Augstskolu reģistrs

Augstskolu reģistrācija

Augstskola, kā arī tās filiāle uzsāk savu darbību ar dienu, kad tā reģistrēta Augstskolu reģistrā. Augstskolas dibināšanai vai tās filiāles atvēršanai jāievēro Augstskolu likumā noteiktās prasības [1].

Augstskolas dibinātāja pilnvarota persona divu mēnešu laikā no augstskolas dibināšanas dienas iesniedz Augstskolu reģistram iesniegumu  par augstskolas reģistrāciju. Iesniegumam par augstskolas reģistrāciju pievieno augstskolas satversmes projektu (ievērojot Augstskolu likuma 10. panta otrajā daļā noteiktās prasības). Iesniegumu par augstskolas ierakstīšanu Augstskolu reģistrā paraksta visi dibinātāji.

Augstskolas filiāles reģistrāciju Augstskolu reģistrā nodrošina augstskola, kura to atvērusi. Augstskolas pilnvarota persona divu mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par filiāles atvēršanu, iesniedz Augstskolu reģistram iesniegumu par augstskolas filiāles reģistrāciju. Iesniegumam par filiāles reģistrāciju pievieno augstskolas satversmē noteiktās institūcijas apstiprinātu filiāles nolikumu.

Saskaņā ar Izglītības likuma 24. panta trešajā daļā noteikto, iesniegumam par koledžas reģistrāciju papildus pievienojami dokumenti, kas apliecina koledžas resursu (piemēram, finanšu resursi, materiāltehniskā un informatīvā bāze, akadēmiskais personāls) atbilstību Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem koledžas darbības uzsākšanai.  Jāņem vērā, ka reģistrējot koledžu, jāaizpilda Izglītības iestādes reģistrācijas iesnieguma veidlapa.

Augstskolu reģistram iesniedzamie dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti reģistrā vai to grozījumi, ir derīgi, ja tie izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms to iesniegšanas (izņemot tiesas nolēmumus).

Attiecībā uz augstskolām vai to filiālēm, dokumenti, uz kuru pamata izdarāmi jauni ieraksti vai grozījumi Augstskolu reģistrā, iesniedzami 10 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas [2]. 

Augstskolas reģistrācijas iesniegums ieraksta izdarīšanai augstskolu reģistrā 

Augstskolas filiāles reģistrācijas iesniegums ieraksta izdarīšanai augstskolu reģistrā 

Iesniegums par jauna ieraksta vai grozījuma izdarīšanu Augstskolu reģistrā par reģistrēto augstskolu

Iesniegums par jauna ieraksta vai grozījuma izdarīšanu Augstskolu reģistrā par reģistrēto augstskolas filiāli

Augstskolu reģistrs 

Augstskolu reģistrs ir Izglītības iestāžu reģistra daļa, kurā ieraksta ziņas par augstskolām un augstskolu filiālēm.

Papildu informācija par reģistrāciju –  67367202.

 


[1] Augstskolu likuma 8.panta sestā un septītā daļa, 8.3 pants.

[2] Augstskolu likuma 8.3 panta ceturtā daļa.