Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta saņemšana

Saskaņā ar Izglītības likuma 48.panta „Tiesības strādāt par pedagogu” pirmajā daļā noteikto – strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kurai ir pedagoģiskā izglītība vai kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām – sk. MK 28.10.2014. noteikumus Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (turpmāk – noteikumi Nr.662).

Ievērojot Izglītības likuma 48.pantā noteikto, šīs prasības neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību.

Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts tiek izsniegts Ministru kabineta 25.10.2016. noteikumos Nr. 682 “Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to” noteiktajā kārtībā.

Prasības pedagoga izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai

Interešu izglītībā

Prasības ir noteiktas MK noteikumu Nr.662 1.pielikuma „Pedagogiem nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija un profesionālās kompetences pilnveide B programmās” 23.punktā (sk. tabulu):

23. Interešu izglītības skolotājs Augstākā izglītība pedagoģijā

vai augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vai interešu izglītībā vismaz 72 stundu apjomā

vai profesionālā vidējā izglītība, vai vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim, un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā

vai profesionālajā tālākizglītībā iegūta kvalifikācija atbilstoši mācību priekšmetam un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā

 

Pieaugušo neformālajā izglītībā

Šobrīd normatīvais regulējums nenosaka prasības izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai pedagogam, kas iesaistīts pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā.

Prasības pedagoga profesionālās kompetences pilnveidei

Saskaņā ar Izglītības likuma 51.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto pedagogam ir pienākums pilnveidot savu profesionālo kompetenci.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.662 3.punktā noteikto pedagogs profesionālo kompetenci pilnveido pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmās (turpmāk – A programma) atbilstoši šo noteikumu 11.punktam un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmās (turpmāk – B programma).

Saskaņā ar šo noteikumu 7.punktā noteikto „(..) pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās kompetences pilnveidi, kuru veic triju gadu laikā ne mazāk par 36 stundām (..). Pedagogs, kurš veic pedagoģisko darbību sertificētā privātpraksē, profesionālās kompetences pilnveidi plāno individuāli.”

Līdz ar to prasība par profesionālās kompetences pilnveidi ir attiecināma arī uz pedagogiem privātpraksē, turklāt neatkarīgi no privātpraksē īstenojamās izglītības programmas veida.

A programma

MK noteikumu Nr.662 11.punktā ir noteikts A programmas saturs, paredzot, ka A programma ietver vienu vai vairākus moduļus (relatīvi patstāvīga problēmorientēta, starpdisciplināra pedagogu profesionālās pilnveides daļa vismaz sešu stundu apjomā, kas nosaka attiecīgo kompetenču stratēģiskos mērķus un sagaidāmos rezultātus zinātniski pamatota pedagoģiskā procesa vadīšanai).

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.662 12.punktā noteikto A programmā var tikt ietverti šādi moduļi:

1) pedagoga vispārējo kompetenču modulis (pilsoniskās attieksmes pilnveidošana, kvalitatīvas, radošas pedagoģiskās darbības veicināšana, īstenojot pedagoģisko procesu atbilstoši katra skolēna individuālajām vajadzībām, iekļaujošā un speciālā izglītība, bērnu tiesību aizsardzība, veselība un drošums, vardarbības pret bērnu un vardarbības bērna ģimenē atpazīšana un novēršana (temati atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu));

2) izglītības satura un didaktikas modulis (mācību stratēģijas un metožu izvēle, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju prasmes kvalitatīvi modernā izglītības vidē);

3) izglītības procesa vadības modulis (mērķtiecīga, uz rezultātu orientēta izglītības procesa organizācija, līderība, finanšu prasmes, izglītības iestādes konkurētspējas nodrošināšana, dokumentu pārvaldība, skolvadība);

4) pedagoga pieredzes modulis (dalība konferencēs, semināros, meistarklasēs, stažēšanās nozares uzņēmumos, dalība darba devēju organizāciju rīkotās mācībās un metodisko materiālu sagatavošana savā mācību priekšmetā vai praktiskajās nodarbībās, pedagoga konkurētspējas veicināšana, personības attīstība).

No MK noteikumu Nr.662 13.punktā noteiktā izriet, ka pedagoga pieredzes moduļa (t.i., dažādas zinātniskās un mācību aktivitātes, kursi u.c.) apguve ir ieskaitāma A programmas apguvē, taču ne vairāk kā sešu stundu apmērā, pamatojoties uz atbilstošu apliecinājumu.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.662 14.punktānoteikto A programmas apguvi apliecina arī dokuments par pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi ārvalstīs vai ārvalstu institūcijās Latvijā.

A programmas apguvi apliecina tās īstenotāja izsniegts pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi apliecinošs dokuments – apliecība, kas apstiprina, ka persona apguvusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu (sk. apliecības paraugu MK noteikumu Nr.662 2.pielikumā).

B programma

B programmu izstrādā un īsteno augstākās izglītības iestādes, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas. B programmas ir saskaņojamas ar Izglītības un zinātnes ministriju, un šādu programmu apguve dod tiesības:

1) mācīt citus mācību priekšmetus vai strādāt citā izglītības pakāpē;

2) mācību priekšmetu skolotājam strādāt speciālās izglītības iestādē;

3) veikt pedagoģisko darbību, ja personai nav skolotāja profesionālās kvalifikācijas.

B programmas apguvi apliecina tās īstenotāja izsniegts pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi apliecinošs dokuments – sertifikāts (sk. sertifikāta paraugu MK noteikumu Nr.662 3.pielikumā).

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.662 18.punktā noteikto „Sertifikāts derīgs tikai kopā ar dokumentu, kas apliecina attiecīgās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.”

Iesniegums par pedagoga privātprakses sertifikāta izsniegšanu

Pretendējot uz pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu, persona iesniedz kvalitātes dienestā iesniegumu par pedagoga privātprakses sertifikāta izsniegšanu (paraugs).

Iesniegumā norāda:

1) informāciju par iesniedzēju;

2) informāciju par izglītības mērķgrupām (pirmsskolas vecuma bērni (pirmsskolas izglītības pakāpē), obligātās izglītības vecuma bērni un jaunieši (pamatizglītības pakāpē), jaunieši (vidējās izglītības pakāpē), pieaugušie (personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, personas ar speciālām vajadzībām), kuri izmantos privātpraksē nodarbinātā pedagoga sniegtos izglītības pakalpojumus, piemēram, apgūs interešu izglītības programmu „Ienāc alfabēta pasaulē!” vai pieaugušo neformālās izglītības programmu „Zīda apgleznošanas ābece”;

3) lūgumu piešķirt privātprakses uzsākšanas tiesības un izsniegt pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu izglītības pakalpojuma sniegšanai konkrētai izglītības mērķgrupai privātpraksē, piemēram:

– piešķirt privātprakses uzsākšanas tiesības un izsniegt pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu interešu izglītības programmas „Ienāc alfabēta pasaulē!” īstenošanai privātpraksē;

– piešķirt privātprakses uzsākšanas tiesības un izsniegt pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu pieaugušo neformālās izglītības programmas „Zīda apgleznošanas ābece” īstenošanai privātpraksē.

Jāatzīmē, ka iesniegumā var iekļaut vairākus lūgumus, taču katrs no tiem tiks izskatīts atsevišķi.

4) par privātprakses plānoto atrašanās vietu vai vietām, norādot administratīvo teritoriju (pilsētu, novadu).

Iesniegumam pievieno:

1) dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu iesniegšanas brīdī, kas apliecina pedagoga profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (atbilstoši Izglītības likuma 48.pantā noteiktajām prasībām), izņemot, ja Valsts izglītības informācijas sistēmā ir ziņas par pedagoga izglītību un profesionālo kvalifikāciju;

2) dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu iesniegšanas brīdī, kas apliecina pedagoga tālākizglītību un profesionālo pilnveidi (atbilstoši Izglītības likuma 49.pantā noteiktajām prasībām), izņemot, ja Valsts izglītības informācijas sistēmā ir ziņas par pedagoga tālākizglītību un profesionālo pilnveidi;

3) izglītības programmu, kuru pretendents vēlas īstenot privātpraksē;

4) dokumentu, kas apliecina, ka valsts valodas zināšanu apjoms atbilst augstākajam valsts valodas prasmes līmenim (C), izņemot personām, kurām nav jākārto valsts valodas prasmes pārbaudījums.

Iesniegums par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta termiņa pagarināšanu

Pretendējot uz izsniegtā pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta termiņa pagarināšanu, persona iesniedz kvalitātes dienestā iesniegumu par pedagoga privātprakses sertifikāta termiņa pagarināšanu (paraugs).

Iesniegumā norāda:

1) informāciju par iesniedzēju;

2) lūgumu pagarināt izsniegtā privātprakses uzsākšanas sertifikāta termiņu uz 3 gadiem interešu izglītības programmas / pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai, piemēram:

– lūdzu pagarināt man 05.05.2012. izsniegtā pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta Nr.121 termiņu uz 3 gadiem interešu izglītības programmas „Ienāc alfabēta pasaulē!” īstenošanai;

– lūdzu pagarināt man 05.05.2012. izsniegtā pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta Nr.54 termiņu uz 3 gadiem pieaugušo neformālās izglītības programmas „Zīda apgleznošanas ābece” īstenošanai.

Iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu iesniegšanas brīdī, kas apliecina pedagoga tālākizglītību un profesionālo pilnveidi (atbilstoši Izglītības likuma 49.pantā noteiktajām prasībām), izņemot, ja Valsts izglītības informācijas sistēmā ir ziņas par pedagoga tālākizglītību un profesionālo pilnveidi.

Ar iesniegumu persona:

1) apliecina, ka nepastāv neviens no Izglītības likuma 50.panta 1., 2., 4. punktā minētajiem ierobežojumiem, kas liegtu iespēju tai strādāt par pedagogu, kā arī apliecina, ka:

– ir rīcībspējīga;

– viņai ar tiesas nolēmumu nav atņemtas aizgādības tiesības;

– viņai nav sodāmības par tīšu noziegumu vai arī, ka viņai kā personai, kas bijusi sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, pēc sodāmības dzēšanas vai tās noņemšanas, ir MK noteikta institūcija izsniegusi atļauju strādāt par pedagogu;

2) apliecina, ka nepastāv neviens no Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā minētajiem ierobežojumiem, kas liegtu strādāt ar bērniem;

3) apliecina, ka valsts valodas zināšanu apjoms atbilst MK 07.07.2009. noteikumos Nr.733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” noteiktajam augstākajam valsts valodas prasmes līmenim (C), kas pedagogam nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai;

4) uzņemas atbildību par iesniegumā sniegtās informācijas patiesumu;

5) piekrīt, ka kvalitātes dienests, pieņemot attiecībā uz viņu labvēlīgu administratīvo aktu – lēmumu par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšanu, ievada par viņu Valsts izglītības informācijas sistēmā informāciju MK 17.08.2010. noteikumos Nr.788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība” noteiktajā kārtībā un apjomā.

Iesniegums par atkārtotu pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšanu

Gadījumos, kad nepieciešama atkārtota pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšana, pamatojoties uz personas iesniegumu, 10 darbdienu laikā tiek pieņemts lēmums par atkārtotu sertifikāta izsniegšanu. Sertifikāta derīguma termiņš netiek mainīts.

Iesniegumu var iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā klātienē,

nosūtot pa pastu (Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050),

elektroniski ikvd@ikvd.gov.lv

(elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs).

Konsultācijas var saņemt pa tālruņiem 67367202, 28394970

vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikos.