Izglītības iestāžu reģistrs

Izglītības iestāžu reģistrācija

Iesniegums „Par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā” iesniedzams Izglītības kvalitātes valsts dienestā mēneša laikā pēc izglītības iestādes dibināšanas dienas vai mēneša laikā pēc lēmuma „Par izglītojošas darbības uzsākšanu” (reģistrējot juridisku personu kā izglītības iestādi) pieņemšanas.

Iesniegumam „Par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā” pievieno Izglītības likuma 24.panta trešajā daļā minēto dokumentu oriģinālus vai to apliecinātas kopijas, t.i.:

– izglītības iestādes dibinātāja apstiprinātu izglītības iestādes darbības nolikumu;

– dokumentus, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas.

Veidlapa „Iesniegums izglītības iestādes reģistrācijai Izglītības iestāžu reģistrā”

Izglītības iestāžu paraugnolikumi

Izraugoties izglītības iestādes nosaukumu, ievērojamas Izglītības likuma 26.pantā noteiktās prasības. Izglītības iestādes nosaukumam ir jābūt valsts valodā (spēkā no 16.07.2015.).

Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”, kas stājas spēkā 2015.gada 1.augustā, paredz pastiprinātas prasības attiecībā uz izglītības iestāžu telpām. Līdz ar to pirms izglītības iestādes reģistrēšanas Izglītības iestāžu reģistra atbildīgā amatpersona pārliecināsies, vai izglītības programmas īstenošanas vietas telpas atbilst higiēnas un drošības prasībām, tai skaitā būvēm noteiktajām prasībām.

Izglītības iestāde ir publiska ēka / būve un tās darbībā jāievēro arī būvnormatīvu prasības. Atbilstoši Būvniecības likuma 21.panta otrajā daļā noteiktajam būvi aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā.

Savukārt ekspluatācijā pieņemto būvi drīkst izmantot tikai atbilstoši projektētajam lietošanas veidam, tādejādi nodrošinot izglītojamā tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos.

Līdz ar to izglītības iestādes telpu lietošanas veidam ir jāatbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” pielikumā „Būvju klasifikācija” noteiktajiem kodiem. Lai gan noteikumi ir zaudējuši spēku, tie piemērojami līdz brīdim, kad spēkā stāsies jauni Ministru kabineta noteikumi par būvju klasifikāciju.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” 11.punktā noteiktajam, Izglītības iestāžu reģistra atbildīgā amatpersona pirms izglītības iestādes reģistrēšanas pārliecināsies, vai:

– iesniedzējs ir saņēmis Veselības inspekcijas atzinumu par objekta gatavību darbības uzsākšanai, kurā sniegts arī objekta higiēnas prasību novērtējums;

– izglītības programmas īstenošanas būves vai telpu grupas lietošanas veids atbilst plānotajai darbībai, un tas ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

– būve vai telpu grupa, kur tiks īstenota izglītības programma, ir pieņemta ekspluatācijā;

– izglītības programmas īstenošanas vietas adrese un juridiskā adrese atbilst Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem.

Lai nekavētu reģistrācijas procesu, minētos atzinumus iesniedzējs varēs iesniegt pats, jo informācijas aprite valsts pārvaldes ietvaros var būt laikietilpīga.

Ievērojot Izglītības likuma 36.panta pirmajā daļā noteikto, ir būtiski, ka pēc reģistrācijas Izglītības iestāžu reģistrā izglītības iestāde viena gada laikā saņem licenci izglītības programmas (-u) īstenošanai un viena gada laikā uzsāk tās (to) īstenošanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” 15.punktā noteiktajam, Izglītības iestāžu reģistrā par izglītības iestādi tiek norādītas šādas ziņas:

1. nosaukums;

2. juridiskā adrese (atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem);

3. dibinātājs;

4. juridiskais statuss;

5. lēmums par izglītības iestādes dibināšanu vai izglītojošas darbības uzsākšanu, tā pieņemšanas datums;

6. reģistrācijas datums;

7. piešķirtais reģistrācijas numurs;

8. izglītības iestādes veids un tips atbilstoši izglītības iestāžu un Izglītības likumā noteikto institūciju klasifikācijai;

9. nolikuma apstiprināšanas datums;

10. vadītājs;

11. izglītības iestādes tālruņa numurs;

12. izglītības iestādes elektroniskā pasta adrese;

13. tīmekļa vietnes adrese (ja tāda ir);

14. telpu platība;

15. izglītības programmas īstenošanas vietas, kuras izveide ir saskaņota ar izglītības iestādes dibinātāju, adrese (atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” 17.punktā noteikto, izglītības iestādei ir pienākums 10 darbdienu laikā rakstiski informēt Izglītības iestāžu reģistra atbildīgo amatpersonu par:

– izmaiņām ziņās, kas norādītas Izglītības iestāžu reģistrā par izglītības iestādi:

– izglītības programmas īstenošanas vietas telpu plānojuma vai būves vai telpu grupas lietošanas veida izmaiņām;

– grozījumiem izglītības iestādes nolikumā,

pievienojot iesniegumam tajā norādīto informāciju pamatojošus dokumentus (attiecīgo izmaiņu vai veikto grozījumu apliecinošus dokumentus).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” 19.punktā noteikto, reģistra atbildīgā amatpersona aktualizē reģistrā iekļauto informāciju, nepieņemot atsevišķu lēmumu, vai arī pieņem lēmumu par grozījuma izdarīšanas reģistrā atlikšanu vai atteikšanu, ja mainījušās ziņas Izglītības iestāžu reģistrā, kas nav norādītas šo noteikumu 18.punktā, proti, ja mainījušās ziņas:

– lēmums par izglītības iestādes dibināšanu vai izglītojošas darbības uzsākšanu, tā pieņemšanas datums;

– reģistrācijas datums;

– nolikuma apstiprināšanas datums;

– vadītājs;

– izglītības iestādes tālruņa numurs;

– izglītības iestādes elektroniskā pasta adrese;

– tīmekļa vietnes adrese (ja tāda ir);

– telpu platība.

Vēršam izmanību, ka Izglītības iestāžu reģistrācijas apliecības, kas izsniegtas līdz Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” spēkā stāšanās dienai, t.i., līdz 2015.gada 1.augustam, ir derīgas arī pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecībair ne vien dokuments, kas apliecina, ka iestādei ir izglītības iestādes statuss, bet arī norāda uz to, ka ziņas par izglītības iestādi ir publiski pieejamas Valsts izglītības informācijas sistēmā – datubāzē, kurā apkopota informācija ne tikai par izglītības iestādēm, bet arī licencētām un akreditētām izglītības programmām, izglītojamiem, pedagogiem, augstskolu un koledžu akadēmisko personālu, izglītības dokumentiem un valsts statistiku.

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības paraugs

Izglītības iestāžu reģistrs

Izglītības iestāžu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa un tajā iekļautās ziņas ir publiski pieejamas.

Informācija par Valsts izglītības informācijas sistēmu (https://www.viis.lv) atrodama Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē.

Vienlaikus datu kopsavilkumi pieejami arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnes sadaļā „Reģistri”.

Dokumentus var iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā klātienē vai nosūtot pa pastu
(Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050), kā arī elektroniski ikvd@ikvd.gov.lv
(elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs).
Papildu informācija par reģistrāciju – 67367202.