PSIHOLOGU REĢISTRĀCIJA

2017.gada 30.martā Saeima pieņēma Psihologu likumu, kas stājies spēkā 2018.gada 1.janvārī. Psihologu likums regulē psihologu profesionālo darbību, nosakot izglītības un kompetenču prasības (atbilstoši izveidotajai sertifikācijas sistēmai), psihologu profesionālās darbības jomu iedalījumu, psihologa pienākumus un tiesības, kā arī pievērš īpašu uzmanību psihologa klientu tiesību aizsardzībai.

Psihologu likuma 3.pantā noteikts, ka par psihologu būs tiesīga strādāt persona, kura ir ieguvusi atbilstošu izglītību (akreditētas bakalaura un maģistra studiju programmas psiholoģijā apguve vismaz 200 kredītpunktu apjomā, kur vismaz viena no tām ir profesionālā studiju programma), reģistrēta Psihologu reģistrā un saņēmusi Psihologa sertifikātu noteiktā profesionālās darbības jomā.

Jau praktizējošiem psihologiem ar atbilstošu izglītību un profesionālo darba pieredzi tiek noteikts divu gadu pārejas periods, sākot no 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim, kad psihologam būs tiesības turpināt veikt profesionālo darbību bez reģistrācijas Psihologu reģistrā un psihologa sertifikāta.

Vienlaikus Psihologu likuma Pārejas noteikumi paredz, ka praktizējošiem psihologiem ir iespēja gada laikā (no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim), pievienojot izglītību un darba pieredzi apliecinošus dokumentus (piemēram, darba līgumi, darba devēja izziņas, u.c.), vērsties ar iesniegumu Psihologu sertifikācijas padomē, lai tiktu reģistrēti Psihologu reģistrā un saņemtu psihologa sertifikātu izvēlētajā psihologa profesionālās darbības jomā bez sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas.

Savukārt psihologi, kuru izglītība un darba pieredze būs neatbilstoša likumā noteiktajām prasībām, līdz 2022.gadam varēs praktizēt psihologa-pārrauga pārraudzībā, lai pārejas periodā iegūtu papildus nepieciešamo izglītību un profesionālās darbības pieredzi un varētu pretendēt uz psihologa sertifikātu.

No 2020.gada 1.janvāra visos gadījumos personām, kas veic psihologa profesionālo darbību, būs jāreģistrējas Psihologu reģistrā. Informācija par visiem Latvijā praktizējošiem psihologiem tiks apkopota vienotā valsts informācijas sistēmā – Psihologu reģistrā, lai nodrošinātu psihologu profesionālās darbības uzraudzībai nepieciešamās informācijas apriti.

Ja psihologs ir ieguvis grādu vai profesionālo kvalifikāciju pirms 2000.gada 26.decembra, viņš var ar iesniegumu vērsties Akadēmiskās informācijas centrā, kur atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.142 “Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība” noteiktajai kārtībai iepriekš iegūtā augstākā izglītība vai kvalifikācija tiks pielīdzināta Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām.

Ja psihologa izglītība/kvalifikācija neatbilst Psihologu likuma prasībām, psihologs var atzīt iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus, iesniedzot augstskolā iesniegumu par sasniegto studiju rezultātu atzīšanu (Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.36 “Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”).

Psihologa darbs ar nepilngadīgu klientu

 

Infografiki

Psihologa reģistrācija, ja ir Psihologu likuma 3.pantam atbilstoša izglītība un profesionālā darba pieredze 

Psihologa reģistrācija un serfifikācija, ja ir Psihologu likuma 3.pantam atbilstoša izglītība un profesionālā darba pieredze 

Psihologa reģistrācija un sertifikācija, ja nav Psihologu likuma 3.pantam atbilstošas profesionālā darba pieredzes 

Psihologa reģistrācija un sertifikācija, ja nav Psihologu likuma 3.pantam atbilstošas izglītības un profesionālā darba pieredzes

Psihologa reģistrācija un sertifikācija, ja nav Psihologu likuma 3.pantam atbilstošas izglītība un profesionālā darba pieredzes (pārejas noteikumu 5.punkts) 

Normatīvie akti

 

Dokumentus var iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā klātienē vai nosūtot pa pastu
(Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050), kā arī elektroniski ikvd@ikvd.gov.lv

(elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs).

Papildu informācija par reģistrāciju – 67367202.