Izglītības iestādes dokumentu nomaiņa

Dokumentu nomaiņa

Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”17.punktā noteiktajās situācijās izglītības iestādei vai Izglītības likumā noteiktai institūcijai (turpmāk – institūcija) ir pienākums sniegt rakstveidā informāciju Izglītības reģistru atbildīgajai amatpersonai par:

–     izmaiņām ziņās, kas norādītas par izglītības iestādi Izglītības iestāžu reģistrā vai izmaiņām ziņās, kas norādītas par institūciju Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā;

–     izglītības programmas īstenošanas vietas telpu, tās plānojuma vai būves vai telpu grupas lietošanas veida izmaiņām;

–     grozījumiem izglītības iestādes nolikumā vai grozījumiem institūcijas darbību reglamentējošajā dokumentā (piem., statūtos, nolikumā par izglītojošu darbību),

pievienojot attiecīgi arī iesniegumā norādītās informācijas pamatojošus dokumentus (atbilstošo izmaiņu vai veikto grozījumu apliecinošus dokumentus vai to apliecinātas kopijas, izrakstus u.tml.).

Šādā veidā izglītības iestādes un institūcijas uzņemas pastarpināti atbildību par to, lai jaunās ziņas par izglītības iestādi vai institūciju iespējami operatīvi tiktu aktualizētas Valsts izglītības informācijas sistēmā, attiecīgi nodrošinot konkrētā reģistra ierakstu precizitāti un atbilstību faktiskajai situācijai.

Svarīgi ir apzināties, ka izmaiņu rezultātā (piem., mainījies izglītības iestādes dibinātājs, adrese, darbības raksturs), izglītības iestādei vai institūcijai būs nepieciešams nomainīt / izsniegt jaunu Izglītības iestādes vai Izglītības likumā noteiktas institūcijas reģistrācijas apliecību (turpmāk – reģistrācijas apliecība).

Savukārt, attiecīgās reģistrācijas apliecības nomaiņas rezultātā būs nepieciešams nomainīt arī izglītības iestādei vai institūcijai izsniegtās licences izglītības programmu īstenošanai.

Minētais attiecīgi būs pamats arī iepriekš izsniegto akreditāciju lapu (ja tādas ir) nomaiņai.

Normatīvie akti katram atsevišķam minēto dokumentu nomaiņas procesam noteic savu regulējumu, paredzot arī atsevišķu iesniegumu iesniegšanu un termiņu tā izskatīšanai un attiecīgo lēmumu pieņemšanai.

Taču, turpinot labas sadarbības tradīcijas un veicinot racionālu valsts pārvaldes, izglītības iestāžu un institūciju resursu izmantošanu, Izglītības kvalitātes valsts dienests rosina šādos gadījumos izmantot „vienas pieturas aģentūras pakalpojumu”, iesniedzot vienu (vienotu) iesniegumu par visu nepieciešamo dokumentu nomaiņu.

 Iesnieguma „Par dokumentu nomaiņu” paraugs

Vēršam uzmanību, ka Izglītības kvalitātes valsts dienests izskata iesniegumu „Par dokumentu nomaiņu”, ievērojot tajā ar izglītības iestādei vai institūcijai nepieciešamo dokumentu nomaiņu saistīto darbību pēctecību un attiecīgi normatīvajos aktos katrai no darbībām atsevišķi noteiktos termiņus. Minētais nozīmē, ka šāda iesnieguma izskatīšanas termiņš ir atkarīgs no iesniegumā ietvertā lūguma.

Piemēram, ja iesniegumā ir ietverti četri lūgumi (izglītības iestādes reģistrācijas lapas nomaiņa, izglītības programmas licences nomaiņa, izglītības iestādes akreditācijas lapas nomaiņa un izglītības programmas akreditācijas lapas nomaiņa), tad, ievērojot dokumentu nomaiņā darbību pēctecību un pieņemot, ka ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti iesniedzējam labvēlīgu lēmumu pieņemšanai, iesniegumā ietverto četru lūgumu izpilde kopumā var ilgt līdz 2-3 mēnešiem. Taču Izglītības kvalitātes valsts dienests cenšas iespējami operatīvi izskatīt šāda veida iesniegumus, maksimāli īsākā termiņā, vienlaikus savlaicīgi informējot iesniedzēju par atbilstošo dokumentu izsniegšanas laiku.

Informāciju par dokumentu nomaiņas procesa virzību var saņemt Izglītības kvalitātes valsts dienestā, zvanot pa tālruni 67367201.

Izglītības kvalitātes valsts dienests nodrošina sagatavoto dokumentu izsniegšanu elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

Izglītības iestāžu vai institūciju dokumentu nomaiņa ir bezmaksas pakalpojums.