Psihologu likums – https://likumi.lv/doc.php?id=290115

Bērnu tiesību aizsardzības likums https://likumi.lv/doc.php?id=49096

Grozījums likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu

https://likumi.lv/ta/id/290114-grozijums-likuma-par-reglamentetajam-profesijam-un-profesionalas-kvalifikacijas-atzisanu

 

Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.36 “Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=242653

Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.142 “Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība” https://likumi.lv/doc.php?id=244724