Izglītības iestādes dokumentu nomaiņa

Dokumentu nomaiņa

Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”17.punktā noteiktajās situācijās izglītības iestādei vai Izglītības likumā noteiktai institūcijai (turpmāk – institūcija) ir pienākums sniegt rakstveidā informāciju Izglītības reģistru atbildīgajai amatpersonai par:

–     izmaiņām ziņās, kas norādītas par izglītības iestādi Izglītības iestāžu reģistrā vai izmaiņām ziņās, kas norādītas par institūciju Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā;

–     izglītības programmas īstenošanas vietas telpu, tās plānojuma vai būves vai telpu grupas lietošanas veida izmaiņām;

–     grozījumiem izglītības iestādes nolikumā vai grozījumiem institūcijas darbību reglamentējošajā dokumentā (piem., statūtos, nolikumā par izglītojošu darbību),

pievienojot attiecīgi arī iesniegumā norādītās informācijas pamatojošus dokumentus (atbilstošo izmaiņu vai veikto grozījumu apliecinošus dokumentus vai to apliecinātas kopijas, izrakstus u.tml.).

Šādā veidā izglītības iestādes un institūcijas uzņemas pastarpināti atbildību par to, lai jaunās ziņas par izglītības iestādi vai institūciju iespējami operatīvi tiktu aktualizētas Valsts izglītības informācijas sistēmā, attiecīgi nodrošinot konkrētā reģistra ierakstu precizitāti un atbilstību faktiskajai situācijai.

Grozījumi Izglītības iestāžu vai Izglītības likumā  noteikto institūciju reģistrā ir bezmaksas pakalpojums.