Aukļu (bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja) reģistrācija

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums fiziskām personām
 • Iesniegums juridiskām personām
 • Izglītības dokumenti (augstākās vai vidējās pedagoģiskās izglītības diploms, profesionālās pilnveides kursu apliecība vai izziņa no mācību iestādes/darba vietas)
 • Apliecinājums par prasmi sniegt pirmo palīdzību (profesionālās pilnveides kursu bērnu aprūpes jomā sekmju izraksts, kur redzams, ka apgūta pirmās palīdzības sniegšana vai pirmās palīdzības kursu apliecība vai šofera tiesības).

NB!

Lūdzu iepriekš sagatavot iesniedzamo dokumentu oriģinālu kopijas! 

Pirms dokumentu iesniegšanas jāreģistrē saimnieciskā darbība Valsts ieņēmumu dienestā!

Lai reģistrētos BUPS reģistrā, jāiegūst saimnieciskās darbības veicēja statuss /patentmaksa/ VID vai jāreģistrējas kā individuālajam komersantam Uzņēmumu reģistrā. Gadījumā, ja mēneša laikā no iesnieguma datuma saimnieciskās darbības veicēja vai individuālā komersanta statuss netiks iegūts, iesniegums tiks uzskatīts par anulētu.

Reģistrācija ir bez maksas.

Lēmums par pakalpojuma sniedzēja (aukles) reģistrāciju tiek pieņemts mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

AUKĻU REĢISTRS (Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrs) apskatāms Valsts izglītības informācijas sistēmas www.viis.lv.

Lēmuma pieņemšanai tiek piemērots Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minētais noklusējums. Informācijai VIIS piešķirts publiskas ticamības statuss.

Kvalitātes dienests nesūta un neizsniedz lēmumus par reģistrāciju vai reģistrācijas apliecības.

UZMANĪBU! 

Uzzināt, vai aukle ir reģistrēta, var Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv

vai

www.viis.lv ⇒ PUBLISKI PIEEJAMĀ INFORMĀCIJA ⇒ BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI ⇒

Fiziska/Juridiska persona ⇒ Uzvārds/Nosaukums ⇒ Meklēt.

AUKĻU KURSI

Izglītības iestādes, kurām ir tiesības organizēt mācības profesionālās pilnveides izglītības programmā bērnu aprūpes jomā un izsniegt valsts atzītu dokumentu (ne mazāk kā 40 stundu apjomā).

Bērnu uzraudzības pakalpojums(buklets)

Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem

Fiziska persona (aukle)

1.Reģistrējusies kā individuālais komersants vai kā saimnieciskās darbības veicējs Valsts ieņēmumu dienestā (MK noteikumu Nr.404 11.punkts)

2.Ieguvusi pilna laika pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo izglītību (MK noteikumu Nr.404 9.4.apakšpunkts):

 • ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundas klātienē) vai
 • ieguvusi vidējo profesionālo pedagoģisko vai augstāko pedagoģisko izglītību vai
 • iegūst pedagoģisko izglītību vai
 • ieguvusi aukles profesionālo kvalifikāciju vai
 • ieguvusi vismaz piecu gadu darba pieredzi skolotāja palīga vai pedagoga amatā izglītības iestādē;

3.Ieguvusi apliecību par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, t.sk. profesionālās pilnveides programmas ietvaros (MK noteikumu Nr. 404 9.3.apakšpunkts)

4.Saņēmusi Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju, ja pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna vai pakalpojuma sniedzēja dzīvesvietas

5.Nav izdarījusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā minētos pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus (9.1.apakšpunkts)

6.Ar tiesas lēmumu personai nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības vai ar bāriņtiesas lēmumu persona nav atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas to nekārtīgas pildīšanas dēļ vai tai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, ja tā nav pildījusi attiecīgos pienākumus atbilstoši bērna interesēm (9.2.apakšpunkts)

7.Pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošina ugunsdrošības, darba aizsardzības un higiēnas prasību ievērošanu, sniedz pirmo palīdzību (nodrošina pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņu, kuras saturs atbilst normatīvajos aktos par pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu noteiktajām prasībām)

8.Veic regulāras veselības pārbaudes personām, kas nodarbojas ar bērnu uzraudzību bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietās.

Juridiska persona

1.Reģistrēta kā komersants, kooperatīvā sabiedrība, biedrība, nodibinājums, personālsabiedrība vai reliģiska organizācija, izņemot pakalpojuma sniedzēju – valsts vai pašvaldības iestādi (10.1.apakšpunkts) ir noslēgusi darba līgumus vai uzņēmuma līgumus ar pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām (10.1.apakšpunkts)

2.Saņēmusi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu par pakalpojuma sniegšanas vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām, ja pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna dzīvesvietas (10.2.apakšpunkts)

3.saņēmusi Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju ēdināšanas pakalpojumam, ja pilna laika pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna dzīvesvietas (10.4.apakšpunkts)

4.Izstrādājusi un apstiprinājusi darba kārtības un drošības noteikumus, kuros norādītas pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma saņēmēja tiesības, pienākumi, atbildība un citas būtiskas normas, kas jāievēro pakalpojuma sniegšanas laikā, kā arī nodrošina pakalpojuma saņēmējam iespēju iepazīties ar šiem noteikumiem (10.5.apakšpunkts)

Juridiskas personas pakalpojuma sniegšanā iesaistītā fiziskā persona

1.Ieguvusi pilna laika pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo izglītību (MK noteikumu Nr.404 9.4.apakšpunkts):

 • ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundas klātienē) vai
 • ieguvusi vidējo profesionālo pedagoģisko vai augstāko pedagoģisko izglītību vai
 • iegūst pedagoģisko izglītību vai
 • ieguvusi aukles profesionālo kvalifikāciju vai
 • ieguvusi vismaz piecu gadu darba pieredzi skolotāja palīga vai pedagoga amatā izglītības iestādē;

Izglītības prasības neattiecas uz nepilna laika pakalpojuma sniedzējiem.

2.Ieguvusi apliecību par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, t.sk. profesionālās pilnveides programmas ietvaros. Izņemot gadījumu, ja kādai no pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām (auklēm) ir medicīniskā izglītība (MK noteikumu Nr. 404 9.3.apakšpunkts)

3.Nav izdarījusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā minētos pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus (9.1.apakšpunkts)

4.Ar tiesas lēmumu personai nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības vai ar bāriņtiesas lēmumu persona nav atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas to nekārtīgas pildīšanas dēļ vai tai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, ja tā nav pildījusi attiecīgos pienākumus atbilstoši bērna interesēm (9.2.apakšpunkts)

5.Pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošina ugunsdrošības, darba aizsardzības un higiēnas prasību ievērošanu, sniedz pirmo palīdzību

6.Veic regulāras veselības pārbaudes personām, kas nodarbojas ar bērnu uzraudzību bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietās.

BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS UN TĀ SNIEDZĒJS

Bērnu uzraudzības pakalpojums ir kvalificēts uzraudzības un aprūpes pakalpojums, kura mērķis ir nodrošināt bērna atrašanos pieaugušā klātbūtnē un drošu, saturīgu un lietderīgu dienas organizēšanu bērnam, sekmējot bērna vispusīgu attīstību (Bērnu tiesību aizsardzības likums, 1.pants 17.punkts).

Ja vecāki vai persona, kuras aprūpē bērns nodots, nevar nodrošināt, ka bērns līdz septiņu gadu vecumam viņu prombūtnes laikā atrodas uzticamas personas klātbūtnē, viņiem ir pienākums nodrošināt bērna uzraudzību pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja bērna dzīvesvietā vai citā bērna uzraudzībai paredzētā vietā, vai pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu vai bērnu interešu izglītības programmu (Bērnu tiesību aizsardzības likums, 503.pants, pirmā daļa).

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedz valsts vai pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā kā pakalpojuma sniedzējs Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedz bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas. Atkarībā no perioda ilguma, kura laikā bērns saņem pakalpojumu, pakalpojums ir:

īslaicīgs – līdz četrām stundām dienā;

pilna laika – ilgāks par četrām stundām dienā.

Fiziska persona (aukle), kas sniedz īslaicīgu pakalpojumu (līdz četrām stundām dienā), vai juridiskas personas īslaicīga pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona, vai valsts vai pašvaldības iestādes īslaicīga pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona drīkst vienlaikus uzraudzīt ne vairāk kā 10 bērnus (13.punkts).

Fiziska persona (aukle), kas sniedz pilna laika pakalpojumu (ilgāks par četrām stundām dienā), vai juridiskas personas pilna laika pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona, vai valsts vai pašvaldības iestādes pilna laika pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona drīkst vienlaikus uzraudzīt ne vairāk kā piecus bērnus, izņemot gadījumu, ja tie ir vienas ģimenes bērni. Juridiska persona un valsts vai pašvaldības iestāde vienlaikus drīkst sniegt pilna laika pakalpojumu ārpus bērna dzīvesvietas ne vairāk kā 25 bērniem (14.punkts).

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pienākumi

Ja ir mainījušās Ministra kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumu Nr. 404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” 9.punktā vai 1.pielikumā (iesniegumā) sniegtās ziņas, pakalpojuma sniedzējam ir pienākums triju darba dienu laikā par to informēt Kvalitātes dienestu, pievienojot ziņas apliecinošu dokumentu kopijas.

Kvalitātes dienests desmit darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas pieņem atbilstošu lēmumu un izdara grozījumus reģistrā.

Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums triju darbdienu laikā pēc Kvalitātes dienesta, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vai pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā tiek sniegts pakalpojums, rakstiska pieprasījuma sniegt Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumu Nr. 404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” II nodaļā un 1.pielikumā (iesniegumā) noteikto informāciju, uzrādot apliecinošos dokumentus vai elektroniski iesniedzot apliecinošo dokumentu kopijas, ja iestāde vai pašvaldība nepieciešamo informāciju nevar iegūt no reģistriem.

Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pēc Kvalitātes dienesta vai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rakstiska pieprasījuma sniegt informāciju par pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām.

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja izslēgšana no reģistra

Kvalitātes valsts dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma sniedzēja izslēgšanu no reģistra desmit darba dienu laikā kopš brīža, kad radušies šādi apstākļi:

 1. pakalpojuma sniedzējs iesniedzis iesniegumu par pakalpojuma sniegšanas vai savas darbības pārtraukšanu;
 2. pakalpojuma sniedzējs mēneša laikā kopš Kvalitātes dienesta, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vai pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā tiek sniegts pakalpojums, rakstiska pieprasījuma saņemšanas, nav iesniedzis pieprasīto informāciju par sniegto pakalpojumu;
 3. pakalpojuma sniedzējs nepilda Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.3 pantā un 72.pantā vai Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” noteiktos pienākumus vai prasības;
 4. pakalpojuma sniedzējs Kvalitātes dienestam sniedzis nepatiesas ziņas;
 5. ir saņemts tiesas spriedums, saskaņā ar kuru pakalpojuma sniedzējs izslēdzams no reģistra;
 6. publiskos reģistros konstatēts, ka pakalpojuma sniedzējs vai tā dibinātājs ir likvidēts.


PAŠVALDĪBAS ATBALSTA PIEŠĶIRŠANA

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs (aukle) var pieprasīt pašvaldības atbalstu / līdzfinansējumu, ja pašvaldība pieņēmusi lēmumu šādu atbalstu sniegt.

Par pašvaldības atbalsta saņemšanas iespējām, kārtību un apjomu jāinteresējas bērna deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā – pilsētas vai novada domē.

Pašvaldības atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs var saņemt no dienas, kad reģistrēts Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā (Skat. www.viis.lv.  Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji).

INFORMĀCIJA

Autovadītāja apliecība apliecina prasmi sniegt pirmo palīdzību (25.08.2014., lvportals.lv)

Bērnu uzraudzības pakalpojums (IKVD, buklets, 2020.g.)

Precizētas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju aprīkojumam (20.01.2014., lvportals.lv)

NORMATĪVIE AKTI

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Vispārējās izglītības likums

Brīvas pakalpojumu sniegšanas likums

Civillikums

Ministru kabineta 16.07.2013.noteikumi Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība

Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

Ministru kabineta 01.04.2014. noteikumi Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu

 

Dokumentus var iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā klātienē vai nosūtot pa pastu (Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050), kā arī elektroniski ikvd@ikvd.gov.lv (elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs).

Papildu informācija un konsultācijas pa tālruni:

 28684264

e-pasts: aukles@ikvd.gov.lv.