IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU REĢISTRĀCIJA

Kas var saņemt pakalpojumu?

Izglītības iestādes, kas vēlas īstenot vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības programmas.

Izglītības iestādi var nereģistrēt, ja tiks īstenotas tikai interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas. Tomēr tādā gadījumā programmu īstenošanai jāsaņem licence pašvaldībā.

Uzmanību!

Starptautisko skolu reģistrācija

 Koledžas reģistrācijas kārtība noteikta Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”   9.punktā. Augstskolu dibināšanas un reģistrācijas kārtība noteikta Augstskolu likumā un tīmekļa vietnes sadaļā “Augstskolu reģistrs” 

Kā notiek reģistrācijas process?

1) Izglītības iestādes dibinātājs (juridiska persona, fiziska persona, pašvaldība, valsts augstskola) mēneša laikā pēc izglītības iestādes dibināšanas dienas vai mēneša laikā pēc lēmuma „Par izglītojošas darbības uzsākšanu” (reģistrējot juridisku personu kā izglītības iestādi) pieņemšanas iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;

Valsts izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai citas nozares ministra priekšlikuma.

2) Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbauda iesniegtos dokumentus;

3) Izglītības kvalitātes valsts dienesta atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrāciju reģistrā vai par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrācijas atteikumu;

4)  Pēc lēmuma par izglītības iestādes reģistrāciju, tai piešķir reģistrācijas numuru un izdara Izglītības iestāžu reģistrā Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Informācijai par izglītības iestādi piešķir publiskas ticamības statusu.

Uzmanību! Pirms reģistrācijas Izglītības iestāžu reģistra atbildīgā amatpersona pārliecināsies, vai:

– iesniedzējs ir saņēmis Veselības inspekcijas atzinumu par objekta gatavību darbības uzsākšanai, kurā sniegts arī objekta higiēnas prasību novērtējums;

– izglītības programmas īstenošanas būves vai telpu grupas lietošanas veids atbilst plānotajai darbībai, un tas ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

– būve vai telpu grupa, kur tiks īstenota izglītības programma, ir pieņemta ekspluatācijā;

– izglītības programmas īstenošanas vietas adrese un juridiskā adrese atbilst Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem.

Lai paātrinātu reģistrācijas procesu, minētos atzinumus iesniedzējs var iesniegt pats.

Kādi dokumenti jāiesniedz?

  1. Iesniegums „Par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā”;
  2. Izglītības iestādes dibinātāja apstiprināts izglītības iestādes darbības nolikumu (var izmantot attiecīgo paraugnolikumu);
  3. Dokumentus, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas.

Uzmanību! Izraugoties izglītības iestādes nosaukumu, ievērojamas Izglītības likuma 26.pantā noteiktās prasības. Izglītības iestādes nosaukumam ir jābūt valsts valodā.

Kādi normatīvie akti nosaka izglītības iestāžu reģistrāciju?

Izglītības likuma 23. un 24. pants;

Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”.

Dokumentu pirmspārbaude

Jebkura persona pirms dokumentu iesniegšanas izglītības iestādes reģistrācijai var saņemt maksas pakalpojumu – dokumentu sākotnējā pirmspārbaude.

Tas nozīmē, ka kvalitātes dienesta speciālisti 2 darbdienu laikā caurskatīs iesnieguma un tam pievienotos dokumentu projektus, norādīs uz nepieciešamiem uzlabojumiem.

Pēc dokumentu pilnveides tos varēs iesniegt kvalitātes dienestā izglītības iestādes reģistrācijai.

Maksa par viena pieteikuma (iesnieguma) un tam pievienoto dokumentu projektu vienu caurlūkošanas reizi – 131,88 eur. (2017.gada 12.septembra noteikumi Nr.541 „Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”)

Kur saņemt konsultācijas par izglītības iestāžu reģistrācijas jautājumiem?

Konsultācijas sniedz  juriskonsulte Anna Jākobsone, e-pasts: anna.jakobsone@ikvd.gov.lv un juriskonsulte Agnese Lasmane, e-pasts: agnese.lasmane@ikvd.gov.lv, tālr. 67367202.

Plašāka informācija šīs tīmekļa vietnes sadaļā “Izglītības iestādēm“.

Kā iesniegt dokumentus?

 E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei no Latvija.lv

Pievienojot nepieciešamos dokumentus pielikumā
 Klātienē Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
 E-pastā: ikvd@ikvd.gov.lv
Tikai elektroniski parakstītus dokumentus.
 Pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504