Psihologs var iegūt psihologa sertifikātu šādās profesionālās darbības jomās:

1) izglītības un skolu psiholoģijā;

2) darba un organizāciju psiholoģijā;

3) klīniskajā un veselības psiholoģijā;

4) juridiskajā psiholoģijā;

5) konsultatīvajā psiholoģijā;

6) militārajā psiholoģijā.

Viens psihologs var iegūt sertifikātu vairākās jomās.

Psihologa profesionālās darbības jomu apraksts

Psihologa sertifikācijas pārbaudījuma vērtēšanas kritēriji

Divu profesionālās prakses gadījumu analīze

Ieteicamā struktūra profesionālās prakses gadījuma analīzes prezentācijai (mutvārdu stāstījums un vizualizācija, piem., PowerPoint) darba un organizāciju psihologiem un militārajiem psihologiem

Ieteicamā struktūra profesionālās prakses gadījuma analīzes prezentācijai (mutvārdu stāstījums un vizualizācija, piem., PowerPoint).

Psihologu sertifikācijas pārbaudījuma programma 

Sertifikāta iegūšanai iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (adresēts Psihologu sertifikācijas padomei);
  • izglītību apliecinoši dokumenti, izņemot gadījumu, ja Psihologu reģistrā ir ziņas par personas izglītību;
  • profesionālās darbības apraksts un dokumenti, kas apliecina ziņas par personas profesionālo darbību (piemēram, ziņas par personas darbavietu, darba pieredzi un darba slodzes apjomu);
  • psihologa–pārrauga apliecinājums par personas pārraudzību, iekļaujot savstarpējās sadarbības raksturojumu un atbilstības izvērtējumu psihologa profesionālās darbības veikšanai, kā arī pārraudzības procesa aprakstu;*
  • divu profesionālās prakses gadījumu analīze, apliecinot kompetenci psiholoģijas zinātnes un prakses jaunākajās atziņās, ievērojot paredzamo psihologa profesionālās darbības jomu.

*attiecināms pēc 2019.gada 1.janvāra

 

Sertifikācijas pārbaudījuma maksa ir 200 euro un tā ir iemaksājama Izglītības kvalitātes valsts dienesta kontā (Reģ.Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22, LV39TREL215017302000B) pirms personas (psihologa) psihologa sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas.

 

! Neattiecas uz psihologiem, kas atbilstoši Psihologu likuma Pārejas noteikumiem psihologa sertifikātu varēs iegūt bez sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas!