Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācija

Izglītības likumā noteiktā institūcija ir biedrība, nodibinājums, amatu meistaru darbnīca, studija vai Nacionālo bruņoto spēku vienība, kuras uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana; turpmāk – institūcija.

Iesniegums „Par institūcijas reģistrāciju Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā” iesniedzams Izglītības kvalitātes valsts dienestāmēneša laikā:

–        pēc institūcijas dibināšanas dienas

vai

–        pēc lēmuma „Par izglītojošas darbības uzsākšanu” pieņemšanas.

Ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” 7.punktā un 10.punktā noteikto, iesniegumam „Par institūcijas reģistrāciju Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā” pievieno šādu dokumentu oriģinālus vai to apliecinātas kopijas, t.i.:

–        institūcijas darbību reglamentējošu normatīvo aktu (piem., statūtus, nolikumu par izglītojošu darbību);

–        dokumentus, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas.

 Iesnieguma „Par institūcijas reģistrāciju Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā” veidlapa

Izraugoties institūcijas nosaukumu, ievērojamas Valsts valodas likuma 18.panta otrās daļas prasības, ka Latvijas teritorijā dibināto iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumi veidojami un lietojami valsts valodā, izņemot citos likumos noteiktos gadījumus.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”, kas stājas spēkā 2015.gada 1.augustā, noteiktajam, pirms institūcijas reģistrēšanas reģistra atbildīgā amatpersona pārliecināsies, vai izglītības programmas īstenošanas vietas telpas atbilst higiēnas un drošības prasībām, tai skaitā būvēm noteiktajām prasībām.

Institūcijas darbības vieta – telpas, tāpat kā izglītības iestādes darbības vieta – telpas uzskatāmas par publiskām (ēka / būve), līdz ar to institūcijai savā darbībā jāievēro arī būvnormatīvu prasības.

Atbilstoši Būvniecības likuma 21.panta otrajā daļā noteiktajam būvi aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā.

Savukārt ekspluatācijā pieņemto būvi drīkst izmantot tikai atbilstoši projektētajam lietošanas veidam, tādejādi nodrošinot institūcijas  darbības vietā izglītojamā tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem, tostarp arī institūcijas organizētajos pasākumos.

Līdz ar to institūcijas telpu lietošanas veidam ir jāatbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” pielikumā „Būvju klasifikācija” noteiktajiem kodiem. Lai gan noteikumi ir zaudējuši spēku, tie piemērojami līdz brīdim, kad spēkā stāsies jauni Ministru kabineta noteikumi par būvju klasifikāciju.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” 11.punktā noteiktajam, reģistra atbildīgā amatpersona pirms institūcijas reģistrēšanas pārliecināsies, vai:

–        iesniedzējs ir saņēmis Veselības inspekcijas atzinumu par objekta gatavību darbības uzsākšanai, kurā sniegts arī objekta higiēnas prasību novērtējums;

–        izglītības programmas īstenošanas būves vai telpu grupas lietošanas veids atbilst plānotajai darbībai, un tas ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

–        būve vai telpu grupa, kur tiks īstenota izglītības programma, ir pieņemta ekspluatācijā;

–        izglītības programmas īstenošanas vietas adrese un juridiskā adrese atbilst Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem.

Lai nekavētu reģistrācijas procesu, minētos atzinumus iesniedzējs varēs iesniegt pats, jo informācijas aprite valsts pārvaldes ietvaros var būt laikietilpīga.

Ievērojot Izglītības likuma 36.panta pirmajā daļā noteikto, ir būtiski, ka pēc reģistrācijas Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā institūcija viena gada laikā saņem licenci izglītības programmas (-u) īstenošanai un viena gada laikā uzsāk tās (to) īstenošanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”16.punktā noteiktajam, Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā par institūciju tiek norādītas šādas ziņas:

1. nosaukums;

2. juridiskā adrese atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem;

3. dibinātājs;

4. juridiskais statuss;

5. lēmums par institūcijas dibināšanu vai izglītojošas darbības uzsākšanu, tā pieņemšanas datums;

6. reģistrācijas datums;

7. piešķirtais reģistrācijas numurs;

8. institūcijas veids atbilstoši izglītības iestāžu un Izglītības likumā noteikto institūciju klasifikācijai;

9. darbību reglamentējoša normatīvā akta apstiprināšanas datums;

10. vadītājs vai atbildīgā persona;

11. institūcijas tālruņa numurs;

12. institūcijas elektroniskā pasta adrese;

13. tīmekļvietnes adrese (ja ir);

14. telpu platība;

15. adrese atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem izglītības programmas īstenošanas vietai, kuras izveide ir saskaņota ar institūcijas dibinātāju vai atbildīgo personu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”17.punktā noteikto, institūcijai ir pienākums 10 darbdienu laikā rakstiski informēt reģistra atbildīgo amatpersonu par:

–        izmaiņām ziņās, kas norādītas par institūciju Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā:

–        izglītības programmas īstenošanas vietas telpu plānojuma vai būves vai telpu grupas lietošanas veida izmaiņām,

–        grozījumiem institūcijas darbību reglamentējošajā dokumentā (piem., statūtos, nolikumā par izglītojošu darbību,

pievienojot iesniegumam tajā norādīto informāciju pamatojošus dokumentus (attiecīgo izmaiņu vai veikto grozījumu apliecinošus dokumentus).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” 19.punktā noteikto, reģistra atbildīgā amatpersona aktualizē reģistrā iekļauto informāciju, nepieņemot atsevišķu lēmumu, vai arī pieņem lēmumu par grozījuma izdarīšanas reģistrā atlikšanu vai atteikšanu, ja mainījušās ziņas Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā, kas nav norādītas šo noteikumu 18.punktā, proti, ja mainījušās ziņas:

–        nosaukums;

–        juridiskā adrese atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem;

–        dibinātājs;

–        juridiskais statuss;

–        piešķirtais reģistrācijas numurs;

–        institūcijas veids atbilstoši izglītības iestāžu un Izglītības likumā noteikto institūciju klasifikācijai;

–        adrese atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem izglītības programmas īstenošanas vietai, kuras izveide ir saskaņota ar institūcijas dibinātāju vai atbildīgo personu..

Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrs

Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrs tāpat kā Izglītības iestāžu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa un tajā iekļautās ziņas ir publiski pieejamas.

Informācija par Valsts izglītības informācijas sistēmu (https://www.viis.lv) atrodama Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē.

Vienlaikus datu kopsavilkumi pieejami arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnes sadaļā „Reģistri”.

Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” noteiktais attiecībā uz institūciju reģistrāciju stājas spēkā 2015. gada 1. septembrī.

Konsultācijas

Konsultācijas sniedz  juriskonsultes Anna Jākobsone, e-pasts: anna.jakobsone@ikvd.gov.lv un Agnese Lasmane, tālr. 67367202.

Kā iesniegt dokumentus?

 E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei no Latvija.lv

Pievienojot nepieciešamos dokumentus pielikumā
 Klātienē Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
 E-pastā: ikvd@ikvd.gov.lv
Tikai elektroniski parakstītus dokumentus.
 Pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050