Aukļu (bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja) reģistrācija

Iesniedzamie dokumenti:

  • Iesniegums fiziskām personām
  • Iesniegums juridiskām personām
  • Izglītības dokumenti (augstākās vai vidējās pedagoģiskās izglītības diploms vai profesionālās pilnveides kursu apliecība)
  • Apliecinājums par prasmi sniegt pirmo palīdzību (profesionālās pilnveides kursu bērnu aprūpes jomā sekmju izraksts, kur redzams, ka apgūta pirmās palīdzības sniegšana vai pirmās palīdzības kursu apliecība vai šofera tiesības).

NB! Lūdzu iepriekš sagatavot iesniedzamo dokumentu oriģinālu kopijas! 

Reģistrācija ir bez maksas.

Lēmumu par pakalpojuma sniedzēja (aukles) reģistrāciju Kvalitātes dienests pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Lēmuma pieņemšanai tiek piemērots Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minētais noklusējums.

Kvalitātes dienests triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē to tīmekļa vietnē un informācijai piešķir publiskas ticamības statusu.

UZMANĪBU! 

Uzzināt, vai aukle ir reģistrēta, var Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv

vai

www.viis.lv ⇒ PUBLISKI PIEEJAMĀ INFORMĀCIJA ⇒ BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI ⇒

Fiziska/Juridiska persona ⇒ Uzvārds/Nosaukums ⇒ Meklēt.

AUKĻU REĢISTRS (Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrs) atrodams Valsts izglītības informācijas sistēmā www.viis.lv.


BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS UN TĀ SNIEDZĒJS

Bērnu uzraudzības pakalpojums ir kvalificēts uzraudzības un aprūpes pakalpojums, kura mērķis ir nodrošināt bērna atrašanos pieaugušā klātbūtnē un drošu, saturīgu un lietderīgu dienas organizēšanu bērnam, sekmējot bērna vispusīgu attīstību (Bērnu tiesību aizsardzības likums, 1.pants 17.punkts).

Ja vecāki vai persona, kuras aprūpē bērns nodots, nevar nodrošināt, ka bērns līdz septiņu gadu vecumam viņu prombūtnes laikā atrodas uzticamas personas klātbūtnē, viņiem ir pienākums nodrošināt bērna uzraudzību pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja bērna dzīvesvietā vai citā bērna uzraudzībai paredzētā vietā, vai pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu vai bērnu interešu izglītības programmu (Bērnu tiesību aizsardzības likums, 503.pants, pirmā daļa).

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedz valsts vai pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā kā pakalpojuma sniedzējs Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedz bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas. Atkarībā no perioda ilguma, kura laikā bērns saņem pakalpojumu, pakalpojums ir:

īslaicīgs – līdz četrām stundām dienā;

pilna laika – ilgāks par četrām stundām dienā.

Fiziska persona (aukle), kas sniedz īslaicīgu pakalpojumu (līdz četrām stundām dienā), vai juridiskas personas īslaicīga pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona, vai valsts vai pašvaldības iestādes īslaicīga pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona drīkst vienlaikus uzraudzīt ne vairāk kā 10 bērnus (13.punkts).

Fiziska persona (aukle), kas sniedz pilna laika pakalpojumu (ilgāks par četrām stundām dienā), vai juridiskas personas pilna laika pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona, vai valsts vai pašvaldības iestādes pilna laika pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona drīkst vienlaikus uzraudzīt ne vairāk kā piecus bērnus, izņemot gadījumu, ja tie ir vienas ģimenes bērni. Juridiska persona un valsts vai pašvaldības iestāde vienlaikus drīkst sniegt pilna laika pakalpojumu ārpus bērna dzīvesvietas ne vairāk kā 25 bērniem (14.punkts).

AUKĻU KURSI

Izglītības iestādes, kurām ir tiesības organizēt mācības profesionālās pilnveides izglītības programmā bērnu aprūpes jomā un izsniegt valsts atzītu dokumentu (ne mazāk kā 40 stundu apjomā).

PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS UN DROŠĪBAS PRASĪBAS BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANAI

FIZISKA PERSONA (AUKLE)

JURIDISKA PERSONA

reģistrējusies kā individuālais komersants vai kā saimnieciskās darbības veicējs Valsts ieņēmumu dienestā (11.punkts) ir reģistrēta kā komersants, kooperatīvā sabiedrība, biedrība, nodibinājums, personālsabiedrība vai reliģiska organizācija, izņemot pakalpojuma sniedzēju – valsts vai pašvaldības iestādi (10.1.apakšpunkts)
ir noslēgusi darba līgumus vai uzņēmuma līgumus ar pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām (10.1.apakšpunkts)

ir saņēmusi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu par pakalpojuma sniegšanas vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām, ja pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna dzīvesvietas (10.2.apakšpunkts)

ir saņēmusi Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju ēdināšanas pakalpojumam (skat. MK 17.09.2013. noteikumus Nr.890) ir saņēmusi Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju ēdināšanas pakalpojumam, ja pilna laika pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna dzīvesvietas (10.4.apakšpunkts)
pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona nav izdarījusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā minētos pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus (9.1.apakšpunkts)
pakalpojuma sniegšanā iesaistītajai personai ir apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību (prasība neattiecas uz juridiskām personām, ja vismaz vienai no pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām ir medicīniskā izglītība) (9.3.apakšpunkts)
ir nodrošinātas pirmreizējās veselības pārbaudes un periodisko veselības pārbaužu veikšana personām, kas nodarbojas ar bērnu uzraudzību bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietās (10.3.apakšpunkts)
pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošina ugunsdrošības, darba aizsardzības un higiēnas prasību ievērošanu (10.6.apakšpunkts)
pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību (10.7.apakšpunkts)
pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundas klātienē), ja tiek sniegts pilna laika pakalpojums un pakalpojuma sniegšanā iesaistītajai personai nav vidējās profesionālās pedagoģiskās vai augstākās pedagoģiskās izglītības, vai nav iegūta aukles profesionālā kvalifikācija (9.4.apakšpunkts)*

ar tiesas lēmumu personai nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības vai ar bāriņtiesas lēmumu persona nav atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas to nekārtīgas pildīšanas dēļ vai tai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, ja tā nav pildījusi attiecīgos pienākumus atbilstoši bērna interesēm (9.2.apakšpunkts)

izstrādājusi un apstiprinājusi darba kārtības un drošības noteikumus, kuros norādītas pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma saņēmēja tiesības, pienākumi, atbildība un citas būtiskas normas, kas jāievēro pakalpojuma sniegšanas laikā, kā arī nodrošina pakalpojuma saņēmējam iespēju iepazīties ar šiem noteikumiem (10.5.apakšpunkts)

* Šo noteikumu 9.4.apakšpunkts stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pienākumi

Ja ir mainījušās Ministra kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumu Nr. 404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” 9.punktā vai 1.pielikumā (iesniegumā) sniegtās ziņas, pakalpojuma sniedzējam ir pienākums triju darba dienu laikā par to informēt Kvalitātes dienestu, pievienojot ziņas apliecinošu dokumentu kopijas.

Kvalitātes dienests desmit darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas pieņem atbilstošu lēmumu un izdara grozījumus reģistrā.

Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums triju darbdienu laikā pēc Kvalitātes dienesta, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vai pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā tiek sniegts pakalpojums, rakstiska pieprasījuma sniegt Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumu Nr. 404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” II nodaļā un 1.pielikumā (iesniegumā) noteikto informāciju, uzrādot apliecinošos dokumentus vai elektroniski iesniedzot apliecinošo dokumentu kopijas, ja iestāde vai pašvaldība nepieciešamo informāciju nevar iegūt no reģistriem.

Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pēc Kvalitātes dienesta vai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rakstiska pieprasījuma sniegt informāciju par pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām.

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja izslēgšana no reģistra

Kvalitātes valsts dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma sniedzēja izslēgšanu no reģistra desmit darba dienu laikā kopš brīža, kad radušies šādi apstākļi:

  1. pakalpojuma sniedzējs iesniedzis iesniegumu par pakalpojuma sniegšanas vai savas darbības pārtraukšanu;
  2. pakalpojuma sniedzējs mēneša laikā kopš Kvalitātes dienesta, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vai pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā tiek sniegts pakalpojums, rakstiska pieprasījuma saņemšanas, nav iesniedzis pieprasīto informāciju par sniegto pakalpojumu;
  3. pakalpojuma sniedzējs nepilda Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.3 pantā un 72.pantā vai Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” noteiktos pienākumus vai prasības;
  4. pakalpojuma sniedzējs Kvalitātes dienestam sniedzis nepatiesas ziņas;
  5. ir saņemts tiesas spriedums, saskaņā ar kuru pakalpojuma sniedzējs izslēdzams no reģistra;
  6. publiskos reģistros konstatēts, ka pakalpojuma sniedzējs vai tā dibinātājs ir likvidēts.

 

NORMATĪVIE AKTI

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Vispārējās izglītības likums

Brīvas pakalpojumu sniegšanas likums

Civillikums

Ministru kabineta 16.07.2013.noteikumi Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība

Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

Ministru kabineta 01.04.2014. noteikumi Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu

 

PAŠVALDĪBAS ATBALSTA PIEŠĶIRŠANA

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs (aukle) var pieprasīt pašvaldības atbalstu / līdzfinansējumu, ja pašvaldība pieņēmusi lēmumu šādu atbalstu sniegt.

Par pašvaldības atbalsta saņemšanas iespējām, kārtību un apjomu jāinteresējas bērna deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā – pilsētas vai novada domē.

Pašvaldības atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs var saņemt no dienas, kad reģistrēts Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā (Skat. www.viis.lv.  Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji).

 

INFORMĀCIJA

Autovadītāja apliecība apliecina prasmi sniegt pirmo palīdzību (25.08.2014., lvportals.lv)

Par aukles sertifikāta iegūšanu (12.08.2014., lvportals.lv)

Kārtība, kādā valsts sedz izmaksas par privātu bērnudārzu (16.05.2014., lvportals.lv)

Bērnu uzraudzības pakalpojums (IKVD, buklets, 2018.g.)

Precizētas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju aprīkojumam (20.01.2014., lvportals.lv)

Infografiks “Kā kļūt par sertificētu auklīti?”

Noderīga informācija: Kā kļūt par auklīti (Labklājības ministrija)

Ziņojums par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrāciju 2014.gadā

Dokumentus var iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā klātienē vai nosūtot pa pastu (Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050), kā arī elektroniski ikvd@ikvd.gov.lv (elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs).

Papildu informācija un konsultācijas pa tālruni:

 28684264

e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv.