Psihologa-pārrauga tiesību iegūšana līdz 2019.gada 31.decembrim

  Persona, kura līdz 2018.gada 1.janvārim ieguvusi atbilstošu izglītību un ir veikusi dokumentāri apliecinātu psihologa profesionālo darbību vismaz piecus gadus pēdējo septiņu gadu laikā līdz 2018.gada 31.decembrim var vērsties ar iesniegumu Psihologu sertifikācijas padomē, lai:

  • tiktu reģistrēta Psihologu reģistrā;
  • saņemtu psihologa sertifikātu bez sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas;
  • iegūtu psihologa-pārrauga tiesības bez pārbaudījuma kārtošanas.

Infografika “Psihologu reģistrācija un sertifikācija, ja ir Psihologu likuma 3.pantā noteiktajam prasībām atbilstoša izglītība un profesionālā darba pieredze”     Sertificēts psihologs vienlaikus var iegūt psihologa–pārrauga tiesības ne vairāk kā divās psihologa profesionālās darbības jomās.   Psihologa–pārrauga tiesības tiek piešķirtas uz psihologa sertifikāta derīguma termiņu.   Pēc pārejas perioda beigām, lai iegūtu psihologa-pārrauga tiesības, psihologam būs jāapliecina vismaz piecu gadu patstāvīga profesionālās darbības pieredze tajā jomā, kurā vēlēsies iegūt psihologa-pārrauga tiesības, kā arī jākārto psihologa-pārrauga pārbaudījums.   Psihologa-pārrauga pārbaudījuma maksa ir 100 euro un tā ir iemaksājama Izglītības kvalitātes valsts dienesta kontā (Reģ.Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22, LV03TREL1060150929900) pirms personas (psihologa) psihologa-pārrauga pārbaudījuma kārtošanas.

Psihologa-pārrauga pārbaudījuma programma