu izglītības programmas / pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai, piemēram:

– lūdzu pagarināt man 05.05.2012. izsniegtā pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta Nr.121 termiņu uz 3 gadiem interešu izglītības programmas „Ienāc alfabēta pasaulē!” īstenošanai;

– lūdzu pagarināt man 05.05.2012. izsniegtā pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta Nr.54 termiņu uz 3 gadiem pieaugušo neformālās izglītības programmas „Zīda apgleznošanas ābece” īstenošanai.

Iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu iesniegšanas brīdī, kas apliecina pedagoga tālākizglītību un profesionālo pilnveidi (atbilstoši Izglītības likuma 49.pantā noteiktajām prasībām), izņemot, ja Valsts izglītības informācijas sistēmā ir ziņas par pedagoga tālākizglītību un profesionālo pilnveidi.

Ar iesniegumu persona:

1) apliecina, ka nepastāv neviens no Izglītības likuma 50.panta 1., 2., 4. punktā minētajiem ierobežojumiem, kas liegtu iespēju tai strādāt par pedagogu, kā arī apliecina, ka:

– ir rīcībspējīga;

– viņai ar tiesas nolēmumu nav atņemtas aizgādības tiesības;

– viņai nav sodāmības par tīšu noziegumu vai arī, ka viņai kā personai, kas bijusi sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, pēc sodāmības dzēšanas vai tās noņemšanas, ir MK noteikta institūcija izsniegusi atļauju strādāt par pedagogu;

2) apliecina, ka nepastāv neviens no Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā minētajiem ierobežojumiem, kas liegtu strādāt ar bērniem;

3) apliecina, ka valsts valodas zināšanu apjoms atbilst MK 07.07.2009. noteikumos Nr.733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” noteiktajam augstākajam valsts valodas prasmes līmenim (C), kas pedagogam nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai;

4) uzņemas atbildību par iesniegumā sniegtās informācijas patiesumu;

5) piekrīt, ka kvalitātes dienests, pieņemot attiecībā uz viņu labvēlīgu administratīvo aktu – lēmumu par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšanu, ievada par viņu Valsts izglītības informācijas sistēmā informāciju MK 17.08.2010. noteikumos Nr.788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība” noteiktajā kārtībā un apjomā.

Iesniegums par atkārtotu pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšanu

Gadījumos, kad nepieciešama atkārtota pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšana, pamatojoties uz personas iesniegumu, 10 darbdienu laikā tiek pieņemts lēmums par atkārtotu sertifikāta izsniegšanu. Sertifikāta derīguma termiņš netiek mainīts.

Iesniegumu var iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā klātienē,

nosūtot pa pastu (Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050),

elektroniski ikvd@ikvd.gov.lv

(elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs).

Konsultācijas var saņemt pa tālruņiem +371 67507832, +371 28394970.